Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3318/S

Business name: 
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
  (from: 10/27/1997)
Registered seat: 
Bakossova 60
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/01/2007)
Identification number (IČO): 
31 644 791
  (from: 02/14/1996)
Date of entry: 
02/14/1996
  (from: 02/14/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/14/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/14/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/14/1996)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/14/1996)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/19/1997)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 12/19/1997)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 12/19/1997)
montáž, údržba a opravy slaboprúdových rozvodov
  (from: 12/19/1997)
inžinierska činnosť v stavebníctve:
  (from: 12/19/1997)
obstarávanie prác a dodávok
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií
  (from: 12/19/1997)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 12/19/1997)
zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a stavebných potvrdení
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 12/19/1997)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 12/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1997)
vymáhanie pohľadávok mimo výkonu súdnych rozhodnutí - faktoring
  (from: 12/19/1997)
forfaiting
  (from: 12/19/1997)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 12/19/1997)
montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 04/07/1998)
montáž, oprava a údržba plynových zariademní
  (from: 09/20/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 05/13/2004)
prevádzkovanie kotolne
  (from: 05/13/2004)
výroba a montáž plastových okien
  (from: 08/05/2005)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 08/05/2005)
výroba a rozvod tepla
  (from: 08/05/2005)
udržiavanie trvale trávnatých porastov, kríkov a stromov
  (from: 08/08/2006)
údržba chodníkov a ciest
  (from: 08/08/2006)
deratizačná, dezinfekčná činnosť, herbecízne a chemické postreky burín a drevín
  (from: 08/08/2006)
úprava terénov, kosenie a hrabanie trávnatých plôch
  (from: 08/08/2006)
strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev v letnom a zimnom období
  (from: 08/08/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/08/2006)
odvoz, uskladnenie a likvidácia pokosenej trávy
  (from: 11/15/2006)
prerezávanie stromov, strihanie okrasných drevín a krovín vrátane likvidácie iného ako nebezpečného odpadu
  (from: 11/15/2006)
strojné zametanie a polievanie spevnených plôch, komunikácií a chodníkov
  (from: 11/15/2006)
odstraňovanie snehu a cencúľov zo všetkých druhov striech
  (from: 11/15/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 04/17/2007)
zemné výkopové práce
  (from: 04/17/2007)
obklady stien suchým spôsobom
  (from: 04/17/2007)
príprava staveniska
  (from: 04/17/2007)
obstarávanie služieb v spojení so správou opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 04/17/2007)
mechanické búracie a demolačné práce
  (from: 04/17/2007)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 04/17/2007)
výroba, montáž a údržba elektrických zariadení
  (from: 08/14/2007)
sprostredkovanie revízií a skúšok prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 08/14/2007)
sprostredkovanie revízií a skúšok vyhradených plynových zariadení
  (from: 08/14/2007)
sprostredkovanie revízíí a škúšok elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 08/14/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/14/2007)
sklenárske práce
  (from: 08/14/2007)
poskytovanie služieb pre domácnosť
  (from: 02/06/2008)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 02/06/2008)
prevádzkovanie verejných wc
  (from: 02/06/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/06/2008)
čistenie a kontrola komínov
  (from: 02/04/2009)
preskúšavanie komínov
  (from: 02/04/2009)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0455/30/08/EZ zo dňa 13.10.2008 - tlakových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0456/30/08/TZ zo dňa 15.10.2008 - plynových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0457/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008 a Oprávnenia č. 0458/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008
  (from: 02/04/2009)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 04/15/2010)
sťahovacie služby
  (from: 12/17/2011)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 12/17/2011)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 12/17/2011)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 12/17/2011)
Geodetické a kartografické činnosti vrátane fotogrametrie a 3D skenovania
  (from: 04/16/2019)
Partners: 
Ing. Ľubomír Vaňo
Jaseňová 50
Banská Bystrica 974 09
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubomír Vaňo
Amount of investment: 6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 05/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/16/2019)
Ing. Jaroslav Valko
Smreková 7/A
Banská Bystrica 974 05
From: 08/22/2016
  (from: 09/09/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Pri podpisovaní k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/16/2019)
Procuration: 
Ing. Jozef Skladaný
Tatranská 30
Banská Bystrica 974 11
From: 02/02/2022
  (from: 02/02/2022)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 02/02/2022)
Capital: 
6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 01/10/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/14/1996)
. Zapisuje sa dodatok č. 1 schválený valným zhromaždením zo dňa 1.3.1997.
  (from: 03/25/1997)
. Spoločník na valnom zhromaždení dňa 22.10.1997 schválil dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/27/1997)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 schválil dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/01/1997)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1997 schválil dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/19/1997)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 5.1.1998 schválil dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/13/1998)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 8.12.1997.
  (from: 03/17/1998)
. Spoločník dňa 26.3.1998 rozhodol o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/07/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.10.1999 spoločník schválil Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/27/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2000 a dodatok č. 2.
  (from: 07/13/2000)
. Valné zhromaždenie dňa 12.7.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 7.
  (from: 09/20/2000)
. Dňa 23.12.2002 vyhotovil konateľ úplné znenie spoločen- skej zmluvy v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 10/03/2003)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person