Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10087/N

Business name: 
POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s.
  (from: 09/17/1998)
Registered seat: 
Dunajské nábrežie 14
Komárno 945 01
  (from: 09/17/1998)
Identification number (IČO): 
36 185 141
  (from: 09/17/1998)
Date of entry: 
07/01/1998
  (from: 09/17/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/17/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabak, tabakové výrobky, mäso, údeniny, hutnícky materiál, kovy, kovové rudy, strojárske a technické technológie, nerastné suroviny, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, guma, poľnohospodárske produkty, surová koža, kožky, domáce potreby, textil, odevy, obuv, drevo, stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, priemyselné chemikálie, kancelárske stroje a zariadenia, papier, stroje a strojné zariadenia
  (from: 09/17/1998)
leasingová a akvizičná činnosť
  (from: 09/17/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva a hutníctva
  (from: 09/17/1998)
sprostredkovanie spracovania surových koží
  (from: 09/17/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/17/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/17/1998)
reklamná činnosť
  (from: 09/17/1998)
služby dopravných sprostredkovateľov
  (from: 09/17/1998)
nákup, ošetrovanie a predaj rastlinných výrobkov
  (from: 06/28/1999)
výroba kŕmnych zmesí a výroba hotových krmív
  (from: 06/28/1999)
výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá
  (from: 06/28/1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti poľnohospodárskych strojov, zariadení, potrieb a náradia, poľnohospodárskych produktov, krmív, potravinárskych výrobkov, mlynárenských výrobkov, obilnín, papiera a výrobkov z papiera
  (from: 06/28/1999)
výroba mlynských výrobkov
  (from: 06/28/1999)
poskytovanie služieb s poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (from: 06/28/1999)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 06/28/1999)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 06/28/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/28/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/30/2000)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 08/30/2000)
činnosť ekonomického poradcu
  (from: 08/30/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/30/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/30/2000)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/12/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/1999)
Managing board
  (from: 09/17/1998 until: 06/27/1999)
Ing. Emil Jokel - člen
Kapitánova 809/17
Komárno
  (from: 08/30/2000)
Ing. Dušan Masár - predseda predstavenstva
Hlavná 664
Iža
  (from: 11/23/1998)
Ľubica Masárová - člen
Sadmelijská 8110/2
Bratislava
  (from: 08/30/2000)
Jozef Beliš - člen
Hlavná 81/D
Košice
  (from: 09/17/1998 until: 11/22/1998)
Ing. Emil Jokel - člen predstavenstva
Kapitánová 17/1
Komárno
  (from: 11/23/1998 until: 08/29/2000)
Ing. Emil Jokel - predseda
Kapitánová 17/1
Komárno
  (from: 09/17/1998 until: 11/22/1998)
Ľubica Masárová - člen predstavenstva
Račianska 101
Bratislava
  (from: 11/23/1998 until: 08/29/2000)
Ing. Milan Varchola - člen
Starozagorská 6
Košice
  (from: 09/17/1998 until: 11/22/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/28/1999)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/17/1998 until: 06/27/1999)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 06/28/1999)
1 000 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 06/27/1999)
Shares: 
Number of shares: 200
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/30/2000)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/28/1999 until: 08/29/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 06/27/1999)
Supervisory board: 
Dušan Masár - člen dozornej rady
Hlavná 664
Iža
  (from: 11/23/1998)
Ing. Miloš Maťko - predseda dozornej rady
Gen. Klapku 3043/66
Komárno
  (from: 11/23/1998)
Koloman Végh - člen dozornej rady
106
Bodza
  (from: 06/28/1999)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Trieda SNP 60
Košice
  (from: 09/17/1998 until: 11/22/1998)
Jana Sedláková - člen
Sofijská 18
Košice
  (from: 09/17/1998 until: 11/22/1998)
PaedDr. Juraj Sidoran - člen
Slovenská 3
Košice
  (from: 09/17/1998 until: 11/22/1998)
Angela Stračiaková - člen dozornej rady
časť Zelený Háj 68
Hurbanovo
  (from: 11/23/1998 until: 06/27/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 25.6.1998 podľa § 172 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb. Na obchodnú spoločnosť prešli práva a záväzky rozdelenej obchodnej spoločnosti FK - INVEST a.s. v rozsahu delimitačného protokolu. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 28.8.1998.
  (from: 09/17/1998)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 08.06.1999. So spoločnosťou sa zlúčila spoločnosť Poľnonákup Žitňan Komárno a.s. so sídlom Dunajské nábr. 14, Komárno, IČO: 36 519 162, ktorá bola dňom 28.06.1999 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10010/N. Na spoločnosť prechádzajú ako na právneho nástupcu všetky práva a záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti Poľnonákup Žitňan Komárno a.s..
  (from: 06/28/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 16.11.1999.
  (from: 08/30/2000)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 13.09.2000.
  (from: 12/12/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.6.2001 č. k. 8K 17/01 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno, IČO: 36 185 141. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená: JUDr. Erika Filkusová, advokátka, Bárdošova 50, 831 01 Bratislava.
  (from: 09/27/2002)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 13.11.2007 č. k. 8K 17/01-1218 právoplatným dňa 18.12.2007 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s., Dunajské nábrežie 14, Komárno, IČO: 36 185 141 po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Erika Filkusová, advokátka so sídlom Bárdošova 50, 831 01 Bratislava bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/01/2008)
Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 21.03.2021 začaté konanie o zrušení spoločnosti POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s., IČO: 36 185 141, konanie je vedené pod sp. zn. 23CbR/44/2021.
  (from: 07/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person