Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  157/S

Obchodné meno: 
Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“
  (od: 05.07.2011)
Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota
  (od: 29.09.1993 do: 04.07.2011)
Jednota, spotrebné družstvo v Rimavskej Sobote
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
Sídlo: 
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 15.05.1992)
IČO: 
00 169 013
  (od: 15.05.1992)
Deň zápisu: 
15.05.1992
  (od: 15.05.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.05.1992)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť s tovarom mimo konceosvaných a viazaných
  (od: 29.09.1993)
potravinárska výroba
  (od: 29.09.1993)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, obščerstvenie/
  (od: 29.09.1993)
ubytovacie zariadenia
  (od: 29.09.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 29.09.1993)
zmenárenská činnosť
  (od: 06.06.1994)
zabezpečeje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu, veľkoobchodu a poskytuje obchodné služby
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
zabezpečuje služby reštauračného stravovania, cestovného ruchu, ubytovacie salužby a zábavné služby
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plod,y resp. iné výrobky
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
za účelom rozvoja svojej vlastnej materiálno-technickej základne, zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciuý a údržbu dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
vykonáva vlastnú závodnú dopravu a poskytuje prepravné služťby, spotrebiteľom a iným subjektom
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
je opráv ené vykonáva zahranično-obchodn ú činnosť vweetkého druhu s výnumkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
v rámci kplatného práva rozvíja hospodársku súťaživosť a podnikavosť
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
v záujme rozvoja osobnosti a kultúrnej úrovne svojich členov organizuje kultúrno-spoločenské akcie
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
práca s členskou základňou
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
teoretická a praktická výchova a výučba v súlade s potrebami družstva
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 29.09.1993 do: 17.06.2004)
predstavenstvo
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
Darina Tomová - člen
kpt. Nálepku 420
Klenovec
  (od: 19.02.1996)
Milota Kišáková - člen
49
Vyšný Skálnik
  (od: 19.02.1996)
Milan Baran - člen
J.Fábryho 8
Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1996)
Pavel Babík - člen
Pivovarská 1
Rimavská Sobota
  (od: 15.05.1992 do: 18.02.1996)
Ján Cerovský - člen
110
Rimavské Janovce
  (od: 15.05.1992 do: 18.02.1996)
Božena Čapkovičová - člen
Malinová 4
Rimavská Sobota
  (od: 15.05.1992 do: 18.02.1996)
Božena Faklová - člen
225
Ratková
  (od: 29.09.1993 do: 23.05.1995)
Ing. Tibor Fekete - predseda
Malohotská 6/25
Rimavská Sobota
  (od: 29.09.1993 do: 18.02.1996)
Ján Grajzel - člen
4
Veľké Teriakovce
  (od: 15.05.1992 do: 18.02.1996)
Barnabáš Gregor - člen
Š.M.Daxnera 6
Rimavská Sobota
  (od: 15.05.1992 do: 18.02.1996)
Ing. Viktor Hegedüš - člen
kpt. Toboleva 1
Rimavská Sobota
  (od: 29.09.1993 do: 18.02.1996)
Ing. Viktor Hegedüš - člen
kpt. Toboleva 1
Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1996 do: 10.06.1997)
Ing. Viktor Hegedüš - predseda
kpt. Toboleva 1
Rimavská Sobota
  (od: 11.06.1997 do: 17.06.2004)
Ing. Viktor Hegedüš - predseda
kpt. Toboleva 1
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 27.04.1998
  (od: 18.06.2004 do: 17.06.2004)
Elemér Juhász - podpredseda
J. Bodona 18/96
Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1996 do: 23.02.1998)
Gejza Kojnok - predseda
29
Hrnčiarska Ves
  (od: 19.02.1996 do: 10.06.1997)
Marta Migaľová - člen
Jilemnického 310
Hnúšťa
  (od: 29.09.1993 do: 18.02.1996)
Darina Mizeráková - člen
Muránska 528
Tisovec
  (od: 15.05.1992 do: 23.05.1995)
Pavel Šinglár ml. - člen
Rimava 6/34
Rimavská Sobota
  (od: 15.05.1992 do: 18.02.1996)
Pavel Šinglár ml. - člen
Rimava 6/34
Rimavská Sobota
  (od: 29.09.1993 do: 18.02.1996)
Ing. Ľudovít Tóth - podpredseda
Malohotská 5/13
Rimavská Sobota
  (od: 29.09.1993 do: 18.02.1996)
Ing. Ľudovít Tóth - podpredseda
Malohotská 5/13
Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1996 do: 23.02.1998)
Ing. Rastislav Urda - člen
L.Svobodu 25
Rimavská Sobota
  (od: 29.09.1993 do: 23.05.1995)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 18.06.2004)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavesnstvo, sa vyžaduje popdpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 29.09.1993 do: 17.06.2004)
Podpisovanie družstva sa deje tak, že k vytlačenému alebo kýmkoľvek napísanému závu družťstva, pripoja svoje podpisy predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 15.05.1992 do: 28.09.1993)
Zapisované základné imanie: 
3 287 000 Sk
  (od: 29.09.1993)
Základný členský vklad: 
300 Sk
  (od: 29.09.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2010
  (od: 29.05.2013)
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2010
  (od: 05.07.2011 do: 28.05.2013)
 Likvidátor:
JUDr. Pavel Balog
Železničná 6/1
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.03.2013
  (od: 16.02.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Pavel Balog
Železničná 6/1
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.03.2013
  (od: 29.05.2013 do: 15.02.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene družstva samostatne.
  (od: 29.05.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Valné zhromažťdenie oprávnených osôb schválilo dňa 28.8.1992 transformačný projekt a zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 42/92 Zb. a 513/91 Yb. Nedeliteľný fond je 86 658 000.- Sk Stary spis: Dr 466
  (od: 29.09.1993)
. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 25.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.06.1994)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 28.5.1998, č.k. 51-24K 95/98 bol vyhlásený konkurz na majetok JEDNOTY, spotrebné družstvo Rimavská Sobota so sídlom Rimavská Sobota, IČO: 00 169 013. Za správcu konkurznej podstaty bol stanovený JUDr. Ján Kurek, s miestom trvalého pobytu Dúžava 58, Rimavská Sobota.
  (od: 05.06.1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 09. 03. 2010 č.k.: 51-24K 95/98-5862 právoplatným dňa 15. 04. 2010 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota, so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 169 013 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Martina Kubinca, PhD. funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 15.10.2010)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr/29/2012-9 zo dňa 28.12.2012, právoplatným dňa 07.03.2013, súd menoval JUDr. Pavla Baloga, so sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, zapísaného do zoznamu správcov konkurznej podstaty pod číslom S669 do funkcie likvidátora družstva Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“, so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 169 013.
  (od: 29.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2018
Dátum výpisu:  20.04.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Informácie o registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra