Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  89/P

Business name: 
Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v konkurze
  (from: 10/26/2018)
Registered seat: 
Okružná 18
Poprad 058 47
  (from: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
31 651 399
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 07/22/1993)
výroba nástrojov
  (from: 07/22/1993)
kovoobrábanie
  (from: 07/22/1993)
zváračské práce
  (from: 07/22/1993)
revízia elektrických zariadení
  (from: 07/22/1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/22/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 07/22/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/22/1993)
výroba a predaj transportného betónu
  (from: 07/22/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 07/22/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 07/22/1993)
spracovanie kameňa
  (from: 07/22/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 07/22/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 07/22/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/22/1993)
realizácia jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
  (from: 07/22/1993)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/22/1993)
stolárstvo
  (from: 07/22/1993)
automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software
  (from: 07/22/1993)
opravy motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
  (from: 07/22/1993)
opravy karosérií
  (from: 07/22/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/22/1993)
veľkoobchod s rôznymi výrobkami pre občanov
  (from: 07/22/1993)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 07/22/1993)
veľkoobchod so železiarskym tovarom, vykurovacím a inštalatérskym zariadením
  (from: 07/22/1993)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/22/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/22/1993)
geodetické a kartografické činnosti mimo prác zodpovedného geodeta
  (from: 07/22/1993)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/22/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/24/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/2002)
Ing. Miloslav Sendecký - predseda
Tomašíkova 2502/22
Poprad
  (from: 05/22/2022)
Ing. Štefan Oravec - podpredseda
Dostojevského 2563/15
Poprad
  (from: 10/22/2001)
Ing. Michal Pavlov - člen
L. Svobodu 2358/24
Poprad
  (from: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 06/24/2002)
Capital: 
53 113 000 Sk
  (from: 07/22/1993)
Shares: 
Number of shares: 53113
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/22/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/15/2003
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K/131/2002-180 zo dňa 30.10.2017, ktorým bol JUDr. Miroslav Purdeš zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
  (from: 10/26/2018)
Bankruptcy trustee: 
FARDOUS PARTNERS správcovská k.s.
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
  (from: 10/26/2018)
Supervisory board: 
Ing. Peter Eckert - člen
Družstevná 11
Modra
  (from: 09/12/1996)
Ing. Ľubomír Bukový
Liščie údolie 143
Bratislava
  (from: 05/22/2022)
Ján Peták
Novomeského 3349/15
Poprad
  (from: 05/22/2022)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Eckert, od 29.5.2002
Družstevná 11
Modra
  (from: 06/24/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 242
  (from: 04/29/1992)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 55/93, Nz 54/93 spísanej dňa 11.2.1993 JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave. Stary spis: Sa 242
  (from: 07/22/1993)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.6.1994. Stary spis: Sa 242
  (from: 09/08/1994)
Zápisnica z III. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 7.4.1995. Stary spis: Sa 242
  (from: 06/19/1995)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1996. Stary spis: Sa 242
  (from: 09/12/1996)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2002 o zrušení spoločnosti s livkidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie: 29.5.2002. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra: 24.6.2002. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 15.1.2003, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Inžiniersko-ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii so sídlom v Poprade, Okružná 18, IČO: 31 651 399, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Miroslav Purdeš, komerčný právnik, r.č. , Prešov, Jarková 2.
  (from: 06/24/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person