Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5194/B

Obchodné meno: 
Infinity ELITE, o.c.p., a.s.
  (od: 01.07.2017)
Sídlo: 
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (od: 20.09.2016)
IČO: 
47 232 498
  (od: 13.01.2011)
Deň zápisu: 
13.01.2011
  (od: 13.01.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.01.2011)
Predmet činnosti: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, g) finančné rozdielové zmluvy
  (od: 19.09.2018)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán iank ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, g) finančné rozdielové zmluvy
  (od: 19.09.2018)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, g) finančné rozdielové zmluvy
  (od: 19.09.2018)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, g) finančné rozdielové zmluvy
  (od: 19.09.2018)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, g) finančné rozdielové zmluvy
  (od: 19.09.2018)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 13.01.2011)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, V súlade s ustanovením § 59 ods. 3 zákona o cenných papieroch môže spoločnosť Infinity ELITE, o.c.p., a.s. vykonávať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) a i) zákona o cenných papieroch len pod podmienkou, že investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) a i) zákona o cenných papieroch budú vykonávané len prostredníctvom banky, pobočky zahraničnej banky, zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, pobočky obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktoré majú platné povolenie na poskytovanie investičných služieb, umožňujúce vykonávať prijímanie a postupovanie pokynov klienta, vykonanie pokynu klienta a riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) a i) zákona o cenných papieroch.
  (od: 01.07.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.01.2011)
Ing. Peter Bálint - člen
Tupého 25
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 07.03.2016
  (od: 18.03.2016)
Ing. Cyril Matejkin - predseda
Turčianska 31/A
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 07.03.2016
  (od: 18.03.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k napísanému obchodnému menu alebo k odtlačku pečiatky s obchodným menom spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 13.01.2011)
Základné imanie: 
150 000 EUR Rozsah splatenia: 150 000 EUR
  (od: 05.04.2014)
Akcie: 
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií podmienená súhlasom predstavenstva
  (od: 23.10.2013)
Akcionár: 
Infinity Capital Group, a.s.
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (od: 07.02.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Pavel Parák
Topoľová 405/22
Hamuliakovo 900 43
Vznik funkcie: 05.07.2016
  (od: 09.08.2016)
Ing. Ján Kolimár
Trnavská 37
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 05.07.2016
  (od: 09.08.2016)
Ing. Monika Husenicová
Suchá 6/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.08.2017
  (od: 12.08.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 8.2.2010 do notárskej zápisnice N 45/2010, Nz 3927/2010 NCRls 4025/2010 v znení jej dodatku č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 4/2011, Nz 342/2011, NCRls 347/2011 zo dňa 7.1.2011 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb.
  (od: 13.01.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2011.
  (od: 22.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom N 665/2013 Nz 35033/2013 zo dňa 09.10.2013
  (od: 23.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2015.
  (od: 20.08.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2016.
  (od: 18.03.2016)
Notárska zápisnica zo dňa 18.05.2017 pod č. N 227/2017, Nz 16895/2017, NCRls 17241/2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z Infinity Capital, o.c.p., a.s. na Infinity ELITE, o.c.p, a.s.
  (od: 01.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 959/2018, Nz 25287/2018, NCRls 25773/2018 zo dňa 02.08.2018.
  (od: 19.09.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.01.2021
Dátum výpisu:  25.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR