Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  133/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo - Zaježová "v likvidácii"
  (from: 03/18/2011)
Registered seat: 
Zaježová 962 63
  (from: 07/01/1993)
Identification number (IČO): 
31 588 387
  (from: 07/01/1993)
Date of entry: 
07/01/1993
  (from: 07/01/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/01/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 07/01/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1993)
Ján Macko - predseda
143
Zaježová
  (from: 07/01/1993)
Štefan Rievaj - člen
145
Zaježová
  (from: 07/01/1993)
Štefan Strhársky - člen
65
Zaježová
  (from: 02/26/1997)
Margita Kyseľová - člen
82
Zaježová
  (from: 02/26/1997)
Acting: 
Za družstvo koná predseda predstavenstva, v dobe jeho neprítomnosti podpredseda, alebo iný člen predstavenstvaalebo riaditeľ družstva v zmysle poverenia predstavenstvom. Pokiaľ právny úkon vyžaduje písomnú formupodpisujú za družstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy predseda alebopodpredseda.
  (from: 07/01/1993)
Registered capital: 
1 040 000 Sk
  (from: 07/01/1993)
Basic member contribution: 
10 000 Sk pre fyzickú osobu
  (from: 07/01/1993)
200 000 Sk pre právnickú osobu
  (from: 07/01/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/20/2010
  (from: 03/18/2011)
 Liquidators:
Ján Macko
143
Zaježová 962 63
From: 07/19/2011
  (from: 10/06/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 10/06/2011)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze, konanej dňa 14.2.1993, schválením stanov v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade so zák.č. 42/92 Zb. Riaditeľka družstva Ing. Katarína Nemcová, bytom Zvolen, Balkán 43 Stary spis: Dr 416
  (from: 07/01/1993)
Členská schôdza konaná dňa 15.3.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 02/26/1997)
Členská schôdza konaná dňa 16.1.1998 schálila zmenu stanov.
  (from: 01/29/1998)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 27.3.2000, č.k. 36 - 24 K 267/99 bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárske družstvo Zaježová, so sídlom Zaježová, IČO: 31 588 387. Za správcu konkurznej podstaty určuje: JUDr. Vladimír Mikuš, Kozačeka 100/6, Zvolen.
  (from: 04/05/2000)
Súd zbavuje funkcie správcu: JUDr. Vladimíra Mikuša, advokáta, bytom Kozáčeka 100/6, Zvolen.
  (from: 12/28/2004)
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K 267/99-KI-476 zo dňa 14.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2010 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo - Zaježová, 962 63 Zaježová, IČO: 31 588 387 po splnení rozvrhu výťažku a správca konkurznej podstaty bol z funkcie odvolaný.
  (from: 03/18/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2000
  (from: 03/18/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/20/2010
  (from: 03/18/2011)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person