Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12316/P

Business name: 
Eneco, s.r.o.
  (from: 08/16/2000)
Registered seat: 
Budovateľská 11628/38
Prešov 080 01
  (from: 08/24/2021)
Identification number (IČO): 
36 468 002
  (from: 08/16/2000)
Date of entry: 
08/16/2000
  (from: 08/16/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/16/2000)
Objects of the company: 
analýza tepelnotechnických zariadení a energetických agregátov, tepelnotechnické merania energetických agregátov, vyhotovenie posudkov vykurovacích, klimatizačných a elektrických systémov budov a posudkov budov
  (from: 08/16/2000)
poradenské a konzultačné služby v oblasti úspor tepla a energie - energetické poradenstvo
  (from: 08/16/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/16/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/16/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/16/2000)
vydavateľská, reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/16/2000)
organizovanie školení, seminárov a kurzov
  (from: 08/16/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 08/16/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/16/2000)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 08/16/2000)
demolácia a zemné práce
  (from: 08/16/2000)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany životného prostredia
  (from: 02/24/2004)
inžinierska činnosť v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia
  (from: 02/24/2004)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia
  (from: 02/24/2004)
poradenstvo, expertízy v oblasti tepelnej a elektrickej energie
  (from: 02/24/2004)
zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, tepelnej úžitkovej a studenej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické osoby
  (from: 02/24/2004)
energetické auditorstvo
  (from: 02/24/2004)
meranie tuhých a plynných emisií (s výnimkou úradného merania)
  (from: 02/24/2004)
vzduchotechnické merania vzduchotechnických, klimatizačných a pneumatických zariadení
  (from: 02/24/2004)
meranie technického stavu a diagnostické služby v oblasti strojov a zariadení
  (from: 02/24/2004)
zoraďovanie tepelných agregátov a optimalizácia ich prevádzky
  (from: 02/24/2004)
zemné práce
  (from: 02/24/2004)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 02/24/2004)
zváračské práce
  (from: 02/24/2004)
projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov (zemný plyn)
  (from: 02/24/2004)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe - mimo vybraných činností vo výstavbe
  (from: 02/24/2004)
inžinierska činnosť v energetike - meranie energetických zariadení, overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/2004)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 02/24/2004)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 02/24/2004)
sekretárske a administratívne služby
  (from: 02/24/2004)
prekladateľské služby z cudzích jazykov
  (from: 02/24/2004)
vydavateľská činnosť, vydávanie a distribúcia časopisov, periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/24/2004)
snímanie a nahrávanie videokamerou, spracovanie videozáznamov
  (from: 02/24/2004)
rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov zvuku a obrazu
  (from: 02/24/2004)
zhotovovanie, požičiavanie a distribúcia videozáznamov
  (from: 02/24/2004)
meranie účinnosti tepelnotechnických zariadení (s výnimkou úradného merania)
  (from: 02/24/2004)
energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov
  (from: 12/17/2008)
energetická certifikácia budov - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 12/17/2008)
energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody
  (from: 12/17/2008)
kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov
  (from: 12/17/2009)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
  (from: 01/26/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/26/2021)
Fotografické služby.
  (from: 01/26/2021)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť.
  (from: 01/26/2021)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia – na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia – a) vypracúva odborné posudky a odhady, b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.
  (from: 01/26/2021)
Partners: 
Ing. Ján Ilkovič
Boženy Němcovej 12471/13
Prešov-Solivar 080 05
Slovak Republic
  (from: 12/17/2008)
Ing. Peter Kollár
Zámocká 2201/35
Veľký Šariš 082 21
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Adam Flimel
Popradská 1/6435
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Ilkovič
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/01/2020)
Ing. Peter Kollár
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Adam Flimel
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/26/2021)
Ing. Peter Kollár
Zámocká 2201/35
Veľký Šariš 082 21
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019)
Ing. Adam Flimel
Popradská 6435/1
Prešov 080 01
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/24/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/01/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 4.8.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/16/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.2002.
  (from: 02/24/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person