Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3714/B

Obchodné meno: 
Privatbanka, a.s.
  (od: 01.11.2005)
Banka Slovakia, a.s.
  (od: 09.08.1995 do: 31.10.2005)
Sídlo: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 24.08.2009)
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (od: 16.04.2005 do: 23.08.2009)
J.Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 12.05.1997 do: 15.04.2005)
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 00
  (od: 10.01.1996 do: 11.05.1997)
J.Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
IČO: 
31 634 419
  (od: 09.08.1995)
Deň zápisu: 
09.08.1995
  (od: 09.08.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.08.1995)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 16.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 16.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 21.06.2018)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 16.04.2005)
finančný lízing
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 16.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 16.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 16.04.2005)
uloženie vecí
  (od: 16.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 16.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 16.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
  (od: 24.08.2009)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 11.10.2012)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (od: 11.10.2012)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 16.04.2005 do: 10.10.2012)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 16.04.2005 do: 10.10.2012)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 16.04.2005 do: 23.08.2009)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 16.04.2005 do: 20.06.2018)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
otváranie akreditívov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
3. s prevoditeľmými cennými papiermi
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie porád vo veci podnikania
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfólio management)
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
uloženie a správa cenných papierov iných hodnôt
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 06.09.1995 do: 21.05.1996)
prijímanie vkladov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
poskytovanie úverov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
poskytovanie záruk
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
otváranie akreditívov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
obstarávanie inkasa
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
finančné maklérstvo
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítanie poradenstva /portfolio management/
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. s pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti: 1. so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
obhosporadovanie cenných paoierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
prijímanie vkladov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem termínových obchodov a opcií, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek súbormi obehových mincí
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
finančný lízing
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.08.1995)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 20.04.2010)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 08.08.2008
  (od: 10.09.2008)
RNDr. Miron Zelina , CSc. - Člen predstavenstva
Továrenská 7937/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 18.06.2021)
Ing. Ľubica Benická - člen
Bučinová 3
Malachov
  (od: 05.10.1998 do: 15.02.1999)
Ing. Peter Farkaš - člen predstavenstva
Šachorová 42
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 24.03.2010
  (od: 20.04.2010 do: 05.09.2012)
Ing. Peter Farkaš - člen predstavenstva
Šachorová 42
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2012
  (od: 06.09.2012 do: 05.09.2012)
Ing. Jozef Hegeduš - člen
Mateja Bela 12
Banská Bystrica
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Jozef Hegeduš - člen
Mateja Bela 12
Banská Bystrica
  (od: 10.01.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 10.09.2003 do: 05.03.2007)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 28.02.2007
  (od: 06.03.2007 do: 05.03.2007)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 09.09.2008)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.09.2007 Skončenie funkcie: 08.08.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Ing. Vladimír Hrdina - podpredseda
Tr. SNP 14
Banská Bystrica
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - podpredseda
Tr. SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 27.05.2003
  (od: 19.02.2003 do: 08.09.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - predseda
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 27.05.2003 Skončenie funkcie: 06.08.2003
  (od: 09.09.2003 do: 09.09.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - predseda predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 06.03.2007 do: 20.09.2007)
Ing. Vladimír Husárček - člen
Tr. SNP 18
Banská Bystrica
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Vladimír Husárček - člen
Tr. SNP 18
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 06.08.2003
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Doc.Ing. Alena Longauerová , CSc. - predseda
Starohorská 6
Banská Bystrica
  (od: 05.10.1998 do: 18.02.2003)
Doc.Ing. Alena Longauerová , CSc. - predseda
Starohorská 6
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.10.1998 Skončenie funkcie: 27.02.2003
  (od: 19.02.2003 do: 24.04.2003)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 10.09.2003 do: 09.09.2008)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 08.08.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda predstavenstva
Laténska 731/3
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 08.08.2008
  (od: 10.09.2008 do: 19.04.2010)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda predstavenstva
Laténska 731/3
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 08.08.2008 Skončenie funkcie: 01.02.2010
  (od: 20.04.2010 do: 19.04.2010)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
  (od: 06.09.1995 do: 09.01.1996)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
  (od: 10.01.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Peter Medveď - člen
ŠLN 13
Brezno
  (od: 16.04.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Peter Medveď - podpredseda
ŠLN 13
Brezno
  (od: 05.10.1998 do: 15.02.1999)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 10.09.2003 do: 27.02.2007)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 28.02.2007
  (od: 28.02.2007 do: 27.02.2007)
Ing. Milan Peťko - člen
Dr. Clementisa 26
Brezno
  (od: 09.10.1996 do: 04.10.1998)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - predsedas predstavenstva
Milana Marečka 9/6106
Bratislava 841 09
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 19.04.2010)
Ing. Oto Šinkovic - člen
Malachovská 165
Banská Bystrica
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Ing. Oto Šinkovic - podpredseda
Malachovská 165
Banská Bystrica
  (od: 06.09.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Oto Šinkovic - podpredseda
Malachovská 165
Banská Bystrica
  (od: 10.01.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda
Záhorácka 1933/57
Malacky
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda
Záhorácka 1933/57
Malacky
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 06.08.2003
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
RNDr. Miron Zelina , CSc. - člen predstavenstva
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 06.09.2012 do: 17.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 08.12.2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 20.04.2010 do: 07.12.2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 09.08.1995 do: 19.04.2010)
Základné imanie: 
25 120 648,06 EUR Rozsah splatenia: 25 120 648,06 EUR
  (od: 22.04.2009)
756 874 000 Sk Rozsah splatenia: 756 874 000 Sk
  (od: 19.02.2003 do: 21.04.2009)
756 874 000 Sk
  (od: 06.09.1995 do: 18.02.2003)
704 674 000 Sk
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Akcie: 
Počet: 756874
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 22.04.2009)
Počet: 756874
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.02.2003 do: 21.04.2009)
Počet: 756874
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.03.2000 do: 18.02.2003)
Počet: 756874
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.09.1995 do: 20.03.2000)
Počet: 704674
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Akcionár: 
PENTA INVESTMENTS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C & I CENTER, 2nd Floor 212
Limassol 3082
Cyprus
  (od: 22.04.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Mgr. Milan Čerešňa
Gercenova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.08.2012
  (od: 06.09.2012)
Ing. Marek Hvožďara
Žilinská 2961/18
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 27.09.2012
  (od: 11.10.2012)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 29.04.2016
  (od: 14.04.2016)
Ing. Marián Slivovič
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 12.05.2021
  (od: 18.06.2021)
Ing. Milan Ondrej
Školská 2810/82
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 11.05.2021
  (od: 18.06.2021)
Ing. Jaromír Babinec
Rytířova 809/4
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 17.05.2011)
Ing. Jaromír Babinec
Rytířova 809/4
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.09.2007 Skončenie funkcie: 21.11.2010
  (od: 18.05.2011 do: 17.05.2011)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 52
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 17.05.2011)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 52
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.09.2007 Skončenie funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 17.05.2011)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Karol Danys - predseda
Golianova 1
Banská Bystrica
  (od: 10.01.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Filo - člen
Miletičova
Bratislava
  (od: 23.04.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Filo - člen
Miletičova 74
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.09.2002
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Miroslav Chyla - člen
Riadok 13/12
Ružomberok
  (od: 23.04.1996 do: 18.01.2000)
Ing. Ľudovít Kaník - predseda
Akademická 4
Banská Štiavnica
  (od: 16.02.1999 do: 18.01.2000)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (od: 10.01.1996 do: 27.08.1996)
Ing. Jozef Kniebugel - člen
Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (od: 06.12.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava - Karlova Ves
  (od: 21.03.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 21.03.2000 Skončenie funkcie: 06.08.2003
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Ing. Dušan Kováč - člen
Tichá 25
Banská Bystrica
  (od: 06.12.1996 do: 18.01.2000)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmelníky 12
Košice
  (od: 16.02.1999 do: 18.01.2000)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (od: 23.04.1996 do: 29.04.1998)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
Vznik funkcie: 19.01.2000
  (od: 19.02.2003 do: 02.04.2007)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
Vznik funkcie: 19.01.2000 Skončenie funkcie: 19.01.2005
  (od: 03.04.2007 do: 02.04.2007)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská 13
Stupava
  (od: 10.01.1996 do: 22.04.1996)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská 13
Stupava
  (od: 30.04.1998 do: 18.01.2000)
Ing. Lenka Madleňáková
Medzilaborecká 21
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 10.10.2012)
Ing. Lenka Madleňáková
Medzilaborecká 21
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 29.04.2011 Skončenie funkcie: 27.09.2012
  (od: 11.10.2012 do: 10.10.2012)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
Vznik funkcie: 19.01.2000 Skončenie funkcie: 14.02.2004
  (od: 19.02.2003 do: 27.02.2004)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
RNDr. Anna Malíková - člen
Školská 2304
Čadca
  (od: 10.01.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
Vznik funkcie: 19.09.2002
  (od: 19.02.2003 do: 20.09.2007)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
Vznik funkcie: 19.09.2002 Skončenie funkcie: 04.06.2007
  (od: 21.09.2007 do: 20.09.2007)
Ing. Miroslav Medvedcký - člen
Medvedzie 129-4/73
Tvrdošín
  (od: 29.05.1998 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Tupolevova 18
Bratislava
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Tupolevova 18
Bratislava
Vznik funkcie: 19.01.2000 Skončenie funkcie: 06.08.2003
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Ing. Jozefa Murgašová - člen
Družby 16
Banská Bystrica
  (od: 06.12.1996 do: 15.02.1999)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 17.05.2011)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 04.09.2007 Skončenie funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 17.05.2011)
Ing. Richard Pohranc
Tichá 6309/3
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.08.2007
  (od: 21.09.2007 do: 17.05.2011)
Ing. Richard Pohranc
Tichá 6309/3
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.08.2007 Skončenie funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 17.05.2011)
Ing. Peter Polónyi
Medvedzie 101
Tvrdošín
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Peter Polónyi - člen
Medvedzie 101
Tvrdošín
  (od: 10.01.1996 do: 28.05.1998)
PhDr. Milan Schmidt - podpredseda
Školská 14
Bratislava
  (od: 16.02.1999 do: 18.01.2000)
PhDr. Milan Schmidt - predseda
Školská 14
Bratislava
  (od: 19.01.2000 do: 20.03.2000)
Mgr. Denisa Schultzová
Vajnorská 1306/5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 17.05.2011)
Mgr. Denisa Schultzová
Vajnorská 1306/5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 04.09.2007 Skončenie funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 17.05.2011)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Jozef Straško - člen
Česká 7
Bratislava
  (od: 10.01.1996 do: 22.04.1996)
Ing. Jozef Špirko
Vilova 11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.04.2011
  (od: 18.05.2011 do: 13.04.2016)
Ing. Jozef Špirko
Vilova 11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.04.2011 Skončenie funkcie: 29.04.2016
  (od: 14.04.2016 do: 13.04.2016)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 27.05.2003
  (od: 19.02.2003 do: 08.09.2003)
RNDr. Miron Zelina
Majerníkova 3444/15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 23.08.2007
  (od: 21.09.2007 do: 05.09.2012)
RNDr. Miron Zelina
Majerníkova 3444/15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 23.08.2007 Skončenie funkcie: 23.08.2012
  (od: 06.09.2012 do: 05.09.2012)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 10.09.2003 do: 20.09.2007)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 20.09.2007)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 10.09.2003 do: 20.09.2007)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 20.09.2007)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
  (od: 10.09.2003 do: 20.09.2007)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003 Skončenie funkcie: 04.09.2007
  (od: 21.09.2007 do: 20.09.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
  (od: 09.08.1995)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.09.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.01.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.04.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.12.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.05.1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
  (od: 30.04.1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
  (od: 05.10.1998)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
  (od: 16.02.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.01.2000)
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
  (od: 21.03.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
  (od: 19.02.2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
  (od: 09.09.2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
  (od: 10.09.2003)
Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
  (od: 01.11.2005)
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
  (od: 06.03.2007)
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
  (od: 10.09.2008)
Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 24.08.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
  (od: 20.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRls 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
  (od: 18.05.2011)
Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
  (od: 06.09.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
  (od: 11.10.2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
  (od: 14.04.2016)
Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
  (od: 21.06.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)