Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  843/B

Obchodné meno: 
UNIQA poisťovňa, a.s.
  (od: 30.11.2000)
Sídlo: 
Krasovského 15
Bratislava 851 01
  (od: 20.07.2018)
IČO: 
00 653 501
  (od: 01.06.1995)
Deň zápisu: 
04.01.1991
  (od: 01.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.06.1995)
Predmet činnosti: 
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 11.04.2018)
Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s. je oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 11.03.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.12.2002)
Mgr. Rastislav Havran - člen predstavenstva
Trnavská cesta 74B
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 21.07.2016)
Wolfgang Friedl - podpredseda predstavenstva
Othmargasse 25/82
Vieden 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.08.2013
  (od: 11.02.2014)
Ing. Martin Žáček , CSc. - predseda predstavenstva
Pujmanové 882/25
Podolí, Praha 4 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 26.02.2019)
Ing. Lucie Urválková - člen predstavenstva
Trytova 1120/6
Černý most, Praha 9 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 26.02.2019)
RNDr. Martin Rotkovský , Ph.D. - člen predstavenstva
Šlejnická 1019/15
Praha 6, Dejvice 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 16.07.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú: - aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo - prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom,alebo - jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom, - ďaľší zamestnanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovom poriadku, alebo ak je to obvyklé v obchodných vzťahoch.
  (od: 22.07.2005)
Prokúra: 
Ing. Július Baláž
Jurigovo námestie 438/9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.10.2018
  (od: 04.10.2018)
Ing. Iveta Csillagová
Pračanská 67
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 13.01.2014
  (od: 01.02.2014)
PaedDr. Roman Holček
Žitná 9308/3A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 04.10.2018
  (od: 04.10.2018)
Ing. Tomáš Kráľovič
Medveďovej 2496/19
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 10.01.2019
  (od: 13.02.2019)
Ing. Zuzana Kremenová
Nám. Hraničiarov 3728/35
Bratislava 851 03
  (od: 22.05.2000)
Fedor Midlik
Engelsova 6
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 12.07.2006
  (od: 28.06.2017)
Róbert Morgoš
Jána Smreka 11
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 22.02.2006)
Spoločne s iným prokuristom alebo členom predstavenstva.
  (od: 19.09.2014)
Základné imanie: 
13 574 344 EUR Rozsah splatenia: 13 574 344 EUR
  (od: 04.08.2009)
Akcie: 
Počet: 108920
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená v zmysle čl. 6, ods. 3 stanov
  (od: 04.08.2009)
Počet: 3000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií obmedzená v zmysle čl. 6 ods. 3 stanov
  (od: 04.08.2009)
Dozorná rada: 
Jozef Pažma
Viničky 11
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 08.12.2004
  (od: 15.01.2005)
Ing. Zuzana Legáthová
Chorvátska 73/111
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 24.05.2018
  (od: 12.07.2018)
Johannes Porak
Neblingergasse 7
Viedeň 1130
Rakúsko
Vznik funkcie: 11.06.2010
  (od: 12.07.2012)
Dr. Wolfgang Kindl
Mahlerstrasse 14/8
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 14.11.2011
  (od: 24.11.2011)
Dipl.-Ing. René Knapp
Kollergasse 12/14
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.03.2018
  (od: 11.04.2018)
Mag. Andreas Kössl
Karolinengasse 5/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.02.2019
  (od: 16.04.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostach zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12. 1990. Doplnenie údajov: Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.1991 bola schálená zmena stanov v § 1 ods.1, 2, § 11a, § 169 ods.3, § 19 ods.2, § 21 ods.7, 10, § 39 a § 40 dodatkom č.1 k Stanovám z 18.12.1990. Doplnenie údajou o zriadení: Akciová spoločnosť v zmysle Zák.č.173/198 Zb. v znení neskorších predpisov sa stáva podnikom so zahraničnou majetkovou účasťou. Stanový akciovej spoločnosti boli doplnené dodatkom č.2, ktorý bol schválený valným zhromaždením 6.11.1991. Stanovy akciovej spoločnosti boli prispôsobené Obchodnému zákonníku Zak.č.513/91 Zb. a schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1992. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.12.1992 bol schválený dodatok č.1 k Stanovám a.s.m ktorým sa dopĺňa § 3 stanov o nový odsek 3. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 14.5.1993 bol schválený dodatok č.2 k stanovám. Na valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 29.11.1994 schválený Dodatok č.4 stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1419
  (od: 01.06.1995)
Osvedčenie o prebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1995 č. N 48/95, Nz 45/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spo- ločnosti. Notárska zápisnica N 286/96, Nz 270/96 zo dňa 19.6.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (od: 06.07.1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.2.1997. Uznesenie dozornej rady v súlade s čl. 14 ods. 9 platných stanov. Stary spis: Sa 1419
  (od: 04.06.1997)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica N 231/97, Nz 230/97 spísaná dňa 5.6.1997 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 2, 6, 8, 12, 17. Stary spis: Sa 1419
  (od: 16.09.1997)
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.2.1997. Stary spis: Sa 1419
  (od: 13.10.1997)
Uznesenie z predstavenstva zo dňa 3. 11. 1997 uznesenie dozornej rady v zmysle čl. 14, ods. 9 stanov. Stary spis: Sa 1419
  (od: 05.02.1998)
Notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98 zo dňa 13.5.1998.
  (od: 26.06.1998)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 11.12.1997.
  (od: 29.06.1998)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.9.1998.
  (od: 10.12.1998)
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 11.11.1998. Notárska zápisnica N 594/98 spísaná dňa 11.11.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola vykonaná voľba a odvolanie členov dozornej rady a schválená zmena stanov v článku 17 (Dodatok č. 4 k stanovám a.s.).
  (od: 30.06.1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.4.1999. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1999.
  (od: 10.03.2000)
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zo dňa 6.-7.9.1999. Uznesenie zo 197. zasadnutia predstaven- stva zo dňa 19.1.2000.
  (od: 22.05.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 122/2000, Nz 122/2000, ktorou sa menilo aj predchádzajúce obchodné meno Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť.
  (od: 30.11.2000)
Uznesenie č. 223 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2000. Uznesenie č. 227 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2000.
  (od: 12.03.2001)
Uznesenie z 234 zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.2.2001.
  (od: 18.05.2001)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 20.2.2001 o zmenách v predstavenstva.
  (od: 13.08.2001)
Uznesenie z 244. zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.5.2001.
  (od: 14.08.2001)
Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 2.4.2001. Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 28.8.2001.
  (od: 10.12.2001)
Uznesenie z 279. zasadnutia predstavenstva zo dňa 28. 3. 2002.
  (od: 21.06.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (od: 29.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 509/2002, NZ 496/2002 zo dňa 4.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.12.2002)
Uznesenie z 306. zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003. Uznesenie z 307. zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.11.2002.
  (od: 14.04.2004)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 21.11.2003 Notárska zápisnica č. 1328/2003, Nz 125485/2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie predstavenstva - 2.9.2003.
  (od: 15.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 3. 5. 2004. Uznesenie dozornej rady - per rollam z 22. 12. 2003.
  (od: 08.06.2004)
Notárska zápisnica N 246/04, Nz 52904/04 spísaná dňa 21.6.2004 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení so spoločnosťou R + V Poisťovňa, a.s. Spoločnosť R + V Poisťovňa, a.s., Dunajská 68, Bratislava, IČO: 35 739 894 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s., ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu - t.j. ku dňu 13.7.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
  (od: 13.07.2004)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 2.8.2004.
  (od: 07.09.2004)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.12.2004. Funkcia prokuristov Ing.Z. Pupalu a Ing.J.Müllerovej skončila 31.12.2004.
  (od: 19.01.2005)
Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a konaní volieb člena dozornej rady 21.2.2005.
  (od: 24.03.2005)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.2.2005.
  (od: 30.03.2005)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2005, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 100/2005, Nz 24526/2005, NCRls 24199/2005 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (od: 22.07.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2006. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 1.5.2006 - udelenie prokúry, súhlas NBS.
  (od: 12.07.2006)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.8.2006.
  (od: 14.09.2006)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 30.10.2006.
  (od: 05.12.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2007.
  (od: 12.10.2007)
Výpis zo zápisnice z predstavenstva č. 34/2007.
  (od: 28.12.2007)
Výpis z protokolu predstavenstva č. 108 zo dňa 25.8.2009.
  (od: 24.09.2009)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.11.2010.
  (od: 20.01.2011)
Notárska zápisnica N 377/2011, Nz 22109/2011 zo dňa 16.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 08.12.2011)
Notárska zápisnica N 165/2012, Nz 23978/2012 zo dňa 28.06.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. Zmena predmetu podnikania.
  (od: 12.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2013.
  (od: 27.06.2013)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 12.06.2013.
  (od: 17.08.2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 13.08.2013.
  (od: 04.10.2013)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 11.11.2013.
  (od: 01.02.2014)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
  (od: 11.02.2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.02.2014.
  (od: 01.04.2014)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.04.2014
  (od: 19.09.2014)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 10.07.2014
  (od: 19.09.2014)
Uznesenia predstavenstva zo dňa 15.01.2015.
  (od: 17.02.2015)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 01.06.2015.
  (od: 30.06.2015)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2015
  (od: 15.07.2015)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 11.01.2016.
  (od: 29.01.2016)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 27.07.2015.
  (od: 26.01.2016)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 05.10.2016
  (od: 27.10.2016)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia N 104/2018, Nz 4766/2018, NCRls 4859/2018 zo dňa 14.02.2018.
  (od: 16.03.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2018.
  (od: 11.04.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 321/2018, Nz 19578/2018, NCRls 19952/2018 zo dňa 15.06.2018.
  (od: 20.07.2018)
Uznesenie dozornej rady prijaté dňa 27.11.2018.
  (od: 26.02.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  24.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR