Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  127/N

Business name: 
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO - RYBNÍK
  (from: 07/15/1993)
Registered seat: 
Rybník 935 23
  (from: 04/03/1997)
Identification number (IČO): 
17 639 506
  (from: 04/01/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospo- dárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/15/1993)
spracovanie a predaj hotových poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 07/15/1993)
práce a služby pre členov a občanov poľnohospodárskou technikou na pôde
  (from: 07/15/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1993)
Anna Havranová - predseda
494
Rybník
From: 05/05/1995
  (from: 06/16/2003)
Ing.Anton Harmady - podpredseda
48
Rybník
From: 04/01/1991
  (from: 06/16/2003)
Anna Krištofová - člen
473
Rybník
From: 12/22/1992
  (from: 06/16/2003)
Antónia Hercová - člen
304
Veľké Kozmálovce
From: 11/29/1996
  (from: 06/16/2003)
Michal Petrík - člen
48
Rybník
From: 12/22/1992
  (from: 06/16/2003)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti niektorí z podpredsedov. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/15/1993)
Registered capital: 
498 000 Sk
  (from: 06/16/2003)
Basic member contribution: 
1 000 Sk pre nepracujúcich členov
  (from: 07/15/1993)
10 000 Sk pre pracujúcich členov
  (from: 07/15/1993)
Other legal facts: 
V súlade s § 765 zák. č. 513/1991 Zb. sa družstvo v zmysle zák. č. 42/1991 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách na základe schváleného transformačného projektu pretransformovalo na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 22.12.1992 boli prijaté stanovy družstva v súlade s ust. § 221 - 260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 268
  (from: 07/15/1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva konanej dňa 5.5.1995. Stary spis: Dr 268
  (from: 07/19/1995)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 27.2.1998. Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 28.4.2000.
  (from: 06/16/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5 K 23/05-65 zo dňa 7.10.2005 bol vyhlásený konkurz na majetok družstva POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO - RYBNÍK, Rybník, IČO: 17 639 506 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tomáš Vaňo, advokát, nám. SNP 23, 811 01 Bratislava.
  (from: 12/21/2005)
Krajský súd Bratislava uznesením zo dňa 28.09.2015, č.k. 5K/23/2005-436, právoplatným dňa 03.11.2015, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO - RYBNÍK so sídlom: Rybník 935 23, IČO: 17 639 506, po splnení rozvrhového uznesenia podľa §44 ods. 1 písm. b) zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Súd zbavil JUDr. Tomáša Vaňa, sídlom AK, Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/20/2016)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person