Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  837/B

Obchodné meno: 
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
  (od: 12.01.1996)
SLÁVIA CAPITAL, a.s.
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
Sídlo: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (od: 07.11.2012)
Heydukova 6 P.O.BOX 29
Bratislava 814 99
  (od: 26.09.1997 do: 06.11.2012)
Pražská 27
Bratislava 811 04
  (od: 05.06.1995 do: 25.09.1997)
IČO: 
31 395 554
  (od: 05.06.1995)
Deň zápisu: 
05.06.1995
  (od: 05.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.06.1995)
Predmet činnosti: 
II. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu; 6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu; 8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; 9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; 10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; 11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
  (od: 08.11.2018)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
reklamná činnosť v oblasti audio-vizuálnej výroby
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných činností uvedených v § 46 ods. 2, z.č. 600/1992 Zb., v znení z NR SR číslo 88/1994 Zb.
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 12.01.1996 do: 17.11.1996)
reklamná činnosť v oblasti audio-vizuálnej výroby
  (od: 12.01.1996 do: 17.11.1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných činností uvedených v § 46 ods.2, z.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 12.01.1996 do: 04.03.2001)
prevádzkovanie pohostinských a reštauračných služieb
  (od: 26.09.1997 do: 04.03.2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.06.1999 do: 04.03.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 04.06.1999 do: 04.03.2001)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných činností uvedených v § 46 ods.2, z.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
prevádzkovanie pohostinských a reštauračných služieb
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
faktoring a forfaiting
  (od: 05.03.2001 do: 31.03.2004)
I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokytu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokytu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičnými nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 3. prijatie pokytu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičnénho nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 4. riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5. zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 6. nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja inýmo osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičnými nástrojom podľa § 5 písm. a), b), d), e) a f) zákona
  (od: 01.04.2004 do: 15.08.2008)
II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 3. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 6. prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, 7. vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú inves
  (od: 01.04.2004 do: 15.08.2008)
I. Poskytovanie celej vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, t. j. vrátane držiteľskej správy, vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch, t. j. : Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania;
  (od: 16.08.2008 do: 07.12.2009)
II. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu; 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu; 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu; 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
  (od: 16.08.2008 do: 07.12.2009)
II. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu; 6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania; 7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu; 8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; 9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; 10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; 11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
  (od: 08.12.2009 do: 07.11.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 29.10.2002 do: 30.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 04.06.1999 do: 28.10.2002)
predstavenstvo
  (od: 05.06.1995 do: 03.06.1999)
Mgr. Emil Gažo - člen predstavenstva
Sološnícka 18
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.12.2017
  (od: 16.01.2018)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.04.2018
  (od: 20.04.2018)
Bibiana Demková
Partizánska 610
Lisková 034 81
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
Ing. Peter Gabalec
Martinengova 38
Bratislava 811 02
  (od: 12.01.1996 do: 03.06.1999)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Martinengova 38
Bratislava 811 02
  (od: 04.06.1999 do: 04.06.2000)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Martinengova 38
Bratislava 811 02
  (od: 05.06.2000 do: 23.04.2002)
Ing. Peter Gabalec - predseda
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
  (od: 24.04.2002 do: 16.04.2008)
Ing. Peter Gabalec - predseda
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 14.04.2008
  (od: 17.04.2008 do: 16.04.2008)
Ing. Peter Gabalec - predseda
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.04.2008
  (od: 17.04.2008 do: 06.11.2012)
Ing. Peter Gabalec - predseda
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.04.2008 Skončenie funkcie: 29.10.2012
  (od: 07.11.2012 do: 06.11.2012)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 29.10.2012
  (od: 07.11.2012 do: 19.04.2018)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 29.10.2012 Skončenie funkcie: 29.10.2017
  (od: 20.04.2018 do: 19.04.2018)
Valéria Horváthová - člen
Krížna 1511/33
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 11.09.2010 do: 19.08.2015)
Valéria Horváthová - člen
Krížna 1511/33
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 17.08.2015
  (od: 20.08.2015 do: 19.08.2015)
Valéria Horváthová - člen
Krížna 1511/33
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 17.08.2015
  (od: 20.08.2015 do: 23.06.2016)
Valéria Horváthová - člen
Krížna 1511/33
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 17.08.2015 Skončenie funkcie: 16.06.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Marek Hudák - člen predstavenstva
Beňadická 1
Bratislava 851 04
  (od: 04.06.1999 do: 04.06.2000)
Ing. Dagmar Chinoracká - člen predstavenstva
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.12.2014
  (od: 18.12.2014 do: 23.06.2016)
Ing. Dagmar Chinoracká - člen predstavenstva
Jamnického 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.12.2014 Skončenie funkcie: 16.06.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Martin Kvietik
Mudroňova 29
Bratislava 811 01
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1
Bratislava 811 03
  (od: 12.01.1996 do: 03.06.1999)
Mgr. Martin Kvietik - člen
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Skončenie funkcie: 24.06.2002
  (od: 05.06.2000 do: 28.10.2002)
Mgr. Martin Kvietik - člen predstavenstva
Holubyho 1
Bratislava 811 03
  (od: 04.06.1999 do: 04.06.2000)
Ing. Viktor Levkanič
Letná 10
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002
  (od: 29.10.2002 do: 16.04.2008)
Ing. Viktor Levkanič
Letná 10
Bratislava
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 14.04.2008
  (od: 17.04.2008 do: 16.04.2008)
Ing. Viktor Levkanič - člen
Arménska 13827/10
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.04.2008
  (od: 17.04.2008 do: 13.05.2010)
Ing. Viktor Levkanič - člen
Arménska 13827/10
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.04.2008 Skončenie funkcie: 30.03.2010
  (od: 14.05.2010 do: 13.05.2010)
Viera Plavčanová - člen
Pifflova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 15.07.2009 do: 27.06.2012)
Viera Plavčanová - člen predstavenstva
Pifflova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.06.2004
  (od: 31.07.2004 do: 14.07.2009)
Viera Plavčanová - člen predstavenstva
Pifflova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.06.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2009
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Ing. Viera Plavčanová - člen
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 28.06.2012 do: 06.11.2014)
Ing. Viera Plavčanová - člen
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2014
  (od: 07.11.2014 do: 06.11.2014)
Ing. Viera Plavčanová - člen
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.06.2014
  (od: 07.11.2014 do: 17.12.2014)
Ing. Viera Plavčanová - člen
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.06.2014 Skončenie funkcie: 09.12.2014
  (od: 18.12.2014 do: 17.12.2014)
Ing. Peter Ratkovský
Potočná 21
Bratislava 831 06
  (od: 05.02.2002 do: 23.04.2002)
Ing. Peter Ratkovský - člen
Mudrochova 15
Bratislava 831 06
  (od: 05.06.2000 do: 04.02.2002)
Ing. Peter Ratkovský - člen
Potočná 21
Bratislava 831 06
  (od: 24.04.2002 do: 30.07.2004)
Ing. Peter Ratkovský - člen
Potočná 21
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 24.04.2002 Skončenie funkcie: 28.06.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ing. Peter Ratkovský - generálny riaditeľ
Mudrochova 15
Bratislava 831 06
  (od: 12.01.1996 do: 03.06.1999)
Ing. Peter Ratkovský - generálny riaditeľ
Račianska 83
Bratislava
  (od: 05.06.1995 do: 11.01.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci člen pripojí svoj podpis.
  (od: 16.01.2018)
Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať ječ oprávnený predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 24.06.2016 do: 15.01.2018)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.07.2004 do: 23.06.2016)
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, mená a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.10.2002 do: 30.07.2004)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že člen predstavenstva dokument vlastnoručne podpíše a k podpisu pripojí pečiatku spoločnosti.
  (od: 04.06.1999 do: 28.10.2002)
Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Oprávnení členovia sa podpisujú tak, že podpisujúci pridá svoj podpis (s uvedením funkcie) k názvu firmy.
  (od: 05.06.1995 do: 03.06.1999)
Základné imanie: 
200 000 EUR Rozsah splatenia: 200 000 EUR
  (od: 18.12.2014)
125 280 EUR Rozsah splatenia: 125 280 EUR
  (od: 18.02.2010 do: 17.12.2014)
1 194 840 EUR Rozsah splatenia: 1 194 840 EUR
  (od: 15.07.2009 do: 17.02.2010)
36 000 000 Sk Rozsah splatenia: 36 000 000 Sk
  (od: 22.11.2006 do: 14.07.2009)
200 000 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 000 Sk
  (od: 24.04.2002 do: 21.11.2006)
50 000 000 Sk
  (od: 26.09.1997 do: 23.04.2002)
36 000 000 Sk
  (od: 18.11.1996 do: 25.09.1997)
20 000 000 Sk
  (od: 19.07.1995 do: 17.11.1996)
1 000 000 Sk
  (od: 05.06.1995 do: 18.07.1995)
Akcie: 
Počet: 20000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
  (od: 18.12.2014)
Počet: 12528
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
  (od: 11.06.2011 do: 17.12.2014)
Počet: 36000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3,48 EUR
  (od: 18.02.2010 do: 10.06.2011)
Počet: 36000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 15.07.2009 do: 17.02.2010)
Počet: 36000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.2006 do: 14.07.2009)
Počet: 200000
Druh: na meno, kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.10.2002 do: 21.11.2006)
Počet: 200000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.2002 do: 28.10.2002)
Počet: 50000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.12.2000 do: 23.04.2002)
Počet: 50000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.09.1997 do: 04.12.2000)
Počet: 36000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.11.1996 do: 25.09.1997)
Počet: 20000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.07.1995 do: 17.11.1996)
Počet: 1000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.06.1995 do: 18.07.1995)
Akcionár: 
SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (od: 01.05.2007)
Dozorná rada: 
Mgr. Juraj Kadnár - predseda dozornej rady
Ľubovnianska 3157/16
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 20.06.2017
  (od: 28.07.2017)
JUDr. Daniel Pleva
Nám. Hraničiarov 22449/29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.06.2017
  (od: 28.07.2017)
Ing. Ľudovít Schmidt
Jurská 13621/21
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.12.2017
  (od: 16.01.2018)
Ing. Peter Benčurík
Mierová 183
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 02.08.2010
  (od: 11.09.2010 do: 19.08.2015)
Ing. Peter Benčurík
Mierová 183
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 02.08.2010 Skončenie funkcie: 17.08.2015
  (od: 20.08.2015 do: 19.08.2015)
Ing. Peter Benčurík , PhD.
Mierová 183
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.08.2015
  (od: 20.08.2015 do: 27.07.2017)
Ing. Peter Benčurík , PhD.
Mierová 183
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.08.2015 Skončenie funkcie: 20.06.2017
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Mgr. Eva Bognárová
Hlavná 36
Bratislava
  (od: 26.09.1997 do: 03.06.1999)
Valéria Horváthová - člen
Beňadická 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 14.04.2008
  (od: 17.04.2008 do: 10.09.2010)
Valéria Horváthová - člen
Beňadická 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 14.04.2008 Skončenie funkcie: 02.08.2010
  (od: 11.09.2010 do: 10.09.2010)
Anna Chalachanová
Račianska 95
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 25.06.2013
  (od: 21.08.2013 do: 23.06.2016)
Anna Chalachanová
Račianska 95
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 25.06.2013 Skončenie funkcie: 16.06.2016
  (od: 24.06.2016 do: 23.06.2016)
Ing. Adriana Jurková
Čepeňská 3081/118
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 14.11.2005
  (od: 23.11.2005 do: 10.09.2010)
Ing. Adriana Jurková
Čepeňská 3081/118
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 14.11.2005 Skončenie funkcie: 14.06.2010
  (od: 11.09.2010 do: 10.09.2010)
Ing. Adriana Jurková
Žilinská 2961/18
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 14.06.2010
  (od: 11.09.2010 do: 27.06.2012)
Ing. Adriana Jurková
Žilinská 2961/18
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 14.06.2010 Skončenie funkcie: 11.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Martin Kvietik - člen
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 28.06.2004
  (od: 31.07.2004 do: 14.07.2009)
Martin Kvietik - člen
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 28.06.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2009
  (od: 15.07.2009 do: 14.07.2009)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 15.07.2009 do: 06.11.2014)
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2014
  (od: 07.11.2014 do: 06.11.2014)
Mgr. Martin Kvietik - predseda
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.06.2014
  (od: 07.11.2014 do: 27.07.2017)
Mgr. Martin Kvietik - predseda
Holubyho 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.06.2014 Skončenie funkcie: 20.06.2017
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
JUDr. Brigita Miklasová - členka dozornej rady
Štúrova 103
Modra 900 01
  (od: 04.06.1999 do: 04.06.2000)
Ing. Ladislav Ratkovský - predseda
Kukučínova 42
Bratislava 831 02
  (od: 05.06.2000 do: 30.07.2004)
Ing. Ladislav Ratkovský - predseda
Kukučínova 42
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 05.06.2000 Skončenie funkcie: 28.06.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ladislav Ratkovský ml.
Čsl. parašutistov 17
Bratislava
  (od: 05.06.1995 do: 03.06.1999)
Ladislav Ratkovský ml. - člen
Potočná 21/A
Bratislava
  (od: 05.06.2000 do: 30.07.2004)
Ladislav Ratkovský ml. - člen
Potočná 21/A
Bratislava
Vznik funkcie: 05.06.2000 Skončenie funkcie: 28.06.2004
  (od: 31.07.2004 do: 30.07.2004)
Ladislav Ratkovský ml. - člen dozornej rady
Čsl. parašutistov 17
Bratislava
  (od: 04.06.1999 do: 04.06.2000)
Ing. Ladislav Ratkovský st.
Kukučínova 42
Bratislava
  (od: 05.06.1995 do: 03.06.1999)
Ing. Ladislav Ratkovský st. - predseda dozornej rady
Kukučínova 42
Bratislava
  (od: 04.06.1999 do: 04.06.2000)
Mgr. Miriam Stowasserová
Prvosienková 7090/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 20.08.2013)
Mgr. Miriam Stowasserová
Prvosienková 7090/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 11.06.2012 Skončenie funkcie: 25.06.2013
  (od: 21.08.2013 do: 20.08.2013)
Mgr. Miriam Stowasserová - člen
Púpavová 12
Bratislava 841 04
  (od: 05.06.2000 do: 22.11.2005)
Mgr. Miriam Stowasserová - člen
Púpavová 12
Bratislava 841 04
Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 23.11.2005 do: 22.11.2005)
Ing. Bohumil Vítek
Čaklovská 2
Bratislava
  (od: 05.06.1995 do: 25.09.1997)
Mgr. Emil Gažo
Sološnícka 18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.06.2016 Skončenie funkcie: 19.12.2017
  (od: 16.01.2018 do: 15.01.2018)
Mgr. Emil Gažo
Sološnícka 18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.06.2016
  (od: 24.06.2016 do: 15.01.2018)
Michael Fortier - člen
Cranley Mews 9, South Kensington
London SW73BX
Veľká Británia
Vznik funkcie: 28.06.2004
  (od: 31.07.2004 do: 16.04.2008)
Michael Fortier - člen
Cranley Mews 9, South Kensington
London SW73BX
Veľká Británia
Vznik funkcie: 28.06.2004 Skončenie funkcie: 14.04.2008
  (od: 17.04.2008 do: 16.04.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.4.1995 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Vznikla premenou Obchodnej spoločnosti P and RM spol. s r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 1 Zák. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti P and RM spol. s r.o. preberá SLÁVIA CAPITAL a.s. Stary spis: Sa 1413
  (od: 05.06.1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.6.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 140/95, Nz 142/95 napísanou dňa 26.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1413
  (od: 19.07.1995)
Notárska zápisnica N 229/95, Nz 225/95 zo dňa 27.10.1995. Stary spis: Sa 1413
  (od: 12.01.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1996 a valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1996.
  (od: 18.11.1996)
Notárska zápisnica N 131/97, Nz 130/97 spísaná dňa 8.5.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené navýšenie základného imania z majetku spoločnosti, zmena člena dozornej rady a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1413
  (od: 26.09.1997)
Notárska zápisnica N 33/99, NZ 32/99 zo dňa 11.3.1999, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.3.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.3.1999.
  (od: 04.06.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.4.2000.
  (od: 05.06.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 44/01, Nz 44/01 napísanej dňa 2.2.01 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.03.2001)
Notárska zápisnica N142/02, Nz 139/02 spísaná dňa 14.2.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.04.2002)
Notárska zápisnica N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 4921/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002 opravujúca notársku zápisnicu N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002.
  (od: 29.10.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLÁVIA CAPITAL a.s., obchodník s cennými papiermi zo dňa 14.11.2005 - odvolanie Mgr. Miriam Stowasserovej z funkcie člena dozornej rady a zvolenie Ing. Adriany Jurkovej do funkcie člena dozornej rady.
  (od: 23.11.2005)
Osvedčenie o priebehu vlaného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 349/2006, Nz 21152/2006 zo dňa 30.05.2006 - zníženie základného imania, zmena stanov.
  (od: 22.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.4.2008.
  (od: 17.04.2008)
Notárska zápisnica N 251/2008, Nz 34002/2008, NCRls 33677/2008 napísaná dňa 11.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2008.
  (od: 16.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2009.
  (od: 15.07.2009)
Notárska zápisnica N 391/2009, Nz 45039/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 08.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 195/2011 Nz 17650/2011.
  (od: 11.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 521/2012, Nz 20789/2012, NCRls 21230/2012.
  (od: 28.06.2012)
Notárska zápisnica č. N 1043/2012, Nz 40197/2012 zo dňa 29.10.2012.
  (od: 07.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2013.
  (od: 21.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2014.
  (od: 18.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2015.
  (od: 20.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2017.
  (od: 28.07.2017)
Notárska zápisnica č. N 1864/2017, Nz 59358/2017, NCRls 60133/2017 zo dňa 19.12.2017.
  (od: 16.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2018, Nz 11514/2018, NCRls 11780/2018 zo dňa 12.04.2018.
  (od: 08.11.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  19.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR