Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  10/S

Obchodné meno: 
STREDOSLOVENSKÉ LESY, štátny podnik
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Nám.Slovenského národného povstania 8
Banská Bystrica 974 00
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
IČO: 
00 156 655
  (od: 01.01.1989)
Deň zápisu: 
01.01.1989
  (od: 01.01.1989)
Deň výmazu: 
29.10.1999
  (od: 29.10.1999)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1989)
Predmet činnosti: 
Povinná činnosť:
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečenie dostatku osiva a sadiva pre potreby štátneho podniku vrátane dostatočného množstva kvalitného sadbového materiálu v druhej skladbe požadovanej LHP
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferen- covaného obhospodárovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochraných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odberateľom podľa osobitných predpisov
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy, biologické, sta- vebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch v správe štátneho podniku
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
odborná správa lesov užívaných štátnymi podnikmi a organizáciami podľa osobitných predpisov
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a v užívaní organizácií lesného hospodárstva
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného národného majetku, zo zákona o lesoch, zákona SNR o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
výkon činnosti so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Ostatná činnosť:
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
výkon poľovného a rybárskeho práva v poľovníckych a rybárskych revíroch a réžií štátneho podniku, ako aj dozor nad touto čin- nosťou u revírov, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným socialistickým organizáciam
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia investičnej výstavby, opráv a údržby základných fondov, dopravných strojov a mechanizmov prednostne pre podniky a organizácie rezortu
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
projektová a investičná činnosť pre iné organizácie
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
pridružená poľnohospodárska a drevárska výroba vrátane krmných zmesí v Michalovej, ťažba stromov rastúcich mimo lesa
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
normotrorná činnosť v oblasti normovania ekonomiky práce za odplatu pre organizácie lesného hospodárstva
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zber, nákup, predaj a spracovanie výrobkov a produktov lesa, vrátane zveriny
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
výkon vnútro-obchodnej činnosti - predaj *lesníckeho náradia *nepotrebných základných prostriedkov *ochranných a pracovných súčiastok *stavebného materiálu *náhradných dielov *drobného a spotrebného tovaru *kožušín *výrobkov z dreva *okrasných drevín *motorových píl, príslušenstva náradia, ako aj zabezpečenie ich servisu
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
zabezpečovanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť v bodoch horeuvedenej činnosti
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
výkon zahraničnoobchodnej činnosti v zmysle povolenia Federálneho ministerstva zahra- ničného obchodu č.j. 6/290/63/89 zo dňa 8.3.1989 a výkon zahraničnoobchodnej činnosti v zmysle povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č.j. 419/6/89, poradové čislo 208, zo dňa 8.6.1989
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
automatizované spracovanie dát
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
poskytovanie software
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
drevárska výroba
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
strojárska výroba
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
oprava a údržba strojných zariadení
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
cestná nákladná doprava
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 27.08.1993 do: 28.10.1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 10.01.1995 do: 28.10.1999)
obchodná činnosť v oblasti hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 10.01.1995 do: 28.10.1999)
zemné a výkopové práce
  (od: 10.01.1995 do: 28.10.1999)
opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
  (od: 10.01.1995 do: 28.10.1999)
stravovacie služby
  (od: 10.01.1995 do: 28.10.1999)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 10.01.1995 do: 28.10.1999)
geodetické a meracie práce
  (od: 16.06.1995 do: 28.10.1999)
diagnostika a opravy automobilovej techniky
  (od: 16.06.1995 do: 28.10.1999)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 16.06.1995 do: 28.10.1999)
trhacie práce
  (od: 16.06.1995 do: 28.10.1999)
zber, zhromažďovanie, dočasné skladovanie, triedenie, spracovanie odpadov kompostovaním, využívanie odpadov ako druhotných surovín a preprava odpadov
  (od: 10.01.1997 do: 28.10.1999)
dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov včetne zabezpečenia a likvidácie lomov
  (od: 10.01.1997 do: 28.10.1999)
Štatutárny orgán: 
Ing. Jaroslav Herich - poverený riadením štátneho podniku
Uľanská cesta 160
Banská Bystrica
  (od: 03.04.1995 do: 27.11.1995)
Ing. Jaroslav Herich - riaditeľ
Uľanská cesta 160
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 25.02.1998)
Ing. Blažej Možucha - riaditeľ
Jelšová 23
Banská Bystrica
  (od: 12.01.1999 do: 28.10.1999)
Ing. Ján Novák - I. zástupca riaditeľa
kpt. Nálepku 2107
Zvolen
  (od: 27.08.1993 do: 16.10.1994)
Ing. Ján Novák , CSc. - I. zástupca riaditeľa
Kozačeka 2107/16
Zvolen
  (od: 17.10.1994 do: 30.01.1995)
Ing. Ján Novák , CSc. - I. zástupca riaditeľa, ekonomický námestník
kpt. Nálepku 2107
Zvolen
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Ing. Ján Novák , CSc. - I. zástupca riaditeľa, obchodno-ekonomický námestník
Kozačeka 2107/16
Zvolen
  (od: 31.01.1995 do: 25.02.1998)
Ing. Ján Novák , CSc. - I. zástupca riaditeľa, obchodno-ekonomický námestník
Kozačeka 2107/16
Zvolen
  (od: 26.02.1998 do: 28.10.1999)
Ing. Ivan Scheimer - riaditeľ
Národná 16
Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 11.05.1994)
Ing. František Štulajter - poverený riaditeľ štátneho podniku
Národná 16
Banská Bystrica
  (od: 12.05.1994 do: 16.10.1994)
Ing. František Štulajter - riaditeľ
Národná 16
Banská Bystrica
  (od: 17.10.1994 do: 09.11.1994)
Ing. František Štulajter , CSc - riaditeľ
Národná 16
Banská Bystrica
  (od: 26.02.1998 do: 11.01.1999)
Ing. František Štulajter , CSc. - riaditeľ
Národná 16
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1994 do: 02.04.1995)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Odštepný závod: 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Čierny Balog
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Čierny Balog
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Engler
304
Čierny Balog
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Žarnovica
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Železničná 5
Žarnovica
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Ľudovít Graus
748
Tekovská Breznica
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Krupina
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Saská 1671
Krupina
  (od: 03.04.1995 do: 28.10.1999)
Sládkovičova 14
Krupina
  (od: 01.01.1989 do: 02.04.1995)
Vedúci: 
Ing. Albert Macko
Krupinica 432
Krupina
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Kriváň
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Kriváň
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Jaloviar
Sama Chalúpku 8
Detva
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Modrý Kameň
  (od: 10.11.1994 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Zámocká 62
Modrý Kameň
  (od: 10.11.1994 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Ján Michelík
Radvanská 23
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1994 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný závod zásobovania Banská Bystrica
  (od: 13.01.1995 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Srnková 5
Banská Bystrica
  (od: 13.01.1995 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Čeman
Mlynská 599/25
Divín
  (od: 13.01.1995 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Lučenec
  (od: 31.01.1995 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
B. Nemcovej 2
Lučenec
  (od: 31.01.1995 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Ján Žarnovičan
Gagarinova 30
Lučenec
  (od: 31.01.1995 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Beňuš
  (od: 06.05.1996 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Beňuš
  (od: 06.05.1996 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jaromír Pôbiš
Trosky 86
Michalová
  (od: 06.05.1996 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Slovenská Ľupča
  (od: 06.05.1996 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 06.05.1996 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Dušan Ramaj
Pod Hrádok 341
Predajná
  (od: 06.05.1996 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný lesný závod Revúca
  (od: 21.08.1997 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Nám. Slobody 2
Revúca
  (od: 21.08.1997 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Kubiš
407
Muráň
  (od: 21.08.1997 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odšepný závod Lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 29.06.1999 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Srnková 25
Banská Bystrica
  (od: 29.06.1999 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Slotta
Sitnianska 13
Banská Bystrica
  (od: 29.06.1999 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Rimavská Sobota
  (od: 13.07.1999 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Potravinárska
Rimavská Sobota
  (od: 13.07.1999 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Timko
Hlavná 428
Hnúšťa
  (od: 13.07.1999 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Rimavská Sobota
  (od: 01.01.1989 do: 12.07.1999)
Sídlo: 
Potravinárska
Rimavská Sobota
  (od: 03.04.1995 do: 12.07.1999)
ul. Potravinárska
Rimavská Sobota
  (od: 27.08.1993 do: 02.04.1995)
Gorkého 4
Rimavská Sobota
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Kovalčík
Fábryho 7
Rimavská Sobota
  (od: 01.01.1989 do: 12.07.1999)
 
 
Názov: 
Odšepný závod Lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 28.06.1999)
Sídlo: 
Srnková 25
Banská Bystrica
  (od: 27.08.1993 do: 28.06.1999)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Beňuš
  (od: 17.10.1994 do: 05.05.1996)
Sídlo: 
Beňuš
  (od: 17.10.1994 do: 05.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Galgoň
Hronská 60
Závadka nad Hronom
  (od: 17.10.1994 do: 05.05.1996)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Slovenská Ľupča
  (od: 31.01.1995 do: 05.05.1996)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 31.01.1995 do: 05.05.1996)
Vedúci: 
Ing. Ivan Scheimer
Národná 16
Banská Bystrica
  (od: 31.01.1995 do: 05.05.1996)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Banská Bystrica
  (od: 10.11.1994 do: 30.01.1995)
Sídlo: 
9. mája 12
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1994 do: 30.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Milan Lubý
Slnečná 6
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1994 do: 30.01.1995)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Hnúšťa
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Sídlo: 
ul. kpt. Nálepku 141
Hnúšťa
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Štefan Danko
TSK 9/5
Rimavská Sobota
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Žiar nad Hronom
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Sídlo: 
ul. SNP 937
Žiar nad Hronom
  (od: 27.08.1993 do: 30.01.1995)
Šášovské Podhradie
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Vedúci: 
Ing. Pavel Maruška
Chrástekova 1125
Žiar nad Hronom
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Lučenec
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Sídlo: 
B. Nemcovej 2
Lučenec
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Ondrej Stančík
Dobšinského 45
Lučenec
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Brezno
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Sídlo: 
Švermova 1
Brezno
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Ján Paroš
173
Mýto pod Ďumbierom
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Slovenská Ľupča
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 27.08.1993 do: 30.01.1995)
Pod zámkom
Slovenská Ľupča
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Vedúci: 
Ing. Cyril Faško
84
Selce
  (od: 01.01.1989 do: 30.01.1995)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 09.11.1994)
Sídlo: 
9. mája 12
Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 09.11.1994)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Herich
Uľanská cesta 160
Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 09.11.1994)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Modrý Kameň
  (od: 27.08.1993 do: 09.11.1994)
Sídlo: 
Zámocká 62
Modrý Kameň
  (od: 27.08.1993 do: 09.11.1994)
Vedúci: 
Ing. Gabriel Baláž
Mládeže 19
Lučenec
  (od: 27.08.1993 do: 09.11.1994)
 
 
Názov: 
Odštepný Lesný závod Modrý Kameň
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Sídlo: 
Modrý Kameň
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Olexa
Družstevná 2241/33
Zvolen
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
 
 
Názov: 
dšepný závod Lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Sídlo: 
Srnková 25
Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 26.08.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Mláka
Strážovská 2
Banská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 28.06.1999)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR
Bratislava
  (od: 01.01.1989 do: 25.02.1998)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Bratislava
  (od: 26.02.1998 do: 28.10.1999)
Kmeňové imanie: 
1 928 427 000 Sk
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik Stredoslovenské lesy, sídlo Nám. SNP 8, Banská Bystrica sa zrušuje bez likvidácie formou zlúčenia ku dňu 1.7.1999, v zmysle §§ 14, 15, 26 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2795/1990-420 zo dňa 20.4.1999. Všetok majetok, práva a povinnosti zanikajúceho štátneho podniku prechádzajú na Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, ktorý sa stáva právnym nástupcom. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako aj na základe súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. sa uvedený štátny podnik z obchodného registra ku dňu 29.10.1999 vymazáva.
  (od: 29.10.1999)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR, č.1249/110-1988,zo dňa 6.12.1988, podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, ako štátny podnik na uspokojovanie verejno- prospešných záujmov v zmysle § 23 a 26 zák. č. 111/90 Zb o štátnom podniku. Starý spis: Pš 59
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 108 59/1994 - 420 zo dňa 13.12.1994 bol rozšírený predmet predmet činnosti š.p. v zmysle živnostenského listu a koncesnej listiny.
  (od: 16.06.1995 do: 28.10.1999)
Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva SR č. 963/ 1998-100, zo dňa 23.12.1998 bol v zmysle ust. § 19 ods. 2 zák. č. 111/1990 Zb. dňom 31.12.1998 odvolaný dote- rajší riaditeľ a rozhodnutím č. 2963/1998-100, z 23.12. 1998 dňom 01.01.1999 poverený riadením podniku Ing. Blažej Možucha.
  (od: 12.01.1999 do: 28.10.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)