Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1331/B

Business name: 
D.EXPRES, k.s.
  (from: 11/01/2013)
Registered seat: 
Vrútocká 48
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Identification number (IČO): 
35 709 651
  (from: 02/18/1997)
Date of entry: 
02/18/1997
  (from: 02/18/1997)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 11/01/2013)
Objects of the company: 
výroba a nahrávanie audio a video nosičov
  (from: 02/18/1997)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 02/18/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/01/2013)
prevádzkovanie rozhlasového vysielania
  (from: 06/27/2000)
Management body: 
General partner
  (from: 11/01/2013)
D.EXPRES Management spol. s.r.o.
Vrútocká 48
Bratislava 821 04
From: 11/01/2013
  (from: 11/01/2013)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, mena komplementára, prípadne osoby oprávnenej v mene komplementára konať a slova "komplementár" pripojí komplementár svoj podpis.
  (from: 11/01/2013)
Capital: 
4 707 322 EUR Paid up: 4 707 322 EUR
  (from: 11/01/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.2.1997 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1919
  (from: 02/18/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.3.1997. Stary spis: Sa 1919
  (from: 04/15/1997)
Notárska zápisnica N 236/9, Nz 232/99 o konaní valného zhromaždenia dňa 25.3.1999 k zmene stanov Dodatok č. 1 spoločnosti, zápisnica z VZ zo dňa 25.3.1999.
  (from: 05/28/1999)
Notárska zápisnica N 192/99, Nz 188/99 zo dňa 13.9.1999 spísaná JUDr Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.9.1999, rozhodnutie o zvýšení základného imania a rozhodnutie o prijatí dodatku č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 09/16/1999)
Notárska zápisnica N 277/99, Nz 264/99 zo dňa 18.10.1999 spísaná JUDr.Oľgou Folbovou - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti, Notárska zápisnica N 282/99. Nz 269/99 zo dňa 25.10.1999 spísaná JUDr.Oľgou Folbovou - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom boli prijaté nasledovné rozhodnutia : zvýšenie základného imania, zmena v orgánoch spoločnosti, prijatie nových stanov spoločnosti nahrádzajúcich v plnom rozsahu stanovy spoločnosti zo dňa 06.02.1997 v znení ich neskorších zmien. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.10.1999, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 25.10.1999.
  (from: 10/27/1999)
Notárska zápisnica N 351/99 Nz 335/9 zo dňa 20.12.1999 spísaná JUDr Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia , rozhodnutie o zvýšení základného imania, rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti - dodatok č. 4 k stanovám - úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 01/12/2000)
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení rozhodnutia R/66/RZL/228/99 zo dňa 5.10.1999, rozhodnutia R/66/RZL/238/99 zo dňa 9.11.1999 a rozhodnutia R/66/RZL/243/99 zo dňa 6.3.2000, licencia R/66 zo dňa 9.2.1999.
  (from: 06/27/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.8.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 68/2000, Nz 64/2000 spísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským.
  (from: 09/13/2000)
Notárska zápisnica N 30/2001, Nz 29/2001 zo dňa 31.1.2001 zvýšenie základného imania, dodatok č. 6 stanovám spoločnosti napísaná notárom JUDr. Lošonským, Zápisnica na zasadnutia predstavenstva dňa 31.1.01
  (from: 05/09/2001)
Notárska zápisnica N 374/2001, Nz 364/2001 spísaná dňa 11.12.2001 notárom JUDr. Lošonským osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2001, ktorou bolo schválené odvolanie a voľba členov dozornej rady. Úplné znenie stanov zo dňa 11.12.2001.
  (from: 01/09/2002)
Notárska zápisnica N 169/2002, Nz 161/2002 zo dňa 17.2002 spísaná JUDr. Ivanom Lošonským - zmena v predstavenstve, zmena z dozornej rade, zvýšenie základného imania a nové stanovy spoločnosti. Zánik funkcie člena dozornej rady, Ing. Juraja Komana dňom 17.4.2002.
  (from: 07/10/2002)
Uznesenie predstavenstva o podmienenom zvýšení základného imania spoločnosti o 30.000.000 SKK vydaním nových kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v počte 30.000 ks, každú v menovitej hodnote 1.000 SKK zo dňa 3. 9. 2002.
  (from: 09/12/2002)
Notárska zápisnica N 472/03, Nz 88832/03 spísaná dňa 07.10.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady Ing. L. Reháka sa končí dňom 07.10.2003.
  (from: 12/04/2003)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 23.4.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 133/2004, Nz 34696/2004 spísanou notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zmluva o predaji časti podielu.
  (from: 06/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2004. Zánik funkcie člena dozornej rady dňa 28.6.2004.
  (from: 07/15/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.01.2006
  (from: 02/01/2006)
Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 01.02.2007 o zmena jediného akcionára spoločnosti.
  (from: 02/06/2007)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 18.10.2007 o zmene adresy trvalého bydliska členky dozornej rady.
  (from: 10/25/2007)
Písomné stanovisko členov dozornej rady o odvolaní člena predstavenstva Yvonne P. Dederick zo dňa 26.06.2008.
  (from: 07/08/2008)
Notárska zápisnica N 354/2008, Nz 35097/2008, NCRls 34737/2008 napísaná dňa 19.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 08/28/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 270/2009 Nz 29511/2009 zo dňa 02.09.2009.
  (from: 09/08/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 314/2009 Nz 35391/2009 zo dňa 14.10.2009.
  (from: 10/22/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 100/2010 Nz 8896/2010 zo dňa 16.03.2010 - zmena sídla.
  (from: 04/01/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2010
  (from: 03/30/2011)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 11.03.2011.
  (from: 04/02/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2012.
  (from: 05/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 19.07.2012.
  (from: 07/31/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1256/2013, Nz 11304/2013, NCRIs 11573/2013.
  (from: 04/13/2013)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 22.12.2003 ktorou D.EXPRES, a.s. predala organizačnú zložku s názvom D.EXPRES, a.s. Net, odštepný závod ako časť svojho podniku spoločnosti EXPRES NET a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, IČO 35810599, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke číslo 2977/B.
  (from: 06/09/2004 until: 10/31/2013)
Date of updating data in databases:  05/10/2021
Date of extract :  05/11/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person