Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  717/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Nová cesta" v Jamníku
  (from: 06/03/1991 until: 05/16/2019)
Registered seat: 
Jamník 053 22
  (from: 07/21/1998 until: 05/16/2019)
Jamník 053 22
  (from: 09/20/1996 until: 07/20/1998)
Jamník
  (from: 06/03/1991 until: 09/19/1996)
Identification number (IČO): 
00 204 099
  (from: 06/03/1991)
Date of entry: 
06/03/1991
  (from: 06/03/1991)
Date of deletion: 
05/17/2019
  (from: 05/17/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/17/2019)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/03/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
obchodná činnosť-nákup a predaj iného tovaru
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov, občanov a organizácie, a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce, poskytovanie prác ťažkých mechanizmov a stavebných prác
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD, ako aj organizáciam
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
poskytovanie konských záprahov pre členov, občanov a organizácie, ako aj pre iné právnické osoby
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti šije zvršky pre Svit Zlín
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
výroba chleba, pečiva a cukroviniek
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a domácich potrieb
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
šitie konfekcie
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
nákup a predaj živých zvierat
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
prenájom všetkých výrobných prostriedkov družstva členom družstva
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
poskytovanie prác a služieb pre členov družstva
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
Managing board
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
Štefan Balla - člen
147
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Ján Balla - člen
78
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Ing. Milan Čuj - podpredseda
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
Ing. Milan Čuj - podpredseda
2
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 05/14/1995)
Emil Čuj - člen
202
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Pavol Dudinský - člen
254
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Pavol Dudinský - člen
254
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Agnesa Fifiková - člen
52
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Michal Gerda - člen
12
Chrasť nad Hornádom
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Michal Gerda - člen
12
Chrasť nad Hornádom
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Jozef Greš - člen
252
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Jozef Jančár - člen
Rázusova 34/25
Spišská Nová Ves
  (from: 03/09/1993 until: 05/14/1995)
Jozef Jančár - podpredseda
Rázusova 34/25
Spišská Nová Ves
  (from: 05/15/1995 until: 09/19/1996)
Štefan Jančár - člen
123
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/10/1995)
Jozef Jančár - podpredseda
Rázusova 34/25
Spišská Nová Ves
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Terézia Jančárová - člen
28
Chrasť nad Hornádom
  (from: 05/15/1995 until: 09/19/1996)
Terézia Jančárová - člen
28
Chrasť nad Hornádom
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Ján Kavulič - člen
88
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Agnesa Kavuličová - člen
171
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Ján Kuchár - člen
187
Jamník
  (from: 09/11/1995 until: 09/19/1996)
Ján Kuchár - člen
187
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Ing. Marián Múdry - predseda
75
Spišský Hrušov
  (from: 03/27/1995 until: 09/19/1996)
Ing. Marián Múdry - predseda
175
Spišský Hrušov
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Anton Petruška ml. - člen
123
Domaňovce
  (from: 03/09/1993 until: 09/10/1995)
Ing. Blažej Pirkovský - predseda
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
Ing. Blažej Pirkovský - predseda
220
Odorín
  (from: 03/09/1993 until: 03/26/1995)
Jozef Richnavský - člen
18
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Emília Šofranková - člen
139
Jamník
  (from: 09/11/1995 until: 09/19/1996)
Emília Šofranková - člen
139
Jamník
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Mária Švestková - člen
145
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Anastázia Uhrínová - člen
69
Jamník
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpiauje predseda alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými PD nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/03/1991 until: 03/08/1993)
Registered capital: 
6 900 000 Sk
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
8 340 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 09/19/1996)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/16/2021
Deň vstupu do dodatočnej likvidácie
  (from: 07/22/2021)
 Liquidators:
JUDr. Ivan Hric, značka správcu: S1886
Ing. Kožucha 8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/16/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu podniku pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke č. 717/V u družstva: Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo “Nová cesta“ v Jamníku Sídlo : 053 22 Jamník IČO: 00 204 099 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností v súlade s ust. § 68 ods. 4, § 254 ods. 2 písm. b) a § 260 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/17/2019)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 33CbR/50/2020-27 zo dňa 12.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo “Nová cesta“ v Jamníku, 053 22 Jamník, IČO: 00 204 099 a za likvidátora menoval správcu JUDr. Ivana Hrica, zn. správcu S1886.
  (from: 07/22/2021)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.5.1991 podľa zákona číslo 162/90 Zb.
  (from: 06/03/1991 until: 05/16/2019)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 14.11.1992 a zmeny stanov družstva schválenej členskou schôdzou dňa 11.12.1992 v súlade s ust.zák.č.42/92 Zb. a ust.§ 765 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 03/09/1993 until: 05/16/2019)
Doplnok k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 3.3.1994.
  (from: 05/15/1995 until: 05/16/2019)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 23.7.1996.
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 78/98-7 zo dňa 30.júna 1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo "Nová cesta" v Jamníku, sídlo 053 22 Jamník, IČO: 00 204 099 a ustanovil správcu podstaty: JUDr.Ján Jenč, komerčný právnik, so sídlom v Poprade, nám. sv. Egídia 17/39.
  (from: 07/21/1998 until: 05/16/2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 2K 78/98-66 zo dňa 10.3.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.4.2004, zbavil JUDr. Jána Jenču funkcie správcu podstaty a ustanovil JUDr. Mariána Kollára do funkcie nového správcu podstaty.
  (from: 03/25/2010 until: 05/16/2019)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/30/1998
  (from: 05/17/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/30/1998
  (from: 03/25/2010 until: 05/16/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/30/1998
  (from: 07/21/1998 until: 03/24/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marián Kollár
Karpatská 3256/15
Poprad
  (from: 03/25/2010 until: 05/16/2019)
JUDr. Marián Kollár
Karpatská 3256/15
Poprad
Until: 02/28/2019
  (from: 05/17/2019 until: 05/16/2019)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/28/2019
  (from: 05/17/2019)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person