Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  135/B

Obchodné meno: 
On Ret, družstvo – v likvidácii
  (od: 01.01.2019)
Sídlo: 
Panenská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (od: 01.01.2019)
IČO: 
00 500 674
  (od: 01.01.1978)
Deň zápisu: 
01.01.1978
  (od: 01.01.1978)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1978)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením/
  (od: 20.12.1993)
prevádzkovanie predajne potravín
  (od: 20.12.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 20.12.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 20.12.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 20.12.1993)
staviteľ
  (od: 20.12.1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 20.12.1993)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 20.12.1993)
prevádzkovanie lahôdkárskej výrobne
  (od: 20.12.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 20.12.1993)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (od: 03.10.2001)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 12.06.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 12.06.2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.06.2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 03.06.2010)
mäsiarstvo
  (od: 22.11.2013)
výroba ovocných a zeleninových štiav
  (od: 22.11.2013)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 25.04.2015)
počítačové služby
  (od: 25.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.07.2002)
Mgr. Róbert Kováč - Predseda predstavenstva
Na Sitine 3509/21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.10.2016
  (od: 22.02.2017)
Mgr. Lucia Kyliánová - Podpredseda predstavenstva
Hlavná 31/166
Častá 900 89
Vznik funkcie: 31.07.2018
  (od: 01.01.2019)
Konanie: 
V mene družstva koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva ( čl. 24 ods. 8 týchto Stanov) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Iní zamestnanci družstva sú oprávnení konať a podpisovať za družstvo na základe písomného splnomocnenia.
  (od: 01.01.2019)
Kontrolná komisia: 
Ing. Martin Vítkovský
Svetlá 4113/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Michal Vítkovský
Svetlá 4113/5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Dominik Luknár
Budatínska 3145/29
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 17.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Zapisované základné imanie: 
97 291,37 EUR
  (od: 03.09.2009)
Základný členský vklad: 
33 EUR
  (od: 25.06.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2019
  (od: 01.01.2019)
 Likvidátor:
smith§smith legal s.r.o.
Panenská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (od: 01.01.2019)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (od: 01.01.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo rozdelením organizácie Jednota spotrebné družstvo Bratislava-vidiek na dve organizácie: Jednota, spotrebné družstvo Bratislava-vidiek a Jednota spotrebné družstvo Bratislava-mesto. Rozdelenie bolo schválené uznesením konferencie delegátov družstva dňa 19.12.1977 a uznesením predstavenstva Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave zo dňa 28.9. 1977. Doplnenie údajov: Zhromaždením delegátov družstva, konaná dňa 10.12.1990 bolo schválené Doplnenie Stanov Jednoty, SD Bratislava-mesto. Ostatné: Unesením Zhromaždenia delegátov zo dňa 13.4.91 boli schválené Stanovy družstva. Stary spis: Dr 1918
  (od: 01.01.1978)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa Zák. č. 513/91 Zb. a Zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté zhromaždením delegátov dňa 19.10.1992. Zapisované základné imanie: 2 931 000 Sk Nedeliteľný fond: 205 677 200 Sk Stary spis: Dr 1918
  (od: 20.12.1993)
Zmena stanov schválená na zhromaždení delegátov konaného dňa 29.3.1994. Stary spis: Dr 1918
  (od: 04.05.1994)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23.4.1996 a zo dňa 25.3.1996 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1918
  (od: 27.11.1996)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov konanom dňa 16.4.1997. Uznesenie a zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 16.4.1997. Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 21.4.1998.
  (od: 15.03.1999)
Obč. preukaz SR SF 559824.
  (od: 09.08.1999)
Zmena stanov schválená Zhromaždením delegátov konanom dňa 19.4.2000. Uznesenie a zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.2000.
  (od: 21.07.2000)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva konanej dňa 16.2.2000. Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov družstva konaného dňa 19.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Živnostenský list vydaný Okresný úradom Bratislava III. dňa 24.11.2000, sp.č. ŽO-2000/17844/001, reg.č. 25349/2000.
  (od: 03.10.2001)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.2001. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23.4.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. Deň zániku funkcie JUDr. Pavla Křupalu : 23.4.2002. Kontrolná komisia: Ing. Alena Koudelová - predsedníčka kontrolnej komisie od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Družstevná 61, Ivánka pri Dunaji Ing. Anna Skovajsová - podpredsedníčka kontrolnej komisie od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Medveďovej 21/53, Bratislava Karol Árpa - člen od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Komárovská 24, Bratislava Alena Szabová - členka od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Fedákova 22, Bratislava Mária Kňazovická - členka od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Podkolibská 36, Bratislava
  (od: 18.07.2002)
Zápis o schválení uznenenia predstavenstva zo dňa 30.04.2002. Zápisnica zo 7. riadnej schôdzy predstavenstva zo dňa 10.06.2002.
  (od: 12.05.2003)
Zhromaždenie delegátov dňa 29.04.2003 schválilo Stanovy COOP Jednoty Bratislava, spotrebné družstvo Bratislava, ktoré dňom 29.04.2003 nadobúdajú účinnosť s výnimkou Čl. 2 ods. 1) a Čl. 19 ods. 5) Stanov družstva, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2004 a zrušilo dňom 29.04.2003 Stanovy Jednoty, SD Bratislava schválené 19.10.1992, ako aj ich zmeny a doplnky s výnimkou Čl. 2 ods. 1) obchodné meno, ktorý sa ruší dňa 01.01.2004.
  (od: 19.09.2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.4.2006
  (od: 03.06.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.04.2007.
  (od: 02.06.2007)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 21.04.2008. Uznesenie a zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 21.04.2008.
  (od: 29.05.2008)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.04.2009.
  (od: 19.08.2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.04.2010.
  (od: 03.06.2010)
Zmeny stanov boli v Článku 2, bod 1,3, v súvislosti so zmenou obchodného mena zmenené obchodné meno v Článku 1; Článku 2, bod la3; zmeny stanov Článku 17, bod 5; Článku 23, bod 5; Článku 26, bod 1,2, a 3; Článku 28 schválené zhromaždením delegátov dňa 05.05.2011 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom. Dodatok č. 1 zo dňa 13.06.2011 k zápisnici zo zhromaždenia delegátov zo dňa 05.05.2011 o zmene obchodného mena: COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo na nové obchodné meno: TERNO Slovensko, spotrebné družstvo. Dňa 05.05.2011 skončila funkcia predsedníčke kontrolnej komisie Ing. Alene Koudelovej, Družstevná 61, 900 28 Ivánka pri Dunaji, podpredsedníčke kontrolnej komisie Ing. Anne Skovajsovej, Medveďovej 21/53, 851 04 Bratislava, členovi kontrolnej komisie p. Karol Árpa, Komárovská 24, 821 06 Bratislava a členke kontrolnej komisie p. Márii Kňazovickej, Podkolibská 36, 831 01 Bratislava.
  (od: 25.06.2011)
Dňa 05.05.2011 skončila funkcia členovi kontrolnej komisie p. Alene Szabovej , Fedákova 22, 841 02 Bratislava.
  (od: 28.07.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.05.2012.
  (od: 15.06.2012)
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v článku 11 - Prevod členských práv a povinností pod poradovým číslom 1,2 a v článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode a) schválené zhromaždením delegátov dňa 28.11.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom.
  (od: 12.12.2012)
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v Článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode b); v Článku 22 - Členstvo v orgánoch družstva a zásady ich činnosti v bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 8; v Článku 23 - Zhromaždenie delegátov v bodoch 5 a 6; v Článku 24 - Predstavenstvo v bode 2 písm. d) vypustené znenie bodov 4 a 9, tým sa mení doterajšie poradové označenie ostatných bodov tohto článku, a zmena v dobe 9 (pôvodne bod 11) tohto článku; schválené zhromaždením delegátov dňa 19.12.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom.
  (od: 01.03.2013)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 22.10.2013.
  (od: 22.11.2013)
Zápisnica z riadneho Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.06.2014.
  (od: 26.07.2014)
Zápisnica z riadneho zhromaždenia delegátov zo dňa 17.03.2015.
  (od: 25.04.2015)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 10.10.2016.
  (od: 22.02.2017)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku družstva TERNO Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom Stromová 16, 833 02 Bratislava, IČO: 00 500 674, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 1.7.2014 medzi družstvom TERNO Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom Stromová 16, 833 02 Bratislava, IČO: 00 500 674 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou Diligentia R.C., s.r.o. so sídlom Stromová 16, 833 02 Bratislava, IČO: 46 008 616 ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 1.7. 2014.
  (od: 26.07.2014)
Predaj časti podniku
Zmluvou o vklade časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 27. novembra 2015 spoločnosť TERNO Slovensko, spotrebné družstvo vložila časť podniku (Divíziu prevádzky a správy nehnuteľností) do základného imania spoločnosti TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 50 020 188, v podobe nepeňažného vkladu v hodnote 25 000 000 EUR, a to s účinnosťou od 1. decembra 2015.
  (od: 15.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)