Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  82193/B

Obchodné meno: 
KUPRA, s. r. o.
  (od: 20.06.2012)
Sídlo: 
Kapicova 1
Bratislava 851 01
  (od: 11.02.2014)
Píniová 8
Bratislava 821 07
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
IČO: 
46 728 015
  (od: 20.06.2012)
Deň zápisu: 
20.06.2012
  (od: 20.06.2012)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 20.06.2012)
Predmet činnosti: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 19.11.2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 19.11.2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.11.2019)
Finančný lízing
  (od: 19.11.2019)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 19.11.2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 19.11.2019)
Faktoring a forfaiting
  (od: 08.11.2019)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 19.11.2019)
Administratívne služby
  (od: 19.11.2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.11.2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 19.11.2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 19.11.2019)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 19.11.2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 19.11.2019)
Vydavateľská činnosť
  (od: 19.11.2019)
Polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 19.11.2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 19.11.2019)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 19.11.2019)
Organizovanie športových podujatí
  (od: 19.11.2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 19.11.2019)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 19.11.2019)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 19.11.2019)
Textilná výroba
  (od: 19.11.2019)
Odevná výroba
  (od: 19.11.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 19.11.2019)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 19.11.2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 19.11.2019)
Sťahovacie služby
  (od: 19.11.2019)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 19.11.2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla
  (od: 19.11.2019)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (od: 19.11.2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 19.11.2019)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 19.11.2019)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 19.11.2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti
  (od: 19.11.2019)
Poskytovanie za´ruk na zabezpecˇenie colne´ho dlhu
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti´ (velˇkoobchod)
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Vykona´vanie mimosˇkolskej vzdela´vacej cˇinnosti
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Vydavatelˇska´ cˇinnostˇ
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Polygraficka´ vy´roba a kniha´rske pra´ce
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Organizovanie kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Organizovanie sˇportovy´ch podujati´
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Preva´dzkovanie sˇportovy´ch zariadeni´ a zariadeni´ slu´zˇiacich na regenera´ciu a rekondi´ciu
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Poskytovanie obsluzˇny´ch sluzˇieb pri kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujatiach
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Textilna´ vy´roba
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Odevna´ vy´roba
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Vr´tanie studni´ s dl´zˇkou do 30 m
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Stˇahovacie sluzˇby
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Preva´dzka maly´ch plavidiel
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Poskytovanie prepravny´ch sluzˇieb nemotorovy´mi vozidlami
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
U´drzˇba motorovy´ch vozidiel bez za´sahu do motorickej cˇasti vozidla
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Ubytovacie sluzˇby s poskytovani´m pri´pravy a predaja jeda´l, na´pojov a polotovarov ubytovany´m hostˇom v ubytovaci´ch zariadeniach s kapacitou do 10 lo^zˇok
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Ubytovacie sluzˇby bez poskytovania pohostinsky´ch cˇinnosti´
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
textilná výroba
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
odevná výroba
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
administratívne služby
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
reklamné a marketingové služby
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
vydavateľská činnosť
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Financˇny´ li´zing
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Poskytovanie u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Sprostredkovanie poskytovania u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 08.11.2019 do: 18.11.2019)
Spoločníci: 
JUDr. Roman Ružbársky
Líščie údolie 3161/139C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 08.11.2019)
JUDr. Juraj Lamačka
Glogovec 4
Šenkvice 900 81
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
MUDr. Lucia Ružbárska
Kapicova 1
Bratislava 851 01
  (od: 11.02.2014 do: 07.11.2019)
JUDr. Roman Ružbársky
Líščie údolie 139/c
Bratislava 841 04
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
Výška vkladu každého spoločníka: 
JUDr. Roman Ružbársky
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 08.11.2019)
JUDr. Roman Ružbársky
Vklad: 3 000 EUR Splatené: 3 000 EUR
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
JUDr. Juraj Lamačka
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
MUDr. Lucia Ružbárska
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 11.02.2014 do: 07.11.2019)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 08.11.2019)
konatelia
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
JUDr. Roman Ružbársky
Líščie údolie 3161/139C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.10.2019
  (od: 08.11.2019)
JUDr. Juraj Lamačka
Glogovec 4
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
JUDr. Juraj Lamačka
Glogovec 4
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 22.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 10.02.2014)
MUDr. Lucia Ružbárska
Kapicova 1
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 07.11.2019)
MUDr. Lucia Ružbárska
Kapicova 1
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.01.2014 Skončenie funkcie: 10.10.2019
  (od: 08.11.2019 do: 07.11.2019)
JUDr. Roman Ružbársky
Líščie údolie 139/c
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.06.2012
  (od: 20.06.2012 do: 10.02.2014)
JUDr. Roman Ružbársky
Líščie údolie 139/c
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.06.2012 Skončenie funkcie: 22.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 10.02.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spolocˇnosti konaju´ konatelia samostatne. Podpisovanie v mene spolocˇnosti sa vykona´ tak, zˇe k vytlacˇene´mu alebo napi´sane´mu obchodne´mu menu spolocˇnosti, konatelˇ pripoji´ svoj podpis a vyznacˇi´ svoje meno a funkciu.
  (od: 08.11.2019)
Konatelia konajú menom spoločnosti len spoločne.
  (od: 20.06.2012 do: 07.11.2019)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 20.06.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 20.06.2012)
Rozhodnutia jedine´ho spolocˇni´ka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2019.
  (od: 08.11.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2014.
  (od: 11.02.2014 do: 07.11.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2020
Dátum výpisu:  26.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR