Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  196/B

Obchodné meno: 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  (od: 18.12.2002)
Slovenská poisťovňa, a.s.
  (od: 01.11.1991 do: 17.12.2002)
Sídlo: 
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
  (od: 18.04.1998)
Strakova 1
Bratislava 815 74
  (od: 21.02.1995 do: 17.04.1998)
Strakova 1
Bratislava
  (od: 01.11.1991 do: 20.02.1995)
IČO: 
00 151 700
  (od: 01.11.1991)
Deň zápisu: 
12.11.1991
  (od: 01.11.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.11.1991)
Predmet činnosti: 
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
  (od: 04.04.2018)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 21.01.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 21.01.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov.
  (od: 18.09.2019)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore kapitálového trhu
  (od: 02.03.2017 do: 17.09.2019)
Poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.
  (od: 01.11.1991 do: 29.06.1998)
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (od: 30.10.1995 do: 06.11.2003)
zmenárenská činnosť
  (od: 06.11.1996 do: 06.11.2003)
poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.
  (od: 30.06.1998 do: 06.11.2003)
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom podľa osobitného zákona
  (od: 30.04.1999 do: 06.11.2003)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu podľa povolenia vydaného na základe zákona
  (od: 26.10.1999 do: 06.11.2003)
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku a zaistenie
  (od: 07.11.2003 do: 04.07.2011)
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach
  (od: 07.11.2003 do: 15.01.2015)
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom v licencii vydanej podľa osobitného zákona
  (od: 07.11.2003 do: 27.07.2004)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu povolenia vydaného na základe zákona
  (od: 07.11.2003 do: 13.08.2010)
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky
  (od: 21.07.2006 do: 04.07.2011)
sprostredkovanie investičných služieb
  (od: 19.07.2007 do: 04.07.2011)
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku
  (od: 05.07.2011 do: 15.01.2015)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 05.07.2011 do: 15.01.2015)
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku
  (od: 16.01.2015 do: 27.01.2015)
vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia
  (od: 16.01.2015 do: 27.01.2015)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 16.01.2015 do: 27.01.2015)
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach
  (od: 16.01.2015 do: 27.01.2015)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 16.01.2015 do: 27.01.2015)
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku
  (od: 28.01.2015 do: 20.01.2016)
vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia
  (od: 28.01.2015 do: 20.01.2016)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 28.01.2015 do: 20.01.2016)
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach
  (od: 28.01.2015 do: 20.01.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 28.01.2015 do: 20.01.2016)
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
  (od: 21.01.2016 do: 03.04.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 18.04.1998 do: 06.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 21.02.1995 do: 17.04.1998)
predstavenstvo
  (od: 26.05.1992 do: 20.02.1995)
predstavenstvo
  (od: 01.11.1991 do: 25.05.1992)
Juraj Dlhopolček - člen
Trenčianska 688/23
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.07.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2018)
Ing. Todor Todorov - predseda predstavenstva
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 04.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020)
Ing. Jozef Paška - člen
Klemensova 2520/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2021)
Ing. Jozef Adamko
Tomášiková 42
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 09.03.1993)
MVDr. Marián Bajzík
Gercenova 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 05.11.1996)
Ing. Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 29.06.1998)
Ing. Viktor Cingel , CSc
Kamenárska 3
Bratislava
Vznik funkcie: 15.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2003 do: 03.01.2008)
Ing. Viktor Cingel , CSc
Kamenárska 3
Bratislava
Vznik funkcie: 15.12.2002 Skončenie funkcie: 15.12.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2008 do: 03.01.2008)
Ing. Viktor Cingel , CSc. - člen
Kamenárska 3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 17.12.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2012 do: 14.06.2019)
Ing. Viktor Cingel , CSc. - člen
Kamenárska 3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 17.12.2012 Skončenie funkcie: 31.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2019 do: 14.06.2019)
Ing. Viktor Cingel , CSc. - člen predstavenstva
Kamenárska 3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 16.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2008 do: 20.12.2012)
Ing. Viktor Cingel , CSc. - člen predstavenstva
Kamenárska 3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 16.12.2007 Skončenie funkcie: 16.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2012 do: 20.12.2012)
JUDr. Imrich Fekete , CSc.
Studenohorská 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 17.03.2003)
Ing. Jozef Filo
Miletičova 74
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Martin Gajdoš
Čiližská 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 21.12.1998)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 09.03.1993)
Ing. Vladimír Horváth
Frankelova 29
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 20.02.1995)
JUDr. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 21.07.2002)
RNDr. Dušan Hudec
Turnianska 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 13.06.1996)
RNDr. Dušan Hudec
Turnianska 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 05.11.1996)
Ing. Milan Jaďuď
Kadnárová 57
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
Ing. Rudolf Janáč - predseda predstavenstva a prezident spoločnosti
Palkovičova 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2002 do: 24.11.2002)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 29.06.1998)
Ing. Marek Jankovič - člen predstavenstva
Mliekarenská 16012/13
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2015 do: 07.05.2015)
Ing. Marek Jankovič - člen predstavenstva
Mliekarenská 16012/13
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 03.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2015 do: 07.05.2015)
Ing. Marek Jankovič - podpredseda predstavenstva
Varšavská 24
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 11.05.2007)
Ing. Marek Jankovič - podpredseda predstavenstva
Varšavská 24
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2007 do: 11.05.2007)
Ing. Marek Jankovič - predseda predstavenstva
Mliekarenská 16012/13
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2010 do: 01.04.2015)
Ing. Marek Jankovič - predseda predstavenstva
Mliekarenská 16012/13
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2015 do: 01.04.2015)
PhDr. Štefan Jaška
Gröslingová 30
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 13.06.1996)
Miroslav Kočan - člen predstavenstva
Budovateľská 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2007 do: 13.07.2010)
Mgr. Miroslav Kočan - člen predstavenstva
Ul. 29. augusta 2266/21
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2010 do: 01.05.2012)
Mgr. Miroslav Kočan - člen predstavenstva
Ul. 29. augusta 2266/21
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.05.2007 Skončenie funkcie: 01.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.05.2012 do: 01.05.2012)
Mgr. Miroslav Kočan - člen predstavenstva
Ul. 29. augusta 2266/21
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 02.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.05.2012 do: 26.10.2012)
Mgr. Miroslav Kočan - člen predstavenstva
Ul. 29. augusta 2266/21
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 02.05.2012 Skončenie funkcie: 16.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2012 do: 19.11.2012)
Ing. Blažej Krasnovský - predseda
Chmelníky 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 09.03.1993)
Ing. Ivan Krivosudský
338
Kráľová pri Senci
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 21.12.1998)
Ing. Alica Krššáková , CSc.
Lysáková 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 09.03.1993)
Torsten Leue - predseda predstavenstva
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
Vznik funkcie: 03.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 03.07.2009)
Torsten Leue - predseda predstavenstva
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
Vznik funkcie: 03.07.2004 Skončenie funkcie: 03.07.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2009 do: 03.07.2009)
Torsten Leue - predseda predstavenstva
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
Vznik funkcie: 04.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2009 do: 31.08.2010)
Torsten Leue - predseda predstavenstva
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
Vznik funkcie: 04.07.2009 Skončenie funkcie: 31.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2010 do: 31.08.2010)
Ing. Miroslav Littman
L. Sáru 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Dušan Magula
Júnová 21
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 13.06.1996)
Ing. Dušan Magula
Júnová 21
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1998 do: 21.12.1998)
Stefan Markschies - člen predstaventva
Guothova 2b
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2004 do: 20.07.2006)
Stefan Markschies - člen predstaventva
Hlavná 73
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2006 do: 04.08.2008)
Stefan Markschies - člen predstaventva
Hlavná 73
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2004 Skončenie funkcie: 31.07.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Ing. Karol Melocík - predseda preds. a prezident spol.
Ľ. Fullu 3/45
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1998 do: 21.12.1998)
Ing. Lívia Mitošinková
Šándorova 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
RNDr. Marta Morávková
Bučinova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Mgr. František Oravec
Lidické nám. 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.1996 do: 17.04.1998)
Mgr. František Oravec
Lidické nám. 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1998 do: 21.12.1998)
Ing. Ernest Osuský
Saratovská 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.1996 do: 16.09.1997)
Ing. Miroslav Pacher - člen
Mateja Bela 2437/121
Zvolen-Môťová 960 01
Vznik funkcie: 02.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2012 do: 16.05.2016)
Ing. Miroslav Pacher - člen
Mateja Bela 2437/121
Zvolen-Môťová 960 01
Vznik funkcie: 02.04.2012 Skončenie funkcie: 12.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Ing. Miroslav Pacher - člen predstavenstva
Mateja Bela 2437/121
Zvolen - Môťová 960 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2007 do: 24.04.2012)
Ing. Miroslav Pacher - člen predstavenstva
Mateja Bela 2437/121
Zvolen - Môťová 960 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 01.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2012 do: 24.04.2012)
Ing. Jozef Paška - člen
Klemensova 2520/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 24.10.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.2015 do: 22.01.2021)
Ing. Jozef Paška - člen
Klemensova 2520/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 24.10.2015 Skončenie funkcie: 24.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Ing. Pavol Pitoňák
Krížna 4066/11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 17.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2012 do: 19.11.2012)
Ing. Pavol Pitoňák - člen
Krížna 4066/11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 17.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.2012 do: 03.11.2015)
Ing. Pavol Pitoňák - člen
Krížna 4066/11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 17.10.2012 Skončenie funkcie: 23.10.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.2015 do: 03.11.2015)
Ing. Dušan Quis - člen
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.08.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2016 do: 19.07.2018)
Ing. Dušan Quis - člen
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.08.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2018 do: 19.07.2018)
Ing. Jozef Rizman
832
Likavka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 09.03.1993)
Ing. Peter Sokol
Drotárska 61
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 13.06.1996)
Ing. Dušan Strieš
Starohorská 44
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.1996 do: 21.12.1998)
Ing. Viktor Špakovský
Brnenská 37
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
Ing. Ivan Šrámko
Račianska 93
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1991 do: 09.03.1993)
Ing. Eva Štefániková
Panenská 30
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2002 do: 07.12.2006)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 760/5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.06.2002
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2006 do: 03.04.2007)
Ing. Eva Štefániková
Podjavorinskej 760/5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2005 do: 08.03.2010)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.03.2005 Skončenie funkcie: 01.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2010 do: 08.03.2010)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 02.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.03.2010 do: 12.03.2015)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 02.03.2010 Skončenie funkcie: 02.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2015 do: 12.03.2015)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 03.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2015 do: 01.04.2015)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 03.03.2015 Skončenie funkcie: 31.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2015 do: 01.04.2015)
Ing. Todor Todorov - predseda predstavenstva
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2015 do: 22.07.2020)
Ing. Todor Todorov - predseda predstavenstva
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 03.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
JUDr. Marko Tomašovič - člen
Tichá 6828/49
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2013 do: 30.11.2016)
JUDr. Marko Tomašovič - člen
Tichá 6828/49
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2013 Skončenie funkcie: 11.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
JUDr. Mikuláš Trstenický , CSc.
Víglašská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 11.06.1996)
JUDr. Marian Vrabko
Krásnohorská 3162/13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc.
336
Borinka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 21.07.2002)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc.
Svetlá 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 29.07.2001)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Venelin Angelov Yanakiev - Člen predstavenstva
Makedonia 70
Varna 9002
Bulharská republika
Vznik funkcie: 01.12.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2022)
Mag. Robert Altfahrt - Riedler - Člen predstavenstva
Donaufelder Str. 233/25
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2022)
Manuel Bauer - predseda predstavenstva
dlhodobý pobyt na území SR :
Búdkova 33
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2003 do: 27.07.2004)
Manuel Bauer - predseda predstavenstva
Búdkova 33
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 02.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Mag. Christoph Marek
Obere Jungenbergasse 19
Wien A-1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.08.2002 Skončenie funkcie: 28.02.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2005 do: 03.03.2005)
Mag. Christoph Marek
Obere Jungenbergasse 19
Wien A-1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.08.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 03.03.2005)
Christian Sebastian Műller
Abenstalstr. 14
Mainburg D - 84048
SRN
Vznik funkcie: 10.03.2003 Skončenie funkcie: 31.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2004 do: 21.09.2004)
Christian Sebastian Műller
Abenstalstr. 14
Mainburg D - 84048
SRN
Vznik funkcie: 10.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2003 do: 21.09.2004)
Agata Aniela Przygoda
Kráľovské údolie 37
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.07.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2019 do: 16.12.2019)
Agata Aniela Przygoda - člen
Kráľovské údolie 37
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.07.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.2019 do: 17.02.2020)
Martin Wricke - člen
Gustav-Streich-Str. 34
Essen 451 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.05.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2015 do: 09.12.2017)
Martin Wricke - člen
Gustav-Streich-Str. 34
Essen 451 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 04.05.2015 Skončenie funkcie: 30.11.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2017 do: 09.12.2017)
Dr. Agata Aniela Przygoda - člen
Kráľovské údolie 37
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.07.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2022 do: 11.02.2022)
Dr. Agata Aniela Przygoda - člen
Kráľovské údolie 37
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.07.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2020 do: 11.02.2022)
Venelin Angelov Yanakiev - člen
Makedonia 70
Varna 9002
Bulharská republika
Vznik funkcie: 01.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2017 do: 11.02.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 04.06.2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (od: 07.04.2003 do: 03.06.2021)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 18.04.1998 do: 06.04.2003)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej devaja členovia predstavenstva.
  (od: 21.02.1995 do: 17.04.1998)
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Vladimírom Horváthom, bytom Frankelova 29, Bratislava.
  (od: 26.05.1992 do: 20.02.1995)
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva s generálným riaditeľom Ing. Rudolfom Janáčom, bytom Palkovičová 5, Bratislava.
  (od: 01.11.1991 do: 25.05.1992)
Prokúra: 
Ing. Jozef Bachniček
Alžbetin dvor 334
Miloslavov 900 42
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2006 do: 06.06.2016)
Ing. Jozef Bachniček
Alžbetin dvor 334
Miloslavov 900 42
Skončenie funkcie: 30.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 06.06.2016)
Ing. Jozef Bachniček
Hečkova 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 07.12.2006)
Marián Bilík
Bernolákova 11
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 20.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2004 do: 08.08.2013)
Mgr. Marián Bilík
Pod Zečákom 2503/56
Bratislava-Lamač 841 03
Vznik funkcie: 20.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2013 do: 22.02.2017)
Mgr. Marián Bilík
Pod Zečákom 2503/56
Bratislava-Lamač 841 03
Vznik funkcie: 20.10.2004 Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Peter Bohuš
Cádrova 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 04.06.2004)
Ing. Peter Bohuš
Cádrova 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Ing. Jozef Cesnek
Prešovská 16940/40
Bratislava 821 02
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2011 do: 09.03.2016)
Ing. Jozef Cesnek
Prešovská 16940/40
Bratislava 821 02
Skončenie funkcie: 29.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2016 do: 09.03.2016)
Ing. Jozef Cesnek
Pribišova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2004 do: 04.07.2011)
JUDr. Martin Daubner
Hrobákova 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 15.07.2008)
JUDr. Martin Daubner
Prievozská 1304/1
Bratislava 821 09
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2008 do: 22.02.2017)
JUDr. Martin Daubner
Prievozská 1304/1
Bratislava 821 09
Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Ferdinand Funta
Hečkova 22
Bojnice - Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 04.06.2004)
Ing. Ferdinand Funta
Hečkova 22
Bojnice - Dubnica
Skončenie funkcie: 22.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Ing. Július Hečko
Dlhá 19
Nitra - Chrenová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 20.01.2016)
Ing. Július Hečko
Dlhá 19
Nitra - Chrenová
Skončenie funkcie: 31.12.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2016 do: 20.01.2016)
Ing. Florian Horváth
Fándlyho 1648/16
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2016 do: 22.02.2017)
Ing. Florian Horváth
Fándlyho 1648/16
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.05.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Florián Horváth
Fándlyho 1648/16
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2016 do: 08.06.2016)
Ing. Jozef Hrdý
Zemianska 654/25
Jacovce 956 21
Vznik funkcie: 21.01.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2012 do: 22.02.2017)
Ing. Jozef Hrdý
Zemianska 654/25
Jacovce 956 21
Vznik funkcie: 21.01.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Peter Ivica
Jelšová 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2004 do: 08.02.2006)
Ing. Peter Ivica
Jelšová 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 09.01.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.2006 do: 08.02.2006)
Ing. Marta Kausichová
Hraničiarska 256/7A
Bratislava- Čuňovo 851 10
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.12.2006 do: 12.01.2017)
Ing. Marta Kausichová
Hraničiarska 256/7A
Bratislava- Čuňovo 851 10
Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Ing. Marta Kausichová
Jégého 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 07.12.2006)
Doc.Ing. Oto Malý , CSc.
Topoľčianska 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 06.11.2003)
RNDr. Eva Mičovská
Medená 93/10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.2006 do: 09.03.2016)
RNDr. Eva Mičovská
Medená 93/10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.09.2006 Skončenie funkcie: 29.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2016 do: 09.03.2016)
Ing. Miroslav Pacher
Potočná 79
Marianka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 19.03.2007)
Ing. Miroslav Pacher
Potočná 79
Marianka
Skončenie funkcie: 13.03.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2007 do: 19.03.2007)
Ing. Jozef Piroha
Hradská 110
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 29.04.2016)
Ing. Jozef Piroha
Hradská 110
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.03.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2016 do: 29.04.2016)
Ing. Rudolf Prešinský
L.Novomeského 52
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 06.11.2003)
JUDr. Magda Stanková
Vyšehradská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.04.2003 do: 19.10.2004)
JUDr. Magda Stanková
Vyšehradská 11
Bratislava
Skončenie funkcie: 06.09.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2004 do: 19.10.2004)
Ing. Alica Végh
Žitnoostrovská 1317/33
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 10.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2016 do: 22.02.2017)
Ing. Alica Végh
Žitnoostrovská 1317/33
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 10.03.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva alebo ďalším prokuristom. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (od: 07.04.2003)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Košice
  (od: 05.11.1996 do: 17.03.2003)
Sídlo: 
Štúrová 7
Košice
  (od: 17.09.1997 do: 17.03.2003)
Pribinova 2
Košice
  (od: 05.11.1996 do: 16.09.1997)
Vedúci: 
Mgr. František Oravec
Lidické nám. 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 17.03.2003)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Zvolen
  (od: 18.04.1998 do: 17.03.2003)
Sídlo: 
Nám. SNP 98/2
Zvolen
  (od: 18.04.1998 do: 17.03.2003)
Vedúci: 
Ing. Miloš Halaj
Nová 2919/22
Lieskovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1998 do: 17.03.2003)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Nitra
  (od: 30.07.2001 do: 17.03.2003)
Sídlo: 
Coboriho 9
Nitra
  (od: 30.07.2001 do: 17.03.2003)
Vedúci: 
Ing. Juraj Remiar
Metodova 57
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 17.03.2003)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod pre hlavné mesto SR Bratislavu, Bratislava
  (od: 30.07.2001 do: 17.03.2003)
Sídlo: 
Račianska 62
Bratislava
  (od: 30.07.2001 do: 17.03.2003)
Vedúci: 
JUDr. Jozefína Žáková
Korytnícka 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 17.03.2003)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod pre hlavné mesto SR Bratislavu, Bratislava
  (od: 18.04.1998 do: 29.07.2001)
Sídlo: 
Račianska 62
Bratislava
  (od: 18.04.1998 do: 29.07.2001)
Vedúci: 
Ing. Peter Bohuš
Račianska 99
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1998 do: 29.07.2001)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Nitra
  (od: 05.11.1996 do: 29.07.2001)
Sídlo: 
Coboriho 9
Nitra
  (od: 30.06.1998 do: 29.07.2001)
Piaristická 2
Nitra
  (od: 05.11.1996 do: 29.06.1998)
Vedúci: 
Ing. Emil Fabčín
Dlhá 33
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 29.07.2001)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Zvolen
  (od: 05.11.1996 do: 17.04.1998)
Sídlo: 
Nám. SNP 98/2
Zvolen
  (od: 05.11.1996 do: 17.04.1998)
Vedúci: 
Ing. Miloš Habaj
Nová 2919/22
Lieskovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 17.04.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod pre hlavné mesto SR Bratislavu, Bratislava
  (od: 05.11.1996 do: 17.04.1998)
Sídlo: 
Račianska 62
Bratislava
  (od: 05.11.1996 do: 17.04.1998)
Vedúci: 
Ing. Peter Bohuš
Komárnicka 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 17.04.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod pre hlavné mesto SR Bratislavu, Bratislava
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Sídlo: 
Račianska 62
Bratislava
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Vedúci: 
JUDr. Eva Borovská
Fučíková 28
Nitra 949 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Nitra
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Sídlo: 
Piaristická 2
Nitra
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Titus Tulinský
Lipová 11
Nitra 949 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Zvolen
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Sídlo: 
Nám. SNP 98/2
Zvolen
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Igor Kuzma
Komenského 33
Zvolen 960 47
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenská poisťovňa a.s. odštepný závod Košice
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Sídlo: 
Pribinova 2
Košice
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Blažej Krasnovský
Chmelníky 322
Myslava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1992 do: 04.11.1996)
 
 
Základné imanie: 
32 531 780 EUR Rozsah splatenia: 32 531 780 EUR
  (od: 02.03.2017)
194 802 830,63911 EUR Rozsah splatenia: 194 802 830,63911 EUR
  (od: 05.02.2009 do: 01.03.2017)
5 868 630 000 Sk Rozsah splatenia: 5 868 630 000 Sk
  (od: 18.12.2002 do: 04.02.2009)
4 130 000 000 Sk Rozsah splatenia: 4 130 000 000 Sk
  (od: 25.11.2002 do: 17.12.2002)
4 130 000 000 Sk
  (od: 10.09.2001 do: 24.11.2002)
3 500 000 000 Sk
  (od: 15.06.2001 do: 09.09.2001)
1 500 000 000 Sk
  (od: 03.04.1995 do: 14.06.2001)
941 897 000 Sk
  (od: 07.09.1993 do: 02.04.1995)
693 262 000 Sk
  (od: 13.02.1992 do: 06.09.1993)
702 200 000 Sk
  (od: 01.11.1991 do: 12.02.1992)
Akcie: 
Počet: 3238630
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 EUR
  (od: 02.03.2017)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 480 000 EUR
  (od: 02.03.2017)
Počet: 3500000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 02.03.2017)
Počet: 3238630
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 05.02.2009 do: 01.03.2017)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,887407 EUR
  (od: 05.02.2009 do: 01.03.2017)
Počet: 3500000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5,974906 EUR
  (od: 05.02.2009 do: 01.03.2017)
Počet: 3238630
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.12.2002 do: 04.02.2009)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk
  (od: 18.12.2002 do: 04.02.2009)
Počet: 3500000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 180 Sk
  (od: 18.12.2002 do: 04.02.2009)
Počet: 1500000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.11.2002 do: 17.12.2002)
Počet: 20
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk
  (od: 25.11.2002 do: 17.12.2002)
Počet: 3500000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 180 Sk
  (od: 25.11.2002 do: 17.12.2002)
Počet: 1500000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.10.1999 do: 24.11.2002)
Počet: 20
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 000 Sk
  (od: 15.06.2001 do: 24.11.2002)
Počet: 3500000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 180 Sk
  (od: 10.09.2001 do: 24.11.2002)
Počet: 1500000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.04.1998 do: 25.10.1999)
Počet: 1500000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.04.1995 do: 17.04.1998)
Počet: 941897
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.09.1993 do: 02.04.1995)
Počet: 480397
Druh: na rad
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.05.1992 do: 06.09.1993)
Počet: 4615
Druh: na rad
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.05.1992 do: 06.09.1993)
Počet: 355262
Druh: na rad
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.02.1992 do: 25.05.1992)
Počet: 3380
Druh: na rad
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 13.02.1992 do: 25.05.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Repiský
60
Hronská Dúbrava 966 11
Vznik funkcie: 05.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2020)
JUDr. Radovan Nárožný , PhD.
Alexandra Nográdyho 561/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2022)
Ing. Jozef Adamko
Tomášiková 42
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Jozef Adamko
Tomášiková 42
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1995 do: 29.06.1998)
Ing. Ľudovít Baranček
Horská 1306/29
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 05.11.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2015 do: 17.02.2020)
Ing. Ľudovít Baranček
Horská 1306/29
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 05.11.2015 Skončenie funkcie: 05.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2020 do: 17.02.2020)
Manuel Bauer
Max-Friedlaender-Bogen 11/49
Mníchov D-80339
SRN
Vznik funkcie: 01.01.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2010 do: 10.02.2014)
Manuel Bauer
Max-Friedlaender-Bogen 11/49
Mníchov D-80339
SRN
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 01.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2014 do: 10.02.2014)
Manuel Bauer, nar. 27.08.1954
Búdkova 33
Bratislava
Vznik funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 17.03.2003)
JUDr. Michal Benčík
Bulíkova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
JUDr. Marta Bernáthová
Palkovičova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1998 do: 21.12.1998)
JUDr. Marta Bernátková
Palkovičová 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1997 do: 17.04.1998)
Ing. Jaroslav Bilík
Plzeňská 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.1996 do: 21.12.1998)
Bruce Anthony Bowers
Franz-Joseph-Strasse 12
Mníchov 808 01
SRN
Vznik funkcie: 16.06.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2011 do: 09.07.2014)
Bruce Anthony Bowers
Franz-Joseph-Strasse 12
Mníchov 808 01
SRN
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 25.06.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Ing. Bohuslav Čír
Budapeštianska 5
Košice
Vznik funkcie: 05.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 16.11.2007)
Ing. Bohuslav Čír
Budapeštianska 5
Košice
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2007 do: 16.11.2007)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Slavomír Hatina
Ipeľská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
Ing. Ľudmila Hefková
Kudlákova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 21.12.1998)
Ing. Ján Hilkovič
Paulínska 18
Trnava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.11.2002)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Peter Hošták
Šoltésovej 21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2007 do: 24.11.2011)
Peter Hošták
Šoltésovej 21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 05.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2011 do: 24.11.2011)
Peter Hošták
Šoltésovej 21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2011 do: 09.11.2015)
Peter Hošták
Šoltésovej 21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2011 Skončenie funkcie: 05.11.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2015 do: 09.11.2015)
Peter Hošťák
Šoltésovej 21
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2007 do: 06.12.2007)
Ing. Peter Hroššo
Továrenská 11
Zlaté Moravce
Vznik funkcie: 05.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 16.11.2007)
Ing. Peter Hroššo
Továrenská 11
Zlaté Moravce
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2007 do: 16.11.2007)
RNDr. Katarína Janáková
Bartoňova 1838/3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2009 do: 24.11.2011)
RNDr. Katarína Janáková
Bartoňova 1838/3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 05.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2011 do: 24.11.2011)
RNDr. Katarína Janáková
Bartoňova 1838/3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2011 do: 09.11.2015)
RNDr. Katarína Janáková
Bartoňova 1838/3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.11.2011 Skončenie funkcie: 05.11.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2015 do: 09.11.2015)
RNDr. Katarína Janáková
Bartoňova 1838/3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.11.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2015 do: 17.02.2020)
RNDr. Katarína Janáková
Bartoňova 1838/3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 05.11.2015 Skončenie funkcie: 05.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2020 do: 17.02.2020)
RNDr. Katarína Janáková
Gercenova 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2007 do: 17.07.2009)
Ing. Ľudovít Kaník
Akademická 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 29.07.2001)
Doc. Ing. Vojtech Kelemen , CSc.
Nová 3
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 05.11.1996)
Ing. Mária Kéryová
Lysáková 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1992 do: 09.03.1993)
Ing. Ľubomír Klimo
Haanova 37
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1992 do: 09.03.1993)
Ing. Miroslav Knitl
Lenárdová 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
Ing. Milan Kostor
Marka Čulena 122
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Milan Kostor
Marka Čulena 122
Zvolen
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1995 do: 24.11.2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Košická 39
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Imrich Kropuch
Malý Šariš 59
Prešov
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Peter Kukan
Kpt. Jaroša 2036/54
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1995 do: 29.07.2001)
Marian Kupčík
Park Angelinum 15
Košice
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Harold Michael Thomas Langley-Poole
Taxisstrasse 54
Mníchov 806 37
SRN
Vznik funkcie: 16.06.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2011 do: 09.07.2014)
Harold Michael Thomas Langley-Poole
Taxisstrasse 54
Mníchov 806 37
SRN
Vznik funkcie: 16.06.2011 Skončenie funkcie: 25.06.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
JUDr. Irena Machyniaková
Krásnohorská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Miroslav Medvecký
Medvedie 129-4/3
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1997 do: 21.12.1998)
Ing. Karolína Mikušová , CSc.
Budatínska 73
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.11.2002)
Ing. Karol Molocík
Ľ. Fullu 3/45
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 29.06.1998)
RNDr. Marta Morávková
Bučinova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.1992 do: 09.03.1993)
Christian Sebastian Müller
Abenstalstr. 14
Mainburg D-84048
SRN
Vznik funkcie: 01.07.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2005 do: 18.07.2007)
Christian Sebastian Müller
Abenstalstr. 14
Mainburg D-84048
SRN
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 22.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 18.07.2007)
Christian Sebastian Müller
Abenstalstr. 14
Mainburg D-84048
SRN
Vznik funkcie: 23.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 04.07.2011)
Christian Sebastian Müller
Abenstalstr. 14
Mainburg D-84048
SRN
Vznik funkcie: 23.06.2007 Skončenie funkcie: 15.06.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2011 do: 04.07.2011)
Ing. František Palko
Jána Stanislava 29
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.11.2002)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 16.09.1997)
JUDr. Ján Sábol
Albrechtová 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 05.11.1996)
Doc. Ing. Ľubica Straková , CSc.
Fraňa Kráľa 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Dpt. Jozef Studenič
Kremencova 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 21.12.1998)
Dr. Volker Stüven
Kraillinger Weg 12
Neuried 820 61
SRN
Vznik funkcie: 02.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 02.08.2005)
Dr. Volker Stüven
Kraillinger Weg 12
Neuried 820 61
SRN
Vznik funkcie: 02.07.2004 Skončenie funkcie: 30.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Ing. Marta Surmjaková
Pribinova 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Marta Surmjaková
Pribinova 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1995 do: 29.06.1998)
Ing. Miloš Surovič
Palárikova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 29.07.2001)
Jozef Šedovič
Viničky 3
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.1995 do: 16.09.1997)
Ing. Dušan Švantner
ČSA 28
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1997 do: 21.12.1998)
Nicholas John Tesseyman
Friars Wood 3
Bishops Stortford, Hertfordshire CM23 5AZ
Veľká Británia
Vznik funkcie: 25.11.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2009 do: 02.07.2012)
Nicholas John Tesseyman
Friars Wood 3
Bishops Stortford, Hertfordshire CM23 5AZ
Veľká Británia
Vznik funkcie: 25.11.2009 Skončenie funkcie: 14.06.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Ing. Peter Vajda
Humelova 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
JUDr. Ernest Valko
Gaštanova 15
Limbach
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Ing. ladislav Vaškovič , CSc.
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc.
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 17.08.1995)
Jonathan Simon Woollett
Wilton Crescent 43
Wimbledon, Londýn SW19 3Q7
Veľká Británia
Vznik funkcie: 16.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2006 do: 18.07.2007)
Jonathan Simon Woollett
Wilton Crescent 43
Wimbledon, Londýn SW19 3Q7
Veľká Británia
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 22.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 18.07.2007)
Jonathan Simon Woollett
Wilton Crescent 43
Wimbledon, Londýn SW19 3Q7
Veľká Británia
Vznik funkcie: 23.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 22.12.2009)
Jonathan Simon Woollett
Wilton Crescent 43
Wimbledon, Londýn SW19 3Q7
Veľká Británia
Vznik funkcie: 23.06.2007 Skončenie funkcie: 24.11.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2009 do: 22.12.2009)
Martin Wricke
Gustav-Streich-Str. 34
Essen 451 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 27.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2018 do: 21.08.2019)
Martin Wricke
Gustav-Streich-Str. 34
Essen 451 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 27.06.2018 Skončenie funkcie: 25.06.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2019 do: 21.08.2019)
JUDr. Jozefína Žáková
Korytnícka 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1998 do: 24.11.2002)
Ing. Ľudovít Baranček
Horská 1306/29
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 05.11.2019 Skončenie funkcie: 31.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2022 do: 28.07.2022)
Ing. Ľudovít Baranček
Horská 1306/29
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 05.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2020 do: 28.07.2022)
Petros Papanikolaou
Waldschmidtstrasse 2
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2022)
Kay Müller
Oberföhringer Str. 34
Mníchov 819 25
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2022)
Savoula Demetriou
Forstenrieder Allee 229
Mníchov 814 76
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 21.04.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2021)
Mario Ferrero
Schöffelgasse 11/4
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.04.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Manuel Bauer
Sandstrasse 28
Mníchov 803 35
SRN
Vznik funkcie: 22.01.2014 Skončenie funkcie: 11.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2015 do: 15.01.2015)
Manuel Bauer
Sandstrasse 28
Mníchov 803 35
SRN
Vznik funkcie: 22.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2014 do: 15.01.2015)
Violeta Georgina Bondoc
Georgenstrasse 35
Mníchov 807 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 11.07.2016)
Violeta Georgina Bondoc
Georgenstrasse 35
Mníchov 807 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2014 Skončenie funkcie: 13.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Wolfgang Deichl
Oskar-von-Miller-Strasse 4b
Dachau 852 21
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2014 Skončenie funkcie: 22.12.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2016 do: 20.01.2016)
Wolfgang Deichl
Oskar-von-Miller-Strasse 4b
Dachau 852 21
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2015 do: 20.01.2016)
Susanne Irena Doboczky
Hörwarthstrasse 8
Mníchov 808 04
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 23.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 22.07.2020)
Susanne Irena Doboczky
Hörwarthstrasse 8
Mníchov 808 04
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Susanne Irena Doboczky
Hörwarthstrasse 8
Mníchov 808 04
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 24.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 03.06.2021)
Susanne Irena Doboczky
Hörwarthstrasse 8
Mníchov 808 04
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 20.04.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2021 do: 03.06.2021)
Mario Ferrero
Zwingenberger Str. 15B
Mníchov 812 45
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 07.03.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.2022 do: 21.06.2022)
Mario Ferrero
Zwingenberger Str. 15B
Mníchov 812 45
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 07.03.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2018 do: 11.02.2022)
Mario Ferrero
Zwingenberger Str. 15B
Mníchov 812 45
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 07.03.2018 Skončenie funkcie: 07.03.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Kurt Geiger
Argyll Road 32
London W8 7BS
England
Vznik funkcie: 20.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.2003 do: 20.07.2006)
Kurt Geiger
Argyll Road 32
London W8 7BS
England
Vznik funkcie: 20.08.2003 Skončenie funkcie: 15.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2006 do: 20.07.2006)
Jochen Alexander Haug
Prinzregentstrasse 91
Mníchov 816 77
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 25.06.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015 do: 03.04.2018)
Jochen Alexander Haug
Prinzregentstrasse 91
Mníchov 816 77
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 25.06.2015 Skončenie funkcie: 06.03.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.2018 do: 03.04.2018)
Dr. Klaus Junker
Rotenhanstrasse 26
München 814 76
SRN
Vznik funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 18.07.2007)
Dr. Klaus Junker
Rotenhanstrasse 26
München 814 76
SRN
Vznik funkcie: 19.07.2002 Skončenie funkcie: 22.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 18.07.2007)
Dr. Klaus Junker
Rotenhanstrasse 26
München 814 76
SRN
Vznik funkcie: 23.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 31.12.2009)
Dr. Klaus Junker
Rotenhanstrasse 26
München 814 76
SRN
Vznik funkcie: 23.06.2007 Skončenie funkcie: 31.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2010 do: 31.12.2009)
Dr. Manfred Knof
Bruckmannstrasse 10
Mníchov 806 38
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 10.07.2015)
Dr. Manfred Knof
Bruckmannstrasse 10
Mníchov 806 38
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2014 Skončenie funkcie: 24.06.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Torsten Leue
Ambergerstrasse 19
München 814 76
SRN
Vznik funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 27.07.2004)
Torsten Leue
Ambergerstrasse 19
München 814 76
SRN
Vznik funkcie: 19.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Kay Müller
Oberföhringer Str. 34
Mníchov 819 25
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2019 do: 11.02.2022)
Petros Papanikolaou
Mauerkircherstrasse 53
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 25.06.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2019 do: 21.08.2019)
Petros Papanikolaou
Waldschmidtstrasse 2
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.06.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2019 do: 11.02.2022)
Petros Papanikolaou
Mauerkircherstrasse 53
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 25.06.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015 do: 21.08.2019)
Alexander Protsenko
Volksgartenstrasse 6
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 23.12.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2016 do: 30.08.2018)
Ing. Milan Rehák
Kostolná - Záriečie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.1995 do: 21.12.1998)
Hanes Shariputra Chopra
Amalienstrasse 26
Munchen
SRN
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 20.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2003 do: 06.11.2003)
Veit Valentin Stutz;
Säbener Platz 10
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.06.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2012 do: 10.07.2015)
Veit Valentin Stutz;
Säbener Platz 10
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.06.2012 Skončenie funkcie: 24.06.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Dr. Werner Zedelius
Am Südpark 33
Köln 509 68
SRN
Vznik funkcie: 23.06.2007 Skončenie funkcie: 15.06.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2011 do: 04.07.2011)
Dr. Werner Zedelius
Am Südpark 33
Köln 509 68
SRN
Vznik funkcie: 23.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 04.07.2011)
Dr. Werner Zedelius - predseda dozornej rady
Am Südpark 33
Köln 509 68
SRN
Vznik funkcie: 19.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2002 do: 18.07.2007)
Dr. Werner Zedelius - predseda dozornej rady
Am Südpark 33
Köln 509 68
SRN
Vznik funkcie: 19.07.2002 Skončenie funkcie: 22.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2007 do: 18.07.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 319 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.1993. Valné zhromaždenie konané dňa 16.2.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N 101/94. Notárska zápisnica č. N 106/95 zo dňa 15.6.1995. Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.4.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1996. Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápisnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997. Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Uznesenie č. 4/15 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.1998, uznesenie č. 6/3 z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.6.1998, uznesenie č. 6/2 písm. a), b), zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.6.1998, vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov dozornej rady Slevenskej poisťovne, a.s. Bratislava volených zamestnancami zo dňa 27.5.1998, protokol o výsledku volieb členov dozornej rady Slovenskej poisťovne, a.s. zo dňa 27.5.1998 a zápisnica č. 7/1998 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.1998 - uznesenie 7/13.
  (od: 13.02.1992)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 343/98, Nz 273/98.Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.10.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 465/98, Nz 363/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1998. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 554/98, Nz 445/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 11.12.1998.
  (od: 22.12.1998)
Na valnom zhroamaždení dňa 14.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 400/99, Nz 400/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Floriánovou bola schválené zmena stanov.
  (od: 26.10.1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1040/99, Nz 982/99 zo dňa 6.12.1999 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov.
  (od: 15.06.2001)
Zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, konanom dňa 6.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1040/99, Nz 982/99 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zápisnica č.6/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 6.3.2000. Zápisnica č.7/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.2000. Zápisnica č.11/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.4.2000. Zápisnica č.16/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.6.2000.
  (od: 30.07.2001)
Notárska zápisnica N 288/2001 Nz 279/2001 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania.
  (od: 10.09.2001)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 10.06.2002)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Vrtiaka CSc. - 6.3.2002 a JUDr. Vladimíra Hudeca dňom 6.2.2002. Výpis z uznesenia č. 4/2002 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 6.2.2002. Výpis zo zápisnice č. 7/2002 zo zasaadnutia Dozornej rady zo dňa 28.5.2002.
  (od: 22.07.2002)
Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 372/02, N 358/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.09.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Výpis zo zápisnice č. 10/2002 zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.07.2002, na ktorom bolo prerokované odstúpenie členov dozornej rady zo svojej funkcie, ako aj odstúpenie člena predstavenstva zo svojej funkcie. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 29/2002 zo zasadnutia predstavenstva dňa 22.07.2002, na ktorom bol zvolený podpredseda predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2002 na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady a bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva z funkcie. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.08.2002, na ktorom prebehla voľba člena predstavenstva. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.11.2002. Notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 zo dňa 10.09.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
  (od: 25.11.2002)
Spoločnosť Allianz poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 813 73 Bratislava , IČO: 35 703 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1197/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločonosti Allianz poisťovňa, a.s. jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu t.j. ku dňu 1.1.2003 z obchodného registra spoločnosť Slovenská poisťovňa, a.s. Zrušenie spoločnosti Allianz a jej zlúčenie so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 13.12.2002. Zmena obchodného mena ( pôvodné Slovenská poisťovňa, a.s. ) a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02 z dňa 13.12.2002.
  (od: 18.12.2002)
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 15.12.2002. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva JUDr. Imricha Feketeho CSc. dňa 15.12.2002. Zápisnica č. 43a /2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Manuela Bauera dňa 31.12.2002. Doložka k notárskej zápisnice N 745/02, N 721/02 spísaná dňa 26.2.2003. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.3.2003. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003.
  (od: 18.03.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002.Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č 6k UFT - 019/2003/STPO - zo dňa 27.1.2003 právoplatné 29.1.2003 - súhlas s prokuristami.
  (od: 07.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry. Zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti, ktoré boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 787/03, NZ 72386/03 spísaná notárkou JUDr. Danielom Šikutovou.
  (od: 07.11.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20. 10. 2003.
  (od: 18.02.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 393/04 Nz 55828/04 dňa 01.07.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 07.07.2004.
  (od: 28.07.2004)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 19.8.04. Funkcia člena dozornej rady Ch. S. Műllera zaniká dňa 31.8.2004.
  (od: 22.09.2004)
Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.08.2004. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 06.09.2004. Odvolanie prokúry udelenej JUDr. Magde Stankovej ku dňu 06.09.2004.
  (od: 20.10.2004)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady písomnou cestou (per rollam) zo dňa 18.02.2005. Funkcia člena predstavenstva Mag.Christopha Mareka skončila 28.02.2005.
  (od: 04.03.2005)
Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 08.07.2005 - osvedčenie priebehu valného zhromaždenia, konaného dňa 30.06.2005 - odvolanie a voľba člena dozornej rady.
  (od: 03.08.2005)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 09.01.2006.
  (od: 09.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 344/2006, Nz 27404/2006 zo dňa 11.07.2006 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 21.07.2006)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2006.
  (od: 15.09.2006)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 19.03.2007.
  (od: 04.04.2007)
Notárska zápisnica N 289/2007, 27139/2007, NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2007.
  (od: 19.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
  (od: 04.01.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008 spísanej dňa 04.07.2008.
  (od: 16.07.2008)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008.
  (od: 05.08.2008)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 05.02.2009.
  (od: 04.07.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
  (od: 01.01.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
  (od: 23.12.2009)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.2.2010.
  (od: 09.03.2010)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia č. N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010 zo dňa 22.06.2010.
  (od: 14.08.2010)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 04.08.2010.
  (od: 01.09.2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 386/2011 Nz 23763/2011 zo dňa 28.06.2011.
  (od: 05.07.2011)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 20.12.2011.
  (od: 21.01.2012)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
  (od: 25.04.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
  (od: 02.05.2012)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 634/2012 Nz 23501/2012 zo dňa 28.06.2012.
  (od: 03.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
  (od: 27.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
  (od: 21.12.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.07.2013.
  (od: 09.08.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2014.
  (od: 11.02.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07. 2014.
  (od: 10.07.2014)
Notárska zápisnica N 1376/2014, Nz 60089/2014, NCRls 60998/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
  (od: 16.01.2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.04. 2015.
  (od: 08.05.2015)
Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.07.2015.
  (od: 11.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.10.2015.
  (od: 04.11.2015)
Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 05.11.2015.
  (od: 10.11.2015)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.02.2016.
  (od: 10.03.2016)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.4.2016.
  (od: 30.04.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2016.
  (od: 17.05.2016)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016.
  (od: 07.06.2016)
Deň skončenia funkcie člena dozornej rady Alexandera Protsenka - 26.6.2018.
  (od: 12.09.2018)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 373/2019, Nz 21701/2019, NCRls 22214/2019 zo dňa 09.07.2019.
  (od: 18.09.2019)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis Sa 319
  (od: 01.11.1991 do: 29.06.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N101/94.
  (od: 03.04.1995 do: 29.06.1998)
Notárska zápisnica č. N106/95 zo dňa 15.6.1995.
  (od: 18.08.1995 do: 29.06.1998)
Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornrj rady konanej dňa 24.4.1996
  (od: 12.06.1996 do: 29.06.1998)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia, konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnuti adozornrj rady zo dňa 11.6.1996
  (od: 14.06.1996 do: 29.06.1998)
menovacie dekréty zo dňa 1.7.1996
  (od: 05.11.1996 do: 29.06.1998)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápiosnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia.
  (od: 06.11.1996 do: 29.06.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997
  (od: 17.09.1997 do: 29.06.1998)
Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (od: 18.04.1998 do: 29.06.1998)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)