Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  620/B

Obchodné meno: 
Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
  (od: 19.12.2009)
Sídlo: 
Pestovateľská 13
Bratislava 821 04
  (od: 03.08.2005)
IČO: 
31 372 899
  (od: 24.05.1994)
Deň zápisu: 
24.05.1994
  (od: 24.05.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.05.1994)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 24.05.1994)
revízie elektrických zariadení
  (od: 24.05.1994)
projektovanie elektrických zariadení / silnoprúdová elektrotechnika, rozvodné systémy a zariadenia VN a VVN /
  (od: 24.05.1994)
výroba elektrotechnických výrobkov, strojov, zariadení a montážnych konštrukcií
  (od: 24.05.1994)
projektovanie elektrotechnických zariadení / meracia a regulačná technika /
  (od: 24.05.1994)
projektovanie riadiacich a zabezpečovacích systémov, signalizácia
  (od: 24.05.1994)
montáž a údržba elektrorozvodných zariadení elektroinštalácií svetelných, motorických a blezkozvodov dodávateľským spôsobom
  (od: 24.05.1994)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky riadiacich a zabezpečovacích systémov dodávateľským spôsobom
  (od: 24.05.1994)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 24.05.1994)
servisné služby pre všetky druhy dodávaných a montovaných zariadení
  (od: 24.05.1994)
inžinierska činnosť v elektrotechnike ( v súlade so stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení a.s.)
  (od: 29.03.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 29.03.1996)
kopírovacie služby
  (od: 27.09.1996)
školiaca činnosť
  (od: 27.09.1996)
projektovanie, inštalovanie, (montáž), oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 27.09.1996)
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení / nanášanie protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž protipožiarnych prepážok /
  (od: 28.09.1998)
technické služby na predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov
  (od: 28.09.1998)
,,uskutočňovanie inžinierských stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 28.09.2001)
,, uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,"
  (od: 28.09.2001)
,, letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve"zák.č. 143/1998 Z.z.
  (od: 28.09.2001)
,, činnosť vykonávavá banským spôsobom " zák.č. 51/1988 Zb.
  (od: 28.09.2001)
,,výkon činnosti stavbyvedúceho,"
  (od: 28.09.2001)
,, výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení,"
  (od: 28.09.2001)
,, revízie a skúšky určených technických zariadení,"
  (od: 28.09.2001)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii technické, technologické a energerické vybavenie stavieb
  (od: 26.01.2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (od: 26.01.2004)
činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) zák. č. 130/1998 Z.z. na: a) projektovanie elektrických zariadení pre jadrové zariadenia bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov, elektrickej požiarnej signalizácie, elektronických zabezpečovacích systémov a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, okrem havarijných ochrán reaktora (RPS), systémov kontroly a riadenia reaktora (SORR) a špeciálnych systémov primárneho okruhu (AKNT, AKTR, SIAZ), b) dovoz jadrových zariadení a ich komponentov v rozsahu bodu a)
  (od: 26.01.2004)
činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/1998 Z.z. na: a) navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov, elektrickej požiarnej signalizácie, elektronických zabezpečovacích systémov a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, okrem havarijných ochrán reaktora (RPS), systému kontroly a riadenia reaktora (SORR) a špeciálnych systémov primárneho okruhu (AKNT, AKTP, SIAZ), b) výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia do 1 kV a menovitého prúdu 3A, c) montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), d) skúšanie vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), c), e) dovoz vybraných elektrotechnických zariadení v rozsahu bodov a), b), c)
  (od: 26.01.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.05.1994)
Róbert Adamica - predseda predstavenstva
Ambra Pietra 5
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 29.06.2017)
JUDr. Ivan Mikloška - člen predstavenstva
Platanova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Ing. Jozef Horváth - člen predstavenstva
Družicová 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 16.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov predstavenstva.
  (od: 24.05.1994)
Prokúra: 
Ing. Jozef Horváth
Družicová 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 23.07.2004
  (od: 29.06.2017)
Prokurista za spoločnosť podpisuje v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať v celom rozsahu samostatne.
  (od: 23.07.2004)
Základné imanie: 
467 580,72 EUR Rozsah splatenia: 467 580,72 EUR
  (od: 24.03.2010)
Akcie: 
Počet: 14088
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 24.03.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.9.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.09.2013, sp. Zn. 3K 29/2009-296, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.09.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Prvá elektromontážna spoločnosť,a.s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava.
  (od: 28.04.2016)
Správca konkurznej podstaty: 
HMG Recovery, ks.s.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 21.09.2013
  (od: 28.04.2016)
Dozorná rada: 
Eva Fitzová
J.C.Hronského 20
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005)
Eva Horváthová
322
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005)
Ferdinand Bielčík
Vetvárska 33
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 03.08.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.3.1993 a ustanovujúcim valným zhromaždením v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1194
  (od: 24.05.1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.9.1995. Zápis z rokovania predstavenstva konaného dňa 17.1.1995. Stary spis: Sa 1194
  (od: 29.03.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.6.1996. Stary spis: Sa 1194
  (od: 27.09.1996)
Notárska zápisnica N 123/97, Nz 125/97 zo dňa 27.6.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1194
  (od: 18.11.1997)
Zápis č. 20 z rokovania predstavenstva konaného dňa 13.1.1998. Stary spis: Sa 1194
  (od: 25.02.1998)
Notárska zápisnica N 129/98, Nz 131/98 zo dňa 12.6.1998 a stanovy spoločnosti.
  (od: 28.09.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 17.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/2000, Nz 137/2000 napísanej dňa 17.6.2000 notárom JUDr.Drgoňovou so sídlom v Košiciach bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (od: 02.08.2000)
Zápisnica č. 38 zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.8.2000, Materiál pre rokovanie predstavenstva na deň 16.8.2000 vypracovaný Ing. Jánom Bábeľom.
  (od: 04.10.2000)
Zmena bydliska Ing. Mariána Grmana.
  (od: 16.05.2001)
Notárska zápisnica č. N 140/01, Nz 142/01 zo dňa 16.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti a zmeny v dozornej rade.
  (od: 28.09.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 396/02 . Rozhodnutie o znížení základného imania schválené valným zhromaždením 15.6.2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 397/02.
  (od: 17.10.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.7.2002.
  (od: 18.10.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.3.2003. Notárská zápisnica N 74/2003, Nz 9211/2003 zo dňa 8.2.2003 osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti o čl. 9 bod 1, čl. 12, čl. 14, pričom čl. 14 nadobúda účinnosť uplynutím volebného obdobia súčasnej dozornej rady v roku 2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 30.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 374/03, Nz 47815/03 zo dňa 16.6.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.01.2004)
Notárska zápisnica č. N 475/2003, Nz 100312/2003 zo dňa 3.11.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 27.01.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2004. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.7.2004.
  (od: 23.07.2004)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.5.2008 N302/2008, Nz 22819/2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. na nové Prvá elektromontážna spoločnosť, a.s.
  (od: 16.07.2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2009 č.k. 34 Exre/1610/2009 - 165, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.2009.
  (od: 19.12.2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.5.2013, č.k. 33Exre/241/2013, právoplatné dňa 15.7.2013.
  (od: 18.07.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  26.03.2020
Dátum výpisu:  29.03.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR