Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  167/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Lekér - v likvidácii
  (od: 01.04.2003 do: 17.09.2019)
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Lekér
  (od: 30.04.1993 do: 31.03.2003)
Poľnohospodárske družstvo Lekér
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
Sídlo: 
Hronovce 935 61
  (od: 05.06.1991 do: 17.09.2019)
IČO: 
17 639 921
  (od: 05.06.1991)
Deň zápisu: 
19.03.1991
  (od: 05.06.1991)
Deň výmazu: 
18.09.2019
  (od: 18.09.2019)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 18.09.2019)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 05.06.1991)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
finalizácia poľnohospodárskej produkcie na potraviny a polotovary
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
poskytovanie prác a služieb pre občanov, predaj vlastne vyrobeného tovaru
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
obchodná činnosť-nákup a predaj poľnpohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie)
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
oprava hydraulických valcov
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
iné ubytovacie možnosti
  (od: 30.04.1993 do: 17.09.2019)
prenájom poľnohosp.strojov, strojových a iných zariadení
  (od: 30.04.1993 do: 17.09.2019)
agronom.porad.činnosť a ochrana poľnohospodárskych plodín
  (od: 30.04.1993 do: 17.09.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.04.2003 do: 17.09.2019)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1993 do: 31.03.2003)
predstavenstvo
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
Ing. František Abonyi - predseda
Komenského 20
Želiezovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Otto Bényi
Malinovského 14
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Katarína Csontosová
Levická 145
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Gabriel Karácsony
Levická 144
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Július Mészáros
Malinovského 21
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Ladislav Mihály - podpredseda
Mierová 5
Pohronský Ruskov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Ing. Árpád Nagy - Predseda
Cintorínska č. 11
Želiezovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
Viliam Petö
Dukelská 6
Pohronský Ruskov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Ladislav Rotyík
Malinovského 22
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Ľudovít Sánta - Podpredseda
Malinovského 13
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
Pavel Zahorecz
Družstevná 6
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1993 do: 12.02.1996)
Ing. František Abonyi - predseda
Komenského 20
Želiezovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Ladislav Rotyík - člen
Malinovského 22
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Gabriel Karácsony - člen
Levická 144
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Július Mészáros - člen
Malinovského 21
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Pavel Zahorecz - člen
Družstevná 6
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Viliam Petö - člen
Dukelská 6
Pohronský Ruskov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Katarína Csontosová - člen
Levická 145
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Otto Bényi - člen
Malinovského 14
Hronovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.1996 do: 17.09.2019)
Konanie: 
V mene družstva koná likvidátor.
  (od: 01.04.2003 do: 17.09.2019)
Za družstvo /predstavenstvo/ koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 30.04.1993 do: 31.03.2003)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
2 139 000 Sk
  (od: 30.04.1993 do: 17.09.2019)
Základný členský vklad: 
2 139 000 Sk
  (od: 30.04.1993 do: 17.09.2019)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky
Vznik funkcie: 25.05.2010 Skončenie funkcie: 18.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. František Abonyi
Komenského 20
Želiezovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2003 do: 04.08.2010)
 Likvidátor:
Ing. František Abonyi
Komenského 20
Želiezovce
Skončenie funkcie: 22.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2010 do: 04.08.2010)
 Likvidátor:
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky
Vznik funkcie: 25.05.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2010 do: 29.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (od: 05.08.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.09.2018, č.k. 32K/31/2011- 666, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2018 a vykonateľnosť dňa 18.10.2018, súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu - Poľnohospodárske podielnícké družstvo Lekér – „v konkurze“, po splnení konečného rozvrhu výťažku rozvrhového uznesenia (§ 102 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení neskorších zákonov). Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vl.č. 167/N v y m a z u j e družstvo – Poľnohospodárske podielnícké družstvo Lekér – v likvidácii, so sídlom Hronovce, PSČ 935 6, IČO: 17 639 921.
  (od: 18.09.2019)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcejčlenskej schôdzi dňa 11.3.1991 podľa § 3 a 9Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskomdružstevníctve.Stary spis: Dr 353 Stanovy družstva boli prispôsobené Zákonu č.513/1991 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 21.12.1992. Stary spis: Dr 353
  (od: 30.04.1993 do: 17.09.2019)
Uznesením Krajského súdu v Nitre č.k. 17Ncb 1/97 zo dňa 26.01.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.1999, bolo rozhodnuté podľa § 257 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o zrušení družstva a zároveň bola nariadená jeho likvidácia.
  (od: 11.09.2002 do: 17.09.2019)
Likvidátor Ing. František Abonyi bol vymenovaný súdom v súlade s § 71 ods. 1,2 a 7 Obchodného zákonníka.
  (od: 01.04.2003 do: 17.09.2019)
Ing. Františkovi Abonyimu zanikla funkcia likvidátora smrťou dňa 22.12.2005. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28CbR 25/2009-22 zo dňa 05.02.2010 bol menovaný likvidátor JUDr. Richard Schwarz, bytom Hradná 30, Nové Zámky.
  (od: 05.08.2010 do: 17.09.2019)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32K 31/2011-122 zo dňa 22.09.2011 právoplatným dňa 15.10.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske podielnicke družstvo Lekér - v likvidácii, so sídlom Hronovce, IČO: 17 639 921. Za správcu bola ustanovená: JUDr. Tatiana Timoranská adresa kancelárie F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky.
  (od: 27.01.2012 do: 17.09.2019)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.09.2018, č.k. 32K/31/2011-666, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2018, súd konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér – „v konkurze“, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku (§ 102 ZKR).
  (od: 03.05.2019 do: 17.09.2019)
Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom prípadne členským vkladom a to až do jeho výšky.Pokial je strata nižšia než suma členských podielov alebo členských vkladov,ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.3.1991 podľa § 3 a 9 Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 353
  (od: 05.06.1991 do: 29.04.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022
Dátum výpisu:  27.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)