Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  118/T

Business name: 
Poľnohospodárske stavby a. s.
  (from: 11/02/1992)
Registered seat: 
Povodská cesta
Dunajská Streda 929 01
  (from: 11/02/1992)
Identification number (IČO): 
31 424 643
  (from: 11/02/1992)
Date of entry: 
11/02/1992
  (from: 11/02/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/02/1992)
Objects of the company: 
zabezpečovanie a realizácia investičnej výstavby, opráv, a ostatných stavebných prác, vrátane experimentálnych a overovacích stavieb v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, vrátane výroby, montáže, opráv a údržby oceľových a technologických zariadení
  (from: 11/02/1992)
výroba prefabrikovaných stavebných dielcov a polotovarov
  (from: 11/02/1992)
zabezpečovanie dopravných a mechanizačných služieb
  (from: 11/02/1992)
zabezpečovanie a výroba technologických dodávok, vrátane stavebnomontážnej činnosti
  (from: 11/02/1992)
vykonávanie nižších stupňov opráv dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 11/02/1992)
vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti, vrátane väzbových obchodov
  (from: 11/02/1992)
vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/21/1996)
nepravidelná cestná hromadná doprava
  (from: 08/21/1996)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/21/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/02/1992)
Ing. Miroslav Varša - predseda
310
Ohrady 930 12
  (from: 08/25/1997)
MUDr. Valéria Varšová - podpredseda
310
Ohrady 930 12
  (from: 03/18/1998)
Štefan Varša - člen
Smetanov háj 20
Dunajská Streda 921 01
  (from: 03/18/1998)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavomvôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/02/1992)
Capital: 
33 140 000 Sk
  (from: 05/07/1996)
Shares: 
Number of shares: 33140
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/07/1996)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ivan Mojžiš
V. Karadžiča 27
Bratislava 811 08
From: 02/11/2008
  (from: 06/01/2010)
JUDr. Jaromír Valenta
Banskobystrická 4
Nové Zámky 940 01
From: 02/26/2007
  (from: 07/31/2007)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Ďuriš
Ľ. Štúra 21
Levice
  (from: 08/21/1996)
Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
  (from: 08/21/1996)
Ľudovít Kürthy
Kapitánova 19/9
Komárno
  (from: 08/21/1996)
Ing. Árpád Mészáros
239
Gabčíkovo
  (from: 08/21/1996)
Ing. Jozef Šutovský - podpredseda
Nemešsegská 133/8
Dunajská Streda
  (from: 08/21/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.9.1992 podľa § 162 a § 163 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 364
  (from: 11/02/1992)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 07.06.1993 o zrušení základného imania spoločnosti z 35 964 000,-Sk na 33 140 000,-Sk. Stary spis: Sa 364
  (from: 08/04/1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 135/96, Nz 126/96. Stary spis: Sa 364
  (from: 08/21/1996)
Rozhodnutie dozornej rady na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 29.09.1997.
  (from: 08/25/1997)
Doručením výzvy (dňa 02.09.1997) Krajského súdu v Bratislave č.k.: 4K 169/97-27 zo dňa 27.08.1997 bolo v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov začaté dohodovacie konanie. Na schôdzi veriteľov konanej dňa 13.10.1997, ktorej priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 91/97, Nz 58/97 bola zvolaná rada veriteľov.
  (from: 11/10/1997)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 26.01.1998 o odvolaní členov predstavenstva a zvolení nových členov predstavenstva.
  (from: 03/18/1998)
Uznesením KS v Bratislave č.k. 4K 169/97 zo dňa 02.04.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti Poľnohospodárske stavby a.s. so sídlom Povodská cesta, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 424 643. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Bernard Ondrejka, AK, Holekova 2, 811 04 Bratislava.
  (from: 05/15/1998)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 169/97 zo dňa 02.04.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok obchodnej spoločnosti Poľnohospodárske stavby a.s. Povodská cesta Dunajská Streda, IČO: 31424643. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Bernard Ondrejka, AK Palisády 36 Bratislava.
  (from: 11/16/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 08.08.2001, č.k. 4K 169/97-131, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.09.2001, bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Bernard Ondrejka, Palisády 36, 811 06 Bratislava a ustanovený bol za správcu konkurznej podstaty Mgr. Jozef Pastier, Romanova 42, 851 02 Bratislava.
  (from: 03/01/2006)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.11.2005, č.k. 4K 169/97-255, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2005, bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Jozef Pastier, Romanova 42, 851 02 Bratislava a ustanovená bola za správcu konkurznej podstaty JUDr. Terézia Turkovičová, advokátka, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2.
  (from: 03/08/2006)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.12.2005, č.k. 4K 169/97-264, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2006, bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Terézia Turkovičová, advokátka, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2, a ustanovený bol za správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloš Cimrák, advokát, AK so sídlom Štefánikova 7, 949 01 Nitra.
  (from: 05/25/2006)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24.04.2006, č.k. 4K 169/97 - 352, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2006 bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Miloš Cimrák, so sídlom Štefánikova 7, 949 01 Nitra a zároveň súd ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Vaňu, so sídlom Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava.
  (from: 09/28/2006)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 08.12.2006, č.k. 4K 169/97-404, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.01.2007 bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Tomáš Vaňa, advokát, so sídlom AK Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava a zároveň súd ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Ľubomíra Navračiča, advokáta, so sídlom AK Mlynské Nivy 48, 821 05 Bratislava.
  (from: 04/25/2007)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.01.2007, č.k. 4K 169/97-416, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2007 bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Ing. Ľubomír Navračič, advokát, so sídlom AK Mlynské Nivy 48, 921 05 Bratislava a zároveň súd ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaromíra Valentu, advokáta, AK Banskobystrická 4, 940 01 Nové Zámky.
  (from: 07/31/2007)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 07.01.2008, č.k. 4K 169/97-583, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2008 bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Jaromír Valent, advokát sídlom M.R. Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky a zároveň súd ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Mojžiša, advokáta sídlom V.Karadžiča 27, 811 08 Bratislava.
  (from: 03/27/2009)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person