Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  566/B

Obchodné meno: 
Fond ochrany vkladov
  (od: 11.10.1996)
Sídlo: 
Kapitulská 12
Bratislava 812 47
  (od: 16.03.1998)
IČO: 
35 700 564
  (od: 11.10.1996)
Deň zápisu: 
10.10.1996
  (od: 11.10.1996)
Právna forma: 
právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 11.10.1996)
Predmet činnosti: 
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 v spojení s § 3 ods. 6 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu podľa § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. a b) poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa zákona č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 118/1996 Z.z.
  (od: 31.03.2015)
Štatutárny orgán: 
Ing. Pavel Cetkovský - člen Rady Fondu ochrany vkladov od 01.01.2018. a podpredseda Rady fondu ochrany vkladov od 20.03.2018
Revoluční 75
Strančice
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 14.04.2018)
Mgr. Roman Fusek - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Baltská 21/B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 29.11.2019
  (od: 01.02.2020)
JUDr. Ildikó Hurínek Kamenická - členka Prezídia Fondu ochrany vkladov
Dunajská 4441/24
Bratislava - Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 17.07.1996
  (od: 17.10.2017)
Ing. Marcel Kaščák - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Drotárska cesta 7190/65
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.05.2019
  (od: 11.07.2019)
Ing. Pavol Komzala - predseda Prezídia Fondu ochrany vkladov
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 06.03.2018)
Ing. Katarína Krištofiaková - členka Prezídia Fondu ochrany vkladov
Lábska 372/9
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 16.07.2008)
Ing. Peter Magala , FCCA, FRM - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Košická 16658/58
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 27.01.2018)
RNDr. Karol Mrva - člen Rady Fondu ochrany vkladov a predseda Rady fondu ochrany vkladov
Malokarpatská 5
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 14.04.2018)
Mgr. Martin Peter - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Švantnerova 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 13.02.2019
  (od: 20.03.2019)
Ing. Roman Turok-Heteš - člen Rady Fondu ochrany vkladov
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 27.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
1. Vo všetkých veciach, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, b) ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu, na prvom mieste sa uvádza podpis toho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, a na druhom mieste sa uvádza podpis ďalšieho člena Prezídia Fondu. Vo výnimočných prípadoch, ak z objektívnych dôvodov nie sú prítomní dvaja členovia Prezídia fondu a ak podpísanie veci nestrpí odklad, postačuje podpis jedného člena Prezídia fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťahoch v mene Fondu koná a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia Fondu. 3. Podpisovanie za Fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Fondu a podpisujúcich osôb (osoby) pripoja podpisy tieto osoby (pripojí podpis táto osoba). 4. Vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu v mene Fondu konať aj iní jeho zamestnanci, ak je to určené vo vnútorných predpisoch Fondu (§ 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka), prípadne ak sú na to zamestnanci Fondu písomne poverení. 5. V sporoch súvisiacich s uplatňovaním práv Fondu môže Fond zastupovať aj iná osoba ako zamestnanec Fondu, a to na základe písomného plnomocenstva na takého úkony.
  (od: 01.05.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Daniel Kollár - od 15.06.2020 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, od 26.06.2020 podpredseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Suchá 25/B
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 18.08.2020)
Ing. Zita Zemková
Mierova 653/66
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 27.04.2017)
Ing. Vladimír Dvořáček - od 1. augusta 2018 člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov a predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Grösslingova 2475/71
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 01.08.2018)
Ing. Jiří Plíšek
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.12.2019
  (od: 01.02.2020)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Hřiňovská 9
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020)
Ing. Darina Čaplánová - členka Dozornej rady Fondu ochrany vkladov
Nevädzová 5
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Fond ochrany vkladov bol zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a založený na ustanovujúcej schôdzi Rady Fondu ochrany vkladov dňa 17.7.1996. Stary spis: Po 985
  (od: 11.10.1996)
Výpis z uznesenia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 13.11.1996. Stary spis: Po 985
  (od: 10.02.1997)
Výpis z uznesení Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 16. 10. 1997. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladu per rollam č. 4 Stary spis: Po 985
  (od: 16.03.1998)
Dodatok č. 2 k stanovám odsúhlasený na 5. zasadnutí Rady Fondu ochrany konaného dňa 14.12.1999.
  (od: 08.08.2000)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 6.
  (od: 20.03.2001)
Výpis z uznesenia č.9 z 1. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov dňa 11.4.2001.
  (od: 28.11.2001)
Výpis z uznesenia Rady FOV č. 3 zo zápisnice zo 4. zasadania Rady FOV v roku 2003 konaného dňa 04.11.2003. Podpisový vzor pána Furina. Dodatok č. 5 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady FOV konaného dňa 04.11.2003. Úplné znenie Stanov Fondu ochrany vkladov zo dňa 04.11.2003.
  (od: 15.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2004. Výpis zo zápisnice 2. mimoriadneho zasadania zo dňa 11.08.2004.
  (od: 24.08.2004)
Dodatok č. 3 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 7 zo dňa 26. novembra 2001. Výpis zo Zápisnice č. 1 z mimoriadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 29. januára 2002. Výpis zo Zápisnice č. 6 zo zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 20. decembra 2001 v zasadačke Fondu ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava, Uznesenie č. 4. Deň zániku funkcie: Ing. Milan Horváth - predseda Prezídia Fondu, Miletičova 74, Bratislava - 1.2.2002 Ing. Jarmila Vojíková - členka Prezídia Fondu, Majeríkova 28, Bratislava - 1.12.2001 Ing. Jaroslav Mach - člen Rady Fondu, Dobšinského 35, Pezinok - 1.2.2002.
  (od: 16.06.2005)
Výpis zo Zápisnice z 2. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 27. marca 2002. Výpis zo Zápisnice z 3. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 25. apríla 2002. Výpis zo Zápisnice zo zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 18. júna 2002, Uznesenie č. 1. Deň zániku funkcie: 1. Ing. Ján Tencer predseda Rady Fondu ochrany vkladov Lachova 27 Bratislava Od: 01.04.2002 2. JUDr. Irena Wimmerová členka Rady Fondu ochrany vkladov Pri Hradnej studni 5 811 03 Bratislava Od: 01.06.2002 3. JUDr. František Szikhart člen Rady Fondu ochrany vkladov Jánošíkova 610 900 42 Dunajská Lužná Od: 28.02.2002 4. Ing. Tibor Kašiak predseda Dozornej rady Fondu nám. Hraničiarov 20 851 03 Bratislava Od: 01.06.2002 Výpis zo Zápisnice zo 4. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 19. júla 2002. Dodatok č. 4 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002. Úplné znenie Stanov Fondu ochrany vkladov schválené na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002.
  (od: 16.06.2005)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 11 zo dňa 20.7.2007.
  (od: 09.10.2007)
Notárska zápisnica N 161/2007 Nz 41840/2007 zo dňa 18.10.2007 o priebehu schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk a o výsledkoch volieb zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Rady Fondu ochrany vkladov.
  (od: 23.11.2007)
Notárska zápisnica č. N 161/2007, Nz 41840/2007, NCRls 41540/2007 spísaná dňa 19.10.2007 osvedčujúca priebeh schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk konanej dňa 18.10.2007 a o výsledkoch volieb zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Rady Fondu ochrany vkladov. Výpis zo zápisnice z 5. zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 12.12.2007. Dodatok č. 6 zo dňa 12.12.2007 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Stanovy Fondu ochrany vkladov - úplné znenie zo dňa 18.12.2007.
  (od: 01.05.2008)
Výpis zo zápisnice z 2. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2008 konaného dňa 19.3.2008.
  (od: 26.06.2008)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 19.06.2008. Výpis zo zápisnice zo 49. zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 30.06.2008.
  (od: 16.07.2008)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 12.
  (od: 25.11.2008)
Osvedčenie o priebehu 3. schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk konanej dňa 19.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2009, Nz 5637/2009, NCRls 5615/2009 spísanej dňa 24.02.2009. Výpis zo zápisnice z 2. riadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 19.03.2009.
  (od: 03.04.2009)
Notárska zápisnica N 128/2010, Nz 22020/2010 zo dňa 18.06.2010 osvedčujúca priebeh 4. schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 10.06.2010.
  (od: 20.07.2010)
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č.15 k vzdaniu sa funkcie člena Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 30.06.2010.
  (od: 30.09.2010)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.09.2010
  (od: 15.12.2010)
Odvolací a menovací dekrét zo dňa 20.12.2010.
  (od: 28.01.2011)
Zápisnica zo zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 14.08.2012.
  (od: 25.09.2012)
Výpis zo zápisnice z 2. riadneho zasadania zo dňa 29.03.2012.
  (od: 05.10.2012)
Výpis zo zápisnice zo 65. zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 25.06.2012.
  (od: 25.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 14.12.2012 a zo dňa 19.12.2012.
  (od: 30.01.2013)
Notárska zápisnica č. N 225/2007, Nz 16545/2007, NCRls 16861/2007 spísaná dňa 30.04.2014 osvedčujúca priebeh 6. schôdze zástupcov bánk.
  (od: 09.06.2014)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.10. 2014.
  (od: 16.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 56/2015, Nz 3042/2015, NCRls 3138/2015 zo dňa 30.01.2015 osvedčujúca priebeh 7. Schôdze zástupcov bánk konanej dňa 27.01.2015.
  (od: 31.03.2015)
Osvedčenie o priebehu 9. schôdze zástupcov bánk konanej dňa 14.04.2016 vo forme notárskej zápisnice.
  (od: 11.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  30.09.2020
Dátum výpisu:  01.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR