Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  172/B

Obchodné meno: 
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii
  (od: 14.11.2017)
Sídlo: 
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (od: 11.03.1999)
IČO: 
17 322 677
  (od: 23.09.1991)
Deň zápisu: 
23.09.1991
  (od: 23.09.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.09.1991)
Predmet činnosti: 
sústreďovanie peňažných prostriedkov právnických aj fyzických osôb za účelom ich investovania do cenných papierov
  (od: 27.09.1993)
zmluvné zabezpečovanie obchodných záležitostí súvisiacich so správou majetku investičných fondov
  (od: 27.09.1993)
vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťami pod bodom a/ a b/
  (od: 27.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.03.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom sú potrebné podpisy predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu predstavenstva a člena predstavenstva.
  (od: 11.03.1999)
Základné imanie: 
1 493 726,355 EUR
  (od: 26.02.2010)
Akcie: 
Počet: 9000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 165,969595 EUR
  (od: 26.02.2010)
Dozorná rada: 
Andrej Markovics - člen
Pezinská 3
Vinosady
  (od: 17.10.2001)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.11.2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.10.2017 č. k. 32CbR/57/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2017 bola obchodná spoločnosť Všeobecná investičná spoločnosť, a. s. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (od: 14.11.2017)
 Likvidátor:
MK Recovery, k. s.
Staré záhrady 3
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 02.11.2017
  (od: 14.11.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 14.11.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 62 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľským právom zo dňa 28.8.1991. Stary spis: Sa 288
  (od: 23.09.1991)
Stanovy spoločnosti prijaté dňa 21.12.1992 valným zhromaždením v súlade s prísl. ust. Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 288
  (od: 10.09.1993)
Stanovy schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 2.4.1993.
  (od: 27.09.1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 111/94 Nz 99/94 napísaná dňa 31.8.1994 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsta- venstva zo dňa 30.9.1994. Stary spis: Sa 288
  (od: 15.02.1995)
zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 26.5.1995 pod č. N 95/95, Nz 80/95 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 288
  (od: 09.08.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Notárska zápisnica N 108/96, Nz 102/96 zo dňa 29.5.1996 osvedčujúca výsledky rozhodnutia valného zhromaždenia týkajúce sa zmeny stanov a presonálnych zmien. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15.8.1996. Stary spis: Sa 288
  (od: 02.09.1996)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: VÚB INVEST Finančný podielový fond VÚB INVEST Real podielový fond a depozitár spoločnosti: Obchodné meno: Všeobecná úverová banka, a.s. skrátený názov: VÚB a.s. Sídlo: Námestie SNP č. 19, 818 56 Bratislava Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.8.1996, notárska zápisnica N 108/96, Nz 102/96 zo dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 288
  (od: 18.11.1996)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: VÚB INVEST, i.s.a.s., FINANČNÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND VÚB INVEST, i.s.a.s., REAL UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND VÚB INVEST, i.s.a.s., BOND OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Výpis zo zápisnice č. 5/97 predstavenstva konaného dňa 1.12.1996. Výpis zo zápisnice č. 8,9/97 dozornej rady zo dňa 6.10.1997 a 29.10.1997. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.1997. Stary spis: Sa 288
  (od: 04.03.1998)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: Fond 5 - ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond VÚB INVEST, i.s.a.s., Fond 10 - ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond VÚB INVEST, i.s.a.s., Fond peňažného trhu - otvorený podielový fond VÚB INVEST, i.s.a.s., Stary spis: Sa 288
  (od: 15.05.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 434/98, Nz 336/98 napísanej dňa 17.9.1998 notárom JUDr. Bukovčákovou v Bratislave, bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z VUB INVEST i.s.a.s. na Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.
  (od: 30.09.1998)
Zápisnica č. 10/1998 z dozornej rady konanej dňa 30.9.1998. Zápisnica č. 12/1998 z dozornej rady konanej dňa 24.11.1998. Zápisnica č.6/1998 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 11.6.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.11.1998.
  (od: 13.01.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.1.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 23/99, Nz 22/99.
  (od: 11.03.1999)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia VÚB INVEST i.s.a.s.., REAL UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND na nové označenie Real uzavretý podielový fond,Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 019/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia VÚB INVEST i.s.a.s. ,FINANČNÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND na nové označenie Finančný otvorený podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 020/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia VÚB INVEST i. s.a.s. BOND OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND na nové označenie Bond otvorený podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 021/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť a.s.so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia Fond 5-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, VÚB INVEST i.s.a.s. na nové označenie Fond 5-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 022/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, z pôvodného označenia Fond 10-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, VÚB INVEST, i.s..a.s. na nové označenie Fond 10-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 023/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia Fond peňažného trhu - otvorený podielový fond VÚB INVEST i.s.a.s. na nové označenie Fond peňažného trhu - otvorený podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia MF SR číslo: 024/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.1999 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.3.1999
  (od: 11.05.1999)
Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 010/1999/IS
  (od: 26.11.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1999 schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 30.03.2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 9.10.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 9.10.2000.
  (od: 30.10.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.8.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2001.
  (od: 17.10.2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.01.2007.
  (od: 08.03.2007)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.6.2014, sp. zn. 34 Exre/193/2014 - 10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2014.
  (od: 06.11.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.4.2015, sp. zn. 34 Exre/157/2015 – 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.6.2015.
  (od: 06.06.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)