Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6853/B

Obchodné meno: 
LUSAKA a. s.
  (od: 10.10.2018)
Sídlo: 
Záhumenská 22
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
  (od: 10.10.2018)
IČO: 
51 985 993
  (od: 10.10.2018)
Deň zápisu: 
10.10.2018
  (od: 10.10.2018)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 10.10.2018)
Predmet činnosti: 
chov vybraných druhov zvierat
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (od: 08.11.2018)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 08.11.2018)
výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 08.11.2018)
výroba nápojov
  (od: 08.11.2018)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 08.11.2018)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 08.11.2018)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 08.11.2018)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 08.11.2018)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 08.11.2018)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 08.11.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 08.11.2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.11.2018)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 08.11.2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 08.11.2018)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 08.11.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 08.11.2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 08.11.2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 08.11.2018)
sťahovacie služby
  (od: 08.11.2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 08.11.2018)
prevádzkovanie úschovní
  (od: 08.11.2018)
kuriérske služby
  (od: 08.11.2018)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 08.11.2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 08.11.2018)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 08.11.2018)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 08.11.2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 08.11.2018)
finančný lízing
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 08.11.2018)
záložne
  (od: 08.11.2018)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 08.11.2018)
faktoring a forfaiting
  (od: 10.10.2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 08.11.2018)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 08.11.2018)
vedenie účtovníctva
  (od: 10.10.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.10.2018)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 08.11.2018)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 08.11.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 08.11.2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 08.11.2018)
dizajnérske činnosti
  (od: 08.11.2018)
fotografické služby
  (od: 08.11.2018)
služby požičovní
  (od: 08.11.2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 08.11.2018)
informačná činnosť
  (od: 08.11.2018)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 08.11.2018)
administratívne služby
  (od: 08.11.2018)
verejné obstarávanie
  (od: 08.11.2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 08.11.2018)
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 08.11.2018)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 08.11.2018)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 08.11.2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 08.11.2018)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 08.11.2018)
poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 08.11.2018)
chov vybrany´ch druhov zvierat
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie sluzˇieb v polˇnohospoda´rstve a za´hradni´ctve
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie sluzˇieb su´visiacich so starostlivostˇou o zvierata´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie sluzˇieb v lesni´ctve a polˇovni´ctve
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie sluzˇieb v ryba´rstve
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
úprava nerastov, doby´vanie rasˇeliny a bahna a ich u´prava
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba potravina´rskych vy´robkov
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba na´pojov
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba a hutni´cke spracovanie kovov
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba pocˇi´tacˇovy´ch, elektronicky´ch a opticky´ch vy´robkov
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba elektricky´ch zariadeni´ a elektricky´ch su´cˇiastok
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba strojov a zariadeni´ pre vsˇeobecne´ u´cˇely
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´roba motorovy´ch vozidiel, motorov, dopravny´ch prostriedkov, dielov a pri´slusˇenstva pre motorove´ vozidla´ a ine´ dopravne´ prostriedky
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpecˇny´m odpadom
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
údrzˇba motorovy´ch vozidiel bez za´sahu do motorickej cˇasti vozidla
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
stˇahovacie sluzˇby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
skladovanie a pomocne´ cˇinnosti v doprave
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
preva´dzkovanie u´schovni´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
kurie´rske sluzˇby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
ubytovacie sluzˇby s poskytovani´m pri´pravy a predaja jeda´l, na´pojov a polotovarov ubytovany´m hostˇom v ubytovaci´ch zariadeniach s kapacitou do 10 lo^zˇok
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
ubytovacie sluzˇby bez poskytovania pohostinsky´ch cˇinnosti´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie obsluzˇny´ch sluzˇieb pri kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujatiach
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vydavatelˇska´ cˇinnostˇ, polygraficka´ vy´roba a kniha´rske pra´ce
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
sluzˇby su´visiace s produkciou filmov, videoza´znamov a zvukovy´ch nahra´vok
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
financˇny´ li´zing
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
za´lozˇne
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
sprostredkovanie poskytovania u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
informati´vne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vy´skum a vy´voj v oblasti pri´rodny´ch, technicky´ch, spolocˇensky´ch a humanitny´ch vied
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
dizajne´rske cˇinnosti
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
fotograficke´ sluzˇby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
sluzˇby pozˇicˇovni´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
informacˇna´ cˇinnostˇ
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
čistiace a upratovacie sluzˇby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
administrati´vne sluzˇby
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
verejne´ obstara´vanie
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vykona´vanie mimosˇkolskej vzdela´vacej cˇinnosti
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
vykona´vanie vzdela´vaci´ch programov v oblasti socia´lnych sluzˇieb zamerany´ch na vykona´vanie vybrany´ch pracovny´ch cˇinnosti´ a na dˇalsˇie vzdela´vanie
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie socia´lnych sluzˇieb
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
preva´dzkovanie sˇportovy´ch zariadeni´ a zariadeni´ slu´zˇiacich na regenera´ciu a rekondi´ciu
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
oprava osobny´ch potrieb a potrieb pre doma´cnostˇ
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
poskytovanie sluzˇieb osobne´ho charakteru
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
spra´va a u´drzˇba bytove´ho a nebytove´ho fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 10.10.2018 do: 07.11.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.10.2018)
Ing. Dušan Rodák - predseda
Štúrova 3418/6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.10.2018
  (od: 10.10.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 10.10.2018)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 10.10.2018)
Akcie: 
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 10.10.2018)
Dozorná rada: 
Ing. František Varga
Matuškova 3334/5
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 10.10.2018
  (od: 10.10.2018)
Alica Haluzová
Zemianske Sady 65
Zemianske Sady 925 54
Vznik funkcie: 10.10.2018
  (od: 10.10.2018)
Helena Rodáková
Karpatské námestie 7774/25
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 10.10.2018
  (od: 10.10.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 514/2018, Nz 30908/2018, NCRls 31483/2018 zo dňa 24.09.2018 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 10.10.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  21.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR