Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2045/B

Obchodné meno: 
Bau3Mex a.s.
  (od: 27.06.2006)
Sídlo: 
Príjazdná 7/A
Bratislava 831 07
  (od: 13.01.2006)
IČO: 
35 761 903
  (od: 09.03.1999)
Deň zápisu: 
09.03.1999
  (od: 09.03.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.03.1999)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 09.03.1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 09.03.1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.03.1999)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 09.03.1999)
prieskum trhu
  (od: 09.03.1999)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (od: 09.03.1999)
faktoring a forfaiting / okrem súdneho vymáhania pohľadávok /
  (od: 20.08.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 20.08.2001)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.08.2001)
inžinierska činnosť / okrem vybraných činností v stavebníctve /
  (od: 20.08.2001)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (od: 20.08.2001)
prenájom technologických zariadení
  (od: 20.08.2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.04.2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 13.04.2006)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 13.04.2006)
prípravné práce pre stavbu - zemné kopacie, búracie práce bez použitia výbušnín
  (od: 13.04.2006)
prenájom stavebných strojov a prístrojov
  (od: 13.04.2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 13.04.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 13.04.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 13.04.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 13.04.2006)
manažment
  (od: 13.04.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.04.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 13.04.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 13.04.2006)
banská činnosť - otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa - dolomitu v dobývacom priestore Horná Mičiná
  (od: 13.04.2006)
výroba transportného betónu
  (od: 17.11.2007)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 17.11.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 20.11.2008)
činnosť podnikateľských, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 20.11.2008)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení
  (od: 20.11.2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 20.11.2008)
skladovanie
  (od: 20.11.2008)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 20.11.2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (od: 20.11.2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 20.11.2008)
nákup a predaj výpočtovej techniky, elektroniky, kancelárskej techniky
  (od: 20.11.2008)
poradenské a konzultačné služby vo výpočtovej technike
  (od: 20.11.2008)
upratovacie práce a čistenie budov
  (od: 20.11.2008)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
  (od: 20.11.2008)
zhotovovanie jednoduchých konštrukcií z kovu
  (od: 20.11.2008)
zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov
  (od: 20.11.2008)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (od: 20.11.2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 20.11.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.08.2001)
Ing. Milan Kopernický - predseda predstavenstva
V Kútoch 589/31
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 30.09.2008
  (od: 20.11.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 12.06.2015)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 20.10.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno môžu akcionári previesť na iného akcionára alebo na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií spoločnosti na meno len z dôvodu ak akcionár nedodržal predkupné právo akcionárov uvedené v ods. 5.4. stanov, resp. ak prevodca dostatočne nepreukázal spoločnosti skutočnosti preukazujúce riadne splnenie svojich povinností pri výkone predkupného práva. O udelení takéhoto súhlasu je valné zhromaždenie povinné rozhodnúť do 40 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany prevádzajúceho akcionára spoločnosti a v desaťdňovej lehote odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia je spoločnosť povinná rozhodnutie valného zhromaždenia oznámiť akcionárovi.
  (od: 20.10.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9.8.2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.08.2016 sp. zn. 8K/31/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bau3Mex a. s. , so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.2.2017, č. k. 8K/31/2016-1364, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.2.2017, ktorým súd odvolal JUDr. Margitu Hrivňákovú, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, značka správcu S1136 z funkcie správcu úpadcu Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903 a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Insolvency, k. s., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, značka správcu S1639.
  (od: 18.03.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
Insolvency, k. s.
Gagarinova 10A
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 18.03.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Igor Kucej
Banskobystrická 4
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 12.06.2015)
Mgr. Martina Kucejová Šinályová
Banskobystrická 4
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 16.11.2015
  (od: 25.11.2015)
JUDr. Martina Sečanská
Hradská 10D
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.11.2015
  (od: 25.11.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.2.1999 v zmysle ust. § 154-220 Zák. č. 513/91Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (od: 09.03.1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 424/2001 zo dňa 24.7.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: MB FORTE a.s.
  (od: 20.08.2001)
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice N 705/03, Nz 115310/03 napísanej dňa 5. 12. 2003 notárom JUDr. Pavlovičovou o zmene stanov - prijatie dodatku č. 2, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajšie znenie stanov, o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva: Ing. M. Bartolčiča, Ing. M. Hargašu, Mgr. P. Bartolčiča a funkcia členov dozornej rady Mgr. M. Bognára, Ing. V. Bartolčiča a Ing. P. Hargašu zaniká dňa 5. 12. 2003.
  (od: 11.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 3 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. N 515/2004, Nz 62668/2004 zo dňa 05.08.2004. Ing. Peter Osvald, funkcia člena dozornej rady od 05.12.2003 do 05.08.2004.
  (od: 14.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2005.
  (od: 31.03.2005)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia N 5/2006, Nz 286/2006, NCRIs 288/2006 napísaná dňa 4.1.2006 notárom JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (od: 13.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2006, Nz 23829/2006, NCRls 23769/2006 zo dňa 15.06.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného BauMex a.s. na nové Bau3Mex a.s.
  (od: 27.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2006.
  (od: 01.09.2006)
Notárska zápisnica N 802/2006, Nz 53835/2006, NCRls 53801/2006 zo dňa 12.12.2006.
  (od: 10.01.2007)
Notárska zápisnica N 208/2008, Nz 40742/2008 zo dňa 30.09.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 20.11.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2015. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1323/2015, Nz 18888/2015, NCRls 19315/2015 zo dňa 01.06.2015.
  (od: 12.06.2015)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.07.2015.
  (od: 29.07.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11. 2015.
  (od: 25.11.2015)
Čestné vyhlásenie zo dňa 13.05.2016
  (od: 17.05.2016)
Predaj: 
*
Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica.
  (od: 27.06.2006 do: 31.08.2006)
*
Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica. Spoločnosť Bau3Mex a.s. predala spoločnosti BauLom s.r.o. so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 609 340 na základe zmluvy a predaji časti podniku zo dňa 27.7.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Mičiná.
  (od: 01.09.2006 do: 03.10.2006)
*
Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica. Spoločnosť Bau3Mex a.s. predala spoločnosti BauLom s.r.o. so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 609 340 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.7.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Horná Mičiná.
  (od: 04.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  15.08.2019
Dátum výpisu:  18.08.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR