Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10026/N

Business name: 
VÚEZ, a.s.
  (from: 08/15/1997)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 35
Levice 934 39
  (from: 09/20/2002)
Sv.Michala 4
Levice 934 01
  (from: 08/15/1997 until: 09/19/2002)
Identification number (IČO): 
36 522 457
  (from: 08/15/1997)
Date of entry: 
08/15/1997
  (from: 08/15/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/15/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/15/1997)
výroba nástrojov
  (from: 08/15/1997)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 08/15/1997)
kovoobrábanie
  (from: 08/15/1997)
výroba strojov pre potravinársky priemysel
  (from: 08/15/1997)
výroba ostatných strojov pre všeobecné účely
  (from: 08/15/1997)
inštalácia a opravy systémov vykurovania a klimatizácie objektov
  (from: 08/15/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (meracie, kontrolné, navigačné a ostatné prístroje, zariadenia pre riadenie priemyselných procesov)
  (from: 08/15/1997)
projektová činnosť v oblasti klasickej a jadrovej energetiky zameraná na projekty rekonštrukcií a modernizácií technologických zariadení, projekty stavebných úprav vyvolaných rekonštrukčnými a modernizačnými prácami na technologických zariadeniach, jednoduché stavby pre zabezpečenia spoľahlivého a funkčného umiestnenia technologických zariadení, výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a potvrdzovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadení zabezpečujúcich utesnenie hermetickej zóny
  (from: 08/15/1997)
výskum, vývoj, poradenstvo, inžinierska činnosť v oblasti priemyselných kotlov, ich pomocných systémov a procesov prebiehajúcich v týchto zariadeniach, nereaktorových častí jadrových elektrární a systémov technickej bezpečnosti jadrových elektrární, vplyvu prevádzky energetických zariadení na životné prostredie a technológií na potlačenie týchto vplyvov, systémov a technológií premeny, transportu a skladovania energie, netradičných zdrojov energie a zariadení na ich využitie, systém diagnostiky, kontroly a riadenia technologických parametrov a ekologických dôsledkov prevádzky technologických zariadení a navrhovanie opatrení pre ich zlepšenie
  (from: 08/15/1997)
výroba kovových výrobkov a kovových stavebných materiálov
  (from: 12/15/1999)
veľkoobchod, mallobchod, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/15/1999)
vypracovávanie projektovej a konštrukčnej dokumentácie vybraných strojnotechnologických systémov a zariadení, vrátane výrobnej a montážnej dokumentácie týchto zariadení zaradených do 2. a 3. bezpečnostnej triedy
  (from: 12/15/1999)
vypracovávanie projekčnej a konštrukčnej dokumentácie stavebných častí dodávok vybraných zariadení do 2. a 3. bezpečnostnej triedy v rozsahu stavebných úprav, kotvenia technologických zariadení a úprav hermetickej zóny jadrových zariadení
  (from: 12/15/1999)
výroba strojnotechnologických a stavebných častí vybraných zariadení a systémov zaradených do 2. a 3. bezpečnostnej triedy vyrábaných z ocelí 11, 12 a 17 do maximálneho prevádzkového tlaku 14 MPa
  (from: 12/15/1999)
montáž vybraných zariadení
  (from: 12/15/1999)
údržba opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení
  (from: 12/15/1999)
dovoz polotovarov, strojov a zariadení, komponentov potrubných trás, armatúr a prídavných materiálov pre zváranie
  (from: 12/15/1999)
výskum nereaktorových častí jadrových elektrární s príslušenstvom
  (from: 12/15/1999)
výskum a overovanie životnosti prevádzkovej spoľahlivosti, účinnosti a diagnostiky energetických zariadení
  (from: 12/15/1999)
výskum priemyselných kotlov a ich príslušenstva
  (from: 12/15/1999)
výskum nových zdrojov energie
  (from: 12/15/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/17/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/17/2016)
Odborné činnosti vo výstavbe s rozsahom oprávnenia „Komplexné priemyselné stavby“.
  (from: 04/19/2016)
Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Skúšanie v rozsahu nedeštruktívnych skúšok, kontrolných skúšok, tlakových skúšok, pevnostných, tesnostných a integrálnych skúšok hermetickej zóny jadrových zariadení vrátane vyhodnocovania veľkosti úniku z jej priestoru.
  (from: 04/19/2016)
Vykonávanie výskumu a vývoja.
  (from: 04/19/2016)
Výroba technických zariadení tlakových, označovanie technických zariadení tlakových.
  (from: 04/19/2016)
Výroba technických zariadení elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 04/19/2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.
  (from: 04/19/2016)
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií.
  (from: 04/19/2016)
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr.
  (from: 04/19/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby.
  (from: 04/19/2016)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 04/19/2016)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Výkon činnosti stavebného dozoru.
  (from: 04/19/2016)
Výkon činnosti stavbyvedúceho.
  (from: 04/19/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/19/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/19/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/19/2018)
Administratívne služby
  (from: 07/19/2018)
Verejné obstarávanie
  (from: 07/19/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/19/2018)
Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický a ruský jazyk
  (from: 07/19/2018)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke, oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo 842/4/2007 - TZ - S, O (OU,R,M) - Aa3, a4, b1,b2, Ba1, b1,b2, d1, d2,e1
  (from: 01/06/2009 until: 04/18/2016)
výroba vyhradených technických zariadení tlakových, označovanie vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo 843/4/2007 - TZ -V,Z - Aa3, a4, b1, b2, Ba1, b1, b2, d1, d2
  (from: 01/06/2009 until: 04/18/2016)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky podľa oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo 285/42007 - EZ - S,O(OU,M) - E2, A, B
  (from: 01/06/2009 until: 04/18/2016)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo 286/4/2007 - EZ - V - E4.1 - A
  (from: 01/06/2009 until: 04/18/2016)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo 501/4/2007 - PZ - S - Ae,f,g1,h,Be,f,g1,g2,g3,h1,h2
  (from: 01/06/2009 until: 04/18/2016)
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia v rozsahu oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo 502/42007 - PZ - O (OU,M,R) - Ag1, Bg1, g3
  (from: 01/06/2009 until: 04/18/2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním " Inžinierske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov evidenčné číslo 10506*20-30*
  (from: 01/06/2009 until: 04/24/2020)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním "Inžinierske stavby podľa osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov evidenčné číslo 09151*20*
  (from: 01/06/2009 until: 04/24/2020)
autorizované merania emisií vybraných znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, odber vzoriek znečisteného plynu a vyjadrovanie názorov a interpretácii podľa rozsahu akreditácie Slovenskej národnej akreditačnej služby Bratislava, číslo osvedčenia S-249 zo dňa 21.12.2010
  (from: 03/09/2012 until: 06/18/2012)
oprávnené meranie emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
  (from: 06/19/2012 until: 04/24/2020)
skúšanie v rozsahu nedeštruktívnych skúšok, stavebných skúšok, hydraulických tlakových skúšok, pevnostných skúšok a tesnostných skúšok hermetickej zóny jadrových zariadení vrátane vyhodnocovania veľkosti úniku z jej priestoru
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia, vykonávanie skúšok, potvrdzovanie technickej dokumentácie zariadení na zistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike podľa vyhl. č. 31/1991 Zb.
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
vykonávanie meraní, emisií a imisií, ktorých výsledky slúžia na účely konania pred orgánom štátnej správy ovzdušia
  (from: 12/15/1999 until: 03/08/2012)
energetický audítor
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
poradenská činnosť pre spotrebiteľov energie, energetický poradca
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
výroba strojov, prístrojov a zariadení pre energetiku, strojárstvo a hutníctvo /v rozsahu remeselnej živnosti/
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie /pri V/ tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia číslo: 006 INA 1998 TZ V,M,R,O,S,Z Ab1, b2, Bb1, b2, d1, d2, s1, e2, e3
  (from: 12/15/1999 until: 01/05/2009)
projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb-elektrické silové rozvody a zariadenia NN a bleskozvody, systémy riadenia a meranie
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia číslo: 016 INA 1998 EZ, V, M, O, S, A E2
  (from: 12/15/1999 until: 01/05/2009)
projektovanie stavieb: technologické zariadenie stavieb-energetické zariadenia a siete
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/15/1999 until: 04/18/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/15/1999)
Managing board
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Juraj Kubica - člen
Ulica svätej Anny 917/6
Rybník 935 23
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Ivan Vicena - člen
284
Hronské Kosihy 935 27
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Cyril Švolík - Chairman of the Board of Directors
710
Kozárovce 935 22
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Viera Jágerová - Vice-chairman of the Board of Directors
Lipová 11
Tlmače 935 21
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Milan Michalko - Member of the Board of Directors
Slnečná 2233/11
Šaľa 927 01
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Ľubomír Bajaník - člen
Hviezdoslavova 22
Zlaté Moravce
From: 05/24/2002
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Ing. Ľubomír Bajaník - člen
Hviezdoslavova 22
Zlaté Moravce
From: 05/24/2002 Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Pavel Baláž
76
Drženice
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Jozef Baťalik - člen
kpt. Nálepku 37
Levice 934 01
From: 06/06/2008
  (from: 06/29/2017 until: 10/05/2020)
Ing. Jozef Baťalik - člen
kpt. Nálepku 37
Levice 934 01
From: 06/06/2008 Until: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Jozef Baťalík - člen
Kpt. Nálepku 37
Levice
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Ing. Jozef Baťalík - člen
kpt. Nálepku 37
Levice 934 01
From: 06/06/2008
  (from: 07/10/2008 until: 06/28/2017)
Ing. Milan Macko - člen
Čierny Lúh 26
Nová Baňa 968 01
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/09/2008)
Ing. Milan Macko - člen
Čierny Lúh 26
Nová Baňa 968 01
From: 06/03/2005 Until: 06/06/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Ján Muráni
Dlhá 21/2
Tlmače
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Ján Muráni - predseda
Dlhá 21/2
Tlmače
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Ing. Pavol Ondruš
M.R.Štefánika 6
Levice
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda
M.R. Štefánika 6
Levice
From: 05/24/2002
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda
M.R. Štefánika 6
Levice
From: 05/24/2002 Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Zuzana Senovská
Tekovská 22
Levice
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Zuzana Senovská - člen
Tekovská 22
Levice
From: 05/24/2002
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Ing. Zuzana Senovská - člen
Tekovská 22
Levice
From: 05/24/2002 Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Tibor Sivák
Perecká 6
Levice
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Tibor Sivák - člen
Perecká 6
Levice
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Ing. Cyril Švolík - člen
710
Kozárovce
  (from: 12/15/1999 until: 07/11/2005)
Ing. Cyril Švolík - člen
710
Kozárovce
Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Cyril Švolík - podpredseda
710
Kozárovce 935 22
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 10/05/2020)
Ing. Cyril Švolík - podpredseda
710
Kozárovce 935 22
From: 06/03/2005 Until: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Miloš Zachar - podpredseda
Zd. Nejedlého 26
Levice
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Ing. Miloš Zachar - predseda
Zd. Nejedlého 26
Levice
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Ing. Miloš Zachar - predseda
Zd. Nejedlého 26
Levice
Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Miloš Zachar - predseda
Zd. Nejedlého 26
Levice 934 01
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 10/05/2020)
Ing. Miloš Zachar - predseda
Zd. Nejedlého 26
Levice 934 01
From: 06/03/2005 Until: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Ivan Vicena - člen
284
Hronské Kosihy 935 27
From: 06/03/2005 Until: 09/03/2020
  (from: 10/20/2020 until: 10/19/2020)
Viera Jágerová - člen
Lipová 11
Tlmače 935 21
From: 06/03/2005 Until: 09/03/2020
  (from: 10/20/2020 until: 10/19/2020)
Ing. Ivan Vicena - člen
284
Hronské Kosihy 935 27
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 10/19/2020)
Viera Jágerová - člen
Lipová 11
Tlmače 935 21
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 10/19/2020)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore predseda a podpredseda predstavenstva, alebo niektorý z nich, spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 10/06/2020)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore predseda a podpredseda predstavenstva, alebo niektorý z nich, spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 06/29/2006 until: 10/05/2020)
Menom spoločnosti koná predseda alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/15/1999 until: 06/28/2006)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojísvoj podpis uvedený na podpisovom vzore predseda alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstvaalebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to predstavenstvom písomne poverený.
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Capital: 
148 716 EUR Paid up: 148 716 EUR
  (from: 01/30/2009)
4 374 000 Sk Paid up: 4 374 000 Sk
  (from: 07/24/2003 until: 01/29/2009)
2 187 000 Sk
  (from: 12/15/1999 until: 07/23/2003)
1 080 000 Sk
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Shares: 
Number of shares: 4374
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je podmienená dodržaním postupu pri realizácií predkupného práva uvedeného v článku 6, bode 6.9 stanov spoločnosti.
  (from: 06/03/2009)
Number of shares: 4374
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 34 EUR
  (from: 01/30/2009 until: 06/02/2009)
Number of shares: 4374
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/24/2003 until: 01/29/2009)
Number of shares: 2187
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/15/1999 until: 07/23/2003)
Number of shares: 1080
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ivanič
675
Hronské Kľačany 935 29
From: 06/30/2020
  (from: 07/28/2020)
Ing. Viliam Amerstein
Komenského 1035/37
Levice 934 01
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Vladimír Klinčok
Družstevný rad 143/6
Starý Tekov 935 26
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Viliam Amerstein
Komenského 37
Levice
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Ladislav Gažo
Mládežnícka 35
Starý Tekov
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Ing. Vladimír Gubčo , CSc
Ružová 15
Levice
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Vladimír Gubčo , CSc.
Ružová 15
Levice
  (from: 12/15/1999 until: 09/19/2002)
Viera Jágerová
Lipová 11
Tlmače
From: 05/24/2002
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Viera Jágerová
Lipová 11
Tlmače
From: 05/24/2002 Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Vladimír Klinčok
Severná 4
Levice
From: 05/24/2002
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Ing. Vladimír Klinčok
Severná 4
Levice
From: 05/24/2002 Until: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
Ing. Juraj Kubica
Dlhá 19
Tlmače 935 21
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 06/20/2014)
Ing. Juraj Kubica
Dlhá 19
Tlmače 935 21
From: 06/03/2005 Until: 05/23/2014
  (from: 06/21/2014 until: 06/20/2014)
Štefan Momola
Lipová 9/16
Tlmače
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Ondrej Pelach
Severná 2
Levice
From: 05/13/2002
  (from: 09/20/2002 until: 07/11/2005)
Ing. Ondrej Pelach
Severná 2
Levice
From: 05/13/2002 Until: 05/02/2005
  (from: 07/12/2005 until: 07/11/2005)
RNDr. Peter Salinka
Mládežnícka ulica 6352/41
Levice 934 01
From: 05/26/2017
  (from: 06/17/2017 until: 07/27/2020)
RNDr. Peter Salinka
Mládežnícka ulica 6352/41
Levice 934 01
From: 05/26/2017 Until: 06/30/2020
  (from: 07/28/2020 until: 07/27/2020)
Ing. Karol Šurka
Štúrova 787/14
Nová Baňa
  (from: 08/15/1997 until: 12/14/1999)
Ing. Karol Šurka
Nábrežná 1149/7
Nová Baňa 968 01
From: 05/23/2014
  (from: 06/21/2014 until: 06/16/2017)
Ing. Karol Šurka
Nábrežná 1149/7
Nová Baňa 968 01
From: 05/23/2014 Until: 05/26/2017
  (from: 06/17/2017 until: 06/16/2017)
Ing. Ľudovít Švec
Pod Urbanom 10
Levice 934 01
From: 05/02/2005
  (from: 07/12/2005 until: 06/20/2014)
Ing. Ľudovít Švec
Pod Urbanom 10
Levice 934 01
From: 05/02/2005 Until: 05/23/2014
  (from: 06/21/2014 until: 06/20/2014)
Ing. Viliam Amerstein
Komenského 37
Levice 934 01
From: 06/03/2005 Until: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Vladimír Klinčok
Družstevný Rad 143/6
Starý Tekov 935 26
From: 05/23/2014 Until: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020 until: 10/05/2020)
Ing. Viliam Amerstein
Komenského 37
Levice 934 01
From: 06/03/2005
  (from: 07/12/2005 until: 10/05/2020)
Ing. Vladimír Klinčok
Družstevný Rad 143/6
Starý Tekov 935 26
From: 05/23/2014
  (from: 06/21/2014 until: 10/05/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.2.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla premenou podľa § 69 Obchodného zákonníka zo spoločnosti Výskumný ústav energetických zariadení spol. s r.o., Sv. Michala 1, Levice, IČO: 31 444 199, ktorá bola dňom 15.08.1997 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o. 2321/N. Na spoločnosť prešli všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti Výskumný ústav energetických zariadení spol. s r.o..
  (from: 08/15/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 8.12.1997 (not. záp. č. N 21/97, Nz 18/97). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.5.1998 (not. záp. č. N 116/98, Nz 110/98). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.5.1999 (not. záp. č. N 152/99, Nz 148/99).
  (from: 12/15/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24.5.2002 (not. záp. č. N 129/2002, Nz 126/2002, zmena sídla z: Sv. Michala 4, Levice, na: Hviezdoslavova 35, Levice).
  (from: 09/20/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 06.06.2003.
  (from: 07/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person