Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  885/V

Business name: 
POTRUBIE, a.s.
  (from: 07/09/1997)
Registered seat: 
Mládežnícka 2
Košice 040 15
  (from: 03/18/2004)
Rozvojová 8
Košice 040 11
  (from: 04/14/2003 until: 03/17/2004)
č. 305
Prakovce 055 62
  (from: 12/07/2000 until: 04/13/2003)
240
Kechnec
  (from: 07/09/1997 until: 12/06/2000)
Identification number (IČO): 
36 175 421
  (from: 07/09/1997)
Date of entry: 
07/09/1997
  (from: 07/09/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/1997)
Objects of the company: 
technická pomoc v oblasti ekológie a energetiky
  (from: 07/09/1997)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/09/1997)
podnikateľské poradenstvo v oblasti prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov
  (from: 07/09/1997)
dodávky a montáž technologických zariadení, investičných celkov na kľúč, vrátane kompletujúcich subdodávok
  (from: 07/09/1997)
dodávky, montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov, vrátane potrubia z čadiča a umelých hmôt, ako aj potrubia s protikoróznou ochranou
  (from: 07/09/1997)
dodávky, montáž a rekonštrukcie technologických oceľových konštrukcií
  (from: 07/09/1997)
výroba konštrukčných a potrubných dielov a zostáv
  (from: 07/09/1997)
lešenárske práce
  (from: 02/07/2006)
finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení
  (from: 07/09/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/09/1997)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 07/09/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 07/09/1997)
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice) Ae - zvyšovanie tlaku plynu Af - znižovanie tlaku plynu Ag1 - rozvod plynov Ag2 - plynovody z nekovových materiálov Ag3 - acetylénovody Ah - spotrebu plynov spaľovaním Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h Be - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane Bg2 - prípojky z nekovových materiálov Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW Poznámka: Médium: technické a vykurovacie plyny
  (from: 02/07/2006)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/ tlakové nádoby stabilné /III. trieda/ tlakové nádoby stabilné /II. trieda/ tlakové nádoby stabilné /I. trieda/
  (from: 02/07/2006)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I. trieda/
  (from: 02/07/2006)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II. trieda/
  (from: 02/07/2006)
činnosť sa vzťahuje na materiály tr. 11,12
  (from: 02/07/2006)
Aa3 - kotly parné a kvapalinové III. trieda Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda
  (from: 02/07/2006)
odlievanie železa, ocele a ľahkých kovov
  (from: 03/18/2004)
kopírovacie služby
  (from: 03/18/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane Bf - vrátky Bi - zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena
  (from: 02/07/2006)
činnosti podľa ust. §4 ods.2, písm. b zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie v rozsahu: a) dovoz, montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strojno-technologických systémov a komponentov vybraných zariadení vrátane potrubných systémov zaradených do 2 a 3 bezpečnostnej kategórie podľa vyhlášky ÚJD SR č. 317/2002 Z.z., vyrobených z ocelí so zaručenou zvariteľnosťou b) vykonávanie pomontážnych a prvých tlakových skúšok po ukončení montáže zariadení podľa bodu a)
  (from: 02/07/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/30/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/30/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/30/2006)
povrchová úprava kovov (maľovaním, lakovaním, pieskovaním)
  (from: 12/30/2006)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 12/30/2006)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (from: 12/30/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/19/2011)
nástrojárstvo
  (from: 01/19/2011)
kovoobrábanie
  (from: 01/19/2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (from: 01/19/2011)
výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (from: 01/19/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/19/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/19/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/19/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/19/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/19/2011)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/19/2011)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/19/2011)
výkon odbornej činnosti vo výstavbe, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ako autorizovaný stavebný inžinier v rozsahu autorizačného osvedčenia: - vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb - spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie - vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie - poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb - vypracúvanie odborných posudkov a odhadov - vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 11/15/2011)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 08/22/2013)
montáž, opravy a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane - obmedzujúce podmienky - STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6441, na vykurovacie plyny a rozvody technických plynov
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu:
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
tlakové nádoby stabilné /III. trieda/
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
tlakové nádoby stabilné /II. trieda/
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
tlakové nádoby stabilné /I. trieda/
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I. trieda/
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II. trieda/
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
činnosť sa vzťahuje na materiály tr. 11, 12
  (from: 07/06/1998 until: 02/06/2006)
veľkoobchod v oblasti technologických dodávok pre investičné celky, veľkoobchod s armatúrami, vŕtacou technikou a príslušenstvom, súčiastkami na osobné, nákladné, úžitkové a špeciálne vozidlá, štrkopieskami, kamenivom, rudami, ferozliatinami, uhlím, drevnou hmotou, guľatinou, rezivom a výrobkami z dreva, filtračnými upravárenskými zariadeniami na vodu, železiarskym tovarom, inštalačným tovarom a vykurovacími zariadeniami, obrábacími strojmi na kov a drevo, stavebnými strojmi, ostatnými strojmi a zariadeniami pre priemysel
  (from: 07/09/1997 until: 12/29/2006)
maloobchod v oblasti technologických dodávok pre investičné celky, maloobchod s armatúrami, vŕtacou technikou a príslušenstvom, súčiastkami na osobné, nákladné, úžitkové a špeciálne vozidlá, štrkopieskami, kamenivom, rudami, ferozliatinami, uhlím, drevnou hmotou, guľatinou, rezivom a výrobkami z dreva, filtračnými uprávarenskými zariadeniami na vodu, železiarskym tovarom, inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami, obrábacími strojmi na kov a drevo, stavebnými strojmi, ostatnými strojmi a zariadeniami pre priemysel
  (from: 07/09/1997 until: 12/29/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/14/2003)
Managing board
  (from: 07/09/1997 until: 04/13/2003)
Lucia Šišmiš Pastorová - predseda
Miškovecká 1024/7
Košice 040 11
From: 06/10/2015
  (from: 06/13/2017)
Ing. Jozef Keher - člen
Považská 35
Piešťany
Until: 06/27/2002
  (from: 12/07/2000 until: 04/13/2003)
Ing. Jozef Keher - člen
Považská 35
Piešťany
From: 06/27/2002
  (from: 04/14/2003 until: 02/06/2006)
Ing. Jozef Keher - člen
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 06/27/2002
  (from: 02/07/2006 until: 08/09/2007)
Ing. Jozef Keher - člen
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 06/27/2002 Until: 06/28/2007
  (from: 08/10/2007 until: 08/09/2007)
Ing. Jozef Keher - podpredseda
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 06/28/2007
  (from: 08/10/2007 until: 09/08/2009)
Ing. Jozef Keher - podpredseda
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 06/28/2007 Until: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Ing. Peter Kolenič - člen
SNP 17
Holíč
  (from: 07/09/1997 until: 11/01/2000)
Ing. Miroslav Ledecký - člen
Žehra 111
Žehra 053 61
From: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 05/19/2016)
Ing. Miroslav Ledecký - člen
Žehra 111
Žehra 053 61
From: 06/10/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 05/20/2016 until: 05/19/2016)
Ing. Jozef Mička , CSc. - člen
Adámiho 26
Bratislava
  (from: 11/02/2000 until: 12/06/2000)
Marián Nemec - člen predstavenstva
Rovensko 96
Rovensko 905 01
From: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 08/21/2013)
Marián Nemec - člen predstavenstva
Rovensko 96
Rovensko 905 01
From: 07/23/2009 Until: 05/23/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
Ladislav Oľhava - člen
Fábryho 18
Košice 040 22
From: 12/15/2005
  (from: 02/07/2006 until: 01/18/2011)
Ladislav Oľhava - člen
Fábryho 18
Košice 040 22
From: 12/15/2005 Until: 11/11/2010
  (from: 01/19/2011 until: 01/18/2011)
Ing. Jiří Pastor - predseda
Ostravská 6
Košice
Until: 06/27/2002
  (from: 07/09/1997 until: 04/13/2003)
Tomáš Pastor - člen
Ostravská 1014/6
Košice 040 11
From: 03/31/2016
  (from: 05/20/2016 until: 06/12/2017)
Ing. Jiří Pastor - predseda
Ostravská 6
Košice
From: 06/27/2002
  (from: 04/14/2003 until: 02/06/2006)
Ing. Jiří Pastor - predseda
Ostravská 6
Košice 040 11
From: 06/27/2002
  (from: 02/07/2006 until: 08/09/2007)
Ing. Jiří Pastor - predseda
Seňa 553
Seňa 044 58
From: 06/27/2002
  (from: 08/10/2007 until: 06/11/2015)
Ing. Jiří Pastor - predseda
Seňa 553
Seňa 044 58
From: 06/27/2002 Until: 04/11/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Lucia Pastorová - predseda
Ostravská 1014/6
Košice 040 11
From: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 04/06/2017)
Tatiana Pastorová - člen
Trieda SNP 446/3
Košice 040 11
From: 06/28/2007
  (from: 08/10/2007 until: 06/11/2015)
Tatiana Pastorová - člen
Trieda SNP 446/3
Košice 040 11
From: 06/28/2007 Until: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Lucia Šišmiš Pastorová - predseda
Miškovecká 1024/7
Košice 040 11
From: 06/10/2015
  (from: 04/07/2017 until: 06/12/2017)
PhDr. Róbert Überall - člen
Československej armády 67/25
Stakčín 067 01
From: 08/02/2012
  (from: 08/24/2012 until: 06/11/2015)
PhDr. Róbert Überall - člen
Československej armády 67/25
Stakčín 067 01
From: 08/02/2012 Until: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Ján Zimmermann - podpredseda
Pekná 9
Košice
Until: 06/27/2002
  (from: 07/09/1997 until: 04/13/2003)
Tomáš Pastor - člen
Ostravská 1014/6
Košice 040 11
From: 03/31/2016 Until: 05/28/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Tomáš Pastor - člen
Ostravská 1014/6
Košice 040 11
From: 03/31/2016
  (from: 06/13/2017 until: 06/09/2021)
Jaromír Urbánek - člen
Litoměřická 222/36
Praha 9
Česká republika
From: 06/27/2002
  (from: 04/14/2003 until: 02/06/2006)
Jaromír Urbánek - člen
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/27/2002
  (from: 02/07/2006 until: 09/08/2009)
Jaromír Urbánek - člen
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/27/2002 Until: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Jaroslav Urbánek - člen
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/10/2015 Until: 05/28/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Jaroslav Urbánek - člen
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja jeho členovia alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis uvedený na podpisovom vzore, ktorý je uložený na registrovom súde. Rovnakú právomoc má aj predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/14/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva, v ich neprítomnosti člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že štatutárny zástupca spoločnosti k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 07/09/1997 until: 04/13/2003)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 05/20/2016)
94 288 EUR Paid up: 94 288 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 05/19/2016)
2 840 000 Sk Paid up: 2 840 000 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 09/08/2009)
2 200 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 07/05/1998)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 05/20/2016)
Number of shares: 284
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 05/19/2016)
Number of shares: 270
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 09/08/2009)
Number of shares: 14
Type: zamestnanecké
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 09/08/2009)
Number of shares: 270
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/02/2000 until: 02/06/2006)
Number of shares: 14
Druh: zamestnanecké na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/02/2000 until: 02/06/2006)
Number of shares: 270
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 11/01/2000)
Number of shares: 14
Type: zamestnanecké
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 11/01/2000)
Number of shares: 220
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 07/05/1998)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Keher
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015)
Miroslava Dlugošová - predseda
Mliečna 76
Košice 040 14
From: 12/11/2003
  (from: 03/18/2004 until: 09/08/2009)
Miroslava Dlugošová - predseda
Mliečna 76
Košice 040 14
From: 12/11/2003 Until: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Ing. Miroslav Hudák - člen
Humenská 43/A
Košice
From: 06/27/2002 Until: 12/11/2003
  (from: 04/14/2003 until: 03/17/2004)
Ing. Jozef Keher
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 06/11/2015)
Ing. Jozef Keher
Považská 35
Piešťany 921 01
From: 07/23/2009 Until: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Maroš Keher - člen
A. Hlinku 57/71
Piešťany
  (from: 11/02/2000 until: 12/06/2000)
Ing. Erik Komjáty
43
Paňovce 044 71
From: 12/15/2005
  (from: 02/07/2006 until: 09/08/2009)
Ing. Erik Komjáty
43
Paňovce 044 71
From: 12/15/2005 Until: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Ing. Jozef Mička , CSc. - člen
Adámiho 26
Bratislava
  (from: 07/09/1997 until: 11/01/2000)
Ing. Jozef Mička , CSc. - člen
Adámiho 26
Bratislava
  (from: 12/07/2000 until: 04/13/2003)
Ladislav Oľhava - člen
Fábryho 18
Košice
From: 06/27/2002
  (from: 04/14/2003 until: 02/06/2006)
Ladislav Oľhava - člen
Fábryho 18
Košice
From: 06/27/2002 Until: 12/14/2005
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Pavol Pavkovček - člen
Jahodná 3
Košice
  (from: 07/09/1997 until: 12/06/2000)
JUDr. Ctibor Stacha - predseda
Zámok a okolie 12
Bojnice
  (from: 07/09/1997 until: 12/06/2000)
Erika Tóthová - člen
Palkovičova 8
Košice
Until: 06/27/2002
  (from: 12/07/2000 until: 04/13/2003)
Ing. Roman Žaloudek - člen
Užhorodská 11
Košice
Until: 06/27/2002
  (from: 12/07/2000 until: 04/13/2003)
Ing. Roman Žaloudek
Užhorodská 11
Košice 040 11
From: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 05/19/2016)
Ing. Roman Žaloudek
Užhorodská 11
Košice 040 11
From: 06/10/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 05/20/2016 until: 05/19/2016)
Ing. Roman Žaloudek - člen
Užhorodská 11
Košice
From: 06/27/2002
  (from: 04/14/2003 until: 02/06/2006)
Ing. Roman Žaloudek - člen
Užhorodská 11
Košice 040 11
From: 06/27/2002
  (from: 02/07/2006 until: 06/11/2015)
Ing. Roman Žaloudek - člen
Užhorodská 11
Košice 040 11
From: 06/27/2002 Until: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Ing. Viera Moskaľová
Nižná Úvrať 1007/37
Košice 040 01
From: 03/31/2016 Until: 05/28/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Ing. Viera Moskaľová
Nižná Úvrať 1007/37
Košice 040 01
From: 03/31/2016
  (from: 05/20/2016 until: 06/09/2021)
Jaromír Urbánek
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 07/23/2009
  (from: 09/09/2009 until: 06/11/2015)
Jaromír Urbánek
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 07/23/2009 Until: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/11/2015)
Jaromír Urbánek
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/10/2015 Until: 05/28/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Jaromír Urbánek
Litoměřická 222/36
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 06/10/2015
  (from: 06/12/2015 until: 06/09/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 3.6.1997 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/09/1997)
Zmena stanov schválená VZ dňa 13.3.1998.
  (from: 07/06/1998)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 10.12.1999.
  (from: 11/02/2000)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 6.7.2000.
  (from: 12/07/2000)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 27.6.2002.
  (from: 04/14/2003)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 02.10.2015, č.k. 31R/2/2015-202, právoplatným dňa 10.10.2015, povolil reštrukturalizáciu dlžníka POTRUBIE, a.s., so sídlom Mládežnícka 2, Košice 040 15, IČO: 36 175 421.
  (from: 05/25/2016)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31R/2/2015-428 zo dňa 03.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2016 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka POTRUBIE, a.s. a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 11/03/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/10/2015
  (from: 11/03/2016)
Authorisation of proceedings: 10/10/2015
  (from: 05/25/2016 until: 11/02/2016)
Restructuring trustee: 
Mgr. Tomáš Szalontay
Žriedlová 3
Košice 040 01
Mark: S1717
From: 10/10/2015
  (from: 05/25/2016 until: 11/02/2016)
Mgr. Tomáš Szalontay
Žriedlová 3
Košice 040 01
Mark: S1717
From: 10/10/2015 Until: 06/11/2016
  (from: 11/03/2016 until: 11/02/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/11/2016
  (from: 11/03/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person