Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4588/B

Business name: 
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
  (from: 04/10/2009)
Registered seat: 
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 09/03/2008)
Identification number (IČO): 
31 724 582
  (from: 03/29/1996)
Date of entry: 
04/01/1996
  (from: 03/29/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/29/1996)
Objects of the company: 
výroba výbušnín a trhavín
  (from: 03/10/1997)
výroba a rozvod elektrickej energie
  (from: 03/10/1997)
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, novokolu, výrobkov na báze zeolitov, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie na báze zemného plynu, technických plynov, priemyselných hnojív jednozložkových a kombinovaných, základných anorganických kyselín, látok organickej chémie na báze acetónu, čpavku, organických kyselín a alkoholov, čistiacich, leštiacich prípravkov a kozmetických prípravkov, ekoolejov
  (from: 03/10/1997)
ťažba dreva
  (from: 03/10/1997)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 03/10/1997)
záhradnícke služby
  (from: 03/10/1997)
úprava priestorov
  (from: 03/10/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 03/10/1997)
údržba ciest
  (from: 03/10/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/10/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/10/1997)
obchodný servis
  (from: 03/10/1997)
colný deklarant
  (from: 03/10/1997)
marketingová činnosť
  (from: 03/10/1997)
propagácia
  (from: 03/10/1997)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 03/10/1997)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 03/10/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/10/1997)
služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1997)
servis a oprava výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1997)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
  (from: 03/10/1997)
poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálnej politiky
  (from: 03/10/1997)
poskytovanie technických informácii a poradenstva bezpečnosti práce v chemickom priemysle
  (from: 03/10/1997)
upratovacie práce
  (from: 03/10/1997)
čistenie budov
  (from: 03/10/1997)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 01/08/1998)
leasingová činnosť
  (from: 07/06/1998)
prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
  (from: 12/07/1999)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých vrátane bezpečnosti práce
  (from: 12/07/1999)
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce pre získanie odbornej spôsobilosti pre práce s výbušninami
  (from: 12/07/1999)
poskytovanie colno-deklaračných služieb
  (from: 12/07/1999)
vystavovanie dokladov v režime tranzitu
  (from: 12/07/1999)
archívnicka činnosť /s výnimkou archívovania spisov trvalej dokumentárnej hodnoty/
  (from: 12/07/1999)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 05/10/2000)
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
  (from: 09/03/2001)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce
  (from: 09/03/2001)
poradenstvo v oblasti ochrany práce
  (from: 09/03/2001)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR
  (from: 10/09/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2008)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 09/03/2008)
údržba ciest
  (from: 09/03/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/1996)
Ing. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 10/19/2007
  (from: 11/30/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/29/1996)
Capital: 
16 449 676 EUR Paid up: 16 449 676 EUR
  (from: 04/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 483814
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 04/10/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/20/2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.2.2019, č. k. 8K/57/2018-231, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2019 a vykonateľnosť dňa 20.2.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582. Do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava, značka správcu S 1233.
  (from: 05/03/2022)
Bankruptcy trustee: 
Insolvenčná a poradenská, k.s.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 01
From: 03/03/2022
  (from: 05/03/2022)
Supervisory board: 
Ing. Ján Partila
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/19/2007
  (from: 11/30/2007)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava 851 01
From: 10/19/2007
  (from: 11/30/2007)
JUDr. Antonín Rozbroj
Příkazy 242
Olomouc 783 33
Česká republika
From: 08/11/2008
  (from: 09/03/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/03/2009
  (from: 04/10/2009)
 Liquidators:
ISONZO, a.s.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
From: 04/03/2009
  (from: 02/27/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Osoba vykonávajúca pôsobnosť likvidátora je oprávnená konať a podpisovať samostatne v mene a na účet likvidátora - právnickej osoby.
  (from: 04/10/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notársskej zápiscnice zo dňa 21. 3. 1996 v súlade s § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky štátneho podniku Chemko Strážske v rozsahu privatizačného projektu podľa zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v zmení neskorších predpisov.
  (from: 03/29/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1996.
  (from: 07/15/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 16.12.1996.
  (from: 03/10/1997)
Zápisnica z VZ zo dňa 25.4.1997.
  (from: 06/30/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.9.1997.
  (from: 01/08/1998)
Zmena stanov schválená VZ dňa 24.4.1998.
  (from: 07/06/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 1.6.1999 a dňa 30.8.1999.
  (from: 12/07/1999)
Zmena stanov a.s zo dňa 10.12.1999.
  (from: 05/10/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.12.1999.
  (from: 06/13/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 30. 6. 2000.
  (from: 10/03/2000)
Zápisnica č. 10/2000 z rokovania DR a.s. dňa 8.12.2000.
  (from: 03/01/2001)
Zmena stanov schválená VZ dňa 26.9.2001.
  (from: 09/03/2001)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. Po17/2003-330 zo dňa 26.2.2003.
  (from: 10/09/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici JUDr. Viktora Dubasa, č. N 591/2002, Nz 600/2002 konanom dňa 23.10.2002.
  (from: 03/22/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 238/2006, Nz 34654/2006 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 06/10/2006)
Zníženie základného imania z 580 577 000,- Sk na 483 814 000,- Sk a zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 233/2003, Nz 53147/2003.
  (from: 08/23/2006)
Notárska zápisnica N 39/2009, Nz 10877/2009, NCRls 10993/2009 zo dňa 3.4.2009.
  (from: 04/10/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.8.2011, sp. zn. 34 Exre/1291/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.10.2011.
  (from: 10/18/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.12.2014, č.k. 33Exre/466/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2015
  (from: 02/10/2015)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/57/2019-1831 zo dňa 23.02.2022 právoplatným dňa 03.03.2022, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Chemko, a.s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582, bol z funkcie správcu odvolaný správca: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, zn.sp.: S1233 a súčasne do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený správca: Insolvenčná a poradenská, k.s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava, IČO: 51 426 226. zn.sp.: S1883.
  (from: 05/03/2022)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person