Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  71/B

Obchodné meno: 
Tatra banka, a.s.
  (od: 01.08.2014)
Sídlo: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 1 811 06
  (od: 18.03.2003)
IČO: 
00 686 930
  (od: 01.11.1990)
Deň zápisu: 
01.11.1990
  (od: 01.11.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.11.1990)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 07.07.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 07.07.2005)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 15.07.2011)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje finančného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 10.05.2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 07.07.2005)
finančný lízing
  (od: 07.07.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 07.07.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 07.07.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 07.07.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 07.07.2005)
uloženie vecí
  (od: 07.07.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 07.07.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 07.07.2005)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 10.05.2008)
funkciu depozitára
  (od: 10.05.2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 07.07.2005)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  (od: 23.02.2010)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (od: 29.01.2011)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 07.08.2014)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 10.11.2015)
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore starobného dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  (od: 14.06.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.01.1994)
Ing. Marcel Kaščák - člen predstavenstva
Drotárska cesta 65
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.12.2004
  (od: 04.07.2007)
Mgr. Michal Liday - predseda predstavenstva
Vajanského nábrežie 64/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 01.04.2015)
Mgr. Natália Major - člen predstavenstva
Dunajská 7614/8
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 12.01.2011)
Mag. Bernhard Henhappel - člen predstavenstva
Jesuitensteig 22/1
Viedeň 1230
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
  (od: 01.04.2012)
Ing. Peter Matúš - člen predstavenstva
Richarda Rétiho 7
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 21.04.2015
  (od: 29.04.2015)
Ing. Martin Kubík - člen predstavenstva
Karloveská 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 10.07.2018)
Dr. Johannes Schuster - člen predstavenstva
Schrottgießergasse 1/22
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 03.10.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 07.08.2014)
Prokúra: 
Ing. Zuzana Koštialová
Silvánska 23
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 07.08.2014
  (od: 07.08.2014)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
  (od: 19.08.2014)
Odštepný závod: 
Názov: 
Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
  (od: 25.11.2017)
Sídlo: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
  (od: 25.11.2017)
Vedúci: 
Ing. Juraj Lipták
Blumentálska 2724/7
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 10.11.2017
  (od: 25.11.2017)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 25.11.2017)
poskytovanie úverov
  (od: 25.11.2017)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 25.11.2017)
finančné sprostredkovanie
  (od: 25.11.2017)
osobitné hypotekárny obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 25.11.2017)
spracúvanie bankoviek, mincí
  (od: 25.11.2017)
 
 
Základné imanie: 
64 326 228 EUR Rozsah splatenia: 64 326 228 EUR
  (od: 13.12.2011)
Akcie: 
Počet: 2095
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 000 EUR
  (od: 08.10.2009)
Počet: 60616
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 800 EUR
  (od: 01.09.2011)
Počet: 1863357
Druh: prioritné
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť
  (od: 13.12.2011)
Dozorná rada: 
Ing. Iveta Uhrinová
Farského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020)
Ing. Peter Golha
Radlinského 7643/43
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020)
Mgr. Iveta Medveďová
Strmý vŕšok 8136/136
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 19.05.2020)
JUDr. Tomáš Borec
Grösslingová 67
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.06.2020
  (od: 31.07.2020)
Dr. Johann Strobl
Hauptstrasse 37
Walbersdorf 7210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2014
  (od: 01.08.2014)
Mag. Peter Lennkh
Pierrongasse 5
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2014
  (od: 01.08.2014)
Mag. Andreas Gschwenter
Wolkersbergenstrasse 14
Viedeň 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.11.2015
  (od: 19.11.2015)
Dr. Hannes Mösenbacher
Wisentgasse 39
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 15.07.2017)
Dr. Andrii Stepanenko
Hawelgasse 20A
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.10.2018
  (od: 14.11.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená ako podnik zo zakraničnou majetkovou účasťou podľa § 26 a nasl. Zákona č. 104/1990 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990, ktorej obsah bolo osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notára Bratislava 4 N 122/90 Zákona č. 158/1989 o bankách a sporiteľniach a zákona č. 173/1988 Zb. v znení Zákona č. 112/1990 Zb. Starý spis: Sa 120
  (od: 01.11.1990)
Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 22.12.1992 v zmysle zákona 513/1991 Zb.
  (od: 17.01.1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 134/95, Nz 136/95 napísanej dňa 21.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v Bratislave, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, dňa 21.6.1995, zápisnica zo dňa 26.7.1995 o vykonaní volieb členou dozornej rady zamestnancami.
  (od: 07.09.1995)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 217/95, Nz 215/95 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 23.11.1995)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 11.12.1998, Zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.12.1998.
  (od: 17.12.1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999,osvedčené v notárskej zápisnici N 199/99, Nz 199/99 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
  (od: 09.06.1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1999.
  (od: 25.02.2000)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, osvedčené v notárskej zápisnici N 284/2000m Nz 284/2000 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
  (od: 24.07.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 7.12.2000. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 39/2000 zo dňa 8.12.2000.
  (od: 07.02.2001)
Zmena bydliska prokuristu.
  (od: 01.06.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami TATRA BANKY, a.s. zo dňa 26.9.2001.
  (od: 29.11.2001)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
  (od: 05.02.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 2. 2002. H. Ir. Philippe Marc Moreels, r. č. - deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28. 2. 2002.
  (od: 25.04.2002)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.4.2002. Zánik funkcie člena dzornej rady Ing. Štefana Tesáka dňa 20.3.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Mag. Walter Grün a Ing. Vratko Kaššovic dňa 5.4.2002.
  (od: 21.08.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2002.
  (od: 18.03.2003)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002.
  (od: 22.07.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 529/2004, Nz 49555/2004 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
  (od: 16.07.2004)
Notárska zápisnica č. N 656/2004, Nz 62294/2004 zo dňa 03.08.2004 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania.
  (od: 04.02.2005)
Ing. Pavel Karel, funkcia člena predstavenstva od 01.03.2002 do 28.02.2005.
  (od: 08.03.2005)
Notárska zápisnica č. N 387/2005, Nz 25718/2005, NCRIs 25396/2005 zo dňa 07.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.07.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice N 551/2005, Nz 41217/2005, NCRIs 40646/2005 napísaná dňa 6.9.2005 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou - zvýšenie základného imania.
  (od: 10.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 370/2006, Nz 22636/2006, NCRIs 22535/2006 zo dňa 8.6.2006.
  (od: 12.07.2006)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 36479/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 13.12.2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2007. Notárska zápisnica č. N 407/2007, Nz 22401/2007, NCRls 22310/2007 zo dňa 07.06.2007.
  (od: 04.07.2007)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestancami spoločnosti zo dňa 24.9.2007.
  (od: 18.10.2007)
Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 555/2007, Nz 31015/2007, NCRls 30809/2007 zo dňa 07.08.2007.
  (od: 15.12.2007)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/1-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/2-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
  (od: 15.04.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008 zo dňa 30.04.2008.
  (od: 10.05.2008)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008. Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008. Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
  (od: 27.05.2008)
Notárska zápisnica N 469/2008, Nz 29163/2008, NCRls 28860/2008 zo dňa 8.7.2008.
  (od: 05.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
  (od: 05.06.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 306/2009 Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.06.2009.
  (od: 25.06.2009)
Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 08.10.2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2010.
  (od: 26.11.2010)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2010.
  (od: 12.01.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
  (od: 15.07.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.11.2011. Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011 zo dňa 25.10.2011 - zvýšenie základného imania.
  (od: 13.12.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2012.
  (od: 01.04.2012)
Valné zhromaždenie - odpis, notárska zápisnica zo dňa 28.06.2012.
  (od: 02.08.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 11.09.2012. Zriadenie odštepného závodu.
  (od: 20.09.2012)
Notárska zápisnica - N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 2361/2014 zo dňa 18.06.2014.
  (od: 01.08.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.
  (od: 07.08.2014)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
  (od: 19.11.2015)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1238/2019, Nz 12972/2019, NCRls 13261/2019 zo dňa 25.04.2019.
  (od: 14.06.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  07.08.2020
Dátum výpisu:  10.08.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR