Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6373/B

Obchodné meno: 
DUCTUS SMART HOLDING a.s.
  (od: 14.05.2016)
Sídlo: 
Račianska 1594/109B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
  (od: 14.05.2016)
IČO: 
50 327 780
  (od: 14.05.2016)
Deň zápisu: 
14.05.2016
  (od: 14.05.2016)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.05.2016)
Predmet činnosti: 
Poskytovanie sluzˇieb v polˇnohospoda´rstve a za´hradni´ctve
  (od: 14.05.2016)
Polygraficka´ vy´roba, sadzba a konecˇna´ u´prava tlacˇovi´n, pi´smomaliarstvo
  (od: 14.05.2016)
Vy´roba elektricky´ch svietidiel, zariadeni´ pre motory a vozidla´ a signaliza´cie
  (od: 14.05.2016)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.05.2016)
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (od: 14.05.2016)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 14.05.2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (od: 14.05.2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (od: 14.05.2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti vy´roby
  (od: 14.05.2016)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 14.05.2016)
Stˇahovacie sluzˇby
  (od: 14.05.2016)
Skladovanie a uskladnˇovanie
  (od: 14.05.2016)
Vydavatelˇska´ cˇinnostˇ
  (od: 14.05.2016)
Sluzˇby su´visiace s produkciou filmov alebo videoza´znamov
  (od: 14.05.2016)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby
  (od: 14.05.2016)
Sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (od: 14.05.2016)
Cˇinnostˇ informacˇny´ch kancela´rii´
  (od: 14.05.2016)
Financˇny´ li´zing
  (od: 14.05.2016)
Poskytovanie u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 14.05.2016)
Za´lozˇne
  (od: 14.05.2016)
Sprostredkovanie poskytovania u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 14.05.2016)
Faktoring a forfaiting
  (od: 14.05.2016)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 14.05.2016)
Vedenie u´cˇtovni´ctva
  (od: 14.05.2016)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (od: 14.05.2016)
Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
  (od: 14.05.2016)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (od: 14.05.2016)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.05.2016)
Dizajne´rske cˇinnosti
  (od: 14.05.2016)
Fotograficke´ sluzˇby
  (od: 14.05.2016)
Sˇpecialista na prevenciu za´vazˇny´ch priemyselny´ch hava´rii´
  (od: 14.05.2016)
Vykona´vanie hodnotenia rizi´k, vypracu´vanie a aktualizovanie bezpecˇnostnej spra´vy a havarijne´ho pla´nu a konzultacˇna´ a poradenska´ cˇinnostˇ v urcˇeny´ch oblastiach na u´seku prevencie za´vazˇny´ch priemyselny´ch hava´rii´
  (od: 14.05.2016)
Sluzˇby pozˇicˇovni´
  (od: 14.05.2016)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 14.05.2016)
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
  (od: 14.05.2016)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 14.05.2016)
Vykona´vanie mimosˇkolskej vzdela´vacej cˇinnosti
  (od: 14.05.2016)
Ozvucˇovanie a osvetlˇovanie kultu´rno-spolocˇensky´ch a sˇportovy´ch podujati´
  (od: 14.05.2016)
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (od: 14.05.2016)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 14.05.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.05.2016)
Richard Nagy - člen a predseda predstavenstva
Tešedíkovo 1367
Tešedíkovo 925 82
Vznik funkcie: 14.05.2016
  (od: 14.05.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.
  (od: 14.05.2016)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 14.05.2016)
Akcie: 
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (od: 14.05.2016)
Akcionár: 
DUCTUS s.r.o.
Račianska 1594/109B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
  (od: 14.05.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice N 1166/2016, Nz 15158/2016, NCRIs 15596/2016 zo dňa 29.04.2016
  (od: 14.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  08.03.2021
Dátum výpisu:  09.03.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)