Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  757/B

Obchodné meno: 
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  (od: 18.12.2003)
Sídlo: 
Karadžičova 17
Bratislava 26 825 22
  (od: 18.12.2003)
IČO: 
31 383 408
  (od: 22.11.1994)
Deň zápisu: 
22.11.1994
  (od: 22.11.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.11.1994)
Predmet činnosti: 
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 09.02.2016)
Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 09.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.12.2003)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - Predseda predstavenstva
Hurbanova 10
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Člen predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Dr. Klaus Wöhry - Člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 01.12.2003)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Gál
Staré záhrady 18
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 21.07.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2009)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2017)
Gabriela Repáková
Černyševského 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2017)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť len spolu s jedným členom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 17.10.2008)
Základné imanie: 
12 418 800 EUR Rozsah splatenia: 12 418 800 EUR
  (od: 22.05.2009)
Akcie: 
Počet: 100000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 200
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 30000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 40000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Dozorná rada: 
Andreas Senjak , MBA, CIIA
AU 114
St. Wolfgang 5360
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2021)
Mag. Christine Sumper-Billinger
Walther von der Vogelweidegasse 5
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2021)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Mag. Gregor Hofstätter-Pobst
Dehmgasse 32
Weidling 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1994 a dodatku č.1 zo dňa 16.11.1994 v zmysle §§ 154 až 220 Z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1332
  (od: 22.11.1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1995. Stary spis: Sa 1332
  (od: 11.09.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1997. Stary spis: Sa 1332
  (od: 25.09.1997)
Zmluva o prenájme poštového priečinka.
  (od: 30.06.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1999.
  (od: 26.10.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 85/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (od: 25.11.1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999
  (od: 25.02.2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000.
  (od: 01.08.2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.12.2000
  (od: 21.03.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.5.2001.
  (od: 30.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 22.01.2002)
Notárska zápisnica Nz 184/02 spísaná dňa 9.5.2002 notárom JUDr. Kováčovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Barta CSc., Ing. P. Krutila sa končí dňom 9.5.2002.
  (od: 15.07.2002)
Ing.Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 13.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002.
  (od: 23.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 162/2003, Nz 26966/2003 zo dňa 10.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Ing. Henrieta Gahérová, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 10.4.2003. Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 10.4.2003.
  (od: 08.10.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003. RNDr. Ivan Brozmann, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 22.5.2003. Mgr. Andrea Sciranková, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 291/2003, Nz 59323/2003 zo dňa 14.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
  (od: 09.10.2003)
Notárska zápisnica č. N 457/2003, NZ 85638/2003 zo dňa 29.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Straško: 29.9.2003, Ing. Jarmila Magyaričová: 29.9.2003, RNDr. Ivan Brozmann: 29.9.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Rudolf Janáč: 29.9.2003, RNDr. Ing. Marian Matušovič Phd: 29.9.2003, Ing. Anna Samuelová: 29.9.2003, Ing. Boris Kocúr: 29.9.2003, Mgr. Jozef Salaj : 29.9.2003, JUDr. Milan Janičina: 29.9.2003. Informácia o strate mandátu člena dozornej rady Mgr. Jána Obrciana ku dňu 29.9.2003. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2003.
  (od: 01.12.2003)
Notárska zápisnica N 525/03, Nz 104801/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., schválená zmluva o zlúčení a rozhodnuté o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného Univerzálna banková poisťovňa, a.s. na Wüstenrot poisťovňa, a.s. Spoločnosť Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Univerzálna banková poisťovňa, a.s. ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 1.1.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
  (od: 18.12.2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 77/05 Nz 12506/05 dňa 23.05.2005 JUDr. Oľgou Folbovou.
  (od: 23.04.2005)
Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005 napísaná dňa 23.03.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (od: 07.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 95/2006, Nz 11293/2006, NCRls 11302/2006.
  (od: 12.05.2006)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.8.2006.
  (od: 29.09.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva PaedDr. Jozefa Gomolčáka zo dňa 28.9.2007 v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  (od: 15.01.2008)
Záoisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2008 Nz 12098/2008.
  (od: 01.05.2008)
Zasadnutie predstavenstva zo dňa 30.06.2008.
  (od: 29.07.2008)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.09.2008. (voľba prokuristov)
  (od: 17.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2009.
  (od: 22.05.2009)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.2009.
  (od: 21.07.2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2009.
  (od: 20.08.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2009.
  (od: 09.10.2009)
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 17.06.2010.
  (od: 28.09.2010)
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 24.08.2009.
  (od: 01.10.2010)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2011.
  (od: 31.10.2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012.
  (od: 08.05.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.
  (od: 07.12.2012)
Protokol z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2012.
  (od: 12.01.2013)
Notárska zápisnica č. N 619/2013, Nz 17866/2013 zo dňa 29.05.2013.
  (od: 11.06.2013)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.10.2013.
  (od: 18.10.2013)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
  (od: 08.01.2014)
Zápisnica zo 4. zasadnutia volebnej komisie zo dňa 23.06.2014
  (od: 10.07.2014)
Funkcia prokuristu JUDr. Klaudia Mitura zanikla dňom 17.10.2017. Funkcia prokuristu Ing. Petre Brečkovej zanikla dňom 17.10.2017.
  (od: 11.01.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)