Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  180/B

Business name: 
STAVOSERVIS Bratislava,štátny podnik v likvidácii
  (from: 06/10/1998 until: 06/03/2010)
STAVOSERVIS Bratislava,štátny podnik
  (from: 01/16/1991 until: 06/09/1998)
Registered seat: 
Miletičova 23
Bratislava 820 06
  (from: 04/03/2000 until: 06/03/2010)
Kvetná 13
Bratislava 820 06
  (from: 05/10/1995 until: 04/02/2000)
Bratislava
  (from: 01/16/1991 until: 05/09/1995)
Identification number (IČO): 
00 699 497
  (from: 01/16/1991)
Date of entry: 
01/16/1991
  (from: 01/16/1991)
Date of deletion: 
06/04/2010
  (from: 06/04/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/04/2010)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/16/1991)
Objects of the company: 
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je inžinierska činnosť. technický servis malej mechanizácie, výkony podnikovej skúšobne, prevádzkovanie rekreačných zariadení, podnikových bytov a rádiostaníc. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
  (from: 01/16/1991 until: 05/09/1995)
dovozno-obchodná činnosť so zahraničím
  (from: 03/25/1991 until: 05/09/1995)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/10/1995 until: 06/03/2010)
obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 05/10/1995 until: 06/03/2010)
technický servis malej mechanizácie - opravy výrobkov firmy HILTI
  (from: 05/10/1995 until: 06/03/2010)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 05/10/1995 until: 06/03/2010)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/10/1998 until: 06/03/2010)
riaditeľ
  (from: 01/16/1991 until: 06/09/1998)
Vladimír Šimunek
Moskovská 29
Bratislava 811 08
  (from: 01/20/1998 until: 06/09/1998)
Ing. Vladimír Šimunek
Moskovská 29
Bratislava
  (from: 01/16/1991 until: 01/19/1998)
Representation: 
Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor
  (from: 06/10/1998 until: 06/03/2010)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
  (from: 01/16/1991 until: 06/09/1998)
Branch of the enterprise: 
Name: 
STAVOSERVIS Bratislava š.p.odštepný závod Servis HILTI
  (from: 07/09/1991 until: 05/09/1995)
Registered seat: 
Kvetná 13
Bratislava
  (from: 07/09/1991 until: 05/09/1995)
Head: 
Ing Milan Ondrovič
Viškova 6
Bratislava
  (from: 07/09/1991 until: 05/09/1995)
 
 
Name: 
STAVOSERVIS Bratislava š.p. odštepný závod Bytové hospodárstvo
  (from: 07/09/1991 until: 05/09/1995)
Registered seat: 
Kvetná 13
Bratislava
  (from: 07/09/1991 until: 05/09/1995)
Head: 
Pavol Pluha
Zohorská 4
Bratislava
  (from: 07/09/1991 until: 05/09/1995)
 
 
Founder: 
Ministarstvo výstavby a stavebníctva SR
Bratislava
  (from: 01/16/1991 until: 06/03/2010)
Ordinary capital: 
5 580 794 EUR
  (from: 05/20/2010 until: 06/03/2010)
168 127 000 Sk
  (from: 01/20/1998 until: 05/19/2010)
257 719 432 Sk
  (from: 05/11/1995 until: 01/19/1998)
146 866 000 Sk
  (from: 06/26/1991 until: 05/10/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ľuboslava Vendrinská
Sad na Studničkách 20
Žilina 010 01
From: 11/01/2006 Until: 06/04/2010
  (from: 11/23/2006)
 Liquidators:
JUDr. Ingrid Gyökeresová
Boriny 1528/34
Dunajská Streda 929 01
From: 02/01/2004
  (from: 05/14/2004 until: 11/22/2006)
 Liquidators:
JUDr. Ingrid Gyökeresová
Boriny 1528/34
Dunajská Streda 929 01
From: 02/01/2004 Until: 10/31/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
 Liquidators:
Ing Eduard Hronský
Botanická 28
Trnava
  (from: 12/14/1999 until: 07/12/2000)
 Liquidators:
Ing Vladimír Šimúnek
Moskovská 29
Bratislava 811 01
  (from: 06/10/1998 until: 12/13/1999)
 Liquidators:
Ing. František Valachovič
Ľ.Čulena 7
Trnava
  (from: 07/13/2000 until: 05/13/2004)
 Liquidators:
Ing. František Valachovič
Ľ.Čulena 7
Trnava
Until: 01/31/2004
  (from: 05/14/2004 until: 05/13/2004)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MVRR-2010-16679/2189-13 zo dňa 12.04.2010 sa rozhodlo o zlúčení štátneho podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", so sídlom Orolská 3, 010 31 Žilina, IČO: 00 015 474 ako nástupcu so štátnym podnikom STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Miletičova 23, 820 06 Bratislava, IČO: 00 699 497 ako zanikajúcim štátnym podnikom a o začlenení zostávajúcich aktív a pasív štátneho podniku STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii, do štátneho podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii". Štátny podnik Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii" sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii.
  (from: 06/04/2010)
Dodatok č. 1 zo dňa 17.2.1995 č. 110/1176/210/95, ktorým bola doplnená zakladacia listina š.p. STAVOSERVIS Bratislava k rozhodnutiu ministra hospodárstva SR č. 266/194. Rozhodnutie č. 13 zo dňa 29.11.1994 a Rozhodnutie č. 7 zo dňa 14.6.1994 o zrušení odštepných závodov.
  (from: 05/10/1995 until: 06/03/2010)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 266, zo dňa 8.12.1994 číslo: 110/7896/210/94
  (from: 05/11/1995 until: 06/03/2010)
Rozhodnutím č. 16 ministra výstavby a verejných prác SR zo dňa 12.5.1998 číslo 531/M-1998 v súlade s ust. § 15 a § 12 zák.č. 317/1996 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov s účinnosťou k 31.5.1998 bol štátny podnik zrušený a dňom 1.6.1998 vstúpil do likvidácie
  (from: 06/10/1998 until: 06/03/2010)
Menovací dekrét Ministra výstavby a verejných prác SR zo dňa 28.9.1999 pod č. 745/220/99
  (from: 12/14/1999 until: 06/03/2010)
Menovací dekrét Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 23.2.2000 pod. č. 563/310/2000
  (from: 07/13/2000 until: 06/03/2010)
Rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 812/M-2001 zo dňa 15.5.2001 sa dňom 1.6.2001 zlučuje STAVEBNÁ OBNOVA, štátny podnik Bratislava v likvidácii, IČO: 00 680 494 a STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii a dňom zlúčenia zostávajúce aktíva a pasíva STAVEBNÁ OBNOVA, štátny podnik Bratislava v likvidácii prešli na STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii ku dňu 5.11.2001.
  (from: 10/30/2001 until: 06/03/2010)
Rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1420/M-2002 zo dňa 30.8.2002 sa zlučuje Okresný stavebný podnik Nitra, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00 181 072 a STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii a dňom zlúčenia zostávajúce aktíva a pasíva Okresného stavebného podniku Nitra, štátny podnik v likvidácii, prešli na STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii.
  (from: 05/06/2004 until: 06/03/2010)
Odvolací dekrét MVRR SR zo dňa 22.1.2004. Funkcia likvidátora Ing. F. Valachoviča sa končí dňom 31.1.2004. Menovací dekrét MVRR SR zo dňa 22.1.2004.
  (from: 05/14/2004 until: 06/03/2010)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person