Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  155/S

Obchodné meno: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  (od: 09.06.2000)
Lesy Slovenskej republiky
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
Sídlo: 
Námestie SNP 8
Banská Bystrica 975 66
  (od: 29.10.1999)
IČO: 
36 038 351
  (od: 29.10.1999)
Deň zápisu: 
29.10.1999
  (od: 29.10.1999)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 29.10.1999)
Predmet činnosti: 
správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
  (od: 29.10.1999)
užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov
  (od: 29.10.1999)
zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií
  (od: 29.10.1999)
záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov
  (od: 29.10.1999)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (od: 29.10.1999)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva
  (od: 29.10.1999)
predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
  (od: 29.10.1999)
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (od: 29.10.1999)
zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania
  (od: 29.10.1999)
výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (od: 29.10.1999)
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 29.10.1999)
ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa
  (od: 29.10.1999)
drevárska výroba
  (od: 29.10.1999)
strojárska výroba
  (od: 29.10.1999)
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 29.10.1999)
zememeračské a geodetické práce
  (od: 29.10.1999)
servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (od: 29.10.1999)
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov
  (od: 29.10.1999)
vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu
  (od: 29.10.1999)
verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava
  (od: 29.10.1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 29.10.1999)
veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 29.10.1999)
poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov
  (od: 29.10.1999)
prevádzkovanie bufetov
  (od: 29.10.1999)
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.10.1999)
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch
  (od: 09.06.2000)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku
  (od: 09.06.2000)
výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika
  (od: 09.06.2000)
zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži
  (od: 09.06.2000)
pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce
  (od: 09.06.2000)
stolárske práce
  (od: 09.06.2000)
porez guľatiny
  (od: 09.06.2000)
pilčícke práce
  (od: 09.06.2000)
približovanie dreva
  (od: 09.06.2000)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 09.06.2000)
výroba nástrojov
  (od: 09.06.2000)
zámočnícke práce
  (od: 09.06.2000)
kovoobrábanie
  (od: 09.06.2000)
oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov
  (od: 09.06.2000)
oprava motorových vozidiel
  (od: 09.06.2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 09.06.2000)
opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 09.06.2000)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.06.2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 09.06.2000)
inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (od: 09.06.2000)
projektovanie stavieb: lesné cesty, technológia drevoskladov
  (od: 09.06.2000)
projektovanie stavieb: hradenie bystrín, pozemné stavby, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie, projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov, projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie, projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn, projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu, projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice
  (od: 09.06.2000)
geodetické a kartografické práce
  (od: 09.06.2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.06.2000)
prenájom nehnuteľných vecí
  (od: 09.06.2000)
upratovacie práce
  (od: 09.06.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.06.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.06.2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (od: 09.06.2000)
nákladná cestná doprava
  (od: 09.06.2000)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 09.06.2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 09.06.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 09.06.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 09.06.2000)
trhacie práce
  (od: 09.06.2000)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (od: 09.12.2002)
prevádzkovanie strelnice
  (od: 24.06.2005)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
  (od: 23.11.2006)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
  (od: 08.12.2007)
prevádzkovanie múzea
  (od: 10.05.2008)
prevádzkovanie knižnice
  (od: 10.05.2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 10.05.2008)
vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
  (od: 10.05.2008)
organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
  (od: 10.05.2008)
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
  (od: 10.05.2008)
činnosť odborného lesného hospodára
  (od: 10.06.2017)
výroba hroznového vína
  (od: 10.06.2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 10.06.2017)
vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva
  (od: 21.09.2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 09.01.2018)
zabezpečenie činnosti odborného lesného hospodárstva
  (od: 09.06.2000 do: 09.06.2017)
výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch a v režijných revíroch štátneho podniku
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
pestovanie a šľachtenie okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a užívaní štátneho podniku
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
zber a výkup lesných plodín
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
prevádzkovanie cestovných kancelárií a poskytovanie služieb s tým spojených
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
  (od: 29.10.1999 do: 08.06.2000)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 24.12.2020)
Ing. Tibor Köszeghy , MPH
Čukárska Paka 428
Veľká Paka 930 51
Vznik funkcie: 16.07.2021
  (od: 29.07.2021)
Ing. Ján Beňa - poverený generálny riaditeľ
Čilistov 7
Šamorín
Vznik funkcie: 10.07.2009
  (od: 18.07.2009 do: 12.10.2009)
Ing. Ján Beňa - poverený generálny riaditeľ
Čilistov 7
Šamorín
Vznik funkcie: 10.07.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 13.10.2009 do: 12.10.2009)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.09.2015
  (od: 17.09.2015 do: 15.04.2016)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.09.2015 Skončenie funkcie: 05.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 15.04.2016)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 10.08.2016 do: 10.07.2018)
Ing. Jozef Bystriansky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 11.07.2018 do: 10.07.2018)
Ing. Jozef Bystriansky - poverený generálny riaditeľ
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 14.07.2016)
Ing. Jozef Bystriansky - poverený generálny riaditeľ
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.04.2016 Skončenie funkcie: 05.07.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 307/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.03.2021
  (od: 09.04.2021 do: 28.07.2021)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 307/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.03.2021 Skončenie funkcie: 15.07.2021
  (od: 29.07.2021 do: 28.07.2021)
Ing. Tomáš Čuka - poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 29.03.2021)
Ing. Tomáš Čuka - poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 28.11.2020 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 30.03.2021 do: 29.03.2021)
JUDr. Ján Golian - 1. zástupca
290
Mýtna 985 53
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 24.12.2020 do: 24.03.2021)
JUDr. Ján Golian - 1. zástupca
290
Mýtna 985 53
Vznik funkcie: 20.11.2020 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 25.03.2021 do: 24.03.2021)
JUDr. Ján Golian - poverený riadením
Mýtna 290
Mýtna 985 53
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 30.03.2021 do: 08.04.2021)
JUDr. Ján Golian - poverený riadením
Mýtna 290
Mýtna 985 53
Vznik funkcie: 01.03.2021 Skončenie funkcie: 11.03.2021
  (od: 09.04.2021 do: 08.04.2021)
Ing. Ctibor Határ - poverený generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
Vznik funkcie: 21.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Ctibor Határ - poverený generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
Vznik funkcie: 21.04.2012 Skončenie funkcie: 13.06.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Ctibor Határ , generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 13.07.2012 do: 23.04.2015)
Ing. Ctibor Határ , generálny riaditeľ
Staničná 7
Slepčany 951 52
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Miroslav Holienčík - I. zástupca generálneho riaditeľa - organizačný riaditeľ
Jarná 2605/2
Žilina
Skončenie funkcie: 02.01.2003
  (od: 22.12.1999 do: 17.07.2003)
Ing. Peter Chrust - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 03.12.2008
  (od: 30.12.2008 do: 17.07.2009)
Ing. Peter Chrust - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 03.12.2008 Skončenie funkcie: 10.07.2009
  (od: 18.07.2009 do: 17.07.2009)
Ing. Arpád Kavečanky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Páterova 713/117
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 14.07.2009
  (od: 18.07.2009 do: 08.12.2009)
Ing. Arpád Kavečanky - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Páterova 713/117
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 14.07.2009 Skončenie funkcie: 13.11.2009
  (od: 09.12.2009 do: 08.12.2009)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D. - 1. zástupca generálneho riaditeľa
140
Smolník 055 66
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 11.07.2018 do: 06.04.2020)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D. - 1. zástupca generálneho riaditeľa
140
Smolník 055 66
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 26.03.2020
  (od: 07.04.2020 do: 06.04.2020)
Mgr. Ján Kostiar - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 06.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 02.05.2016)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 09.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 16.09.2015)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 09.11.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2015
  (od: 17.09.2015 do: 16.09.2015)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 06.04.2016
  (od: 03.05.2016 do: 14.07.2016)
Mgr. Ján Kostrian - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Šášovské Podhradie 125
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 06.04.2016 Skončenie funkcie: 07.07.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Ing. Dana Kráľová , MBA - 1. zástupca generálneho riaditeľa
59
Čerín 974 01
Vznik funkcie: 27.03.2020
  (od: 07.04.2020 do: 23.12.2020)
Ing. Dana Kráľová , MBA - 1. zástupca generálneho riaditeľa
59
Čerín 974 01
Vznik funkcie: 27.03.2020 Skončenie funkcie: 31.10.2020
  (od: 24.12.2020 do: 23.12.2020)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš , PhD. - generálny riaditeľ
SNP 52
Badín 976 32
Vznik funkcie: 22.12.2006
  (od: 03.02.2007 do: 17.07.2009)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš , PhD. - generálny riaditeľ
SNP 52
Badín 976 32
Vznik funkcie: 22.12.2006 Skončenie funkcie: 09.07.2009
  (od: 18.07.2009 do: 17.07.2009)
RNDr. Peter Morong - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 11.09.2014
  (od: 10.10.2014 do: 23.04.2015)
RNDr. Peter Morong - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 11.09.2014 Skončenie funkcie: 01.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
RNDr. Peter Morong - generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 01.07.2015
  (od: 22.07.2015 do: 15.04.2016)
RNDr. Peter Morong - generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 04.04.2016
  (od: 16.04.2016 do: 15.04.2016)
RNDr. Peter Morong - poverený generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 01.04.2015
  (od: 24.04.2015 do: 21.07.2015)
RNDr. Peter Morong - poverený generálny riaditeľ
Hlboká 2950/1c
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2015
  (od: 22.07.2015 do: 21.07.2015)
Ing. Blažej Možucha - generálny riaditeľ
Jelšová 23
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 29.10.1999 do: 29.04.2003)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
Vznik funkcie: 19.01.2007
  (od: 03.02.2007 do: 17.07.2009)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
Vznik funkcie: 19.01.2007 Skončenie funkcie: 10.07.2009
  (od: 18.07.2009 do: 17.07.2009)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
Vznik funkcie: 20.07.2010
  (od: 30.07.2010 do: 22.11.2010)
Ing. Ľuboš Németh - 1. zástupca generálneho riaditeľa
193
Nevidzany 951 62
Vznik funkcie: 20.07.2010 Skončenie funkcie: 08.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 22.11.2010)
Ing. Ján Novák , CSc. - II. zástupca generálneho riaditeľa - ekonomicko-obchodný riaditeľ
J.Kozačeka 2107/16
Zvolen
Skončenie funkcie: 15.04.2003
  (od: 30.01.2002 do: 17.07.2003)
Ing. Ján Novák , CSc. - II. zástupca generálneho riaditeľa - ekonomický riaditeľ
J.Kozačeka 2107/16
Zvolen
  (od: 22.12.1999 do: 29.01.2002)
Ing. Igor Olajec - riaditeľ
Lesnícka 444/1
Kováčová 962 37
Vznik funkcie: 02.02.2006
  (od: 21.02.2006 do: 22.11.2006)
Ing. Igor Olajec - riaditeľ
Lesnícka 444/1
Kováčová 962 37
Vznik funkcie: 02.02.2006 Skončenie funkcie: 18.10.2006
  (od: 23.11.2006 do: 22.11.2006)
Ing. Alojz Riško - generálny riaditeľ
Stred 798
Zákopčie 023 11
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 13.10.2009 do: 29.07.2010)
Ing. Alojz Riško - generálny riaditeľ
Stred 798
Zákopčie 023 11
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 16.07.2010
  (od: 30.07.2010 do: 29.07.2010)
Ing. Marian Staník - generálny riaditeľ
Zelená 4453/2D
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 06.04.2020)
Ing. Marian Staník - generálny riaditeľ
Zelená 4453/2D
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.10.2016 Skončenie funkcie: 24.03.2020
  (od: 07.04.2020 do: 06.04.2020)
Ing. Jozef Staško - poverený generálny riaditeľ
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 06.07.2016
  (od: 15.07.2016 do: 13.10.2016)
Ing. Jozef Staško - poverený generálny riaditeľ
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 06.07.2016 Skončenie funkcie: 04.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 13.10.2016)
Ing. Ivana Špiláková - I. zástupca generálneho riaditeľa
9. mája 58
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 16.04.2003
  (od: 05.01.2004 do: 20.02.2006)
Ing. Ivana Špiláková - I. zástupca generálneho riaditeľa
9. mája 58
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 16.04.2003 Skončenie funkcie: 09.02.2006
  (od: 21.02.2006 do: 20.02.2006)
Ing. Ján Štefánik - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Letecká 58
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 16.04.2003
  (od: 05.01.2004 do: 29.12.2008)
Ing. Ján Štefánik - 2. zástupca generálneho riaditeľa
Letecká 58
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 16.04.2003 Skončenie funkcie: 02.12.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Ing. Ján Švančara - 2. zástupca generálneho riaditeľa
316
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 09.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Švančara - 2. zástupca generálneho riaditeľa
316
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 09.11.2010 Skončenie funkcie: 12.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Alexander Tóth - 3. zástupca generálneho riaditeľa
Orgovanová 5
Nové Zámky
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 05.01.2004 do: 24.03.2006)
Ing. Alexander Tóth - 3. zástupca generálneho riaditeľa
Orgovanová 5
Nové Zámky
Vznik funkcie: 01.06.2003 Skončenie funkcie: 01.03.2006
  (od: 25.03.2006 do: 24.03.2006)
Ing. Ľubomír Veselý - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Tatranská 6320/45
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.11.2009
  (od: 09.12.2009 do: 29.07.2010)
Ing. Ľubomír Veselý - 1. zástupca generálneho riaditeľa
Tatranská 6320/45
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.11.2009 Skončenie funkcie: 19.07.2010
  (od: 30.07.2010 do: 29.07.2010)
Ing. Vladimír Vígľašský
Pri Rajčianke 44
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.10.2006
  (od: 23.11.2006 do: 30.11.2006)
Ing. Vladimír Vígľašský - riaditeľ
Pri Rajčianke 44
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.10.2006
  (od: 01.12.2006 do: 02.02.2007)
Ing. Vladimír Vígľašský - riaditeľ
Pri Rajčianke 44
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 19.10.2006 Skončenie funkcie: 21.12.2006
  (od: 03.02.2007 do: 02.02.2007)
Ing. Matej Vigoda - generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 10.07.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Matej Vigoda - generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 27.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Matej Vigoda - poverený generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 25.03.2020
  (od: 07.04.2020 do: 09.07.2020)
Ing. Matej Vigoda - poverený generálny riaditeľ
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 25.03.2020 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Ing. Karol Vinš - generálny riaditeľ
Červenákova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 30.04.2003 do: 24.05.2005)
Ing. Karol Vinš - generálny riaditeľ
Hany Meličkovej 2984/19
Bratislava-Karlova Ves
Vznik funkcie: 21.03.2003
  (od: 25.05.2005 do: 20.02.2006)
Ing. Karol Vinš - generálny riaditeľ
Hany Meličkovej 2984/19
Bratislava-Karlova Ves
Vznik funkcie: 21.03.2003 Skončenie funkcie: 01.02.2006
  (od: 21.02.2006 do: 20.02.2006)
Ing. Igor Viszlai - generálny riaditeľ
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 17.10.2010
  (od: 23.11.2010 do: 25.04.2012)
Ing. Igor Viszlai - generálny riaditeľ
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 17.10.2010 Skončenie funkcie: 20.04.2012
  (od: 26.04.2012 do: 25.04.2012)
Ing. Igor Viszlai - poverený
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 17.07.2010
  (od: 30.07.2010 do: 22.11.2010)
Ing. Igor Viszlai - poverený
A. Hlinku 12
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 17.07.2010 Skončenie funkcie: 16.10.2010
  (od: 23.11.2010 do: 22.11.2010)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (od: 29.07.2021)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (od: 24.12.2020 do: 28.07.2021)
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (od: 21.02.2006 do: 23.12.2020)
Za štátny podnik podpisuje a zastupuje ho generálny riaditeľ. V prípade neprítomnosti riaditeľa právne úkony za podnik podpisujú dvaja zástupcovia zapísaní v obchodnom registri, a to spoločne I.zástupca generálneho riaditeľa s ďalším zástupcom generálneho riaditeľa.
  (od: 05.01.2004 do: 20.02.2006)
Za štátny podnik podpisuje a zastupuje ho generálny riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (od: 22.12.1999 do: 04.01.2004)
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje generálny riaditeľ.
  (od: 29.10.1999 do: 21.12.1999)
Odštepný závod: 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Mgr. Ing. Peter Petrášek
Školská 218/22
Huncovce 059 92
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín 911 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Paučin
Bošáca 15
Bošáca 913 07
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica 966 81
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Juraj Borik
Voznica 161
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice 919 04
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Matys
549
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Kovalčík
Pôbišovo 485
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca 050 80
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Jozef Michňa
81
Šivetice 049 14
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Peter Korenko
Tolstého 3236/11
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky 951 93
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Daniel Benček
457
Hostie 951 94
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava 048 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Richard Jakubička
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance 073 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Lucia Miňová PhD.
119
Jovsa 072 32
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina 011 45
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza 971 53
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
334
Kriváň 962 04
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ján Sokol
Krivec 103
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo 029 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Róbert Sivčák
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica 017 22
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Juraj Buzalka
Strelenka 597
Lysá pod Makytou 020 54
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča 976 13
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Peter Dúbravský
Gazdovský rad 43/25
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 31.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Peter Brezina
1079
Lučivná 059 31
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 30.04.2021)
Sídlo: 
455
Beňuš 976 64
  (od: 30.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 30.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 13.05.2021)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 13.05.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Mokráň
Súhrady 77/2
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 1.5.2021
  (od: 13.05.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.05.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 18.04.2020 do: 12.05.2021)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 18.04.2020 do: 12.05.2021)
Vedúci: 
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 12.05.2021)
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.4.2021
  (od: 13.05.2021 do: 12.05.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 12.05.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ján Marcin
Park Angelinum 1130/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Ján Marcin
Park Angelinum 1130/13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ivan Podhorec
Stará 229/48
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Ivan Podhorec
Stará 229/48
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Miloš Kunský
Záhradnícka 6
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Miloš Kunský
Záhradnícka 6
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Matúš Hanko
Hollého 18
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Matúš Hanko
Hollého 18
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Pavel Hriň
Sládkovičova 554/64
Zvolenská Slatina 962 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Pavel Hriň
Sládkovičova 554/64
Zvolenská Slatina 962 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. František Poleta
Severná 153/16
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. František Poleta
Severná 153/16
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 10.07.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 10.07.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
Vznik funkcie: 1.7.2020
  (od: 10.07.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
Vznik funkcie: 1.7.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 10.07.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 1.12.2020
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 1.12.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 1.12.2020
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
Vznik funkcie: 1.12.2020 Skončenie funkcie: 29.3.2021
  (od: 30.04.2021 do: 29.04.2021)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.12.2020 do: 29.04.2021)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 10.07.2020 do: 17.12.2020)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 10.07.2020 do: 17.12.2020)
Vedúci: 
Ing. Marek Tabernaus
Sama Chalupku 248/3
Polomka 976 66
Vznik funkcie: 1.7.2020
  (od: 10.07.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Marek Tabernaus
Sama Chalupku 248/3
Polomka 976 66
Vznik funkcie: 1.7.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 10.07.2020 do: 17.12.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 18.04.2020 do: 17.12.2020)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 18.04.2020 do: 17.12.2020)
Vedúci: 
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 27.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 17.12.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
Vedúci: 
Ing. Dušan Ramaj
Kalvárska 273/20
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
Ing. Dušan Ramaj
Kalvárska 273/20
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 7.4.2020 Skončenie funkcie: 30.6.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
Vedúci: 
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
Vznik funkcie: 8.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
Vznik funkcie: 8.4.2020 Skončenie funkcie: 30.6.2020
  (od: 10.07.2020 do: 09.07.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.04.2020 do: 09.07.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 05.05.2017 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 05.05.2017 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
Vznik funkcie: 9.3.2017
  (od: 05.05.2017 do: 17.04.2020)
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
Vznik funkcie: 9.3.2017 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 05.05.2017 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 11.07.2018 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 11.07.2018 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 1.7.2018
  (od: 11.07.2018 do: 17.04.2020)
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 1.7.2018 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.07.2018 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 20.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 20.9.2018 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 20.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 20.9.2018 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2018 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 07.12.2018 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 07.12.2018 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Mgr. Ľudmila Djubeková
Radová 448/9
Rabča 029 44
Vznik funkcie: 27.11.2018
  (od: 07.12.2018 do: 17.04.2020)
Ing. Mgr. Ľudmila Djubeková
Radová 448/9
Rabča 029 44
Vznik funkcie: 27.11.2018 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 07.12.2018 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 8.3.2019
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 8.3.2019 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
Vznik funkcie: 1.3.2019
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
Ing. Vlastimil Meniar
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
Vznik funkcie: 1.3.2019 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.03.2019 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 01.04.2020 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.04.2020 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 16.3.2020
  (od: 01.04.2020 do: 17.04.2020)
Ing. Ľubomír Kubinec
247
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 16.3.2020 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.04.2020 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šimkanin
Porubská 689/22
Vranov nad Topľou - Lomnica 093 03
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Jozef Šimkanin
Porubská 689/22
Vranov nad Topľou - Lomnica 093 03
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Vlastimil Uhlík
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 04
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Vlastimil Uhlík
Lesná 1267/8A
Smolenice 919 04
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Ján Vrbenský
192
Liptovské Kľačany 032 14
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Ján Vrbenský
192
Liptovské Kľačany 032 14
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Slavomír Kicko
Fraňa Kráľa 890/7
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 09.12.2016 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 09.12.2016 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.12.2016
  (od: 09.12.2016 do: 17.04.2020)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.12.2016 Skončenie funkcie: 6.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.12.2016 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 18.01.2017 do: 17.04.2020)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 18.01.2017 do: 17.04.2020)
Vedúci: 
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa-Likier 981 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 18.01.2017 do: 17.04.2020)
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa-Likier 981 01
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 7.4.2020
  (od: 18.04.2020 do: 17.04.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 18.01.2017 do: 17.04.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 11.10.2018 do: 31.03.2020)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 11.10.2018 do: 31.03.2020)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Iždinský
Telgárt 132
Telgárt 976 73
Vznik funkcie: 1.10.2018
  (od: 11.10.2018 do: 31.03.2020)
Ing. Vladimír Iždinský
Telgárt 132
Telgárt 976 73
Vznik funkcie: 1.10.2018 Skončenie funkcie: 15.3.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 11.10.2018 do: 31.03.2020)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 01.12.2016 do: 26.03.2019)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 01.12.2016 do: 26.03.2019)
Vedúci: 
Ing. Ľuboš Poláček
Letná 830/66
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 26.03.2019)
Ing. Ľuboš Poláček
Letná 830/66
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.11.2016 Skončenie funkcie: 7.3.2019
  (od: 27.03.2019 do: 26.03.2019)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 26.03.2019)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 07.12.2018 do: 26.03.2019)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 07.12.2018 do: 26.03.2019)
Vedúci: 
Ing. Vlastimil Meniar poverený riadením
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
Vznik funkcie: 17.11.2018
  (od: 07.12.2018 do: 26.03.2019)
Ing. Vlastimil Meniar poverený riadením
Lúčna 141/18
Nemce 974 01
Vznik funkcie: 17.11.2018 Skončenie funkcie: 28.2.2019
  (od: 27.03.2019 do: 26.03.2019)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 07.12.2018 do: 26.03.2019)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 20.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 20.9.2018 Skončenie funkcie: 16.11.2018
  (od: 07.12.2018 do: 06.12.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
Vedúci: 
Ing. František Poleta poverený riadením
Severná 153/16
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 20.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
Ing. František Poleta poverený riadením
Severná 153/16
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 20.9.2018 Skončenie funkcie: 26.11.2018
  (od: 07.12.2018 do: 06.12.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2018 do: 06.12.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 09.12.2016 do: 10.10.2018)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 09.12.2016 do: 10.10.2018)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kabina
Krivínska 93/48
Hronský Beňadik - časť Psiare 966 53
Vznik funkcie: 1.12.2016
  (od: 09.12.2016 do: 10.10.2018)
Ing. Róbert Kabina
Krivínska 93/48
Hronský Beňadik - časť Psiare 966 53
Vznik funkcie: 1.12.2016 Skončenie funkcie: 28.9.2018
  (od: 11.10.2018 do: 10.10.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.12.2016 do: 10.10.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 09.12.2016 do: 28.09.2018)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 09.12.2016 do: 28.09.2018)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 1.12.2016
  (od: 09.12.2016 do: 28.09.2018)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 1.12.2016 Skončenie funkcie: 19.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 28.09.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.12.2016 do: 28.09.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 05.12.2017 do: 28.09.2018)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 05.12.2017 do: 28.09.2018)
Vedúci: 
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 22.11.2017
  (od: 05.12.2017 do: 28.09.2018)
Ing. René Kozáčik
Kollárova 1532/6A
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 22.11.2017 Skončenie funkcie: 19.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 28.09.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 05.12.2017 do: 28.09.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
Vedúci: 
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 19.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 28.09.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
Vedúci: 
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 19.9.2018
  (od: 29.09.2018 do: 28.09.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 28.09.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 28.04.2017 do: 10.07.2018)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 28.04.2017 do: 10.07.2018)
Vedúci: 
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 1.4.2017
  (od: 28.04.2017 do: 10.07.2018)
Ing. Peter Chrust
Svederník 192
Dlhé Pole 013 32
Vznik funkcie: 1.4.2017 Skončenie funkcie: 30.6.2018
  (od: 11.07.2018 do: 10.07.2018)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 28.04.2017 do: 10.07.2018)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 07.10.2017 do: 04.12.2017)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 07.10.2017 do: 04.12.2017)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 1.10.2017
  (od: 07.10.2017 do: 04.12.2017)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105/3
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 1.10.2017 Skončenie funkcie: 21.11.2017
  (od: 05.12.2017 do: 04.12.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 07.10.2017 do: 04.12.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 01.12.2016 do: 06.10.2017)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 01.12.2016 do: 06.10.2017)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 06.10.2017)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 30.9.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 06.10.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 14.04.2017 do: 04.05.2017)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 14.04.2017 do: 04.05.2017)
Vedúci: 
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
Vznik funkcie: 9.3.2017
  (od: 14.04.2017 do: 04.05.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 14.04.2017 do: 04.05.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 22.02.2017 do: 27.04.2017)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 22.02.2017 do: 27.04.2017)
Vedúci: 
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 1.2.2017
  (od: 22.02.2017 do: 27.04.2017)
Ing. Elena Kubičková
Jaseňová 3220/16
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 1.2.2017 Skončenie funkcie: 31.3.2017
  (od: 28.04.2017 do: 27.04.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.02.2017 do: 27.04.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 22.02.2017 do: 13.04.2017)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 22.02.2017 do: 13.04.2017)
Vedúci: 
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
Vznik funkcie: 4.2.2017
  (od: 22.02.2017 do: 13.04.2017)
Ing. Marián Sejna
35
Strihovce 067 74
Vznik funkcie: 4.2.2017 Skončenie funkcie: 8.3.2017
  (od: 14.04.2017 do: 13.04.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.02.2017 do: 13.04.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
Vedúci: 
Ing. Marián Guniš
719
Liptovská Lužná 034 72
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
Ing. Marián Guniš
719
Liptovská Lužná 034 72
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 31.1.2017
  (od: 22.02.2017 do: 21.02.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
Vedúci: 
Ing. Jozef Staško
1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
Ing. Jozef Staško
1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 3.2.2017
  (od: 22.02.2017 do: 21.02.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 21.02.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 01.12.2016 do: 17.01.2017)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 01.12.2016 do: 17.01.2017)
Vedúci: 
Ing. Peter Mixtaj poverený riadením
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa - Likier 981 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.01.2017)
Inng. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa-Likier 981 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 17.01.2017)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 01.12.2016 do: 17.01.2017)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Vedúci: 
Ing. Štefan Zubriczký poverený riadením
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Ing. Štefan Zubriczký poverený riadením
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Vedúci: 
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
59
Čerín
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
59
Čerín
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Slotta poverený riadením
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
Ing. Miroslav Slotta poverený riadením
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2016
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 08.12.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Igor Zboja poverený riadením
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Igor Zboja poverený riadením
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
Dlhá 210/1
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
Dlhá 210/1
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Dušan Timko poverený riadením
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Dušan Timko poverený riadením
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý poverený riadením
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III - Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Ján Mokrý poverený riadením
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III - Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Jozef Sedlák poverený riadením
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Jozef Sedlák poverený riadením
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Jozef Valúch poverený riadením
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Jozef Valúch poverený riadením
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Ivan Danček poverený riadením
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Ivan Danček poverený riadením
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Dušan Ramaj poverený riadením
Podhrádok 341
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Dušan Ramaj poverený riadením
Podhrádok 341
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 29.01.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (od: 29.01.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Milan Vlček
255
Liptovská Porúbka 033 01
Vznik funkcie: 16.1.2016
  (od: 29.01.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Milan Vlček
255
Liptovská Porúbka 033 01
Vznik funkcie: 16.1.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.01.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 15.07.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 15.07.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
Vznik funkcie: 8.7.2016
  (od: 15.07.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Roman Heleš
1380
Raková 023 51
Vznik funkcie: 8.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 15.07.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Radomír Nečas poverený riadením
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Radomír Nečas poverený riadením
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Peter Mixtaj poverený riadením
Vladimíra Clementisa 215
Hnúšťa - Likier 981 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Martin Daxner poverený riadením
Školská 1683/147
Čierny Balog - Komov 976 52
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Martin Daxner poverený riadením
Školská 1683/147
Čierny Balog - Komov 976 52
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Vavrek poverený riadením
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Ján Vavrek poverený riadením
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Mizerák poverený riadením
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Ján Mizerák poverený riadením
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
RNDr. Peter Morong poverený riadením
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
RNDr. Peter Morong poverený riadením
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Milan Garaj poverený riadením
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Milan Garaj poverený riadením
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 13.09.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 13.09.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 27.8.2016
  (od: 13.09.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 27.8.2016 Skončenie funkcie: 20.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.09.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 14.10.2016 do: 30.11.2016)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 14.10.2016 do: 30.11.2016)
Vedúci: 
Ing. Jozef Staško poverený riadením
1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 6.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 30.11.2016)
Ing. Jozef Staško poverený riadením
1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 6.10.2016 Skončenie funkcie: 15.11.2016
  (od: 01.12.2016 do: 30.11.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 14.10.2016 do: 30.11.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 12.08.2016 do: 13.10.2016)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 12.08.2016 do: 13.10.2016)
Vedúci: 
Ing. Peter Pšak poverený riadením
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 14.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 13.10.2016)
Ing. Peter Pšak poverený riadením
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 14.7.2016 Skončenie funkcie: 5.10.2016
  (od: 14.10.2016 do: 13.10.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.08.2016 do: 13.10.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 19.05.2016 do: 12.09.2016)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 19.05.2016 do: 12.09.2016)
Vedúci: 
Ing. Darina Mlynarčíková
Hoskorná 51
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 17.5.2016
  (od: 19.05.2016 do: 12.09.2016)
Ing. Darina Mlynarčíková
Hoskorná 51
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 17.5.2016 Skončenie funkcie: 26.8.2016
  (od: 13.09.2016 do: 12.09.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 19.05.2016 do: 12.09.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 09.09.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 25.10.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 25.10.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 25.10.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 14.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 25.10.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 13.06.2013 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 13.06.2013 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.6.2013
  (od: 13.06.2013 do: 11.08.2016)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.6.2013 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.06.2013 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 13.02.2015 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 13.02.2015 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Martin Daxner
Školská 1683/147
Čierny Balog-Komov 976 52
Vznik funkcie: 4.2.2015
  (od: 13.02.2015 do: 11.08.2016)
Ing. Martin Daxner
Školská 1683/147
Čierny Balog-Komov 976 52
Vznik funkcie: 4.2.2015 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.02.2015 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 04.08.2015 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 04.08.2015 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 16.7.2015
  (od: 04.08.2015 do: 11.08.2016)
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 16.7.2015 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.08.2015 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 17.09.2015 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 17.09.2015 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Mizerák
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 1.9.2015
  (od: 17.09.2015 do: 11.08.2016)
Ing. Ján Mizerák
Tatranská 6397/70
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 1.9.2015 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.09.2015 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Iždinský poverený riadením
413
Telgárt 976 73
Vznik funkcie: 1.11.2015
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
Ing. Vladimír Iždinský poverený riadením
413
Telgárt 976 73
Vznik funkcie: 1.11.2015 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 1.11.2015
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 1.11.2015 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.11.2015 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Radomír Nečas
Hviezdoslavova 484/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 194
Hnúšťa-Likier 981 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Peter Mixtaj
Vladimíra Clementisa 194
Hnúšťa-Likier 981 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Pavol Kráľ
59
Čerín
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Pavol Kráľ
59
Čerín
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Slotta
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Miroslav Slotta
Sitnianska 6597/13
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Igor Zboja
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Igor Zboja
Krakovská cesta 826/28
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Dušan Ramaj
Podhrádok 341
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Dušan Ramaj
Podhrádok 341
Predajná 976 63
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 14.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Dušan Timko
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Dušan Timko
Hviezdoslavova 550/3
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Vedúci: 
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
Ing. Jozef Sedlák
Skladná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2016
  (od: 12.08.2016 do: 11.08.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 11.08.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 27.07.2012 do: 14.07.2016)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 27.07.2012 do: 14.07.2016)
Vedúci: 
Ing. Milan Berešík
67
Dolný Vadičov 023 45
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 14.07.2016)
Ing. Milan Berešík
67
Dolný Vadičov 023 45
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 7.7.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 14.07.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 04.02.2014 do: 18.05.2016)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 04.02.2014 do: 18.05.2016)
Vedúci: 
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 04.02.2014 do: 18.05.2016)
Ing. Dušan Chudovský PhD.
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 16.5.2016
  (od: 19.05.2016 do: 18.05.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 04.02.2014 do: 18.05.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 27.07.2012 do: 28.01.2016)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (od: 27.07.2012 do: 28.01.2016)
Vedúci: 
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 28.01.2016)
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 15.1.2016
  (od: 29.01.2016 do: 28.01.2016)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 28.01.2016)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 03.09.2015 do: 16.11.2015)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 03.09.2015 do: 16.11.2015)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 17.8.2015
  (od: 03.09.2015 do: 16.11.2015)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 17.8.2015 Skončenie funkcie: 31.10.2015
  (od: 17.11.2015 do: 16.11.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 03.09.2015 do: 16.11.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 22.07.2015 do: 16.11.2015)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 22.07.2015 do: 16.11.2015)
Vedúci: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 25.5.2015
  (od: 22.07.2015 do: 16.11.2015)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 25.5.2015 Skončenie funkcie: 31.10.2015
  (od: 17.11.2015 do: 16.11.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.07.2015 do: 16.11.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2015)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2015)
Vedúci: 
Ing. Otto Uhrin
29.augusta 24/29
Levice 034 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2015)
Ing. Otto Uhrin
29.augusta 24/29
Levice 034 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 31.8.2015
  (od: 17.09.2015 do: 16.09.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 27.07.2012 do: 02.09.2015)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 27.07.2012 do: 02.09.2015)
Vedúci: 
Ing. Milan Kozák
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 02.09.2015)
Ing. Milan Kozák
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 16.8.2015
  (od: 03.09.2015 do: 02.09.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 02.09.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 24.04.2015 do: 03.08.2015)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 24.04.2015 do: 03.08.2015)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Hlinka
271
Muráň 049 01
Vznik funkcie: 2.4.2015
  (od: 24.04.2015 do: 03.08.2015)
Ing. Vladimír Hlinka
271
Muráň 049 01
Vznik funkcie: 2.4.2015 Skončenie funkcie: 15.7.2015
  (od: 04.08.2015 do: 03.08.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 24.04.2015 do: 03.08.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 02.07.2015 do: 21.07.2015)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 02.07.2015 do: 21.07.2015)
Vedúci: 
Ing. Ľuboš Németh
193
Nevidzany 951 62
Vznik funkcie: 12.5.2015
  (od: 02.07.2015 do: 21.07.2015)
Ing. Ľuboš Németh
193
Nevidzany 951 62
Vznik funkcie: 12.5.2015 Skončenie funkcie: 24.5.2015
  (od: 22.07.2015 do: 21.07.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 02.07.2015 do: 21.07.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 27.07.2012 do: 01.07.2015)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 27.07.2012 do: 01.07.2015)
Vedúci: 
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 01.07.2015)
Ing. Milan Garaj
438
Obyce 951 95
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 11.5.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 01.07.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 27.07.2012 do: 23.04.2015)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 27.07.2012 do: 23.04.2015)
Vedúci: 
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 23.04.2015)
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 1.4.2015
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 23.04.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 10.10.2014 do: 12.02.2015)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 10.10.2014 do: 12.02.2015)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 11.9.2014
  (od: 10.10.2014 do: 12.02.2015)
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 11.9.2014 Skončenie funkcie: 3.2.2015
  (od: 13.02.2015 do: 12.02.2015)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 10.10.2014 do: 12.02.2015)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 27.07.2012 do: 22.10.2014)
Vedúci: 
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 22.10.2014)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 27.07.2012 do: 09.10.2014)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 27.07.2012 do: 09.10.2014)
Vedúci: 
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 09.10.2014)
RNDr. Peter Morong
Hlboká 2950/1C
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 10.9.2014
  (od: 10.10.2014 do: 09.10.2014)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 09.10.2014)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 27.07.2012 do: 03.02.2014)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 27.07.2012 do: 03.02.2014)
Vedúci: 
Ing. Dušan Chudovský
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 03.02.2014)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 03.02.2014)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (od: 17.09.2013 do: 03.02.2014)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (od: 17.09.2013 do: 03.02.2014)
Vedúci: 
Ing. Milan Prevendarčík
63
Dolná Seč 935 31
Vznik funkcie: 15.8.2013
  (od: 17.09.2013 do: 03.02.2014)
Ing. Milan Prevendarčík
63
Dolná Seč 935 31
Vznik funkcie: 15.8.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 04.02.2014 do: 03.02.2014)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.09.2013 do: 03.02.2014)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2013)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2013)
Vedúci: 
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2013)
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 14.8.2013
  (od: 17.09.2013 do: 16.09.2013)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 16.09.2013)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 17.05.2013 do: 12.06.2013)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 17.05.2013 do: 12.06.2013)
Vedúci: 
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.5.2013
  (od: 17.05.2013 do: 12.06.2013)
Ing. Štefan Zubriczký
Pavla Dobšinského 807/72
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.5.2013 Skončenie funkcie: 31.5.2013
  (od: 13.06.2013 do: 12.06.2013)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 17.05.2013 do: 12.06.2013)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 27.07.2012 do: 16.05.2013)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 27.07.2012 do: 16.05.2013)
Vedúci: 
Ing. Juraj Balázs
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 16.05.2013)
Ing. Juraj Balázs
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 30.4.2013
  (od: 17.05.2013 do: 16.05.2013)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 16.05.2013)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Palárikovo
  (od: 27.07.2012 do: 23.01.2013)
Sídlo: 
Remeselnícka 48
Palárikovo
  (od: 27.07.2012 do: 23.01.2013)
Vedúci: 
Ing. Peter Kodaj
Ulica Andreja Hlinku 1523/24
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 23.01.2013)
Ing. Peter Kodaj
Ulica Andreja Hlinku 1523/24
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 13.7.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 24.01.2013 do: 23.01.2013)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 23.01.2013)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 27.07.2012 do: 24.10.2012)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 27.07.2012 do: 24.10.2012)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Jevčák poverený riadením
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 24.10.2012)
Ing. Peter Pšak
Vojnatina 100
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 24.10.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 24.10.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Vedúci: 
Ing. Peter Chrust
Vznik funkcie: 16.1.2007 Skončenie funkcie: 31.1.2008
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
Vznik funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
Vznik funkcie: 1.4.2011 Skončenie funkcie: 31.5.2011
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Ing. Ivan Danček
Slovenská 383/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.07.2012 do: 08.09.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Miroslav Pepich poverený riadením
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Martin Strmeň poverený riadením
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
A.H.Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Pavol Kráľ poverený riadením
A.H.Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza-Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Vrbenský poverený riadením
1045
Likavka 034 95
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Vrbenský poverený riadením
1045
Likavka 034 95
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Herud poverený riadením
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Jozef Herud poverený riadením
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Richard Jakubička poverený riadením
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Richard Jakubička poverený riadením
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Vladimír Masica poverený riadením
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Bystriansky poverený riadením
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Jozef Bystriansky poverený riadením
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Štefánik poverený riadením
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Štefánik poverený riadením
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Lukoťka poverený riadením
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Vladimír Lukoťka poverený riadením
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Machyniak poverený riadením
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ľubomír Machyniak poverený riadením
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Psársky poverený riadením
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Psársky poverený riadením
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Rak poverený riadením
182
Smrečany 032 05
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Rak poverený riadením
182
Smrečany 032 05
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Spevár poverený riadením
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Jozef Spevár poverený riadením
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Andrej Lazar poverený riadením
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Andrej Lazar poverený riadením
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Dušan Chudovský poverený riadením
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Dušan Chudovský poverený riadením
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Palárikovo
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Remeselnícka 48
Palárikovo
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Horváth poverený riadením
S.H.Vajanského 318/81
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ladislav Horváth poverený riadením
S.H.Vajanského 318/81
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Juraj Balázs poverený riadením
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Juraj Balázs poverený riadením
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Róbert Kiš poverený riadením
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Jevčák poverený riadením
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Stanislav Jevčák poverený riadením
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Hruškovic poverený riadením
Hlavná 23/49
Sečovská Polianka 094 14
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Ján Hruškovic poverený riadením
Hlavná 23/49
Sečovská Polianka 094 14
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Tomáš Ježík poverený riadením
Okružná 688/3
Čadca - U Hluška 022 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Tomáš Ježík poverený riadením
Okružná 688/3
Čadca - U Hluška 022 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Tomáš Čuka poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Tomáš Čuka poverený riadením
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Jaroslav Poláček poverený riadením
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Peter Chrust
Vznik funkcie: 16.1.2007 Skončenie funkcie: 31.1.2008
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Róbert Sivčák poverený riadením
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Róbert Sivčák poverený riadením
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 12.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
Vznik funkcie: 1.4.2011 Skončenie funkcie: 31.5.2011
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Norbert Galčík poverený riadením
93
Moravský Svätý Ján 908 71
Vznik funkcie: 16.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Norbert Galčík poverený riadením
93
Moravský Svätý Ján 908 71
Vznik funkcie: 16.6.2012 Skončenie funkcie: 13.7.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 13.07.2012 do: 26.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
Vranov nad Topľou 093 02
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Pavol Kráľ
A. H. Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Pavol Kráľ
A. H. Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ján Mokrý
Poľná 494/50
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Vrbenský
1045
Likavka 034 95
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ján Vrbenský
1045
Likavka 034 95
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Jozef Herud
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota - Sobôtka 979 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Richard Jakubička
M. R. Štefánika 128/11
Rimavská Sobota - Sobôtka 979 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Obráncov mieru 6
Prešov
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Štefánik
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ján Štefánik
Letecká 1461/38
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Lukoťka
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Vladimír Lukoťka
Lipová 500/47
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
455
Beňuš
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ľubomír Machyniak
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Biomasa
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ján Psársky
Družstevnícka 379/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ján Rak
182
Smrečany 032 05
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Spevár
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Jozef Spevár
Školská 1052/26
Nitrianske Pravno 972 13
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Miroslav Pepich
Vydrovo 108/47
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 02.07.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 02.07.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
464
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 1.4.2011 Skončenie funkcie: 31.5.2011
  (od: 02.07.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Norbert Galčík
93
Moravský Svätý Ján 908 71
Vznik funkcie: 1.6.2011
  (od: 02.07.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Norbert Galčík
93
Moravský Svätý Ján 908 71
Vznik funkcie: 1.6.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 02.07.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 25.04.2012 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica
  (od: 25.04.2012 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 25.04.2012 do: 12.07.2012)
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 25.04.2012 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Andrej Lazar
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Andrej Lazar
Partizánska 1078/5
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Orlové 300
Považská Bystrica
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Dušan Chudovský
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Dušan Chudovský
SNP 1473/120
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Palárikovo
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Remeselnícka 48
Palárikovo
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Horváth
S. H. Vajanského 318/81
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ladislav Horváth
S. H. Vajanského 318/81
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Juraj Balázs
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Juraj Balázs
Útulná 2058/15
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš
Trenčianske Mitice, Rožňové Mitice 50
Trenčianske Jastrabie 913 22
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Róbert Kiš
Trenčianske Mitice, Rožňové Mitice 50
Trenčianske Jastrabie 913 22
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Jevčák
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 1.3.2011
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Stanislav Jevčák
Na Lieskovčíku 5542/30
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 1.3.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Ján Hruškovic
Hlavná 23/49
Sečovská Polianka 094 14
Vznik funkcie: 1.3.2011
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Ján Hruškovic
Hlavná 23/49
Sečovská Polianka 094 14
Vznik funkcie: 1.3.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Tomáš Ježík
Okružná 688/3
Čadca - U Hluška 022 01
Vznik funkcie: 1.3.2011
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Tomáš Ježík
Okružná 688/3
Čadca - U Hluška 022 01
Vznik funkcie: 1.3.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Peter Chrust
Vznik funkcie: 16.1.2007 Skončenie funkcie: 31.1.2008
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Róbert Sivčák
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 1.3.2011
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Róbert Sivčák
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 1.3.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Vedúci: 
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.3.2011
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 3071/3
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.3.2011 Skončenie funkcie: 15.6.2012
  (od: 13.07.2012 do: 12.07.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 12.04.2011 do: 12.07.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 27.01.2011 do: 24.04.2012)
Sídlo: 
Železničná 5
Žarnovica
  (od: 27.01.2011 do: 24.04.2012)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 24.04.2012)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 24.04.2012)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 05.05.2011 do: 01.07.2011)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 05.05.2011 do: 01.07.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Blažo poverený riadením
464
Horné Orešany 919 03
Vznik funkcie: 1.4.2011
  (od: 05.05.2011 do: 01.07.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 05.05.2011 do: 01.07.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (od: 27.01.2011 do: 04.05.2011)
Sídlo: 
Trnavská 12
Smolenice
  (od: 27.01.2011 do: 04.05.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Serdel
Kalvárska 410/11
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 04.05.2011)
Ing. Jozef Serdel
Kalvárska 410/11
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 31.3.2011
  (od: 05.05.2011 do: 04.05.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 04.05.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (od: 16.07.2010 do: 11.04.2011)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 16.07.2010 do: 11.04.2011)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Ďurík
Kolónia Hviezda 5133/137
Vrútky, Martin - Priekopa
Vznik funkcie: 9.7.2010
  (od: 16.07.2010 do: 11.04.2011)
Ing. Jaroslav Ďurík
Kolónia Hviezda 5133/137
Vrútky, Martin - Priekopa
Vznik funkcie: 9.7.2010 Skončenie funkcie: 28.2.2011
  (od: 12.04.2011 do: 11.04.2011)
Ing. Peter Chrust
Vznik funkcie: 16.1.2007 Skončenie funkcie: 31.1.2008
  (od: 16.07.2010 do: 11.04.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 16.07.2010 do: 11.04.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (od: 28.08.2010 do: 11.04.2011)
Sídlo: 
Kúpeľská 69
Sobrance
  (od: 28.08.2010 do: 11.04.2011)
Vedúci: 
Ing. Igor Nemec
Mieru 1077/59
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 14.8.2010
  (od: 28.08.2010 do: 11.04.2011)
Ing. Igor Nemec
Mieru 1077/59
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 14.8.2010 Skončenie funkcie: 28.2.2011
  (od: 12.04.2011 do: 11.04.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 28.08.2010 do: 11.04.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Jakubčin
Adlerova 1011/10
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Ing. Jaroslav Jakubčin
Adlerova 1011/10
Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 28.2.2011
  (od: 12.04.2011 do: 11.04.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Sídlo: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Jantoš
Kopanice 256
Makov 023 56
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Ing. Jozef Jantoš
Kopanice 256
Makov 023 56
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 28.2.2011
  (od: 12.04.2011 do: 11.04.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Vedúci: 
Ing. Otto Uhrin
29. augusta 24/29
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
Ing. Otto Uhrin
29. augusta 24/29
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 28.2.2011
  (od: 12.04.2011 do: 11.04.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 11.04.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Bardejov
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
Sídlo: 
Dukelská 24
Bardejov
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
Vedúci: 
Ing. Daniel Rimarčík
Minerálna 2311/13
Bardejov - Dlhá Lúka 085 01
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
Ing. Daniel Rimarčík
Minerálna 2311/13
Bardejov - Dlhá Lúka 085 01
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 31.1.2011
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Krupina
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
Sídlo: 
Saská 9
Krupina
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Húroš
128
Ladzany 962 65
Vznik funkcie: 1.1.2011
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
Ing. Stanislav Húroš
128
Ladzany 962 65
Vznik funkcie: 1.1.2011 Skončenie funkcie: 31.1.2011
  (od: 17.02.2011 do: 16.02.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 27.01.2011 do: 16.02.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
334
Kriváň
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Pavol Kráľ
A.H.Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.8.2010
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Pavol Kráľ
A.H.Škultétyho 1005/99
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 12.8.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Gábriš
368
Brodzany 958 42
Vznik funkcie: 3.8.2010
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Rudolf Gábriš
368
Brodzany 958 42
Vznik funkcie: 3.8.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 28.08.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Machyniak poverený riadením
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 31.8.2010
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Ľubomír Machyniak poverený riadením
Hronská 105
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 31.8.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Herud poverený riadením
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 31.8.2010
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Jozef Herud poverený riadením
684
Oravská Polhora 029 47
Vznik funkcie: 31.8.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Sokol poverený riadením
Železničiarska 1691/13
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 28.8.2010
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Jozef Sokol poverený riadením
Železničiarska 1691/13
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 28.8.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.09.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Dušan Krajniak
Štiavnická cesta 10
Pukanec 095 35
Vznik funkcie: 5.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Dušan Krajniak
Štiavnická cesta 10
Pukanec 095 35
Vznik funkcie: 5.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Bardejov
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Dukelská 24
Bardejov
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
Vznik funkcie: 5.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
Vznik funkcie: 5.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 5.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Vladimír Masica
Tajovského 14
Badín 976 32
Vznik funkcie: 5.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Železničná 5
Žarnovica
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 5.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Jaroslav Poláček
210
Trnavá Hora 966 11
Vznik funkcie: 5.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 5.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Jozef Bystriansky
Štadlerovo nábrežie 1105/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 5.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010
  (od: 27.01.2011 do: 26.01.2011)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Sídlo: 
Moyzesova 18
Košice
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Vedúci: 
Ing. Ivan Timko
Adlerova 10
Košice 040 22
Vznik funkcie: 5.11.2010
  (od: 23.11.2010 do: 26.01.2011)
Ing. Ivan Timko
Adlerova 10
Košice 040 22
Vznik funkcie: 5.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2010