Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  43/B

Obchodné meno: 
SORIECO a. s.
  (od: 02.08.1990 do: 16.04.2000)
Sídlo: 
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Staré záhrady
Bratislava
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
IČO: 
00 585 271
  (od: 02.08.1990)
Deň zápisu: 
02.08.1990
  (od: 02.08.1990)
Deň výmazu: 
17.04.2000
  (od: 17.04.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.08.1990)
Predmet činnosti: 
a/sprostredkovanie dovozných a vývozných služieb pre tuzemské a zahraničné organi- zácie
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
b/ obchodný, technický a prevádzkový servis pre tuzemské a zahraničné organizácie.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
c/kúpa a predaj vací od a pre čsl. právnické osoby a pre súkromných podnikateľov v oblasti výrobkov:
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
potravinárskych, pochutín, nápojov, mäsa, ovocia a zeleniny a živých hospodárskych zvierat
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
textílii, konfekčnej, obuvníckej a kožušinovej výroby
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
papiera a celulózy
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
skla keramiky a porcelánu
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
drevospracujúceho priemyslu
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
výroby stavebných hmôt
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
polygrafických a kultúrnej spotreby
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
strojárskych, kovospracujúcej výroby
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
chemickej a gumárensko osinkovej výroby
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
d/ predaj tovarov v odseku c/ vo vlastných alebo k tomu prenajatých prevádzkach v maloobchodnej sieti
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
zahraničnoobchodná činnosť :
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 29.10.1990 pod č.j. 13/12409/ /133/90, registr. č. 108003523 v tomto roz- sahu:
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenských a servisných služieb - prevádzkovania konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupo- vaných firiem.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
2. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
3. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a činnosti, k uskutočňova- niu ktorých je potrebné povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv, uvede- ných v bode 2 rozsahu povolenia.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
4. Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
5. Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Nákup, predaj a nájom nehnuteľností.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Požičiavanie a leasing cestných motorových vozidiel.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
požičiavanie a leasing cestných motorových vozidiel
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
predstavenstvo
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Ing. Gustáv Časnocha
Ipeľská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Ing. Gustáv Časnocha
Staré záhrady 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
JUDr. Ladislav Kružlík
Znievska 36
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
JUDr. Ladislav Kružlík
Žukovova 26
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Ing. Peter Papan - predseda predstavenstva
H. Meličkovej 21/B
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Ing. Peter Papan - predseda predstavenstva
Jeremenkova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti samostatne konajú členovia predstavenstva, generálny priaditeľ a pro- kuristi.
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Za akciovú spoločnosť podpisujú Ing. Peter Papan, predseda predstavenstva a Ing. Gustav Časnocha.
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Prokúra: 
Ing. Irena Kadlicová
Latorická 31
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Základné imanie: 
1 000 000 Sk
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
300 000 Sk
  (od: 02.08.1990 do: 27.05.1993)
Akcie: 
Počet: 16
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Počet: 14
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Počet: 14
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Irena Kadlicová
Latorická 31
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Alžbeta Maďarová - predseda
Kadnárova 54
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Peter Štefančík
Čiližská 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 4K 118/97-45 zo dňa 24.9.1998, ktorým bol konkurz na majetok úpadcu SORIECO a.s. zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje k úhrade nákladov konkurzu. Na základe uvedeného VYMAZUJE SA: z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť SORIECO a.s., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 00 585 271, zapísaná v odd. Sa vo vložke 43/B (predtým 72/B).
  (od: 17.04.2000)
Akciová spoločnoť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. 7. 1990. Spôsob založenia - doplňuje sa: Na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti dňa 15.9.1990 boli schválené nové stanovy spoločnosti Stary spis: Sa 72
  (od: 02.08.1990 do: 16.04.2000)
Dňa 24.7.1997 sa začalo dohodovacie konanie voči dlžníkovi SORIECO a.s., Nevädzova 5, Bratislava. Stary spis: Sa 72
  (od: 28.05.1993 do: 16.04.2000)
Krajský súd v ybratislave uznesením č.K. 4K 118/97 -34 zo dňa 30.4.1998 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka SORIECO a.s., Nevädzová 5, Bratislava, IČO: 00585271. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil Mgr Bernarda Ondrejku, AK, Holekova2, 811 04 Bratislava.
  (od: 01.07.1998 do: 16.04.2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24.9.1998 pod č. k. 4K 118/97-45 bol konkurz na majetok úpadku Sorieco a.s., Nevädzova 5, Bratislava, IČO: 00 585 271 zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje k úhrade nákladov konkurzu. Správca konkurznej podstaty Mgr. Bernard Ondrejka, sídlo Holekova 2, Bratislava bol zbavený funkcie.
  (od: 16.03.2000 do: 16.04.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022
Dátum výpisu:  19.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)