Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  383/B

Obchodné meno: 
Union poisťovňa, a. s.
  (od: 07.01.2003)
UNION, poisťovacia a.s.
  (od: 24.04.1992 do: 06.01.2003)
Sídlo: 
Karadžičova 10
Bratislava 813 60
  (od: 23.02.2018)
Bajkalská 29/A
Bratislava 813 60
  (od: 22.06.2005 do: 22.02.2018)
Páričkova 18
Bratislava 813 60
  (od: 03.07.2000 do: 21.06.2005)
Tolstého 7
Bratislava 813 60
  (od: 26.08.1993 do: 02.07.2000)
Vajanského nábr. 5
Bratislava 813 60
  (od: 24.04.1992 do: 25.08.1993)
IČO: 
31 322 051
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (od: 26.10.2016)
Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
  (od: 26.10.2016)
Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia.
  (od: 09.03.2016)
1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (od: 28.04.2016 do: 25.10.2016)
Samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (od: 13.02.2018 do: 07.03.2019)
predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škody, ako aj poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.2000)
pri vykonávaní poistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádznie škodám, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Predmet činnosti spoločnosti môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.2000)
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škody, poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie
  (od: 02.03.2000 do: 18.06.2004)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva a predchádzania škodám
  (od: 02.03.2000 do: 18.06.2004)
A - životné poistenie Poistné odvetvie 1) Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
2) Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
3) Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
4) Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
5) Dôchodkové poistenie.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
6) Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
B - neživotné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
15. Poistenie kaucie a) priame záruky.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 19.06.2004 do: 21.06.2005)
A- životné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. B - neživotné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 22.06.2005 do: 10.07.2009)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 11.07.2009 do: 06.09.2010)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 07.09.2010 do: 13.09.2010)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 14.09.2010 do: 21.01.2015)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 21.06.2011 do: 08.03.2016)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (od: 22.01.2015 do: 08.03.2016)
1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavného, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, cň zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (od: 09.03.2016 do: 27.04.2016)
2. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, d) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa a vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
  (od: 09.03.2016 do: 25.10.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 31.01.2020
  (od: 17.04.2020)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.07.2018
  (od: 03.06.2018)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 29.03.2020
  (od: 29.04.2020)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 02.07.2020
  (od: 10.07.2020)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.10.2018
  (od: 13.10.2018)
Ing. Tibor Borik - podpredseda
Višňová 3
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 30.10.1996)
Tibor Bôrik - člen
Višňová 3
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 26.03.2004
  (od: 11.08.2004 do: 28.09.2004)
Tibor Bôrik - člen
Višňová 3
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 29.09.2004 do: 28.09.2004)
Ing. Tibor Bôrik - predseda predstavenstva
Višňová 3
Bratislava
  (od: 31.10.1996 do: 10.08.2004)
Ing. Tibor Bôrik - predseda predstavenstva
Višňová 3
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 31.10.1996 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 06.09.2008 do: 08.06.2009)
Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 09.06.2004 Skončenie funkcie: 08.06.2009
  (od: 09.06.2009 do: 08.06.2009)
Tibor Bôrik - predseda
Višňová 3
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 29.09.2004 do: 05.09.2008)
Ing. Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 09.06.2009
  (od: 09.06.2009 do: 13.09.2010)
Ing. Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 09.06.2009 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 14.09.2010 do: 13.09.2010)
Ing. Jozef Drška - člen
Jazdecká 14
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 03.10.1994)
Martin Hargaš - člen
Haburská 35
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 02.03.2007 do: 06.08.2007)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 07.08.2007 do: 29.02.2012)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 29.02.2012
  (od: 01.03.2012 do: 29.02.2012)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.03.2012
  (od: 01.03.2012 do: 03.06.2014)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.03.2012 Skončenie funkcie: 31.05.2014
  (od: 04.06.2014 do: 03.06.2014)
Ing. Rudolf Janáč - predseda
Palkovičova 5
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 03.10.1994)
Ing. Igor Junas - člen
Holíčska 3
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 03.10.1994)
Ing. Tomáš Kalivoda
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 03.03.2017 do: 04.04.2017)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 05.04.2017 do: 16.04.2020)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.01.2017 Skončenie funkcie: 30.01.2020
  (od: 17.04.2020 do: 16.04.2020)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.07.2015
  (od: 15.07.2015 do: 02.06.2018)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 01.07.2018
  (od: 03.06.2018 do: 02.06.2018)
Ing. Igor Lichnovský - člen
Zadunajská 7
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 03.10.1994)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
  (od: 14.09.1999 do: 10.08.2004)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.09.1999 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.03.2004
  (od: 11.08.2004 do: 27.03.2009)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 25.03.2009
  (od: 28.03.2009 do: 27.03.2009)
Ing. Elena Májeková
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.03.2017
  (od: 30.06.2017 do: 19.07.2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 28.03.2009 do: 26.03.2014)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 26.03.2014
  (od: 27.03.2014 do: 26.03.2014)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 27.03.2014
  (od: 27.03.2014 do: 29.06.2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 27.03.2014 Skončenie funkcie: 27.03.2017
  (od: 30.06.2017 do: 29.06.2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.03.2017
  (od: 20.07.2017 do: 28.04.2020)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.03.2017 Skončenie funkcie: 28.03.2020
  (od: 29.04.2020 do: 28.04.2020)
Ing. Boris Masloviec - člen
Astrová 48
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.11.2007
  (od: 16.11.2007 do: 12.02.2009)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.11.2007
  (od: 13.02.2009 do: 31.10.2012)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.11.2007 Skončenie funkcie: 31.10.2012
  (od: 01.11.2012 do: 31.10.2012)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 01.11.2012 do: 01.11.2015)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 01.11.2015
  (od: 02.11.2015 do: 01.11.2015)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.11.2015
  (od: 02.11.2015 do: 26.04.2016)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.11.2015
  (od: 27.04.2016 do: 02.03.2017)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.11.2015 Skončenie funkcie: 31.01.2017
  (od: 03.03.2017 do: 02.03.2017)
Ing. Matej Nagy - člen
Čsl. parašutistov 21
Bratislava
  (od: 26.08.1993 do: 30.10.1996)
Ing. Matej Nagy - člen
Čsl. parašutistov 21
Bratislava
  (od: 11.04.1995 do: 30.10.1996)
Ing. Matej Nagy - člen
Čsl. parašutistov 21
Bratislava
  (od: 31.10.1996 do: 13.09.1999)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 14.09.2010 do: 01.09.2013)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 01.09.2013
  (od: 02.09.2013 do: 01.09.2013)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 02.09.2013
  (od: 02.09.2013 do: 24.02.2015)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 02.09.2013 Skončenie funkcie: 21.01.2015
  (od: 25.02.2015 do: 24.02.2015)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 07.12.2010 do: 05.12.2013)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 01.12.2013
  (od: 06.12.2013 do: 05.12.2013)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 06.12.2013 do: 24.01.2017)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2013 Skončenie funkcie: 02.12.2016
  (od: 25.01.2017 do: 24.01.2017)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 03.12.2016
  (od: 25.01.2017 do: 02.03.2017)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 03.12.2016 Skončenie funkcie: 09.01.2017
  (od: 03.03.2017 do: 02.03.2017)
Ing. Július Pribylinec - člen
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (od: 26.08.1993 do: 03.10.1994)
Shaun Richard Russell - člen
Vidlicová 41/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 15.11.2007)
Shaun Richard Russell - člen
Vidlicová 41/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.08.2006 Skončenie funkcie: 31.10.2007
  (od: 16.11.2007 do: 15.11.2007)
Marinus Johannes Scholten - člen
Gangesstroom 7
Zoetermeer 2721AS
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 24.11.2017)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 12.10.2018)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2018
  (od: 13.10.2018 do: 12.10.2018)
Ing. Ľudmila Uherčíková
Národná II
Modra
  (od: 04.10.1994 do: 30.10.1996)
Ing. Ľudmila Uherčíková - člen
Národná II
Modra
  (od: 31.10.1996 do: 13.09.1999)
Bjarne Slorup - člen
Lomanstraat 2 II
Amsterdam 1075
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Murgašova 2
Bratislava
  (od: 20.03.1998 do: 19.06.2001)
Monica Maria D´Orey Da Cunha Santiago
Rua Combatentes do Ultramar
Sintra 2710
Portugalská republika
  (od: 26.11.1998 do: 01.03.2000)
Nicolaas Everardus Alberdus Slemmer - člen
´Spil 9 1141 SB
Monnickendam
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Na kopci 15
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 05.03.2004
  (od: 20.06.2001 do: 25.03.2004)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 04.06.2014 do: 25.08.2014)
Ryan Florijn
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 26.08.2014 do: 13.07.2015)
Ryan Florijn - člen
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 14.07.2015 do: 29.06.2017)
Ryan Florijn - člen
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.06.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 30.06.2017 do: 29.06.2017)
Ryan Florijn - člen
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 02.06.2017
  (od: 30.06.2017 do: 04.07.2017)
Ryan Florijn - člen
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 02.06.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Kenneth Edward Hickey - člen
Ballyroan Road, Templeogue 60
Dublin 16
Írsko
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 13.02.2009 do: 06.12.2010)
Kenneth Edward Hickey - člen
Ballyroan Road, Templeogue 60
Dublin 16
Írsko
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 30.11.2010
  (od: 07.12.2010 do: 06.12.2010)
Shaun Richard Russell - člen
13 Briar Close, Necton, Norfolk
Great Britain PE 37 8 HB
Veľká Británia
dlhodobý pobyt na území SR :
Vidlicová 41
Bratislava 37 831 01
Skončenie funkcie: 23.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Shaun Richard Russell - člen
13 Briar Close, Necton, Norfolk
Great Britain PE 37 8 HB
Veľká Británia
dlhodobý pobyt na území SR :
Vidlicová 41
Bratislava 37 831 01
  (od: 03.10.2001 do: 31.08.2006)
Arnoud Gijsbert Vink - člen
Poggenbeekstraat 21-II
1073 JE Amsterdam
Holandsko
Vznik funkcie: 10.06.2004
  (od: 19.06.2004 do: 01.03.2007)
Arnoud Gijsbert Vink - člen
Poggenbeekstraat 21-II
1073 JE Amsterdam
Holandsko
Vznik funkcie: 10.06.2004 Skončenie funkcie: 28.02.2007
  (od: 02.03.2007 do: 01.03.2007)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 01.07.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 25.11.2017 do: 09.07.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodmému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 09.03.2016)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 08.03.2016)
Základné imanie: 
15 000 012 EUR Rozsah splatenia: 15 000 012 EUR
  (od: 09.03.2016)
25 000 020 EUR Rozsah splatenia: 25 000 020 EUR
  (od: 02.04.2014 do: 08.03.2016)
17 550 000 EUR Rozsah splatenia: 17 550 000 EUR
  (od: 30.07.2013 do: 01.04.2014)
12 948 000 EUR Rozsah splatenia: 12 948 000 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 29.07.2013)
390 000 000 Sk
  (od: 09.05.2001 do: 11.02.2009)
266 000 000 Sk
  (od: 02.03.2000 do: 08.05.2001)
200 000 000 Sk
  (od: 21.12.1998 do: 01.03.2000)
105 000 000 Sk
  (od: 11.09.1997 do: 20.12.1998)
34 218 000 Sk
  (od: 31.10.1996 do: 10.09.1997)
25 664 000 Sk
  (od: 11.04.1995 do: 30.10.1996)
19 248 000 Sk
  (od: 06.02.1995 do: 10.04.1995)
14 436 000 Sk
  (od: 14.12.1994 do: 05.02.1995)
10 827 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 13.12.1994)
Akcie: 
Počet: 555556
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 27 EUR
  (od: 09.03.2016)
Počet: 555556
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 45 EUR
  (od: 02.04.2014 do: 08.03.2016)
Počet: 390000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 45 EUR
  (od: 30.07.2013 do: 01.04.2014)
Počet: 390000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 12.02.2009 do: 29.07.2013)
Počet: 390000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.05.2001 do: 11.02.2009)
Počet: 266000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.2000 do: 08.05.2001)
Počet: 200000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.12.1998 do: 01.03.2000)
Počet: 105000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.09.1997 do: 20.12.1998)
Počet: 34218
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.10.1996 do: 10.09.1997)
Počet: 25664
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.04.1995 do: 30.10.1996)
Počet: 19248
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.02.1995 do: 10.04.1995)
Počet: 14436
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.12.1994 do: 05.02.1995)
Počet: 3248
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 13.12.1994)
Počet: 7579
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 13.12.1994)
Akcionár: 
Achema B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707 NH
Holandské kráľovstvo
  (od: 15.09.2020)
Dozorná rada: 
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 11.07.2020
  (od: 10.07.2020)
Ing. Tatiana Sýkorová
Karpatská 108
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 11.07.2020
  (od: 10.07.2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 09.03.2020
  (od: 10.07.2020)
Jasana Arendacká
Mlynarovičova 19
Bratislava
  (od: 04.10.1994 do: 30.10.1996)
Jasana Arendacká
Mlynarovičova 19
Bratislava
  (od: 31.10.1996 do: 05.02.2001)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 24.01.2017)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 19.06.2012 Skončenie funkcie: 01.12.2016
  (od: 25.01.2017 do: 04.04.2017)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandsko
Vznik funkcie: 19.06.2009
  (od: 11.07.2009 do: 03.07.2012)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandsko
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 18.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanová 34
Bratislava
  (od: 04.10.1994 do: 24.04.1995)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 09.07.2012
  (od: 09.07.2012 do: 04.07.2017)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 09.07.2012 Skončenie funkcie: 09.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.07.2017 Skončenie funkcie: 10.07.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 02.07.2008 do: 20.06.2011)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 10.07.2012
  (od: 04.07.2012 do: 04.07.2017)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 10.07.2012 Skončenie funkcie: 10.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 11.07.2017 Skončenie funkcie: 11.07.2020
  (od: 12.07.2020 do: 11.07.2020)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 10.07.2009
  (od: 11.07.2009 do: 03.07.2012)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 10.07.2009 Skončenie funkcie: 09.07.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
JUDr. Ildikó Kamenická - člen
Rozvodná 15
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 03.10.1994)
Ing. Elena Májeková
Líščie nivy 6
Bratislava 821 08
  (od: 11.09.1997 do: 13.09.1999)
Ing. Peter Mičieta , CSc.
Toplianska 10
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 25.08.1993)
Ing. Andrej Orogváni
Nám. Hraničiarov 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 10.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 19.07.2017)
Mgr. Andrej Orogváni
Nám. Hraničiarov 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 10.07.2017 Skončenie funkcie: 10.07.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Ing. Anna Pílková , Csc.
Jungmannova 10
Bratislava 851 01
  (od: 11.09.1997 do: 20.08.2002)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
  (od: 14.09.1999 do: 09.02.2004)
Ing. Viera Poludvorná
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.07.2009 do: 08.07.2012)
Ing. Viera Poludvorná
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.07.2009 Skončenie funkcie: 08.07.2012
  (od: 09.07.2012 do: 08.07.2012)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 07.07.2003
  (od: 10.02.2004 do: 21.07.2006)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 07.07.2003 Skončenie funkcie: 07.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 10.07.2009)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.07.2006 Skončenie funkcie: 07.07.2009
  (od: 11.07.2009 do: 10.07.2009)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Budovateľská 1
Senec
  (od: 25.04.1995 do: 30.10.1996)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Budovateľská 1
Senec
  (od: 31.10.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Július Pribylinec
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (od: 25.04.1995 do: 13.07.1995)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 03.03.2017 do: 25.01.2018)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 11.01.2018
  (od: 26.01.2018 do: 25.01.2018)
prof.Ing. Ján Slavkovský , CSc.
Šaštínska 46
Bratislava
  (od: 14.07.1995 do: 30.10.1996)
prof.Ing. Ján Slavkovský , CSc.
Šaštínska 46
Bratislava
  (od: 31.10.1996 do: 10.09.1997)
Martin Spišák
Púpavova 27
Bratislava
  (od: 06.02.2001 do: 09.02.2004)
Ing. Ivo Stážovec - člen
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (od: 26.08.1993 do: 24.04.1995)
JUDr. Zdenek Šoóš
Farského 20
Bratislava
  (od: 04.10.1994 do: 30.10.1996)
JUDr. Zdenek Šoóš
Farského 20
Bratislava
  (od: 31.10.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Jozef Štubňa
Vavilovova 7
Bratislava
  (od: 26.08.1993 do: 24.04.1995)
Merk Lambertho Giel Tigelaar
Curacaolaan 20
VK Hilversum 1213
Holandsko
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 19.07.2007 do: 01.07.2008)
Merk Lambertho Giel Tigelaar
Curacaolaan 20
VK Hilversum 1213
Holandsko
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 19.06.2008
  (od: 02.07.2008 do: 01.07.2008)
JUDr. Július Turček - predseda
Klinkovičova 1
Bratislava
  (od: 24.04.1992 do: 25.08.1993)
Ing. Ľudmila Uherčíková - člen
Národná 12
Modra
  (od: 26.08.1993 do: 03.10.1994)
Ing. Jozef Ukropec - člen
Ružová 10
Stupava
  (od: 26.08.1993 do: 03.10.1994)
JUDr. Štefan Uram
Moskovská 25
Bratislava
  (od: 25.04.1995 do: 30.10.1996)
JUDr. Štefan Uram
Moskovská 25
Bratislava
  (od: 31.10.1996 do: 10.09.1997)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 02.07.2008 do: 10.07.2009)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 20.06.2008 Skončenie funkcie: 18.06.2009
  (od: 11.07.2009 do: 10.07.2009)
Ing. Dušan Zemánek
Poľná 13
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 07.07.2003
  (od: 10.02.2004 do: 21.07.2006)
Ing. Dušan Zemánek
Poľná 13
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 07.07.2003 Skončenie funkcie: 07.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 10.07.2009)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.07.2006 Skončenie funkcie: 07.07.2009
  (od: 11.07.2009 do: 10.07.2009)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.07.2009
  (od: 11.07.2009 do: 08.07.2012)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 08.07.2009 Skončenie funkcie: 08.07.2012
  (od: 09.07.2012 do: 08.07.2012)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 09.07.2012
  (od: 09.07.2012 do: 04.07.2017)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 09.07.2012 Skončenie funkcie: 09.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Maurice Thedoor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 02.07.2008 do: 20.06.2011)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 01.02.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 03.03.2017 do: 09.07.2020)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 11.07.2020)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.07.2017
  (od: 05.07.2017 do: 09.07.2020)
Mgr. Andrej Orogváni
Nám. Hraničiarov 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 10.07.2017
  (od: 20.07.2017 do: 09.07.2020)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.07.2020
  (od: 12.07.2020)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.11.2019
  (od: 03.03.2020)
Karen Willemsen
Zuilingstraat 123
Den Haag 2513 VG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.11.2019
  (od: 23.06.2020)
Ernst Robert Jansen
OudezijdsAchterburgwal 136bg
Amsterdam 1012
Holandsko
  (od: 11.09.1997 do: 09.02.2004)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
Vznik funkcie: 20.06.2008 Skončenie funkcie: 20.06.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
Vznik funkcie: 21.06.2011
  (od: 21.06.2011 do: 03.07.2012)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
Vznik funkcie: 21.06.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 10.07.2006 Skončenie funkcie: 09.07.2009
  (od: 11.07.2009 do: 10.07.2009)
Fred Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 07.05.2003
  (od: 22.01.2004 do: 09.02.2004)
Fred Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 09.07.2003
  (od: 10.02.2004 do: 21.07.2006)
Fred Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 09.07.2003 Skončenie funkcie: 09.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
Vznik funkcie: 10.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 10.07.2009)
Ernst Robert Jansen
Van Breestraat 187 III
Amsterdam 1071 ZN
Holandsko
Vznik funkcie: 09.07.2003 Skončenie funkcie: 12.11.2004
  (od: 25.11.2004 do: 24.11.2004)
Ernst Robert Jansen
Van Breestraat 187 III
Amsterdam 1071 ZN
Holandsko
Vznik funkcie: 09.07.2003
  (od: 10.02.2004 do: 24.11.2004)
Jeffrey Medlock
Amstel 155 III
Amsterdam 1018 ER
Holandsko
Vznik funkcie: 09.07.2003
  (od: 10.02.2004 do: 21.07.2006)
Jeffrey Medlock
Amstel 155 III
Amsterdam 1018 ER
Holandsko
Vznik funkcie: 09.07.2003 Skončenie funkcie: 09.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Jeffrey Medlock
Craiglea House, Austenwood Lane, Chalfont St. Peter
Buckinghamshire SL9 9DA
Veľká Británia
Vznik funkcie: 10.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 18.07.2007)
Jeffrey Medlock
Craiglea House, Austenwood Lane, Chalfont St. Peter
Buckinghamshire SL9 9DA
Veľká Británia
Vznik funkcie: 10.07.2006 Skončenie funkcie: 20.06.2007
  (od: 19.07.2007 do: 18.07.2007)
Constantino Alves Mousinho
Weerdestein 56
Amsterdam 1083 GC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.01.2018
  (od: 26.01.2018 do: 02.03.2020)
Constantino Alves Mousinho
Weerdestein 56
Amsterdam 1083 GC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.01.2018 Skončenie funkcie: 14.11.2019
  (od: 03.03.2020 do: 02.03.2020)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
Vznik funkcie: 10.07.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2006
  (od: 09.12.2006 do: 08.12.2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
Vznik funkcie: 10.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 08.12.2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
Vznik funkcie: 09.07.2003 Skončenie funkcie: 09.07.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
Vznik funkcie: 09.07.2003
  (od: 10.02.2004 do: 21.07.2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
Vznik funkcie: 07.05.2003
  (od: 22.01.2004 do: 09.02.2004)
Rolf Hermann Sprünken
Van Leyenberghlaan 264
Amsterdam 1082
Holandsko
  (od: 11.09.1997 do: 09.02.2004)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 30.01.2014 Skončenie funkcie: 30.01.2017
  (od: 03.03.2017 do: 02.03.2017)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 30.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 02.03.2017)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 13.11.2004 Skončenie funkcie: 13.11.2007
  (od: 02.07.2008 do: 01.07.2008)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 13.11.2004
  (od: 25.11.2004 do: 01.07.2008)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 11.02.2016
  (od: 09.03.2016 do: 11.02.2019)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 11.02.2016 Skončenie funkcie: 11.02.2019
  (od: 12.02.2019 do: 11.02.2019)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.02.2019
  (od: 12.02.2019 do: 02.03.2020)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.02.2019 Skončenie funkcie: 14.11.2019
  (od: 03.03.2020 do: 02.03.2020)
Wilfried Hermann Miehe
Am Bonnenstück 8
Windeck 515 70
SRN
Skončenie funkcie: 06.05.2003
  (od: 11.09.1997 do: 21.01.2004)
Karen Willemsen
Zuilingstraat 123
Den Haag 2513 VG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 20.12.1983
  (od: 03.03.2020 do: 22.06.2020)
Maurice Theodor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
Vznik funkcie: 21.06.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2014
  (od: 04.06.2014 do: 03.06.2014)
Maurice Thedoor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
Vznik funkcie: 20.06.2008 Skončenie funkcie: 20.06.2011
  (od: 21.06.2011 do: 20.06.2011)
Maurice Theodor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
Vznik funkcie: 21.06.2011
  (od: 21.06.2011 do: 03.06.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Valného zhromaždenia osvedčeného notárskou zápisnicou N 16/1993, Nz 16/1993 spísanou JUDr. Malíkovou, notárkou, dňa 27. 3. 1993 boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 740
  (od: 26.08.1993)
Notárska zápisnica zo dňa 8. 6. 1994 pod č. N 135/94, Nz 136/94, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, kde boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 740
  (od: 04.10.1994)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 22. 11. 1994 pod č. N 312/94, Nz 307/94. Stary spis: Sa 740
  (od: 14.12.1994)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená not.záp. zo dňa 23.12.1994 č.N 339/94, Nz 334/94. Stary spis: Sa 740
  (od: 06.02.1995)
Notárska zápisnica N 41/95, Nz 45/95 zo dňa 15.3.1995 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti Stary spis: Sa 740
  (od: 11.04.1995)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1994, notárska zápisnica N 39/95, Nz 39/95. Stary spis: Sa 740
  (od: 25.04.1995)
Notárska zápisnica N 100/95, Nz 92/95 napísaná dňa 26.6.1995 notárom JUDr. Máriou Sporkovou z riadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 740
  (od: 14.07.1995)
Notárska zápisnica N 190/96, NZ 176/96 zo dňa 1.10.1996 a N 127/96, NZ 121/96 zo dňa 8.7.1996. Stary spis: Sa 740
  (od: 31.10.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením, dňa 18.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 124/97, Nz 123/97. Stary spis: Sa 740
  (od: 11.09.1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.a 23.9. 1997. Stary spis: Sa 740
  (od: 20.03.1998)
Rozhodnutím VI. riadneho valného zhromaždenia, osvedčeného notárskou zápisnicou N 130/98, Nz 116/98, spísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou dňa 4.6.1998, boli prijaté zmeny stanov, zápisnica z dozornej rady č. 2/97 zo dňa 10.12.1997.
  (od: 26.11.1998)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 285/98, Nz 253/98 dňa 2.11.1998 o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
  (od: 21.12.1998)
Osvedčenie zo VII riadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.5.1999 č. N 117/99, Nz 97/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.09.1999)
Zvýšenie základného imania predstavenstvom na zasadnutí dňa 2.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 279/99, Nz 251/99 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (od: 02.03.2000)
Zmena stanov schválená VIII. riadnym valným zhromaždením dňa 12.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 102/2000, Nz 91/2000
  (od: 03.07.2000)
Zápis z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami v dňoch 22.6. - 6.7.2000
  (od: 06.02.2001)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 277/2000, Nz 249/2000 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Zmena stanov odsúhlasená na IX. riadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 108/2001, Nz 104/2001 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (od: 09.05.2001)
Zápisnica č.2/2001 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001.
  (od: 20.06.2001)
Zápisnica č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady dňa 23.8.2001.
  (od: 03.10.2001)
Zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 6/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena obchodného mena - Union poisťovňa, a.s. schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Pílkovej CSc. sa končí dňom 17.6.2002.
  (od: 21.08.2002)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 7.1.2003 o začatí konania bez návrhu v zmysle ust. § 200a ods. 4 O.s.p.
  (od: 07.01.2003)
Zápisnica z XI. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2003. Wilfried Hermann Miehe, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 6.5.2003.
  (od: 22.01.2004)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Ernst Robert Jansen: 20.6.2003, Rolf Hermann Sprünken: 20.6.2003, Martin Spišák: 6.7.2003, Ing. Viera Poludvorná: 6.7.2003, Fred Hoogerbrug: 8.7.2003, Michal Nastula: 8.7.2003.
  (od: 10.02.2004)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 5.3.2004. Funkcia člena predstavenstva N.E.A. Slemmera sa končí dňom 5.3.2004.
  (od: 26.03.2004)
Výpis zo zápisnice č. 1/2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 5.3.2004.
  (od: 11.08.2004)
Výpis zo zápisnice č. 2/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2004.
  (od: 29.09.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2004. Trvanie funkcie člena dozornej rady Ernst Robert Jansena od 9.7.2003 do 12.11.2004.
  (od: 25.11.2004)
Notárska zápisnica N 96/2005, NZ 26413/2005, NCR ls 26077/2005 napísaná dňa 10.06.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti)..
  (od: 22.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.07.2006.
  (od: 01.09.2006)
Notárska zápisnica N 88/2007, Nz 25669/2007, NCR ls 25510/2007 zo dňa 28.6.2007.
  (od: 19.07.2007)
Zápisnica č. 6/2007 z dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
  (od: 16.11.2007)
Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 26389/2008 napísaná dňa 20.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici N 82/2008, Nz 26389/2008 zo dňa 27.06.2008.
  (od: 02.07.2008)
Zápisnica č. 5/2008 zo zasadnutia dozornej rady.
  (od: 13.02.2009)
Zápisnica č. 2/2009 z dozornej rady zo dňa 05.03.2009.
  (od: 28.03.2009)
Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 21344/2009, NCRls 21582/2009 zo dňa 24.6.2009.
  (od: 11.07.2009)
Zápisnica č.4/2010 z dozzornej rady zo dňa 26.08.2010
  (od: 14.09.2010)
Zápisnica č. 7/2010 zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
  (od: 07.12.2010)
Notárska zápisnica č. N 169/2011, Nz 21531/2011, NCRls 22111/2011 zo dňa 13.06.2011.
  (od: 21.06.2011)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.02.2012.
  (od: 01.03.2012)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 01.06.2012.
  (od: 09.07.2012)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2012 formou notárskej zápisnice č. N 208/2012, Nz 21474/2012, NCRls 21933/2012.
  (od: 04.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.09.2012.
  (od: 01.11.2012)
Zápisnica č. 3/2013 z dozornej rady zo dňa 15.05.2013.
  (od: 02.09.2013)
Zápisnica zo zasadnutia XXI. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 316/2013, Nz 22056/2013, NCRls 22499/2013 dňa 28.06.2013.
  (od: 30.07.2013)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.11.2013.
  (od: 06.12.2013)
Notárska zápisnica č. N 91/2014, Nz 3487/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (od: 11.02.2014)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
  (od: 27.03.2014)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2014.
  (od: 02.04.2014)
Notárska zápisnica č. N 30/2015, Nz 1409/2015, NCRls 1451/2015 zo dňa 19.01.2015.
  (od: 22.01.2015)
Zápisnica č. 7/2015 z dozornej rady spoločnosti z 25.09.2015.
  (od: 02.11.2015)
Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 4491/2016, NCRIs 4603/2016 zo dňa 11.02.2016 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 09.03.2016)
Notárska zápisnica N 39/2017 Nz 2077/2017 NCRls 2100/2017 zo dňa 24.01.2017.
  (od: 03.03.2017)
Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia č. N 394/2017, Nz 20799/2017, NCRls 21243/2017 zo dňa 15.06.2017.
  (od: 05.07.2017)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.05.2017.
  (od: 05.07.2017)
Zápisnica č. 9/2017 z dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.05.2017.
  (od: 05.07.2017)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
  (od: 23.02.2018)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
  (od: 26.01.2018)
Zápis rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Union poisťovňa, a.s. zo dňa 9.3.2020 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, IČO: 33235189 ako navrhovateľa (ďalej aj ako „Achmea B.V.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísaná pod č. 33235189 v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Achmea, B.V. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 83,50 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou Achmea, B.V. zo dňa 13.1.2020 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-213-751 k č. sp. NBS1-000-045-806 zo dňa 28.1.2020, právoplatného dňa 3.2.2020 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Achmea, B.V. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. sa vzťahuje na 176 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN SK1110000801 a SK1110000876.
  (od: 10.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  30.09.2020
Dátum výpisu:  01.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR