Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  331/R

Business name: 
PORFIX - pórobetón, a.s.
  (from: 02/11/2000)
Registered seat: 
4. apríla 384/79
Zemianske Kostoľany 972 43
  (from: 11/15/2002)
Identification number (IČO): 
31 562 175
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
výroba a odbyt nepálených murov. materiálov a stav. dielcov
  (from: 10/25/1993)
obchod s tovarom, nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
  (from: 10/25/1993)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 10/01/1997)
výroba iných produktov z betónu a cementu
  (from: 10/01/1997)
výroba a predaj betónových vibrolisovaných výrobkov
  (from: 10/01/1997)
výroba a predaj betónovej strešnej krytiny
  (from: 10/01/1997)
výroba a predaj betónu
  (from: 10/01/1997)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 11/17/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 12/21/1999)
oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov vykonávaných dodávateľským spôsobom v rozsahu do a nad 1 000 V v objektoch triedy A
  (from: 02/11/2000)
zámočníctvo a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 02/11/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/11/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/11/2000)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/11/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/25/2002)
váženie motorových vozidiel
  (from: 07/25/2002)
nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava okrem taxislužby a autobusovej dopravy
  (from: 07/25/2002)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/25/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom: zhodnocovanie odpadom recykláciou a spätným získavaním anorganických materiálov pre druhy odpadov: č. 10 01 01 - popol, škvára a prach z kotlov č. 10 01 02 - popolček z uhlia č. 10 01 07 - reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
  (from: 11/15/2002)
výkon činnosti colného deklaranta
  (from: 11/15/2002)
kovoobrábanie
  (from: 11/15/2002)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 11/15/2002)
opravy a údržba vysokozdvižných vozíkov
  (from: 11/15/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/15/2002)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 11/15/2002)
opravy a údržba strojno-technologických zariadení mimo VTZ
  (from: 11/15/2002)
prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/15/2002)
maliarske a natieračské práce
  (from: 11/15/2002)
zámočníctvo
  (from: 01/24/2007)
výroba strojov a zariadení mimo zbraní
  (from: 01/24/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/20/2003)
MUDr. Martin Kováč - predseda predstavenstva
Ostravská 1015/14
Košice - mestská časť Juh 040 11
From: 06/12/2020
  (from: 07/07/2020)
Ing. Miroslav Peteja - člen predstavenstva
Narcisová 763/20
Prievidza 971 01
From: 06/12/2020
  (from: 07/07/2020)
Ing. Peter Hennel - člen predstavenstva
Blesková 3712/9
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 06/12/2020
  (from: 07/07/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Právne úkony v mene spoločnosti podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedeným funkcie.
  (from: 01/04/2005)
Capital: 
5 580 454 EUR Paid up: 5 580 454 EUR
  (from: 03/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 164131
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/24/2009)
Supervisory board: 
Dušan Mlynek
ul. Domovina 218/39
Zemianske Kostoľany 972 43
From: 12/08/2019
  (from: 12/18/2019)
Ing. Tomáš Schmidt - člen
Agátová 506/14
Jaslovské Bohunice 913 30
From: 05/26/2021
  (from: 06/17/2021)
JUDr. Radovan Pala - predseda
Rybárska brána 217/1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 05/26/2021
  (from: 06/17/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.,§§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91.
  (from: 04/27/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364
  (from: 10/25/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 364
  (from: 07/14/1994)
Zapisujú sa Stanovy schválené valným zhromaždením 15.4.1994 a zmena člena predstavenstva schválená 18.5.1995. Stary spis: Sa 364
  (from: 12/18/1995)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.06.1997) rozhodlo o zmene STANOV.
  (from: 10/01/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.4.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 (notárska zápisnica N 133/98, Nz 137/98) schválilo zmenu stanov štatutárneho orgánu.
  (from: 11/17/1998)
Zmena stanov a.s. schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.1998 /notárska zápisnica N 133/98, NZ 137/98/.
  (from: 08/04/1999)
Zápis predmetu činnosti na základe rozhodnutia o zmene stanov valným zhromaždením (notárska zápisnica N 256/97, NZ 256/97 zo dňa 27.6.1997) a udelených licencií.
  (from: 12/21/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 167/99, NZ 157/99 zo dňa 30.9.1999) rozhodlo o zmene stanov. Úmrtie člena dozornej rady Ing. Rudolfa Besíka dňa 28.5.1999.
  (from: 02/11/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 93/00, Nz 91/00).
  (from: 09/28/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 02.07.2001, ktoré rozhodlo a zmenách v orgánoch a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, NZ 170/2001).
  (from: 07/25/2002)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 219/02, NZ 217/02 zo dňa 29.5.2002) schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.
  (from: 11/15/2002)
Listom zo dňa 14.11.2002 odstúpil z funkcie podpredseda predstavenstva s účinnosťou 30.11.2002 Ing. Miroslav Peteja s tým, že naďalej zostal jeho radovým členom. Predstavenstvo vzalo na vedomie jeho odstúpenie na zasadnutí dňa 14.11.2002. Listom zo dňa 5.9.2002 odstúpil z funkcie člena predstavenstva Ing. Štefan Haring. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 9.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 27 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Listom zo dňa 10.9.2002 odstúpil z funkcie podpredseda a člen dozornej rady Ing. Vladimír Bočkay. Odstúpenie bolo doručené spoločnosti dňa 17.9.2002 a týmto dňom v zmysle článku 38 ods. 3 stanov zanikla jeho funkcia. Na zasadnutí dozornej rady konanom dňa 26.9.2002 bol v súlade s článkom 38 ods. 6 stanov bol do najbližšieho valného zhromaždenia kooptovaný za člena dozornej rady Ing. Štefan Haring, ktorý sa týmto dňom stal členom dozornej rady.
  (from: 04/22/2003)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 28.8.2003, (notárska zápisnica N 263/03, Nz 75548/03 zo dňa 28.8.2003) rozhodlo o zmenách v predstavenstve, schválilo kooptáciu člena dozornej rady Ing. Štefana Haringa, schválilo všetky zákonom požadované dokumenty o hospodárskom a účtlovnom stave spoločnosti za roky 2001 a 2002, prijalo nové stanovy spoločnosti a zosúladilo právny stav s požiadavkami zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 10/20/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.02.2004 rozhodlo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, o premene podoby a formy akcií a schválilo Dodatok č.1 k stanovám a úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 24/04, Nz 10689/04).
  (from: 03/02/2004)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person