Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  425/B

Obchodné meno: 
Hydromeliorácie, štátny podnik
  (od: 01.07.2003)
Sídlo: 
Vrakunská 29
Bratislava 825 63
  (od: 01.07.2003)
IČO: 
35 860 839
  (od: 01.07.2003)
Deň zápisu: 
01.07.2003
  (od: 01.07.2003)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.2003)
Predmet činnosti: 
výkon správy hydromelioračných zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
prenájom hydromelioračných zariadení
  (od: 01.07.2003)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.07.2003)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi, alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 01.07.2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 01.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
rozmnožovacie a kopírovacie práce
  (od: 01.07.2003)
fotografické služby
  (od: 01.07.2003)
poskytovanie verejnodostupných informačných služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti
  (od: 23.04.2004)
zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci správy, prevádzky, opravy a údržby odvodňovacích systémov
  (od: 21.06.2011)
zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a odstraňovanie následkov povodní
  (od: 21.06.2011)
prevádzkovanie, opravy, údržba a likvidácia hydromelioračného majetku (t.j. závlahových systémov a odvodňovacích systémov)
  (od: 21.06.2011)
plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
  (od: 21.06.2011)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 17.02.2018)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 17.02.2018)
služby súvisiace s rastlinnou výrobou a živočíšnou výrobou bez veterinárnych služieb
  (od: 17.02.2018)
vývoj a výskum v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 17.02.2018)
výskum a vývoj v oblasti závlahových systémov a odvodňovacích systémov
  (od: 17.02.2018)
výskum a vývoj v oblasti vodného a pôdneho hospodárstva, tvorby krajiny, regionálneho rozvoja a životného prostredia
  (od: 17.02.2018)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.07.2003)
Ing. Juraj Jurica
Námestie Svätej trojice 19/15
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.05.2021
  (od: 04.06.2021)
Zastupovanie: 
Štátny podnik zastupuje a za štátny podnik podpisuje riaditeľ samostatne.
  (od: 25.04.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mihálek
Jungmannova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.10.2015
  (od: 20.11.2015)
Ing. Milan Godočík - člen
Ivana Krasku 798/39
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 23.11.2016
  (od: 14.01.2017)
Ing. Marta Čermáková
598
Sološnica 906 37
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Ing. Daniela Rudá
415
Vinné 072 31
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Zakladateľ: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava
  (od: 01.07.2003)
Kmeňové imanie: 
27 075 508,78882 EUR
  (od: 13.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik bol založený rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydaným dňa 11.3.2003 pod číslom 2018/03 - 420/116, ktorým Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zakladateľ Slovenského vodohospodárskoho podniku, štátny podnik so sídlom Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica, založeného Zakladacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3555/1996 zo dňa 19.12.1996, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v Oddieli Pš, vložke č. 153/S (ďalej len podnik), rozhodlo na základe §40b ods. 5) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov o niektorých opatreniach v organizácii tohto podniku takto: 1. Upravuje sa kmeňové imanie podniku o hodnotu majetku v správe odštepného závodu Hydromeliorácie so sídlom Vrakunská č. 29, 825 63 Bratislava. 2. Majetok podniku v rozsahu úpravy kmeňového imania predstavuje a vkladá sa do kmeňového imania podniku Hydromeliorácie, štátny podnik so sídlom Vrakunská 29, 825 63 Bratislava. 3. O prechode majetku, práv a záväzkov, vrátane záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vyhotoví generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica, Súhrnný zisťujúci a odovzdávajúci protokol, ktorý podlieha schváleniu zakladateľa. 4. Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica navrhne príslušnému registrovému súdu zápis zníženia kmeňového imania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica v rozsahu tohto rozhodnutia a výmaz Odštepného závodu Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava z obchodného registra. Zakladacia listina štátneho podniku bola vydaná dňa 11.3.2003, pod číslom 2019/03 - 420/117, v znení dodatku č. 1 k nej zo dňa 23.5.2003, pod číslom 2019/03 - 420/117, v súlade s ustanoveniami Zák. č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Kmeňový majetok: v zmysle §13 ods. 2 písm. e) zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa kmeňové imanie určí do 60 dní odo dňa vzniku štátneho podniku.
  (od: 01.07.2003)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine č. 2019/03 - 420/117.
  (od: 23.04.2004)
Dňa 11.11.2004 rozhodol zakladateľ - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky - o znížení kmeňového imania štátneho podniku zo 6 510 295 958 Sk na 4 154 279 422 Sk.
  (od: 03.12.2004)
Dňa 19.09.2005 rozhodol zriaďovateľ - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky - o znížení kmeňového imania štátneho podniku. Dňa 27.09.2005 zrušil zriaďovateľ štátneho podniku p. Ladislavovi Dobosovi poverenie na výkon funkcie riaditeľa štátneho podniku a poveril výkonom funkcie p. Sibylu Szabóovú.
  (od: 10.11.2005)
Rozhodnutie - odvolací dekrét zo dňa 27.10.2005. Sibyla Szabóová, funkcia riaditeľa od 1.10.2005 do 14.11.2005.
  (od: 29.12.2005)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 20.11.2006.
  (od: 22.12.2006)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR - zúženie predmetu činnosti, zníženie kmeňového imania.
  (od: 21.09.2007)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 14.12.2007 - zúženie predmetu činnosti.
  (od: 22.01.2008)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.10.2008.
  (od: 21.11.2008)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohodspodárstva SR zo dňa 31.03.2009.
  (od: 05.05.2009)
Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva zo dňa SR zo dňa 10.9.2009 a 30.9.2009.
  (od: 10.10.2009)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 21.10.2010
  (od: 25.11.2010)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva zo dňa 15.12.2010
  (od: 20.01.2011)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 15.12.2010.
  (od: 16.02.2011)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 10.5.2011.
  (od: 21.06.2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 03.01.2012.
  (od: 01.02.2012)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 09.07.2012.
  (od: 27.07.2012)
Vymenovania podľa § 20 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov do funkcie predsedu a členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik dňom 01.09. 2012.
  (od: 02.10.2012)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 03.12.2013.
  (od: 21.01.2014)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 24.07.2014
  (od: 20.08.2014)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR zo dňa 10.12.2015
  (od: 18.02.2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.12.2017.
  (od: 17.02.2018)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 26.03.2018.
  (od: 18.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)