Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  312/B

Obchodné meno: 
Železnice Slovenskej republiky
  (od: 28.06.2019)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 31.12.1993)
IČO: 
31 364 501
  (od: 31.12.1993)
Deň zápisu: 
31.12.1993
  (od: 31.12.1993)
Právna forma: 
Iná právnicka osoba
  (od: 31.12.1993)
Predmet činnosti: 
zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí
  (od: 31.12.1993)
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 31.12.1993)
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích, a kultúrnych zariadeniach
  (od: 31.12.1993)
automatizované spracovanie údajov a ich prenos
  (od: 31.12.1993)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť
  (od: 31.12.1993)
zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
  (od: 31.12.1993)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 31.12.1993)
prekládka tovarov, preväzovanie kolajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc
  (od: 31.12.1993)
zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií
  (od: 31.12.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 16.05.1995)
inžinierska činnosť
  (od: 16.05.1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 16.05.1995)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (od: 16.05.1995)
organizačné zabezpečenie a vzdelávania
  (od: 16.05.1995)
psychologické služby neklinického charakteru
  (od: 16.05.1995)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 16.05.1995)
liečebno-preventívna starostlivosť
  (od: 16.05.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 12.10.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 03.07.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.07.1998)
prenájom nehnuteľností
  (od: 03.07.1998)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 06.11.2000)
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy
  (od: 22.05.2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
  (od: 22.05.2001)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 23.05.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.05.2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.05.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 23.05.2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
  (od: 23.05.2001)
príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou
  (od: 23.05.2001)
prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu
  (od: 31.07.2002)
činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh
  (od: 31.07.2002)
výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh vrátane zariadení ekologického charakteru
  (od: 31.07.2002)
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh
  (od: 31.07.2002)
prevádzkovanie dopravy na dráhe na účely poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe
  (od: 31.07.2002)
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie všetkých dráh
  (od: 30.08.2002)
výskumná a vývojová činnosť pre prevádzkovanie dopravy na všetkých dráhach
  (od: 30.08.2002)
udržiavanie, vystavovanie a predvádzanie historických koľajových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy, včítane traťových strojov a špeciálnych zariadení
  (od: 30.08.2002)
prevádzkovanie dopravy osôb nostalgickými vlakmi na železničných a špeciálnych dráhach
  (od: 30.08.2002)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti
  (od: 30.08.2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
  (od: 24.03.2003)
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby
  (od: 17.06.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 17.06.2004)
čistenie prádla
  (od: 17.06.2004)
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových
  (od: 08.10.2005)
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (od: 08.10.2005)
vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok strojno-mechanických častí zdvíhacích zariadení
  (od: 08.10.2005)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 31.08.2006)
technik požiarnej ochrany
  (od: 09.02.2007)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 09.02.2007)
prevádzka verejných hygienických zariadení - toalety
  (od: 12.10.2007)
upratovacie služby
  (od: 12.10.2007)
prenájom cestných vozidiel
  (od: 12.10.2007)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov
  (od: 12.10.2007)
demolácie a zemné práce
  (od: 12.10.2007)
manipulácia s nákladom - prekladanie bremien
  (od: 12.10.2007)
čistenie kanalizácie
  (od: 12.10.2007)
kladenie potrubia mechanizmami
  (od: 12.10.2007)
lešenárske práce - montáž a demontáž
  (od: 12.10.2007)
betonárske práce
  (od: 12.10.2007)
maliarske a natieračské práce
  (od: 12.10.2007)
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné, špeciálne dráhy a električkové dráhy
  (od: 16.07.2009)
výkon posudzovania zhody so schváleným typom dráhových vozidiel
  (od: 16.07.2009)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a odbornej prípravy rušňovodičov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, trolejbusových a električkových dráh
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových pre zamestnancov prevádzkovateľa dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných pre zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 05.1- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 06.1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 10.3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
  (od: 16.04.2011)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.2- Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
  (od: 16.04.2011)
posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
  (od: 16.04.2011)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch psychológia, pracovná a organizačná psychológia, poradenská psychológia, dopravná psychológia
  (od: 16.04.2011)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 29.06.2011)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (od: 29.06.2011)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 29.06.2011)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  (od: 30.11.2012)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  (od: 30.11.2012)
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  (od: 30.11.2012)
plynárenstvo- dodávka plynu
  (od: 21.06.2013)
prevádzkovanie špeciálnych dráh
  (od: 01.07.2015)
činnosti súvisiace s prevádzkovaním špeciálnych dráh a výstavbou, úpravou a údržbou špeciálnych zariadení
  (od: 01.07.2015)
vydavateľská činnosť
  (od: 04.11.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 08.01.2019)
Štatutárny orgán: 
Ing. Miloslav Havrila - Generálny riaditeľ
Štefunkova 9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.04.2020
  (od: 23.06.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Železnice Slovenskej republiky koná navonok generálny riaditeľ.
  (od: 04.12.2019)
Odštepný závod: 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Výskumný a vývojovy ústav železníc Žilina
  (od: 14.05.2019)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 31
Žilina 010 02
  (od: 14.05.2019)
Vedúci: 
Ing. Ján Urda
Na vápenicu 429/8
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 1.4.2019
  (od: 14.05.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
  (od: 19.06.2019)
Sídlo: 
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 19.06.2019)
Vedúci: 
JUDr. Rudolf Jurík
Drotárska cesta 7759/68
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 1.6.2019
  (od: 19.06.2019)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
  (od: 01.02.2020)
Sídlo: 
Šancová 102/A
Bratislava 831 04
  (od: 01.02.2020)
Vedúci: 
Ing. Peter Blaho PhD.
9.mája 6/242
Žilina - Závodie 010 04
Vznik funkcie: 22.11.2019
  (od: 01.02.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava
  (od: 29.05.2020)
Sídlo: 
Kováčska 3
Bratislava 832 06
  (od: 29.05.2020)
Vedúci: 
Ing. Michal Korauš PhD., MBA
Čajakova 3088/1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 1.5.2020
  (od: 29.05.2020)
 
 
Názov: 
Železnice Slovenskej republiky - Správa majetku ŽSR Bratislava
  (od: 21.07.2020)
Sídlo: 
Holekova 6
Bratislava 811 04
  (od: 21.07.2020)
Vedúci: 
Ing. Dušan Šefčík
Bystrická 2486/30
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 1.7.2020
  (od: 21.07.2020)
 
 
Základné imanie: 
800 169 954,92 EUR
  (od: 07.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Železnice Slovenskej republiky boli zriadené Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR v zmysle Zák. č. 258/93 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc Slovenskej republiky š.p. Základné imanie 28 863 632 576 Sk. Starý spis: 720
  (od: 31.12.1993)
Správna rada ŽSR schválila zriadenie vnútorných organizačných zložiek dňa 27.1.1994 a uznesenie č 13/94 a dňa 28.7.1994 uznesenie č. 51/94.
  (od: 27.09.1994)
Základné imanie : 37 874 037 576 Sk Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 115/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 344 724 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Trnava. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 116/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 260 313 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR. Rozhodnutím ministerstva dopravy, spojov a verejných práv SR číslo 117/94 z 22.9.1994 bola vyňatá dňom 30.9.1994 časť majetku podniku Železnice Slovenskej republiky v hodnote 483 517 tis. Sk vecne zodpovedajú- cej časti odštepného závodu Železničné opravovne a strojárne Vrútky. Zároveň týmto rozhodnutím bol dňom 30.9.1994 prevedený uvedený majetok s príslušným podielom aktív a pasív, právami, povinnosťami a záväzkami vymedzenými v privatizačnom projekte /i neznámymi/ okrem práv pdľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na fond národného majetku SR.
  (od: 28.09.1994)
Rozhodnutím správnej rady konanej v dňoch 28.7.1994, 28.2.1994 a 29.9.1994 bolo schválené zriadenie odštepných závodov.
  (od: 13.02.1995)
Uznesenia z 10. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 28.7.1994, Uznesenie zo 17. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR, ktoré sa konalo dňa 15.12.1994, Uznesenie zo 4. mimoriadného zasadnutia Správnej Rady ŽSR, ktoré sa konalo 31.1.1995, Záznam z pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 4.5.1995, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 16.05.1995)
Záznam z 9. pravidelného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29. a 30.6.1995. Záznam z 11. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.7.1995.
  (od: 12.10.1995)
Záznam z 15. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 9.11.1995 na ktorom bolo schválené zrušenie odštepných závodov.
  (od: 17.01.1996)
Odvolací dekrét č.j. 726/95 - 120/67 zo dňa 8.1.1996. Menovací dekrét č.j. 726/95 - 610 zo dňa 25.1.1996. Odvolací dekrét č. 5606/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Menovací dekrét č. 5607/M - 96 zo dňa 9.9.1996. Záznam z mimoriadného zasadnutia Správnej rady konaného dňa 9.9.1996.
  (od: 06.11.1996)
odvolací dekrét zo dňa 22.10.1996. menovací dekrét zo dňa 22.10.11996.
  (od: 03.03.1997)
Výpis zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 19.12.1996. Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady konaného dňa 11.2.1997, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení niektorých odštepných závodov a o zriadení nových odštepných závodov. Správna rada schválila k 1.1.1997 zrušenie odštepných závodov: - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Košice - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Zvolen - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Žilina - ŽSR Prevázdkové riaditeľstvo Bratislava - ŽSR Železničné prekladisko Čierna nad Tisou - ŽSR Mostný obvod Bratislava - ŽSR Mostný obvod Košice - ŽSR Tatranské lanové dráhy Tatranská Lomnica - ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava - ŽSR Železničné zdravotníctvo Bratislava. Menovacie a odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
  (od: 24.03.1997)
Zázna zo 4. zasadnutia Správnej rady, ŽSR zo dňa 17.3.1997, odvolací dekrét č. 309/M-97 zo dňa 21.3.1997.
  (od: 28.05.1997)
Záznam zo 7. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9. 6.1997.
  (od: 17.06.1997)
Záznam z mimoriadného valného zhromaždenia Správnej rady z 19.6.1997. Menovací dekrét č. 796/M - 97 zo dňa 19.6.1997.
  (od: 30.06.1997)
Zápisnica z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 24.6.1997. Menovací dekrét č. 824/M - 97 zo dňa 26.6.1997. Odvolací dekrét č. 823/M - 97 zo dňa 26.6.1997.
  (od: 22.07.1997)
Odvolací dekrét zo dňa 29.7.1997 č. 2659/97 - 610. Menovací dekrét zo dňa 1.8.1997 č. 2659/97 - 60.
  (od: 29.09.1997)
Rozhodnutie Spravnej rady ŽSR zo dňa 27.11.1997 o schválení vnútorných organizačných jednotiek ŽSR - odštepných závodov Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava a Stredisko riadenia informačnej sústavy Bratislava.
  (od: 10.02.1998)
Odvolací dekrét č. 6/98610 zo dňa 25.3.1998. Menovací dekrét zo dňa 25.3.1998.
  (od: 03.07.1998)
Záznam z 3. mimoriadneho zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.3.1998. Záznam z 12. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 30. júla 1998.
  (od: 22.09.1998)
Rozhodnutie správnej rady zo dňa 14.12.1998.
  (od: 21.12.1998)
Odvolací dekrét zo dňa 12.1.1999 č. 6/99 - 610. Menovací dekrét zo dňa 26.4.1999 č. 6/99 - 610.
  (od: 10.06.1999)
odvolací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 6.9.1999 č. 6/99-610 odvolací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610 menovací dekrét zo dňa 27.10.1999 č. 6/99-610
  (od: 13.12.1999)
- Odvolací dekrét č. 6/2000- 610 zo dňa 24.3.2000 - Menovací dekrét č. 6/2000-610 zo dňa 29.3.2000
  (od: 05.06.2000)
Rozhodnutie správnej rady z 8.9.2000 o rozšírení predmetu činnosti.
  (od: 06.11.2000)
Záznam z 3. zasadnutia správnej rady zo dňa 8.2.2001.
  (od: 20.02.2001)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1493/310-99/Do zo dňa 30.11.1999, Licencia Telekomunikačného úradu SR č. 16743/2000 zo dňa 7.2.2001 - právoplatné dňa 9.2.2001, Záznam z 2. zasadnutia Správnej rady ŽSR, konaného dňa 17.2.2000, Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 1.3.2001.
  (od: 22.05.2001)
Záznam z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR v dňoch 3. a 4.4.2001, Odvolací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Menovací dekrét č. 6/2001-610 zo dňa 20.3.2001, Záznam z 10. zasadnutia Správnej rady ŽSR dňa 3.5.2001.
  (od: 23.05.2001)
Záznam z prijatia rozhodnutia Správnej rady ŽSR per rollam. Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 50 z 26.6.2001.
  (od: 19.07.2001)
Záznam z 19. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 11.10.2001, z 21. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 6.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Ondruš dňom 1.1.2002, Ing. Ján Klotton dňom 1.1.2002, Ing. Tibor Matis dňom 1.1.2002. Záznam z 22. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.12.2001, menovací dekrét Ing. Ladislav Saxa dňom 1.1.2002, odvolací dekrét Ing. Andrej Egyed dňom 1.1.2002.
  (od: 10.01.2002)
Záznam z druhého zasadnutia správnej rady konaného dňa 7.2.2002.
  (od: 01.07.2002)
Záznam z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 4.4.2002. Záznam zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 7.5.2002. Osvedčenie vydané dňa 14.1.2002 Dráhovým správnym úradom - MDPaT.
  (od: 30.08.2002)
Zákonom č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Náradnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. bol zo ŽSR vyňatý nasledovný majetok, ktorý bol použitý na založenie Železničnej spoločnosti a.s. - divízia železničných koľajových vozidiel, - divízia osobnej prepravy, - divízia nákladnej prepravy, - tatranské lanové dráhy, - obchodno-prekládkové centrum, - odúčtovňa tržieb železníc, - ústredie. Správna rada na zasadnutí zo dňa 7.11.2002 schválila zrušenie nasledovných odštepných závodov: - ŽSR Divízia železničných koľajových vozidiel Bratislava, - ŽSR Divízia nákladnej prepravy Košice, - ŽSR Divízia osobnej prepravy Košice, - ŽSR Tatranské lanové dráhy, - ŽSR Obchodné - prekládkové centrum Čierna nad Tisou, - ŽSR Odúčtovňa tržieb železníc Košice, - ŽSR Divízia dopravnej cesty Bratislava
  (od: 13.12.2002)
Správna rada na zasadnutí zo dňa 11.02.2003 rozhodla o znížení základného imania na hodnotu 21.725.249.281 Sk a o rozšírení predmetu činnosti.
  (od: 24.03.2003)
Záznam z 10. mimoriadného zasadnutia Správnej rady ŽSR, zo dňa 10.6.2003. Odvolací dekrét č. 1447/M-2003 zo dňa 10.6.2003, menovací dekrét č. 1767/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Záznam z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 9.7.2003. Ukončenie poverenia č. 1766/M-2003 zo dňa 9.7.2003. Poverenie č. 1448/M-03 zo dňa 10.6.2003.
  (od: 07.08.2003)
Menovcí dekrét č. 1306/2003 - 510/156 zo dňa 22.9.2003. Záznam z 22. zasadnutia správnej rady zo dňa 25.11.2003.
  (od: 04.06.2004)
Dohoda o skončení pracovného pomeru č. 327/2004 - 0511/110 z 15.1.2004. Menovací dekrét č. 408/2004 - 511/178 z 20.1.2004.
  (od: 09.06.2004)
Výpis zo záznamu z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 14.1.2004. Výpis zo záznamu z 3. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 19.2.2004.
  (od: 17.06.2004)
Odvolací dekrét č. 1099/2004-510 zo dňa 01.06.2004. Menovací dekrét č. 1098/2004- O 510 zo dňa 01.06.2004.
  (od: 02.07.2004)
Odvolací dekrét č.1270/2004-511/1130 zo dňa 30.06.2004. Menovací dekrét č.1271/2004-511/1133 zo dňa 01.07.2004.
  (od: 05.08.2004)
Funkcia vedúceho odštepného závodu PhDr. Vojtecha Kulcsára skončila 01.01.2005.
  (od: 02.02.2005)
Odvolací dekrét č.111/2005-511/16 zo dňa 4.1.2005. Menovací dekrét č.111/2005-511/17 zo dňa 4.1.2005.
  (od: 09.02.2005)
Odvolací dekrét č. 1711/2004-511/1728 zo dňa 1.1.2005.
  (od: 19.03.2005)
Výpis zo záznamu 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 23.6.2005. Výpis zo záznamu z 15. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.8.2005.
  (od: 08.10.2005)
Odvolací dekrét č. 520/2005/510/1665. Menovací dekrét č. 111/2005-511/1667 zo dňa 20.12.2005.
  (od: 12.01.2006)
Výmaz odštepných závodov ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Košice, ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Bratislava a ŽSR-Stredné odborné učilište železničné Trenčín z obchodného registra, na základe zmlúv o zmene zriaďovateľa a rozhodnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 18.01.2006.
  (od: 04.03.2006)
Výpis zo záznamu 11. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 27.07.2006.
  (od: 10.08.2006)
Výpis zo záznamu z 9.zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 29.6.2006. Nariadenie generálneho riaditeľa č. 23/2006 -zrušenie VOJ Stredisko informatiky.
  (od: 15.08.2006)
Odvolací dekrét č. 518/2006-511/1376 zo dňa 22.9.2006. Menovací dekrét č. 518/2006-511/1384 zo dňa 26.9.2006.
  (od: 05.10.2006)
Výpis zo záznamu zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 23.10.2006.
  (od: 03.11.2006)
Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1595 zo dňa 14.11.2006. Poverovací dekrét Č. 518/2006-511/1596 zo dňa 14.11.2006. Odvolací dekrét Č. 518/2006-511/1597 zo dňa 14.11.2006. Menovací dekrét Č. 518/2006-511/1598 zo dňa 14.11.2006.
  (od: 01.12.2006)
Na základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho č. 180 zo dňa 08. novembra 2006, Dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 10. novembra 2006 a výpisu zo záznamu z 18. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 09. novembra 2006 sa zvyšuje základné imanie Železníc Slovenskej republiky na sumu 24,105.920.062,- Sk.
  (od: 06.12.2006)
Výpis zo záznamu z 5. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 06.04.2006 - zmena v predmete podnikania. Koncesná listina zo dňa 24.05.2007.
  (od: 03.07.2007)
Výpis zo záznamu z 13. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 06.09.2007.
  (od: 12.10.2007)
Poverenie generálneho riaditeľa pre riaditeľa odštepného závodu ŽSR - Závodu protipožiarnej ochrany železníc Bratislava na výkon funkcie zo dňa 18.2.2008.
  (od: 25.06.2008)
Poverenie generálneho riaditeľa ŽSR pre riaditeľa odštepeného závodu ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava na výkon funkcie zo dňa 1.7.2008.
  (od: 16.07.2008)
Výpis zo záznamu zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 25.6.2009.
  (od: 16.07.2009)
Odvolací dekrét číslo 14098/2010/O510 zo dňa 16.07.2010. Menovací dektrét číslo 14100/2010/O510-1 zo dňa 16.07.2010.
  (od: 28.07.2010)
Výpis zo záznamu z mimoriadneho 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 12.10.2010. Odvolací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.40906-M zo dňa 12.10.2010. Menovací dekrét číslo 17809/2010/OÚ/z.41279-M zo dňa 12.10.2010.
  (od: 21.10.2010)
Odvolací dekrét zo dňa 15.12.2010. Menovací dekrét zo dňa 15.12.2010. Poverenie zo dňa 20.12.2010
  (od: 02.02.2011)
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 31.3.2011.
  (od: 16.04.2011)
Odvolací dekrét č. 09654/2011/O510 zo dňa 10.06.2011. Menovací dekrét č. 09727/2011/O510-1 zo dňa 10.06.2011.
  (od: 23.06.2011)
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25.05.2011.
  (od: 29.06.2011)
Odvolací dekrét č. 19136/2011/O510 zo dňa. 28.09.2011. Menovací dekrét č. 19137/2011/O510 zo dňa 28.09.2011.
  (od: 12.10.2011)
Odvolací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23961-M zo dňa 25.04.2012. Menovací dekrét č. 12164/2012/OÚ/z.23962-M zo dňa 25.04.2012
  (od: 03.05.2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o odvolaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
  (od: 12.07.2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľstva o vymenovaní riaditeľa odštepného závodu zo dňa 20.06.2012.
  (od: 12.07.2012)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa zo dňa 13.08.2012.
  (od: 08.09.2012)
Výpis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 14.09.2012.
  (od: 30.11.2012)
Výpis z 5. zasadnutia správnej rady zo dňa 30.05.2013.
  (od: 21.06.2013)
Výpis z 8. zasadnutia Správnej rady ŽSR
  (od: 04.11.2015)
Výpis zo 4. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 03.05.2016
  (od: 10.05.2016)
Výpis zo 6. zasadnutia Správnej rady ŽSR konaného dňa 20.10.2016. Odvolací dekrét č. 22375/2016/D121-OÚ/66264-M zo dňa 02.11.2016. Menovací dekrét č. 22375/2016/D121-OÚ/66260-M zo dňa 02.11.2016.
  (od: 10.11.2016)
Výpis z 1. zasadnutia Správnej rady ŽSR zo dňa 26.01.2017.
  (od: 01.04.2017)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 04.12.2018.
  (od: 02.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  26.01.2021
Dátum výpisu:  27.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR