Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  112/N

Business name: 
Levitex s.r.o.
  (from: 07/30/2015)
Registered seat: 
Ku Bratke č.5
Levice 934 05
  (from: 07/30/2015)
Identification number (IČO): 
34 122 630
  (from: 06/12/1995)
Date of entry: 
07/01/1995
  (from: 06/12/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/30/2015)
Objects of the company: 
predaj metrového textilu a textilných výrobkov
  (from: 06/12/1995)
maloobchod s textilom a textilnými výrobkami
  (from: 06/12/1995)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 06/12/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/12/1995)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/17/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/23/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/23/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/23/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 04/23/2001)
maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 04/23/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 04/23/2001)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/26/2003)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/26/2003)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 07/27/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/27/2006)
správa počitačových sietí
  (from: 07/27/2006)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/27/2006)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 07/27/2006)
poskytovanie internetových služieb
  (from: 07/27/2006)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 07/27/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/30/2015)
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
From: 07/30/2015
  (from: 07/30/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 07/30/2015)
Capital: 
39 200 EUR Paid up: 39 200 EUR
  (from: 07/30/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.5.1995 Fondom národného majetku SR podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods.2 písm. a/zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku LEVITEX, štátny podnik so sídlom v Leviciach. Stary spis: Sa 323
  (from: 06/12/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.10.1995. Stary spis: Sa 323
  (from: 10/10/1996)
Zmena Stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 13.6.1998 (not. záp. č. N 165/98, NZ 163/98).
  (from: 04/17/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 26.6.1999.
  (from: 11/06/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 02.12.2000.
  (from: 04/23/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 23.6.2001 (not. záp. č. N 181/2001, Nz 174/2001).
  (from: 03/12/2002)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.6.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Tibora Koháryho dňom 28.6.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.9.2003 (zároveň rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti o 72 246 500,- Sk).
  (from: 11/26/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2009 o zlúčení spoločnosti Levitex a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N so spoločnosťou Sulex, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 557 170, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14437/N, notárska zápisnica N 119/2009, Nz 24620/2009, NCRIs 25024/2009. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.07.2009 sa obchodná spoločnosť Levitex a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sulex, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 557 170, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14437/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Sulex, s.r.o. ku dňu 07.10.2009, notárska zápisnica N 120/2009, Nz 24621/2009, NCRIs 25025/2009.
  (from: 10/07/2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.12.2010 o zlúčení spoločnosti LEAST, s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 583 145, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65373/B so spoločnosťou Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 13.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2010, Nz 53825/2010, NCRls 54996/2010 sa obchodná spoločnosť Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LEAST, s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 583 145, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65373/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti LEASTs r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra.
  (from: 12/21/2010)
Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2015 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34122630 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N na spoločnosť Levitex s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 34122630, pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 30.07.2015.
  (from: 07/30/2015)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person