Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  10005/T

Obchodné meno: 
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
  (od: 01.06.1998)
Sídlo: 
Krajinská cesta 2929/9
Piešťany 921 01
  (od: 01.06.1998)
IČO: 
00 057 380
  (od: 01.06.1998)
Deň zápisu: 
01.06.1998
  (od: 01.06.1998)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.06.1998)
Predmet činnosti: 
skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  (od: 12.04.2000)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.04.2000)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (od: 12.04.2000)
poskytovanie software a hardware
  (od: 12.04.2000)
poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
  (od: 12.04.2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 02.10.2001)
kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení
  (od: 02.10.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.07.2002)
spracovanie technickej dokumentácie
  (od: 30.07.2002)
reprografické práce
  (od: 30.07.2002)
schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín
  (od: 28.07.2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2005)
vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
  (od: 12.08.2005)
overovanie určených meradiel
  (od: 12.08.2005)
odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2005)
organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov
  (od: 12.08.2005)
certifikácia systémov manažerstva
  (od: 12.08.2005)
činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení
  (od: 12.08.2005)
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení
  (od: 12.08.2005)
činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie
  (od: 12.08.2005)
vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 13.04.2006)
diagnostika a meranie termografickou metódou
  (od: 22.06.2006)
výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení
  (od: 04.07.2009)
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
  (od: 24.02.2010)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (od: 15.09.2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 13.11.2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 13.11.2013)
certifikácia osôb vykonávajúcich odborné prehliadky, skúšky, opravy a obsluhu v rozsahu osvedčenia o akreditácií
  (od: 12.06.2015)
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov
  (od: 12.06.2015)
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti
  (od: 12.06.2015)
overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť
  (od: 12.06.2015)
posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska
  (od: 12.06.2015)
certifikácia v systéme SOLAR KEYMARK v rozsahu splnomocnenia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN)
  (od: 12.06.2015)
činnosti na základe Osvedčenia o autorizácii SK 03 podľa zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: certifikácia výrobkov, certifikácia riadenia výroby, činnosti skúšobného laboratória.
  (od: 12.06.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zdvíhacích zariadeniach v rozsahu Aa, b,c,d, e,f,g, h,i,j,k, Ba, b,c,d,e,f,g,h,i
  (od: 03.01.2013 do: 11.06.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických zariadeniach v rozsahu E1- elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedu objektov: - A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu -B: objekty s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, výbušnín, horľavých plynov a pár
  (od: 03.01.2013 do: 11.06.2015)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných škúšok na plynových zariadeniach v rozsahu Aa, b,c,d,e,f,g,h,i,Ba,b,c,d,e,f,g,h,i
  (od: 03.01.2013 do: 11.06.2015)
vykonávanie odborných prehlaidok a odborných skúšok na tlakových zariadneiach v rozsahu Aa1,a2,a3,a4, b1,b2,c,d,e,f,g, Ba, b1,b2,c,d,e1, e2, f1,f2,f3, f4
  (od: 03.01.2013 do: 11.06.2015)
spracovanie návrhu kodifikačných údajov o výrobku podľa zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácií, kodifikácií a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, na základe osvedčenia č. 08/2006 vydaného Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
  (od: 13.04.2006 do: 22.05.2013)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí - meranie hluku a vibrácií
  (od: 22.06.2006 do: 14.09.2011)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí - meranie hluku
  (od: 12.08.2005 do: 21.06.2006)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (od: 28.07.2004 do: 11.08.2005)
opravy a montáž určených meradiel
  (od: 12.08.2005 do: 30.01.2014)
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia zhody, certifikácie systémov vnútropodnikovej kontroly, vykonávanie inšpekcie, skúšobného laboratória
  (od: 12.08.2005 do: 11.06.2015)
úradné meranie
  (od: 12.08.2005 do: 11.06.2015)
usporadúvanie kurzov
  (od: 28.07.2004 do: 11.08.2005)
výroba strojových konštrukcií a zariadení
  (od: 02.10.2001 do: 12.11.2013)
organizovanie odborných školení a seminárov
  (od: 30.07.2002 do: 11.08.2005)
poradenská, konzultačná a prednášková činnosť - systémov manažmentu kvality v rozsahu osvedčenia a v činnostiach v rozsahu autorizačných osvedčení k zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonu č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, zákonu č. 142/2000 Z.z. o metrológii v nesk. znení a zákonu č. 194/1990 Zb. o lotériách v znení neskorších predpisov
  (od: 02.10.2001 do: 17.07.2003)
vykonávanie skúšok podľa Systému certifikácie GOST R a vydávanie skúšobných protokolov
  (od: 02.10.2001 do: 11.08.2005)
typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru v zmysle ustanovenia § 18 zák. SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
  (od: 02.10.2001 do: 11.08.2005)
overovanie určených meradiel v zmysle zák. č. 142/2000 Z.z. o metrológii
  (od: 02.10.2001 do: 11.08.2005)
opravy vodomerov a prietokomerných častí meračov tepla v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii
  (od: 02.10.2001 do: 11.08.2005)
opravy meradiel (mimo určených)
  (od: 30.07.2002 do: 11.08.2005)
poradenská, konzultačná a prednášková činnosť - v rozsahu autorizačných osvedčení k zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonu č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, zákonu č. 142/2000 Z.z. o metrológii v nesk. znení a zákonu č. 194/1990 Zb. o lotériách v znení neskorších predpisov
  (od: 18.07.2003 do: 11.08.2005)
vykonávanie certifikácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001
  (od: 18.07.2003 do: 11.08.2005)
vykonávať inšpekciu výroby, výrobkov a materiálov na ochranu pred požiarom, požiarnych zariadení, systémov a ich komponentov v rozsahu voľnej akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia
  (od: 18.07.2003 do: 11.08.2005)
rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a to prostredníctvom Rozhodcovského súdu pri TSÚ Piešťany, š.p.
  (od: 21.11.2003 do: 11.08.2005)
činnosti podľa § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia preukázania zhody stavebných výrobkov vykonávanie inšpekcii ako skúšobné laboratórium
  (od: 12.04.2000 do: 11.08.2005)
činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácii v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 02.10.2001 do: 11.08.2005)
výkon štátneho skúšobníctva podľa zákona č. 30/1968 Zb. štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov
  (od: 01.06.1998 do: 01.10.2001)
overovanie určených meradiel podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii
  (od: 01.06.1998 do: 01.10.2001)
skúšanie, atestácia akódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  (od: 01.06.1998 do: 11.04.2000)
osvedčovanie výherných prístrojov v zmysle zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov podľa poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
  (od: 01.06.1998 do: 01.10.2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v tomto zariadení
  (od: 01.06.1998 do: 12.11.2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri budovaní systémov kvality podľa noriem radu ISO 9000
  (od: 01.06.1998 do: 17.07.2003)
opravy bytových a viactokových mokrobežných a objektových vodomerov v rozsahu registrácie podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii
  (od: 01.06.1998 do: 01.10.2001)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 26.05.2016)
riaditeľ
  (od: 11.06.2008 do: 30.12.2015)
riaditeľ
  (od: 12.04.2000 do: 17.07.2003)
riaditeľ
  (od: 01.06.1998 do: 11.04.2000)
Ing. Jaroslav Crkoň - generálny riaditeľ
Záhradná 1090/6
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 01.09.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2012)
Ing. Mária Svitková - I. zástupkyňa generálneho riaditeľa
E. F. Scherera 28
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 24.11.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2015)
Ing. Ivan Cvengroš
71
Udiča 018 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1998 do: 17.07.2003)
Ing. Ivan Cvengroš - generálny riaditeľ
71
Udiča 018 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Ivan Cvengroš - generálny riaditeľ
71
Udiča 018 01
Vznik funkcie: 02.04.1998
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 22.09.2010)
Ing. Ivan Cvengroš - generálny riaditeľ
71
Udiča 018 01
Vznik funkcie: 02.04.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Emanuel Godál - námestník pre technický úsek
Vrbovská 22
Piešťany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1999 do: 17.07.2003)
Ing. Emanuel Godál - technický riaditeľ
Vrbovská 22
Piešťany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Emanuel Godál - technický riaditeľ
Vrbovská 22
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.02.1999
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 02.01.2013)
Ing. Emanuel Godál - technický riaditeľ
Vrbovská 22
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.02.1999 Skončenie funkcie: 19.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2013 do: 02.01.2013)
JUDr. Tomáš Korček
Riazanská 11
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2011 do: 08.09.2011)
JUDr. Tomáš Korček - generálny riaditeľ
Riazanská 11
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2011 do: 20.09.2012)
JUDr. Tomáš Korček - generálny riaditeľ
Riazanská 11
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.06.2011 Skončenie funkcie: 06.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2012 do: 20.09.2012)
Ing. Dušan Letko - I. zástupca generálneho riaditeľa
Skalná 3288/32
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2013 do: 30.12.2015)
Ing. Dušan Letko - I. zástupca generálneho riaditeľa
Skalná 3288/32
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.05.2013 Skončenie funkcie: 23.11.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Ing. Dušan Letko - riaditeľ
Skalná 3288/32
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2013 do: 28.02.2013)
Ing. Dušan Letko - zástupca generálneho riaditeľa
Skalná 3288/32
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2013 do: 22.05.2013)
Ing. Dušan Letko - zástupca generálneho riaditeľa
Skalná 3288/32
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 20.11.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2013 do: 22.05.2013)
Ing. Ján Matuška - generálny riaditeľ
Hlboká 3023/31
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 14.09.2011)
Ing. Ján Matuška - generálny riaditeľ
Hlboká 3023/31
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.08.2010 Skončenie funkcie: 08.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.2011 do: 14.09.2011)
Ing. Anna Ondrašiková - námestníčka riaditeľa
Brezová 9
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1998 do: 11.04.2000)
Ing. Anna Ondrášiková - námestníčka riaditeľa
Brezová 9
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2000 do: 17.07.2003)
Ing. Anna Ondrášiková - riaditeľka posudzovania zhody výrobkov
Brezová 9
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Anna Ondrášiková - riaditeľka posudzovania zhody výrobkov
Brezová 9
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 16.04.1998
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 02.01.2013)
Ing. Anna Ondrášiková - riaditeľka posudzovania zhody výrobkov
Brezová 9
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 16.04.1998 Skončenie funkcie: 19.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2013 do: 02.01.2013)
Ing. Mária Svitková - II. zástupkyňa generálneho riaditeľa
E. F. Scherera 28
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2013 do: 30.12.2015)
Ing. Mária Svitková - II. zástupkyňa generálneho riaditeľa
E. F. Scherera 28
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.05.2013 Skončenie funkcie: 23.11.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Zastupovanie: 
štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje generálny riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne
  (od: 23.05.2013)
Za štátny podnik koná a podpisuje generálny riaditeľ alebo samostatne riaditelia.
  (od: 21.11.2003 do: 22.05.2013)
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ alebo samostatne námestníci riaditeľa.
  (od: 18.07.2003 do: 20.11.2003)
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ alebo samostatne námestníci riaditeľa.
  (od: 12.04.2000 do: 17.07.2003)
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ alebo námestníčka riaditeľa.
  (od: 01.06.1998 do: 11.04.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mates , PhD.
Karloveská 18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
Vznik funkcie: 09.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020)
Ing. Nikoleta Krasulová
Javorová Alej 41
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 11.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020)
Peter Pikus - člen dozorného orgánu
Hlohovecká 386/42
Sokolovce 922 31
Vznik funkcie: 11.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2021)
Bc. Rastislav Karaba
8. mája 4387/15
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 11.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2022)
Mgr. Tomáš Szabo
Maloboršanská 69/35
Hrubá Borša 900 50
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2022)
Dušan Ábel - člen
Staničná 2340/63
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 04.08.2009)
Dušan Ábel - člen dozornej rady
Staničná 2340/63
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2009 do: 14.09.2011)
Dušan Ábel - člen dozornej rady
Staničná 2340/63
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 05.08.2009 Skončenie funkcie: 02.02.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.2011 do: 14.09.2011)
Ing. Tomáš Bednárik
Mateja Bela 2449/25
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 13.01.1984
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.2011 do: 18.01.2012)
Ing. Tomáš Bednárik
Mateja Bela 2449/25
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 28.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2012 do: 25.05.2016)
Ing. Tomáš Bednárik
Mateja Bela 2449/25
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 28.03.2011 Skončenie funkcie: 28.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 25.05.2016)
Ing. Tomáš Bednárik
Mateja Bela 25/20
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Tomáš Bednárik - člen
Mateja Bela 25/20
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2016 do: 21.11.2018)
Ing. Tomáš Bednárik - člen
Mateja Bela 25/20
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 22.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2018 do: 21.11.2018)
Ing. Lukáš Bobor - člen
Pri Šajbách 32
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2013 do: 12.12.2017)
Ing. Lukáš Bobor - člen
Pri Šajbách 32
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.11.2012 Skončenie funkcie: 15.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Ing. Artur Bobovnický , CSc.
Chladná 7
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 07.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 03.07.2009)
Ing. Artur Bobovnický , CSc.
Chladná 7
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 07.02.2008 Skončenie funkcie: 23.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2009 do: 03.07.2009)
Ing. Zuzana Bučinová - člen dozornej rady
Belehradská 11
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 24.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2009 do: 04.08.2009)
Ing. Zuzana Bučinová - predseda dozornej rady
Belehradská 11
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 24.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2009 do: 22.09.2010)
Ing. Zuzana Bučinová - predseda dozornej rady
Belehradská 11
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 24.02.2009 Skončenie funkcie: 15.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
doc. Ing. Miloš Čambál
Stavebná 14
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 15.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 25.05.2016)
doc. Ing. Miloš Čambál
Stavebná 14
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 15.09.2010 Skončenie funkcie: 15.09.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 25.05.2016)
Ing. Josef Kalaš
Belinského 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 21.06.2016)
Ing. Josef Kalaš - člen
Belinského 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2016 do: 23.09.2020)
Ing. Josef Kalaš - člen
Belinského 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 08.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020 do: 23.09.2020)
Ing. František Kurej , PhD. - člen
Sedmokrásková 1844/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 23.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2017 do: 23.09.2020)
Ing. František Kurej , PhD. - člen
Sedmokrásková 1844/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 10.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2020 do: 23.09.2020)
Ing. Jana Levická - člen
Vrbovská 2504/5
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 04.08.2009)
Ing. Jana Levická - člen dozornej rady
Vrbovská 2504/5
Piešťany 921 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2009 do: 22.05.2013)
Ing. Jana Levická - člen dozornej rady
Vrbovská 2504/5
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 05.08.2009 Skončenie funkcie: 06.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2013 do: 22.05.2013)
Ing. Peter Lovecký
Hliníky 43
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
Vznik funkcie: 19.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2008 do: 04.08.2009)
Ing. Peter Lovecký - člen dozornej rady
Hliníky 43
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
Vznik funkcie: 19.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2009 do: 20.09.2012)
Ing. Peter Lovecký - člen dozornej rady
Hliníky 43
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
Vznik funkcie: 19.06.2008 Skončenie funkcie: 03.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2012 do: 20.09.2012)
JUDr. Lukáš Machala
Bílikova 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 04.08.2009)
JUDr. Lukáš Machala - člen dozornej rady
Bílikova 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2009 do: 22.09.2010)
JUDr. Lukáš Machala - člen dozornej rady
Bílikova 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 07.02.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Jaromír Markovič - člen
K. Šmidkeho 8
Zvolen 960 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 10.06.2008)
Ing. Jaromír Markovič - člen
K. Šmidkeho 8
Zvolen 960 01
Skončenie funkcie: 06.02.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
JUDr. Pavol Ňuňuk - predseda
J. Poničana 1
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 15.12.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2005 do: 10.06.2008)
JUDr. Pavol Ňuňuk - predseda
J. Poničana 1
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 06.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
Mgr. Oľga Petrovicová
Mlynské Nivy 48
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 28.08.2008)
Mgr. Oľga Petrovicová
Mlynské Nivy 48
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 07.02.2008 Skončenie funkcie: 07.03.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2008 do: 28.08.2008)
Ing. Jozef Pillár - člen
E. F. Scherera 30
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2018 do: 01.03.2022)
Ing. Jozef Pillár - člen
E. F. Scherera 30
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 23.10.2018 Skončenie funkcie: 11.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2022 do: 01.03.2022)
Ing. Ivan Pobjecký , CSc. - člen dozornej rady
Detská 4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 25.03.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2013 do: 12.12.2016)
Ing. Ivan Pobjecký , CSc. - člen dozornej rady
Detská 4
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 25.03.2013 Skončenie funkcie: 26.09.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2016 do: 12.12.2016)
Ing. Soňa Sadloňová - predseda
Ľ. Zúbka 19
Bratislava 841 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 31.05.2005)
Ing. Soňa Sadloňová - predseda
Ľ. Zúbka 19
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 15.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2005 do: 31.05.2005)
Mgr. Martin Senčák
V. Clementisa 56
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.12.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2005 do: 10.06.2008)
Mgr. Martin Senčák
V. Clementisa 56
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 06.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2008 do: 10.06.2008)
Ing. Juraj Slováčik
730
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 01.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 14.09.2011)
Ing. Juraj Slováčik
730
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 30.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.2011 do: 14.09.2011)
Ing. Marcel Svoboda - člen dozornej rady
Jachtárska 7259/54
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 10.10.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2016 do: 26.10.2021)
Ing. Marcel Svoboda - člen dozornej rady
Jachtárska 7259/54
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 10.10.2016 Skončenie funkcie: 10.10.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2021 do: 26.10.2021)
Ing. Miroslav Varga , CSc. - člen
Púpavová 28
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2003 do: 31.05.2005)
Ing. Miroslav Varga , CSc. - člen
Púpavová 28
Bratislava 841 04
Skončenie funkcie: 15.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2005 do: 31.05.2005)
Mgr. Marta Záhorská
Sibírska 61
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.2011 do: 25.05.2016)
Mgr. Marta Záhorská
Sibírska 61
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.03.2011 Skončenie funkcie: 16.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 25.05.2016)
Mgr. Marta Záhorská
Trnavská cesta 30
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 21.06.2016)
Mgr. Marta Záhorská - predsedníčka dozornej rady
Trnavská cesta 30
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2016 do: 07.07.2021)
Mgr. Marta Záhorská - predsedníčka dozornej rady
Trnavská cesta 30
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2021 do: 07.07.2021)
JUDr. Mgr. Jana Just Dosedlová
Sputniková 3252/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 09.06.2021 Skončenie funkcie: 28.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2022 do: 18.03.2022)
JUDr. Mgr. Jana Just Dosedlová
Sputniková 3252/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 09.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2021 do: 18.03.2022)
Zakladateľ: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
Bratislava 810 05
  (od: 01.06.1998)
Kmeňové imanie: 
2 563 703 EUR
  (od: 25.06.2009)
77 234 112 Sk
  (od: 29.06.2000 do: 24.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik bol založený dňom 01.06.1998 zakladateľskou listinou č. 126/1/98 vydanou Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa slovenského práva. Štátny podnik vznikol transformáciou štátnej hospodárskej organizácie Technického skúšobného ústavu, Piešťany, IČO: 057 380 so sídlom v Piešťanoch. Vzniknutý štátny podnik preberá dňom 01.06.1998 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) transformovanej štátnej hospodárskej organizácie.
  (od: 01.06.1998)
Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zo dňa 14.10.1999 č. 37 (rozšírenie predmetu činnosti).
  (od: 12.04.2000)
Rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z 01.03.2000 č. 52/2000, ktorým sa mení zakladacia listina Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. (zníženie kmeňového imania z: 95 913 100,-Sk na: 77 234 112,-Sk).
  (od: 29.06.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022
Dátum výpisu:  04.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)