Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  35/B

Business name: 
Slovenský pozemkový fond
  (from: 08/19/1991)
Registered seat: 
Búdková 36
Bratislava 817 15
  (from: 09/06/2019)
Identification number (IČO): 
17 335 345
  (from: 08/19/1991)
Date of entry: 
08/19/1991
  (from: 08/19/1991)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 08/19/1991)
Objects of the company: 
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov
  (from: 07/20/1994)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky
  (from: 07/20/1994)
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada
  (from: 07/20/1994)
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb
  (from: 07/20/1994)
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu
  (from: 07/20/1994)
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv
  (from: 07/20/1994)
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/20/1994)
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje
  (from: 07/20/1994)
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z."
  (from: 04/25/1997)
Management body: 
Ing. Peter Kubala - námestník generálnej riaditeľky
Pluhová 976/66
Bratislava 831 03
From: 05/28/2020
  (from: 07/22/2020)
Mgr. Jana Štilichová - generálna riaditeľka
Ku kyselke 24
Trenčín 911 06
From: 05/26/2021
  (from: 06/17/2021)
Acting in the name of the company: 
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
  (from: 06/30/2017)
Supervisory board: 
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Milan Hauer
Martinská 1620
Žilina 010 08
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
JUDr. Igor Chovan
Lipová 24
Viničné 900 23
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Radoslav Hruška
Košťany nad Turcom 13
Košťany nad Turcom 038 41
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Zoltán Lorincz
K. Nagya 10
Komárno 945 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Bc. Dalibor Steindl , MBA
Hodžova 12
Martin 036 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Mgr. Jana Hanzelová
Hodžova 29
Trenčín 911 01
From: 12/07/2018
  (from: 06/17/2021)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
From: 12/07/2018
  (from: 02/22/2019)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
From: 12/07/2018
  (from: 02/22/2019)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
From: 05/22/2019
  (from: 09/06/2019)
Ing. Peter Dratva
Mochovská 2295/6
Levice 934 05
From: 06/05/2020
  (from: 07/22/2020)
Ing. Štefan Gregor
Záhradnícka 1936/25
Šahy 936 01
From: 06/05/2020
  (from: 07/22/2020)
Other legal facts: 
Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
  (from: 08/19/1991)
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
  (from: 07/20/1994)
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
  (from: 04/25/1997)
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
  (from: 02/10/1998)
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
  (from: 12/10/1998)
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
  (from: 09/23/1999)
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
  (from: 08/15/2001)
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
  (from: 02/06/2003)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
  (from: 08/20/2004)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (from: 04/12/2008)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
  (from: 11/13/2008)
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
  (from: 07/02/2010)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
  (from: 08/18/2010)
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
  (from: 11/26/2010)
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
  (from: 05/15/2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
  (from: 06/28/2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
  (from: 09/30/2015)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
  (from: 07/19/2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
  (from: 07/19/2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.
  (from: 07/19/2016)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person