Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1141/V

Business name: 
V.O.D.S., s. r. o.
  (from: 07/02/2014)
Registered seat: 
Jarmočná 2
Košice 040 01
  (from: 07/02/2014)
Identification number (IČO): 
36 200 301
  (from: 08/21/2000)
Date of entry: 
08/21/2000
  (from: 08/21/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/02/2014)
Objects of the company: 
umelecké kováčstvo, výroba umeleckých predmetov z farebných kovov
  (from: 07/02/2014)
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/02/2014)
vývoj, výroba, úprava, spracovanie, nákup a predaj plastu a plastových výrobkov
  (from: 07/02/2014)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 07/02/2014)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/02/2014)
skladovacia činnosť
  (from: 07/02/2014)
sprostredkovanie kúpy, predaja a výmeny nehnuteľností
  (from: 07/02/2014)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 07/02/2014)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/02/2014)
finančný leasing
  (from: 07/02/2014)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného
  (from: 07/02/2014)
výskum verejnej mienky
  (from: 07/02/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/02/2014)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 07/02/2014)
preklad nákladov
  (from: 07/02/2014)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujat
  (from: 07/02/2014)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 07/02/2014)
výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobné predmety, keramických výrobkov pre technické účely, keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 07/02/2014)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: hutnícke výrobky a hutnícky materiál, stroje a strojné zariadenia, drevo a výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, porcelán, keramika, železiarstvo, remeselnícke potreby, armatúry a výrobky z plastov, elektroinštalačný materiál, výpočtová a kancelárska technika, zdravotnícky materiál a technika, koža a kožiarsky tovar, papier, kancelárske potreby, knihy, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, potraviny, drogéria, parfuméria, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, farby, laky, hračky, alkoholické a nealkoholické nápoje, dopravné prostriedky, autosúčiastky, autosplynovače, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, obilie, osivo, krmivo, kvety a rastliny, bytové doplnky, tapety, tovar pre domácnosť, nepoľnohospodárske medziprodukty, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, oleje, pohonné hmoty, ropa, ropné produkty, rudy, uhlie, kovy, kovové výrobky, kovové rudy, kameň a kamenárske výrobky a polovýrobky, hnojivá, plasty, strojno-technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje a prístroje pre lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva, náradia
  (from: 07/02/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - obchodná činnosť - zber, výkup, triedenie, úprava, skladovanie, preprava, zhromažďovanie, spracovanie, zabezpečenie využitia odpadov ako materiálového a energetického zdroja druhotných surovín, zabezpečenie zneškodnenia odpadov prostredníctvom organizácií a firiem oprávnených na takúto činnosť na základe vydaných súhlasov a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy - sprostredkovateľská činnosť, poradenstvo
  (from: 07/02/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/02/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/02/2014)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 07/02/2014)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 07/02/2014)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 07/02/2014)
prevádzkovanie skládky odpadov
  (from: 07/02/2014)
stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva /okná, dvere, prahy, podlahy, obklady, nábytok/
  (from: 07/02/2014)
reklamná činnosť
  (from: 07/02/2014)
inžinierska činnosť okrem výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru
  (from: 07/02/2014)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 07/02/2014)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/02/2014)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávaná v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/02/2014)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou vyhľadávania a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 07/02/2014)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/02/2014)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/02/2014)
poradenstvo v oblasti ekológie a obchodu
  (from: 07/02/2014)
rekultivácia pôdy a skládok
  (from: 07/02/2014)
meliorácie
  (from: 07/02/2014)
úprava terénu
  (from: 07/02/2014)
spracovanie kameniva
  (from: 07/02/2014)
záhradnícke práce: kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 07/02/2014)
tvorba www stránok
  (from: 07/02/2014)
zariaďovanie obchodných záležitostí pre tuzemských a zahraničných podnikateľov
  (from: 07/02/2014)
výroba kovových konštrukcií a ich čast
  (from: 07/02/2014)
povrchová úprava kovov, náter kovových konštrukcií
  (from: 07/02/2014)
demontáž a rozoberanie kovových a stavebných konštrukcií
  (from: 07/02/2014)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 07/02/2014)
asanačné práce
  (from: 07/02/2014)
zimná údržba ciest
  (from: 07/02/2014)
sanácia
  (from: 07/02/2014)
výroba alternatívnych palív
  (from: 07/02/2014)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kameniva pre stavebníctvo
  (from: 07/02/2014)
spracovanie a rekultivácia zeminy
  (from: 07/02/2014)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 07/02/2014)
výroba gumovej drte, výroba výrobkov z gumy a plastov
  (from: 07/02/2014)
zriaďovanie športových a detských ihrísk
  (from: 07/02/2014)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch alebo hlbinným spôsobom
  (from: 07/02/2014)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 07/02/2014)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 07/02/2014)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (from: 07/02/2014)
sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 07/02/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/02/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/02/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/02/2014)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/02/2014)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 07/02/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/02/2014)
Ing. Lenka Buliščáková
Levočská 21
Poprad 058 01
From: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014)
Vitězslav Tymr
Poděbradova 331
Žlutice 364 52
Česká republika
From: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014)
Acting in the name of the company: 

  (from: 07/02/2014)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis
  (from: 07/02/2014)
Capital: 
1 112 230 EUR Paid up: 1 112 230 EUR
  (from: 07/02/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 144/2000, Nz 140/2000 zo dňa 30.6.2000 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 08/21/2000)
Zmena stanov zo dňa 25.6.2001 schválená MVZ.
  (from: 07/04/2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 7.11.2001 vo forme notárskej zápisnice N 390/01, Nz 382/01.
  (from: 11/20/2001)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 9.5.2002.
  (from: 06/25/2002)
Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 44/2003 Nz 29848/2003 zo dňa 23.4.2003.
  (from: 05/27/2003)
Zmena stanov a.s. schválená valnýnm zhromaždením dňa 12.11.2003.
  (from: 12/08/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person