Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  905/B

Obchodné meno: 
Citibank (Slovakia) a.s.
  (od: 12.06.1997 do: 23.03.2009)
CITIBANK (SLOVAKIA) a.s.
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
Sídlo: 
Mlynské nivy 43
Bratislava 26 825 01
  (od: 30.06.2005 do: 23.03.2009)
Mlynské nivy 43
Bratislava 821 05
  (od: 08.06.2005 do: 29.06.2005)
Viedenská cesta 5
Bratislava 851 01
  (od: 30.08.1995 do: 07.06.2005)
IČO: 
31 401 295
  (od: 30.08.1995)
Deň zápisu: 
30.08.1995
  (od: 30.08.1995)
Deň výmazu: 
17.03.2009
  (od: 17.03.2009)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Citibank (Slovakia) a.s. Mlynské nivy 43, Bratislava.Citibank (Slovakia) a.s. Mlynské nivy 43, Bratislava sa s účinnosťou od 1. januára 2009 cezhranične zlúčila so Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin, Írsko, reg.č. 132781, ktorá od toho istého dňa prevádzkuje svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Po, vložka č. 1662/B. Právnym nástupcom Citibank (Slovakia) a.s. je od 1.januára 2009 Citibank Europe, ako právnická osoba so sídlom v rámci Európskej únie. Citibank Europe plc, ako univerzálny právny nástupca, prebrala celé imanie ako aj všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky Citibank (Slovakia) a.s.
  (od: 17.03.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.08.1995)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
poskytovanie úverov
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
poskytovanie záruk
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
otváranie akreditívov
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
obstarávanie inkasa
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
s devízovými hodnotami
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
finančné maklérstvo
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 20.03.1996 do: 11.06.1997)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (od: 20.03.1996 do: 30.09.1996)
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 20.03.1996 do: 11.06.1997)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 20.03.1996 do: 11.06.1997)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (od: 20.03.1996 do: 11.06.1997)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona o cenných papieroch
  (od: 01.10.1996 do: 11.06.1997)
podľa ust. § 1 ods. 1 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení Zákona č. 58/1996 Z.z. a) prijímanie vkladov, b) poskytovanie úverov
  (od: 12.06.1997 do: 03.07.2002)
podľa ust. § 1 ods. 3 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení Zákona č. 58/1996 Z.z. a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet, b) finančný prenájom (finančný leasing), c) platobný styk a zúčtovanie, d) vydávanie a správa platobných prostried- kov, napr. platobných kariet, cestovných šekov, e) poskytovanie záruk, f) otváranie akreditívov, g) obstarávanie inkasa, h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, i) účasť na vydávaní cených papierov a pos- kytovanie súvisiacich služieb, j) finančné maklérstvo, k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania, l) obhospodarovanie cenných papierov klien- ta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management), m) uloženie a správa cených papierov alebo iných hodnôt, n) výkon funkcie depozitára podľa osobit- ného predpisu, o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov), p) poskytovanie bankových informácií, r) prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 12.06.1997 do: 03.07.2002)
a) prijímanie vkladov
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
b) poskytovanie úverov
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
c) platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.07.2002 do: 07.06.2005)
d) investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
e) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 04.07.2002 do: 07.06.2005)
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
d) správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 04.07.2002 do: 07.06.2005)
e) finančný lízing
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
f) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
g) vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
h) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
i) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
j) finančné sprostredkovanie
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
k) uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 04.07.2002 do: 07.06.2005)
l) prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
m) poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
n) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
o) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 04.07.2002 do: 28.05.2008)
c)tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 08.06.2005 do: 28.05.2008)
e) obchodovanie na vlastný účet
  (od: 08.06.2005 do: 28.05.2008)
d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 08.06.2005 do: 28.05.2008)
k) uloženie vecí
  (od: 08.06.2005 do: 28.05.2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 08.07.2006 do: 28.05.2008)
poskytovanie nasledovných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet, všetko vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti c) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 29.05.2008 do: 22.12.2008)
prijímanie vkladov
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
poskytovanie úverov
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
tuzemské prevody peňaždných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátene súvisiaceho poradenstva
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
finančný lízing
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
finančné sprostredkovanie
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
uloženie vecí
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
funkcia depozitára
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
poskytovanie nasledovných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet, všetko vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti c) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: 1. prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
  (od: 23.12.2008 do: 16.03.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.05.2004 do: 16.03.2009)
predstavenstvo
  (od: 30.08.1995 do: 07.05.2004)
JUDr. Tomáš Borec
Grösslingova 67
Bratislava 811 09
  (od: 20.01.1998 do: 23.05.2000)
Erika Csekesová
H.Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 03.07.2004 do: 28.05.2007)
Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 30.03.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Igor Kottmann
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 02.07.2004)
Roman Kováč
Beniakova 10
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 16.03.2009)
Patrik Mozola
Donská 44
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 03.05.2006)
Patrik Mozola
Donská 44
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 31.03.2006
  (od: 04.05.2006 do: 03.05.2006)
Tomáš Revaj
Vajnorská 42
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.07.2006)
Tomáš Revaj
Vajnorská 42
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 29.05.2006
  (od: 08.07.2006 do: 07.07.2006)
Igor Tham
Brigádnická 4120/9B
Bratislava - Devín 841 05
  (od: 30.08.1995 do: 13.07.2003)
Igor Tham
Brigádnická 4120/9B
Bratislava - Devín 841 05
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 14.07.2003 do: 07.05.2004)
Igor Tham - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Brigádnická 4120/9B
Bratislava - Devín 841 05
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 08.05.2004 do: 28.05.2007)
Igor Tham - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Brigádnická 4120/9B
Bratislava - Devín 841 05
Vznik funkcie: 13.12.2002 Skončenie funkcie: 30.03.2007
  (od: 29.05.2007 do: 28.05.2007)
Marcela Tupá
Maďarská 29
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 16.03.2009)
David C.Francis - generálnyriaditeľ
dlhodobý pobyt na území SR :
Radvanská 4388/3
Bratislava
  (od: 30.08.1995 do: 19.03.2000)
Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
dlhodobý pobyt na území SR :
Hrebendova 5836/44
Bratislava - Staré Mesto
  (od: 02.05.2002 do: 13.07.2003)
Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
dlhodobý pobyt na území SR :
Hrebendova 5836/44
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 31.08.2002
  (od: 14.07.2003 do: 07.05.2004)
Tirad Marouf Mahmoud - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Hrebendova 5836/44
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 31.08.2002 Skončenie funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.05.2004)
Haydn Melville OWEN - THOMAS
Dlhé Diely I 590/30
Bratislava
Vznik funkcie: 31.03.2000 Skončenie funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.05.2004)
Haydn Melville OWEN - THOMAS
dlhodobý pobyt na území SR :
Dlhé Diely I 590/30
Bratislava
Vznik funkcie: 31.03.2000
  (od: 14.07.2003 do: 07.05.2004)
Haydn Melville OWEN - THOMAS
dlhodobý pobyt na území SR :
Dlhé Diely I 590/30
Bratislava
  (od: 24.05.2000 do: 13.07.2003)
Patrick J. Mulvey
Kinswood, Sheriffs Lane, Rotherfield
East Sussex TNG 3JE
Veľká Británia
dlhodobý pobyt na území SR :
Júnová 20
Bratislava 830 00
  (od: 12.06.1997 do: 19.01.1998)
Arif Usmani - generálny riaditeľ
dlhodobý pobyt na území SR :
Hrebendova 5836/44
Bratislava
  (od: 20.03.2000 do: 01.05.2002)
Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Nekrasovova 1072/6
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 30.03.2007
  (od: 29.05.2007 do: 16.03.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám predstavenstvo, alebo generálny riaditeľ. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden z členov predstavenstva, alebo generálny riaditeľ.
  (od: 08.05.2004 do: 16.03.2009)
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám predstavenstvo, alebo generálny riaditeľ. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden z členov predstavenstva, alebo generálny riaditeľ.
  (od: 30.08.1995 do: 07.05.2004)
Prokúra: 
Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Oľga Hornoveská
ČSA 58/37
Sliač - Hájniky 962 31
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Ing Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica 974 01
  (od: 23.08.1999 do: 07.05.2004)
Ing Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica 974 01
Skončenie funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.05.2004)
Roman Kováč
Beniakova 10
Bratislava 841 03
  (od: 07.01.2004 do: 07.05.2004)
Roman Kováč
Beniakova 10
Bratislava 841 03
Skončenie funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.05.2004)
Denisa Králikova
Lermontovova 913/7
Bratislava - Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 11.10.2007)
Denisa Králiková
Lermontovova 913/7
Bratislava - Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 12.10.2007 do: 16.03.2009)
Júlia Lachká
Belanská 1302/03
Košice - Staré Mesto
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Martin Magda
Hany Meličkovej 2982/11
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Peter Malo
Pri Suchom mlyne 3886/17
Bratislava - Staré mesto
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 11.10.2007)
Peter Malo
Pri Suchom mlyne 3886/17
Bratislava - Staré mesto
Vznik funkcie: 07.09.2007 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Ladislav Mikuš
D. Virgoviča 3282/26
Pezinok - Myslenice 902 01
  (od: 24.05.2000 do: 30.07.2000)
Patrik Mozola
Donská 44
Bratislava 841 06
  (od: 07.01.2004 do: 07.05.2004)
Patrik Mozola
Donská 44
Bratislava 841 06
Skončenie funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.05.2004)
Marek Potoma
Čerešňová 1462/31
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Ing Martin Šebesta
Zadunajská 1190/1
Bratislava
  (od: 23.08.1999 do: 06.01.2004)
Marcela Tupá
Maďarská 29
Bratislava 851 10
  (od: 07.01.2004 do: 07.05.2004)
Marcela Tupá
Maďarská 29
Bratislava 851 10
Skončenie funkcie: 30.03.2004
  (od: 08.05.2004 do: 07.05.2004)
Filip Vilhelm
Bajkalská 12188/5C
Bratislava - Nové mesto
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Filip Záhořík
Zámocká 6873/14
Bratislava-Staré mesto
Vznik funkcie: 30.07.2008
  (od: 30.07.2008 do: 16.03.2009)
Zuzana Žemlová
Hálova 1081/10
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 07.09.2007
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Haydn Melville Owen-Thomas
dlhodobý pobyt na území SR :
Dlhé Diely 1 590/30
Bratislava
  (od: 23.08.1999 do: 23.05.2000)
Ian Robert Burbury
Charterers,44 Broadwater Down, Tunbridge Wells
Kent TN 2 5PE
Veľká Británia
dlhodobý pobyt na území SR :
Staré Grunty 3234/204
Bratislava
  (od: 20.01.1998 do: 06.01.2004)
Naji Amini
dlhodobý pobyt na území SR :
Martinengova 4881/38
Bratislava
  (od: 23.08.1999 do: 06.01.2004)
Paul Georg Gabuzda
164 North LatchesLane
Bala - Cynwyd Pensylvannia 190 04
USA
dlhodobý pobyt na území SR :
Mudroňova 1740/42
Bratislava 811 01
  (od: 20.01.1998 do: 22.08.1999)
Ranjit Mugve
dlhodobý pobyt na území SR :
Dvanásta 3430/6
Bratislava 831 01
  (od: 11.06.1996 do: 26.08.1997)
Ranjit Mugve
dlhodobý pobyt na území SR :
Dvanásta 3430/6
Bratislava 831 01
  (od: 27.08.1997 do: 22.08.1999)
Venkatasubramanian Prakash
dlhodobý pobyt na území SR :
Ľubinská 1667/19
Bratislava
  (od: 11.06.1996 do: 19.01.1998)
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne v rozsahu stanovenom obchodným zákonníkom. Podpisovanie v mene spoločnosti vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (od: 11.06.1996 do: 07.05.2004)
Základné imanie: 
1 650 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 650 000 000 Sk
  (od: 14.07.2003 do: 16.03.2009)
1 650 000 000 Sk
  (od: 20.01.1998 do: 13.07.2003)
500 000 000 Sk
  (od: 30.08.1995 do: 19.01.1998)
Akcie: 
Počet: 1650000
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.01.1998 do: 16.03.2009)
Počet: 500000
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.06.1997 do: 19.01.1998)
Počet: 500000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
Akcionár: 
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION
One Penn´s Way
New Castle, Delaware 197 20
Spojené štáty americké
  (od: 14.07.2003 do: 16.03.2009)
Dozorná rada: 
Branislav Sandtner
Hlboká cesta 646/60
Chorvátsky Grob
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 14.07.2003 do: 16.03.2009)
Zdeněk Turek
Pod viaduktem 936/25
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 26.10.2004
  (od: 16.11.2004 do: 16.03.2009)
Kevin Anthony Murray
I Kingston House South, Ennismore Gardens 20
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 16.03.2009)
Allan Hirst
Katowicka 27
Varšava 039 32
Poľsko
  (od: 12.06.1997 do: 13.07.2003)
Atif Aslam Bajwa
60 Shadman II
Lahore
Pakistan
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 14.07.2003 do: 15.11.2004)
Atif Aslam Bajwa
60 Shadman II
Lahore
Pakistan
Vznik funkcie: 13.12.2002 Skončenie funkcie: 26.10.2004
  (od: 16.11.2004 do: 15.11.2004)
David Ansell
Trevor Place
London
Veľká Británia
  (od: 30.08.1995 do: 19.01.1998)
David Eugen Gibson
1 Phillmore Place
London
Veľká Británia
  (od: 30.08.1995 do: 11.06.1997)
Kantic Dasgupta
52 Abingdon Court
London
Veľká Británia
  (od: 30.08.1995 do: 13.07.2003)
Daniel McHugh
708 South Rome Blvd. Tampa
Florida 336 06
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 13.12.2002 Skončenie funkcie: 26.10.2004
  (od: 16.11.2004 do: 15.11.2004)
Daniel McHugh
708 South Rome Blvd. Tampa
Florida 336 06
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 14.07.2003 do: 15.11.2004)
Taranjit Singh
C-44,Housing Society, South Extension, Part - I
New Delhi
Indická republika
  (od: 20.01.1998 do: 13.07.2003)
Claudio Konarzewski
Rua David Gebara 146/72-Morumbi
SAO PAULO
Brazília
Vznik funkcie: 26.10.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
Claudio Konarzewski
Rua David Gebara 146/72-Morumbi
SAO PAULO
Brazília
Vznik funkcie: 26.10.2004
  (od: 16.11.2004 do: 03.07.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.3.2009 č.k. 33Exre/441/2009 - 117, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.3.2009 bolo rohodnuté o výmaze z obchodného registra Citibank (Slovakia) a.s. Mlynské nivy 43, Bratislava.
  (od: 17.03.2009 do: 23.03.2009)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4.5.1995, ktorá bola zmenená dňa 1.8.1995 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1482
  (od: 30.08.1995 do: 16.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 277/95, Nz 276/95 napísanou dňa 11.10.1995 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 087/1995/OCP zo dňa 22.12.1995. Stary spis: Sa 1482
  (od: 20.03.1996 do: 16.03.2009)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva kona- ného dňa 29.03.1996, na ktorom boli vymenovaní prokuristi. Stary spis: Sa 1482
  (od: 11.06.1996 do: 16.03.2009)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení konanom dňa 19.12.1996, priebeh osvedče- ný notárskou zápisnicou N 475/96, Nz 464/96 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: Sa 1482
  (od: 12.06.1997 do: 16.03.2009)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom zo dňa 23.9.1997 pod č. N 410/97, Nz 401/97 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1482
  (od: 20.01.1998 do: 16.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.1999
  (od: 23.08.1999 do: 16.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.1999 na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.
  (od: 20.03.2000 do: 16.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.3.2000 na ktorom bol odvolaný a menovaný člen predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 31.3.2000, na ktorom bol odvolaný a menovaný prokurista.
  (od: 24.05.2000 do: 16.03.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2002.
  (od: 02.05.2002 do: 16.03.2009)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 22. 5. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 588/2002, Nz 588/2002.
  (od: 04.07.2002 do: 16.03.2009)
Notárska zápisnica č. N 271/02, Nz 259/02 zo dňa 13.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Igor Tham, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 13.12.2002. Kantic Dasgupta, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 13.12.2002. Allan Hirst, deň zániku člena dozornej rady: 13.12.2002. Taranjit Singh, deň zániku člena dozornej rady: 13.12.2002.
  (od: 14.07.2003 do: 16.03.2009)
Notárska zápisnica č. N 249/03, Nz 85439/03 zo dňa 26.9.2003 a dodatok k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 24.3.2003, 24.9.2003.
  (od: 07.01.2004 do: 16.03.2009)
Rozhodnutie NBS č. UBD - 426/2005 - zmena bankového povolenia udeleného rozhodnutím NBS č. UBD - 1637/1996 zo dňa 09.10.1996 a č. UBD - 841/2002 zo dňa 03.05.2002.
  (od: 08.06.2005 do: 16.03.2009)
Notárska zápisnica N 96/2005, Nz 18500/2005, NCRIs 18235/2005 zo dňa 28.04.2005 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia - zmena sídla na Mlynské nivy 43, 821 05 Bratislava.
  (od: 08.06.2005 do: 16.03.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 210/2006, Nz 12317/2006, NCRls 12405/2006 zo dňa 31.03.2006.
  (od: 04.05.2006 do: 16.03.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára N 327/2006, Nz 20759/2006, NCRIs 20827/2006 zo dňa 29.5.2006 - zmena stanov. Tomáš Revaj, člen predstavenstva od 30.3.2004 do 29.5.2006.
  (od: 08.07.2006 do: 16.03.2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2007.
  (od: 29.05.2007 do: 16.03.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.08.2007 - menovanie prokuristov.
  (od: 07.09.2007 do: 16.03.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.09.2007.
  (od: 12.10.2007 do: 16.03.2009)
Notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára N305/2008, Nz18304/2008 zo dňa 30.4.2008
  (od: 29.05.2008 do: 16.03.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 18.7.2008.
  (od: 30.07.2008 do: 16.03.2009)
Notárska zápisnica N 837/2008, Nz 49040/2008 zo dňa 12.11.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 23.12.2008 do: 16.03.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 17.03.2009)
Právny nástupca: 
Citibank Europe plc,
1 North Wall Quay
Dublin 1
Írsko
  (od: 24.03.2009)
Citiban Europe plc,
1 North Wall Quay
Dublin 1
Írsko
  (od: 17.03.2009 do: 23.03.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)