Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  839/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Šírava" Závadka v likvidácii
  (from: 04/17/2008)
Registered seat: 
Závadka 072 33
  (from: 04/06/1993)
Identification number (IČO): 
31 669 743
  (from: 04/06/1993)
Date of entry: 
04/06/1993
  (from: 04/06/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/06/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo
  (from: 04/06/1993)
obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi výrobkami a nakúpenými výrobkami v oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie, mechanizácie a výrobkami stavebného, chemického, hutníckeho, sklárskeho, železiarskeho, elektrotechnického, kožiarského, papierenského, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu
  (from: 04/06/1993)
vedľajšia činnosť v doprave - práce poľnohospodárskych, špeciálnych a účelových strojov
  (from: 04/06/1993)
prenájom tovaru os. potreby a potrieb pre domácnosť (svadobka)
  (from: 04/06/1993)
požičiavanie malej stavebnej mechanizácie
  (from: 04/06/1993)
kovovýroba
  (from: 04/06/1993)
drevovýroba
  (from: 04/06/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/06/1993)
pomocné stavebné práce
  (from: 04/06/1993)
zemné práce
  (from: 04/06/1993)
tlačiarenské práce-ofsetová tlač, gumotlač, sieťotlač
  (from: 04/06/1993)
služby - kopírovanie
  (from: 04/06/1993)
reklamná činnosť
  (from: 04/06/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/06/1993)
Juraj Gašpar - predseda
23
Závadka
  (from: 03/27/1997)
Drahoš Lachyta - podpredseda
31
Blatné Remety
  (from: 03/27/1997)
Michal Maľar - člen
13
Závadka
  (from: 03/27/1997)
Ladislav Sekletár - člen
126
Lúčky
  (from: 03/27/1997)
Ivan Ferko - člen
113
Závadka
  (from: 03/27/1997)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/06/1993)
Registered capital: 
1 524 000 Sk
  (from: 04/06/1993)
Basic member contribution: 
6 000 Sk
  (from: 04/06/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/10/2007
  (from: 04/17/2008)
 Liquidators:
Juraj Gašpár
23
Závadka
From: 07/10/2007
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne.
  (from: 04/17/2008)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujú- cej členskej schôdze dňa 15.1.1993, ktorej priebeh a schválenie stanov družstva boli osvedčené notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr.Ladislavom Leheňom z Michaloviec dňa 22.1.1993 pod č. N 3/93, Nz 3/93 podľa ust. § 224 zák. č. 513/91 Zb, na základe rozdelenia Poľnohospodárskeho družstva "ŠÍRAVA" v Závadke, okres Michalovce so sídlom v Závadke, v súlade s transformačným projektom schváleným dňa 8.1.1993 podľa zák.č. 42/92 Zb.
  (from: 04/06/1993)
Zmena stanov schválená ČS dňa 11.3.1997.
  (from: 03/27/1997)
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30. 6. 1997 podľa § 476 a nasl. ust. Obchodného zákonníka prevedená časť podniku v rozsahu zmluvy na Agro Trend, spol. s r.o. Michalovce, IČO: 36 170 054
  (from: 11/07/1997)
Krajský súd Košice I. uznesením číslo K 60/96 zo dňa 20.januára 1998 vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka: Poľnohospodárske družstvo "Šírava" Závadka so sídlom v Závadke, IČO: 31 669 743 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jána Kizivata, advokáta, so sídlom v Michalovciach, nám. Osloboditeľov č. 1.
  (from: 01/28/1998)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K 60/96-132 zo dňa 10. júna 2005 (právoplatnosť nadobudlo dňa 19.7.2005) zrušil konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo "Šírava" Závadka a zbavil JUDr. Jána Kiziváta funkcie správcu konkurznej podstaty. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 9 Cbr 9/2006 zo dňa 31.5.2007 (právoplatnosť nadobudlo dňa 10.7.2007) nariadil likvidáciu družstva a za likvidátora vymenoval Juraja Gašpara.
  (from: 04/17/2008)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person