Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  811/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Registered seat: 
Komárovce 66
Veľká Ida 044 55
  (from: 04/06/1999 until: 04/26/2022)
Komárovce 66
Buzica 044 73
  (from: 03/15/1993 until: 04/05/1999)
Identification number (IČO): 
31 668 666
  (from: 03/15/1993)
Date of entry: 
03/15/1993
  (from: 03/15/1993)
Date of deletion: 
04/27/2022
  (from: 04/27/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/27/2022)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/15/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
poskytovanie výrobkov, prác a služieb členom družstva za podmienok určených vnútrodružstevnými predpismi alebo predstavenstvom družstva
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Ing. Pavol Abosi - predseda
156
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
Dezider Buzsicky - člen
151
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
Ladislav Buzsicky - člen
40
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
František Konkoly - člen
98
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
Katarína Péterová - člen
147
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
Katarína Péterová - člen
147
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 07/24/2001)
Ondrej Turóci - člen
150
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
Július Varga - člen
4
Komárovce
  (from: 03/15/1993 until: 05/08/2001)
Ing. Pavol Abosi - predseda
156
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Ondrej Túróci - člen
159
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Bartolomej Varga - člen
58
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Jozef Ferenčík - člen
130
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Alexander Grešo - člen
29
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Žofia Patakyová - člen
19
Komárovce
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Dezider Buzsicky - člen
151
Komárovce
  (from: 07/25/2001 until: 04/26/2022)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Registered capital: 
745 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Basic member contribution: 
50 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č. k. 3K/58/2003 zo dňa 01.04.2015 a uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 33CbR/51/2021 zo dňa 07.03.2022.
  (from: 04/27/2022)
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujúcej členskej schôdze dňa 12.1.1993 podľa ust. § 224 zák. č. 513/91 Zb., ktorá schválila stanovy družstva na základe rozdelenia Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva Cestice-Komárovce v súlade s transformačným projektom schváleným dňa 5.11.1992 podľa zák. č. 42/72 Zb.
  (from: 03/15/1993 until: 04/26/2022)
Zmena stanov družstva zo dňa 12.2.1999.
  (from: 05/09/2001 until: 04/26/2022)
Zmena stanov družstva zo dňa 20. 4. 2001.
  (from: 07/25/2001 until: 04/26/2022)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3K 58/03-17 zo dňa 19.12.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo Komárovce, Komárovce 66, Veľká Ida, IČO: 31 668 666 a ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Martu Konkoľovú, Nám. gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa; IČO: 31 668 666.
  (from: 03/16/2004 until: 04/26/2022)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 3K/58/2003-230 zo dňa 1. apríla 2015 právoplatným dňa 15.5.2015 došlo k zrušeniu konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku. Zároveň bola uvedeným uznesením JUDr. Marta Konkoľová zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/11/2021 until: 04/26/2022)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Marta Konkoľová
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
  (from: 03/16/2004 until: 02/10/2021)
Mgr. Marta Konkoľová
Nám. gen. Štefánika 3
Stará Ľubovňa
Until: 05/15/2015
  (from: 02/11/2021 until: 02/10/2021)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person