Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1141/V

Business name: 
V.O.D.S., s. r. o.
  (from: 07/02/2014)
V.O.D.S., a.s.
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
Registered seat: 
Jarmočná 2
Košice 040 01
  (from: 07/02/2014)
Jarmočná 2
Košice 040 01
  (from: 04/18/2012 until: 07/01/2014)
Podnikateľská 2
Košice 040 17
  (from: 08/21/2000 until: 04/17/2012)
Identification number (IČO): 
36 200 301
  (from: 08/21/2000)
Date of entry: 
08/21/2000
  (from: 08/21/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/02/2014)
Joint-stock company
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
Objects of the company: 
umelecké kováčstvo, výroba umeleckých predmetov z farebných kovov
  (from: 07/02/2014)
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/02/2014)
vývoj, výroba, úprava, spracovanie, nákup a predaj plastu a plastových výrobkov
  (from: 07/02/2014)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 07/02/2014)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/02/2014)
skladovacia činnosť
  (from: 07/02/2014)
sprostredkovanie kúpy, predaja a výmeny nehnuteľností
  (from: 07/02/2014)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 07/02/2014)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/02/2014)
finančný leasing
  (from: 07/02/2014)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného
  (from: 07/02/2014)
výskum verejnej mienky
  (from: 07/02/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/02/2014)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 07/02/2014)
preklad nákladov
  (from: 07/02/2014)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujat
  (from: 07/02/2014)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 07/02/2014)
výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobné predmety, keramických výrobkov pre technické účely, keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 07/02/2014)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: hutnícke výrobky a hutnícky materiál, stroje a strojné zariadenia, drevo a výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, porcelán, keramika, železiarstvo, remeselnícke potreby, armatúry a výrobky z plastov, elektroinštalačný materiál, výpočtová a kancelárska technika, zdravotnícky materiál a technika, koža a kožiarsky tovar, papier, kancelárske potreby, knihy, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, potraviny, drogéria, parfuméria, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, farby, laky, hračky, alkoholické a nealkoholické nápoje, dopravné prostriedky, autosúčiastky, autosplynovače, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, obilie, osivo, krmivo, kvety a rastliny, bytové doplnky, tapety, tovar pre domácnosť, nepoľnohospodárske medziprodukty, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, oleje, pohonné hmoty, ropa, ropné produkty, rudy, uhlie, kovy, kovové výrobky, kovové rudy, kameň a kamenárske výrobky a polovýrobky, hnojivá, plasty, strojno-technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje a prístroje pre lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva, náradia
  (from: 07/02/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - obchodná činnosť - zber, výkup, triedenie, úprava, skladovanie, preprava, zhromažďovanie, spracovanie, zabezpečenie využitia odpadov ako materiálového a energetického zdroja druhotných surovín, zabezpečenie zneškodnenia odpadov prostredníctvom organizácií a firiem oprávnených na takúto činnosť na základe vydaných súhlasov a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy - sprostredkovateľská činnosť, poradenstvo
  (from: 07/02/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/02/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/02/2014)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 07/02/2014)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 07/02/2014)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 07/02/2014)
prevádzkovanie skládky odpadov
  (from: 07/02/2014)
stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva /okná, dvere, prahy, podlahy, obklady, nábytok/
  (from: 07/02/2014)
reklamná činnosť
  (from: 07/02/2014)
inžinierska činnosť okrem výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru
  (from: 07/02/2014)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 07/02/2014)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/02/2014)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávaná v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/02/2014)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou vyhľadávania a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 07/02/2014)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/02/2014)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/02/2014)
poradenstvo v oblasti ekológie a obchodu
  (from: 07/02/2014)
rekultivácia pôdy a skládok
  (from: 07/02/2014)
meliorácie
  (from: 07/02/2014)
úprava terénu
  (from: 07/02/2014)
spracovanie kameniva
  (from: 07/02/2014)
záhradnícke práce: kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 07/02/2014)
tvorba www stránok
  (from: 07/02/2014)
zariaďovanie obchodných záležitostí pre tuzemských a zahraničných podnikateľov
  (from: 07/02/2014)
výroba kovových konštrukcií a ich čast
  (from: 07/02/2014)
povrchová úprava kovov, náter kovových konštrukcií
  (from: 07/02/2014)
demontáž a rozoberanie kovových a stavebných konštrukcií
  (from: 07/02/2014)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 07/02/2014)
asanačné práce
  (from: 07/02/2014)
zimná údržba ciest
  (from: 07/02/2014)
sanácia
  (from: 07/02/2014)
výroba alternatívnych palív
  (from: 07/02/2014)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kameniva pre stavebníctvo
  (from: 07/02/2014)
spracovanie a rekultivácia zeminy
  (from: 07/02/2014)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 07/02/2014)
výroba gumovej drte, výroba výrobkov z gumy a plastov
  (from: 07/02/2014)
zriaďovanie športových a detských ihrísk
  (from: 07/02/2014)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch alebo hlbinným spôsobom
  (from: 07/02/2014)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 07/02/2014)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 07/02/2014)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (from: 07/02/2014)
sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 07/02/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/02/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/02/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/02/2014)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/02/2014)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 07/02/2014)
umelecké kováčstvo, výroba umeleckých predmetov z farebných kovov
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
vývoj, výroba, úprava, spracovanie, nákup a predaj plastu a plastových výrobkov
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
demolácia a zemné práce
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
skladovacia činnosť
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
sprostredkovanie kúpy, predaja a výmeny nehnuteľností
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
finančný leasing
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
výskum verejnej mienky
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
preklad nákladov
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
prevádzkovanie televýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobné predmety, keramických výrobkov pre technické účely, keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: hutnícke výrobky a hutnícky materiál, stroje a strojné zariadenia, drevo a výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, porcelán, keramika, železiarstvo, remeselnícke potreby, armatúry a výrobky z plastov, elektroinštalačný materiál, výpočtová a kancelárska technika, zdravotnícky materiál a technika, koža a kožiarsky tovar, papier, kancelárske potreby, knihy, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, potraviny, drogéria, parfuméria, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, farby, laky, hračky, alkoholické a nealkoholické nápoje, dopravné prostriedky, autosúčiastky, autosplynovače, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, obilie, osivo, krmivo, kvety a rastliny, bytové doplnky, tapety, tovar pre domácnosť, nepoľnohospodárske medziprodukty, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, oleje, pohonné hmoty, ropa, ropné produkty, rudy, uhlie, kovy, kovové výrobky, kovové rudy, kameň a kamenárske výrobky a polovýrobky, hnojivá, plasty, strojno-technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje a prístroje pre lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva, náradia
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - obchodná činnosť - zber, výkup, triedenie, úprava, skladovanie, preprava, zhromažďovanie, spracovanie, zabezpečenie využitia odpadov ako materiálového a energetického zdroja druhotných surovín, zabezpečenie zneškodnenia odpadov prostredníctvom organizácií a firiem oprávnených na takúto činnosť na základe vydaných súhlasov a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy - sprostredkovateľská činnosť, poradenstvo
  (from: 08/21/2000 until: 07/01/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/20/2001 until: 07/01/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/20/2001 until: 07/01/2014)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 11/20/2001 until: 07/01/2014)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 11/20/2001 until: 07/01/2014)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 11/20/2001 until: 07/01/2014)
prevádzkovanie skládky odpadov
  (from: 11/20/2001 until: 07/01/2014)
stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva /okná, dvere, prahy, podlahy, obklady, nábytok/
  (from: 06/25/2002 until: 07/01/2014)
reklamná činnosť
  (from: 06/25/2002 until: 07/01/2014)
inžinierska činnosť okrem výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru
  (from: 06/25/2002 until: 07/01/2014)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel, s výnimkou baní uhoľných a súvisiacich s ťažbou soli a prírodných uhľovodíkov
  (from: 05/27/2003 until: 08/15/2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach a okrem vyššie uvedených výnimiek
  (from: 05/27/2003 until: 08/15/2006)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 05/27/2003 until: 07/01/2014)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 05/27/2003 until: 07/01/2014)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch
  (from: 12/08/2003 until: 08/15/2006)
úprava a žušľachťovanie nerastov vykonávaná v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou vyhľadávania a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
poradenstvo v oblasti ekológie a obchodu
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
rekultivácia pôdy a skládok
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
meliorácie
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
úprava terénu
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
spracovanie kameniva
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
záhradnícke práce: kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
tvorba www stránok
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
zariaďovanie obchodných záležitostí pre tuzemských a zahraničných podnikateľov
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
povrchová úprava kovov, náter kovových konštrukcií
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
demontáž a rozoberanie kovových a stavebných konštrukcií
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
asanačné práce
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
zimná údržba ciest
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
sanácia
  (from: 12/08/2003 until: 07/01/2014)
výroba alternatívnych palív
  (from: 07/20/2004 until: 07/01/2014)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kameniva pre stavebníctvo
  (from: 07/20/2004 until: 07/01/2014)
spracovanie a rekultivácia zeminy
  (from: 07/20/2004 until: 07/01/2014)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 07/20/2004 until: 07/01/2014)
výroba gumovej drte, výroba výrobkov z gumy a plastov
  (from: 07/20/2006 until: 07/01/2014)
zriaďovanie športových a detských ihrísk
  (from: 07/20/2006 until: 07/01/2014)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch alebo hlbinným spôsobom
  (from: 08/16/2006 until: 07/01/2014)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 08/16/2006 until: 07/01/2014)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 08/16/2006 until: 07/01/2014)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (from: 08/16/2006 until: 07/01/2014)
sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 08/16/2006 until: 07/01/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/16/2008 until: 07/01/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/27/2009 until: 07/01/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/27/2009 until: 07/01/2014)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/27/2009 until: 07/01/2014)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 06/27/2009 until: 07/01/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/02/2014)
Managing board
  (from: 07/04/2001 until: 07/01/2014)
Managing board
  (from: 08/21/2000 until: 07/03/2001)
Ing. Lenka Buliščáková
Levočská 21
Poprad 058 01
From: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014)
Ing. Alexandra Blažičková - predseda
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 03/30/2010)
Ing. Alexandra Blažičková - predseda
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 04/28/2007 Until: 02/23/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/30/2010)
Róbert Grígeľ - člen
Protifašistických bojovníkov 3
Košice
Until: 12/11/2002
  (from: 08/21/2000 until: 01/13/2003)
Róbert Grígeľ - podpredseda
Pri pošte 13
Košice
From: 12/11/2002 Until: 09/30/2003
  (from: 01/14/2003 until: 12/07/2003)
Ing. Jozef Illéš - člen
Slobody 15
Košice
From: 10/01/2003
  (from: 12/08/2003 until: 01/19/2005)
Ing. Jozef Illéš - člen
Slobody 15
Košice 040 11
From: 10/01/2003 Until: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - člen
Sládkovičova 22
Košice 040 01
From: 12/09/2010
  (from: 01/13/2011 until: 09/19/2011)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - člen
Sládkovičova 22
Košice 040 01
From: 12/09/2010 Until: 08/31/2011
  (from: 09/20/2011 until: 09/19/2011)
Ing. Ľubica Nagyová - člen
Juhoslovanská 3
Košice 040 13
From: 05/23/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/17/2007)
Ing. Ľubica Nagyová - člen
Juhoslovanská 3
Košice 040 13
From: 05/23/2005 Until: 04/27/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Radomír Reviľák - člen
Hlinková 10
Košice 040 01
From: 07/20/2010
  (from: 07/29/2010 until: 11/24/2010)
Ing. Radomír Reviľák - člen predstavenstva
Sokolovská 16
Košice 040 11
From: 07/20/2010
  (from: 11/25/2010 until: 09/19/2011)
Ing. Radomír Reviľák - člen predstavenstva
Sokolovská 16
Košice 040 11
From: 07/20/2010 Until: 08/31/2011
  (from: 09/20/2011 until: 09/19/2011)
Mgr. Igor Sidor - predseda
Bocatiova 8
Košice
Until: 12/11/2002
  (from: 08/21/2000 until: 01/13/2003)
Mgr. Igor Sidor - člen
Abovská 85
Košice 040 17
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 07/28/2010)
Mgr. Igor Sidor - člen
Abovská 85
Košice 040 17
From: 04/28/2007 Until: 07/20/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
JUDr. Vladimír Švigár - člen
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 01/12/2011)
JUDr. Vladimír Švigár - člen
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 04/28/2007 Until: 12/09/2010
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 05/17/2007)
JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 12/21/2004 Until: 04/27/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Vladimír Tot - člen
Talinská 7
Košice
From: 12/11/2002 Until: 09/30/2003
  (from: 01/14/2003 until: 12/07/2003)
Vladimír Tot - podpredseda
Talinská 7
Košice
From: 10/01/2003
  (from: 12/08/2003 until: 01/19/2005)
Vladimír Tot - podpredseda
Talinská 7
Košice 040 01
From: 10/01/2003 Until: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Ing. Peter Wittenberger - podpredseda
Bocatiova 8
Košice
Until: 12/11/2002
  (from: 08/21/2000 until: 01/13/2003)
Ing. Peter Wittenberger - predseda
Bocatiova 8
Košice
From: 12/11/2002
  (from: 01/14/2003 until: 01/19/2005)
Ing. Peter Wittenberger - predseda
Bocatiova 8
Košice 040 01
From: 12/11/2002 Until: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Ing. Lenka Buliščáková - člen predstavenstva
Levočská 21
Poprad 058 01
From: 08/31/2011 Until: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Vítězslav Tymr - predseda predstavenstva
Poděbradova 331
Žlutice 364 52
Česká republika
From: 11/12/2013 Until: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Lenka Buliščáková - člen predstavenstva
Levočská 21
Poprad 058 01
From: 08/31/2011
  (from: 09/20/2011 until: 07/01/2014)
Vítězslav Tymr - predseda predstavenstva
Poděbradova 331
Žlutice 364 52
Česká republika
From: 11/12/2013
  (from: 12/11/2013 until: 07/01/2014)
Vitězslav Tymr
Poděbradova 331
Žlutice 364 52
Česká republika
From: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014)
Ing. Tomáš Antal - člen
Sadová 980/15
Blansko
Česká republika
From: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Tomáš Antal - člen
Sadová 980/15
Blansko
Česká republika
From: 12/21/2004 Until: 05/23/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Mag. Peter Stöckler - predseda predstavenstva
Löwstrasse 11
Steyr 4400
Rakúska republika
From: 08/31/2011
  (from: 09/20/2011 until: 12/10/2013)
Mag. Peter Stöckler - predseda predstavenstva
Löwstrasse 11
Steyr 4400
Rakúska republika
From: 08/31/2011 Until: 11/12/2013
  (from: 12/11/2013 until: 12/10/2013)
Acting in the name of the company: 

  (from: 07/02/2014)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis
  (from: 07/02/2014)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne z ktorých jeden je predseda, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/20/2011 until: 07/01/2014)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/31/2010 until: 09/19/2011)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/18/2007 until: 03/30/2010)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k obchodného menu pripojí svoj podpis.
  (from: 01/20/2005 until: 05/17/2007)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí podpisujúci svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 07/04/2001 until: 01/19/2005)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/21/2000 until: 07/03/2001)
Capital: 
1 112 230 EUR Paid up: 1 112 230 EUR
  (from: 07/02/2014)
1 112 230 EUR Paid up: 1 112 230 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
1 111 996,28248 EUR Paid up: 1 111 996,28248 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
33 500 000 Sk Paid up: 33 500 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
31 000 000 Sk Paid up: 31 000 000 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 06/28/2007)
11 290 000 Sk Paid up: 11 290 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 07/19/2006)
3 890 000 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 05/26/2003)
Shares: 
Number of shares: 306
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Number of shares: 38
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 42 323 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 663 EUR
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Number of shares: 306
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
Number of shares: 38
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,319392 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 42 322,246565 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 662,550621 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 02/19/2009)
Number of shares: 306
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
Number of shares: 38
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 275 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 225 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 01/21/2009)
Number of shares: 306
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 06/28/2007)
Number of shares: 36
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 06/28/2007)
Number of shares: 38
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 06/28/2007)
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 06/28/2007)
Number of shares: 110
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 07/19/2006)
Number of shares: 26
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 07/19/2006)
Number of shares: 29
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 07/19/2006)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 07/19/2006)
Number of shares: 37
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 05/26/2003)
Number of shares: 17
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 05/26/2003)
Number of shares: 19
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 05/26/2003)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 05/26/2003)
Stockholder: 
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24
Bratislava 821 05
  (from: 05/01/2012 until: 07/01/2014)
Supervisory board: 
Ing. Mikuláš Alter
Nezábudková 22
Bratislava 821 02
From: 04/19/2012
  (from: 05/01/2012 until: 03/04/2014)
Ing. Mikuláš Alter
Nezábudková 22
Bratislava 821 02
From: 04/19/2012 Until: 02/01/2014
  (from: 03/05/2014 until: 03/04/2014)
Rudolf Baran
Galaktická 32
Košice 040 12
From: 05/23/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/17/2007)
Rudolf Baran
Galaktická 32
Košice 040 12
From: 05/23/2005 Until: 04/27/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Henrich Kuchár
196
Budimír 044 43
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 06/28/2007)
Ing. Henrich Kuchár
196
Budimír 044 43
From: 04/28/2007 Until: 06/15/2007
  (from: 06/29/2007 until: 06/28/2007)
Ing. Henrich Kuchár
196
Budimír 044 43
From: 07/29/2008
  (from: 10/14/2008 until: 01/12/2011)
Ing. Henrich Kuchár
196
Budimír 044 43
From: 07/29/2008 Until: 12/09/2010
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
Doc. JUDr. Ján Pirč , CSc. - člen
Štrbská 4
Košice
  (from: 08/21/2000 until: 05/17/2007)
Doc. JUDr. Ján Pirč , CSc. - člen
Štrbská 4
Košice
Until: 04/27/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Vlastimil Plavucha - člen
Tr. SNP 83
Košice
  (from: 08/21/2000 until: 01/19/2005)
Vlastimil Plavucha - člen
Tr. SNP 83
Košice 040 11
Until: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Ing. Radomír Reviľák
Hlinkova 10
Košice 040 01
From: 06/16/2007
  (from: 06/29/2007 until: 10/13/2008)
Ing. Radomír Reviľák
Hlinkova 10
Košice 040 01
From: 06/16/2007 Until: 07/29/2008
  (from: 10/14/2008 until: 10/13/2008)
Doc. Ing. Emilián Sidor - predseda
kpt.Nálepku 17
Košice 040 01
From: 05/23/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/17/2007)
Doc. Ing. Emilián Sidor - predseda
kpt.Nálepku 17
Košice 040 01
From: 05/23/2005 Until: 04/27/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Doc. Ing. Emilián Sidor , CSc. - predseda
kpt. Nálepku 17
Košice
  (from: 08/21/2000 until: 01/19/2005)
Doc. Ing. Emilián Sidor , CSc. - predseda
kpt. Nálepku 17
Košice 040 01
Until: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 12/09/2010
  (from: 01/13/2011 until: 04/30/2012)
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 12/09/2010 Until: 04/19/2012
  (from: 05/01/2012 until: 04/30/2012)
Vladimír Tot
Talinská 7
Košice 040 12
From: 12/11/2008
  (from: 02/20/2009 until: 09/19/2011)
Vladimír Tot
Talinská 7
Košice 040 12
From: 12/11/2008 Until: 05/29/2011
  (from: 09/20/2011 until: 09/19/2011)
Ing. Ivana Zápražná
Svätoplukova 37
Pezinok 902 01
From: 10/01/2009
  (from: 10/20/2009 until: 05/02/2013)
Magdaléna Horňáková
Jasuschova 2
Košice 040 23
From: 12/11/2008 Until: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ľuboš Kaman
Landauova 24
Bratislava 841 02
From: 10/01/2009 Until: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Ivana Rakovská
Muškátová 20
Pezinok 902 01
From: 10/01/2009 Until: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Rastislav Zahoranský
Opálová 6
Košice 040 11
From: 08/31/2011 Until: 07/02/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Magdaléna Horňáková
Jasuschova 2
Košice 040 23
From: 12/11/2008
  (from: 02/20/2009 until: 07/01/2014)
Ľuboš Kaman
Landauova 24
Bratislava 841 02
From: 10/01/2009
  (from: 10/20/2009 until: 07/01/2014)
Ing. Ivana Rakovská
Muškátová 20
Pezinok 902 01
From: 10/01/2009
  (from: 05/03/2013 until: 07/01/2014)
Ing. Rastislav Zahoranský
Opálová 6
Košice 040 11
From: 08/31/2011
  (from: 09/20/2011 until: 07/01/2014)
Erika Czipczerné Bók
Közdomb utca 58
Miskolc 3525
Maďarská republika
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 10/19/2009)
Erika Czipczerné Bók
Közdomb utca 58
Miskolc 3525
Maďarská republika
From: 04/28/2007 Until: 09/30/2009
  (from: 10/20/2009 until: 10/19/2009)
Martina Jeschkeová
Vratimovská 481
Praha 9 - Letňany
Česká republika
From: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 05/27/2005)
Martina Jeschkeová
Vratimovská 481
Praha 9 - Letňany
Česká republika
From: 12/21/2004 Until: 05/23/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Mag. Peter Stöckler
Löwstraße 11
Steyr 4400
Rakúska republika
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 09/19/2011)
Mag. Peter Stöckler
Löwstraße 11
Steyr 4400
Rakúska republika
From: 04/28/2007 Until: 08/31/2011
  (from: 09/20/2011 until: 09/19/2011)
Ing. Petr Vokřál - predseda
Dolní Louky 10/224
Brno
Česká republika
From: 12/21/2004 Until: 05/23/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Petr Vokřál - predseda
Dolní Louky 10/224
Brno
Česká republika
From: 12/21/2004
  (from: 01/20/2005 until: 05/27/2005)
Jens Winterberg
Baron-Voght-Straße 126
Hamburg 226 07
Nemecká spolková republika
From: 04/28/2007
  (from: 05/18/2007 until: 10/19/2009)
Jens Winterberg
Baron-Voght-Straße 126
Hamburg 226 07
Nemecká spolková republika
From: 04/28/2007 Until: 09/30/2009
  (from: 10/20/2009 until: 10/19/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 144/2000, Nz 140/2000 zo dňa 30.6.2000 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 08/21/2000)
Zmena stanov zo dňa 25.6.2001 schválená MVZ.
  (from: 07/04/2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 7.11.2001 vo forme notárskej zápisnice N 390/01, Nz 382/01.
  (from: 11/20/2001)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 9.5.2002.
  (from: 06/25/2002)
Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 44/2003 Nz 29848/2003 zo dňa 23.4.2003.
  (from: 05/27/2003)
Zmena stanov a.s. schválená valnýnm zhromaždením dňa 12.11.2003.
  (from: 12/08/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person