Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  35/B

Business name: 
Slovenský pozemkový fond
  (from: 08/19/1991)
Registered seat: 
Búdková 36
Bratislava 817 15
  (from: 09/06/2019)
Búdkova 36
Bratislava 817 15
  (from: 07/19/2016 until: 09/05/2019)
Búdkova 36
Bratislava
  (from: 08/19/1991 until: 07/18/2016)
Identification number (IČO): 
17 335 345
  (from: 08/19/1991)
Date of entry: 
08/19/1991
  (from: 08/19/1991)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 08/19/1991)
Objects of the company: 
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov
  (from: 07/20/1994)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky
  (from: 07/20/1994)
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada
  (from: 07/20/1994)
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb
  (from: 07/20/1994)
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu
  (from: 07/20/1994)
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv
  (from: 07/20/1994)
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/20/1994)
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje
  (from: 07/20/1994)
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z."
  (from: 04/25/1997)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, a dočasne spravuje pozemky nedoložené vlastníckym právom.
  (from: 08/19/1991 until: 07/19/1994)
Podľa zákona č.229/1991 Zb.o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku prevádza bezplatne do vlasníctva oprávnených osôb pozemky, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky. Uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada.Poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní vlastníckych práv oprávnených osôb v zmysle citovaného zákona.
  (from: 08/19/1991 until: 07/19/1994)
Do schválenia privatizačného projektu,či v súlade s ním, prípadne ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou SR, prenajíma pozemky a iné poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na poľnohospodárske využitie.
  (from: 08/19/1991 until: 07/19/1994)
Pozemkový fond prenajíma poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.
  (from: 08/19/1991 until: 07/19/1994)
Je účastníkom pozemkových úprav.
  (from: 08/19/1991 until: 07/19/1994)
Management body: 
Ing. Peter Kubala - námestník generálnej riaditeľky
Pluhová 976/66
Bratislava 831 03
From: 05/28/2020
  (from: 07/22/2020)
Mgr. Jana Štilichová - generálna riaditeľka
Ku kyselke 24
Trenčín 911 06
From: 05/26/2021
  (from: 06/17/2021)
Správna rada:
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Ján Bodnár , CSc.
Svetlá 3
Bratislava
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Pavol Bottka
Kravany nad Dunajom
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Boris Brunner - námestník generálneho riaditeľa
Mierová 673/64
Sládkovičovo 925 21
From: 06/16/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/21/2020)
Ing. Boris Brunner - námestník generálneho riaditeľa
Mierová 673/64
Sládkovičovo 925 21
From: 06/16/2016 Until: 05/27/2020
  (from: 07/22/2020 until: 07/21/2020)
Ing. Karol Csicsai - predseda
Štadionová 1598/11
Veľký Meder
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
JUDr. Judita Czizmaziová
Hviezdoslavova 7/55
Komárno
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
JUDr. Peter Čiampor
Zámocka 2
Hronsek
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Ing. Milan Fischer
Vážska 19
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Milan Fischer
Vážska 19
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
JUDr. Jozef Gaisbacher
Mudroňova 42
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
JUDr. Jozef Gaisbacher
Mudroňova 42
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
JUDr. Jozef Gaisbacher
Mudroňova 42
Bratislava
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Juraj Gál - Námestník generálnej riaditeľky
Sigetská 1688/19
Sládkovičovo 925 21
From: 09/23/2010
  (from: 11/09/2010 until: 05/14/2012)
Ing. Juraj Gál - Námestník generálnej riaditeľky
Sigetská 1688/19
Sládkovičovo 925 21
From: 09/23/2010 Until: 05/11/2012
  (from: 05/15/2012 until: 05/14/2012)
Ing. Jozef Habovštiak , CSc. - podpredseda
Krivá nad Oravou
  (from: 08/19/1991 until: 11/29/1992)
JUDr. Dušan Hačko - generálny riaditeľ
Jesenského 1668/32
Snina 069 01
From: 06/16/2016
  (from: 07/19/2016 until: 06/29/2017)
JUDr. Dušan Hačko - generálny riaditeľ
Jesenského 1668/32
Snina 069 01
From: 06/16/2016 Until: 06/05/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. František Hideghéty - generálny riaditeľ
Dlhá 26
Šamorín 931 01
From: 01/17/2003
  (from: 02/06/2003 until: 05/25/2007)
Ing. František Hideghéty - generálny riaditeľ
Dlhá 26
Šamorín 931 01
From: 01/17/2003 Until: 05/17/2007
  (from: 05/26/2007 until: 05/25/2007)
Ing. Imrich Horňanský , CSc.
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Imrich Horňanský , CSc. - podpredseda
Jurigova nám. 7
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 04/24/1997)
Ing. Imrich Horňanský , CSc. - podpredseda
Jurigova nám. 7
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 09/22/1999)
Ing. Milan Chabroň , CSc. - podpredseda
Rajčianská 36
Bratislava
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Doc.Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
From: 12/10/2009
  (from: 01/27/2010 until: 11/08/2010)
Doc.Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
From: 12/10/2009 Until: 09/22/2010
  (from: 11/09/2010 until: 11/08/2010)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Ing. Cyprián Juráň , CSc. - predseda
Bilíkova 3
Bratislava
  (from: 08/19/1991 until: 11/29/1992)
Doc. Ing. Ladislav Klimo , CSc. - podpredseda
Račianska 95
Bratislava
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , CSc.
Račianska 95
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , CSc.
Račianska 95
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Ing. Zdeno Korbeľ
Bystrička 345
Martin
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Ing. Zdeno Korbeľ
Bystrička 345
Martin
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Zdeno Korbeľ
Bystrička 345
Martin
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Doc. Ing. Anton Kretter , CSc.
Ždiarska 11
Nitra
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Prof. Ing. Milan Majcher , CSc. - predseda
Mlynské Luhy 28
Bratislava
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Ing. Gabriela Matečná - Generálna riaditeľka
Sibírska 1604/65
Bratislava 831 02
From: 04/19/2012
  (from: 05/15/2012 until: 07/18/2016)
Ing. Gabriela Matečná - Generálna riaditeľka
Sibírska 1604/65
Bratislava 831 02
From: 04/19/2012 Until: 03/23/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
From: 09/25/2008
  (from: 11/13/2008 until: 01/26/2010)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
From: 09/25/2008 Until: 12/09/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Dezider Mosný , CSc.
Komárnicka 342
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Dezider Mosný , CSc.
Komárnicka 342
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Ing. Jozef Mrva , CSc.
117
Rovinka
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
MVDr. Ján Nahálka
Kukučínova 9
Spišské Bystré
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Ján Paciga
Na Jankovskom 93
Liptovský Ján
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
JUDr. Pavol Peceň
Jasovská 7
Bratislava
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
JUDr. Pavol Peceň
Lunačarského 7
Bratislava
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
JUDr. Pavol Peceň - predseda
Jasovská 7
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 04/24/1997)
JUDr. Pavol Peceň - predseda
Jasovská 7
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 09/22/1999)
Ing. Róbert Poloni - Námestník generálnej riaditeľky
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
From: 06/01/2012
  (from: 06/28/2012 until: 07/18/2016)
Ing. Róbert Poloni - Námestník generálnej riaditeľky
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
From: 06/01/2012 Until: 06/15/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
JUDr. Jaroslav Puškáč - generálny riaditeľ
Družstevná 9
Modra
  (from: 08/15/2001 until: 02/05/2003)
Ing. Jozef Rizman
1026
Likavka
  (from: 08/19/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Ladislav Rudnický , CSc.
J. Gagarina 37
Veľký Meder
  (from: 09/23/1999 until: 08/14/2001)
Ing. Štefan Rúžička , CSc.
Slávičie údolie 18
Bratislava
  (from: 08/19/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Gabriel Sebök
Mateja Bela 7
Bratislava 811 06
From: 12/10/2009
  (from: 01/27/2010 until: 03/15/2010)
Ing. Gabriel Sebők
Mateja Bela 7
Bratislava 811 06
From: 12/10/2009
  (from: 03/16/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Gabriel Sebők
Mateja Bela 7
Bratislava 811 06
From: 12/10/2009 Until: 07/14/2010
  (from: 08/18/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Jozef Schramm
Šášovská 12
Bratislava
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Ing. Ondrej Strýček
131
Košúty
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. Ondrej Strýček
131
Košúty
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Mgr. Adrian Šándorčín
Ríznerova 6
Bratislava 811 08
From: 09/25/2008
  (from: 11/13/2008 until: 01/26/2010)
Mgr. Adrian Šándorčín
Ríznerova 6
Bratislava 811 08
From: 09/25/2008 Until: 12/09/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica 974 05
From: 05/17/2007
  (from: 05/26/2007 until: 11/12/2008)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica 974 05
From: 05/17/2007 Until: 09/24/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Eva Šimková - Generálna riaditeľka
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
From: 09/23/2010
  (from: 11/09/2010 until: 05/14/2012)
Ing. Eva Šimková - Generálna riaditeľka
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
From: 09/23/2010 Until: 04/18/2012
  (from: 05/15/2012 until: 05/14/2012)
JUDr. Adriana Šklíbová - generálna riaditeľka
Partizánska 5/1249
Bardejov 085 01
From: 06/07/2017
  (from: 06/30/2017 until: 05/12/2020)
JUDr. Adriana Šklíbová - generálna riaditeľka
Partizánska 5/1249
Bardejov 085 01
From: 06/07/2017 Until: 04/02/2020
  (from: 05/13/2020 until: 05/12/2020)
Ing. MIchal Štangel - podpredseda
Fučíkova 420
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 02/09/1998)
Ing. MIchal Štangel - podpredseda
Fučíkova 420
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 09/22/1999)
Ing. Alojz Vittek
Vičňova 2
Bratislava
  (from: 08/19/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Ján Závodský
Športova 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Ing. Gabriela Bartošová - generálna riaditeľka
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
From: 04/03/2020 Until: 05/22/2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Ing. Gabriela Bartošová - generálna riaditeľka
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
From: 04/03/2020
  (from: 05/13/2020 until: 06/16/2021)
Acting in the name of the company: 
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
  (from: 06/30/2017)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
  (from: 07/19/2016 until: 06/29/2017)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
  (from: 05/15/2012 until: 07/18/2016)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková, a námestník generálnej riaditeľky Ing. Juraj Gál spoločne.
  (from: 11/09/2010 until: 05/14/2012)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa.
  (from: 08/18/2010 until: 11/08/2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebők spoločne.
  (from: 03/16/2010 until: 08/17/2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebök spoločne.
  (from: 01/27/2010 until: 03/15/2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík a námestník generálneho riaditeľa Mgr. Adrian Šándorčín spoločne.
  (from: 11/13/2008 until: 01/26/2010)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miloslav Šebek.
  (from: 05/26/2007 until: 11/12/2008)
Za Slovenský pozemnkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. František Hideghéty.
  (from: 02/06/2003 until: 05/25/2007)
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč.
  (from: 08/15/2001 until: 02/05/2003)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia správnej rady SPF alebo generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Družstevná 9, Modra, ktorý bol menovaný správnou radou SPF dňa 12.11.1998 s účinnosťou od 13.11.1998. Každý z nich podpisuje samostatne.
  (from: 12/10/1998 until: 08/14/2001)
Za slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Michal Štangel, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Sládkovičovo, Fučíkova 420, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 20.2.1997 súčinnosťou od 21.2.1997. Každý z nich podpisuje samostatne.
  (from: 04/25/1997 until: 12/09/1998)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Sjprávnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Juraj Moravčík, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 7.4.1994 s účinnosťou od 15.4.1994 v zmysle čl. 9 odst. 1 štatútu SPF. Každý z nich podpisuje samostatne.
  (from: 07/20/1994 until: 04/24/1997)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Správnej rady alebo riaditeľ Doc. Ing. Ladislav Klinko, CSc.,bytom Račianska 95, Bratislava.
  (from: 11/30/1992 until: 07/19/1994)
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda alebo podpredseda správnej rady, alebo riaditeľ Ing.František Bujalka, bytom Obrancov mieru 787/31, Poprad.
  (from: 08/19/1991 until: 11/29/1992)
Supervisory board: 
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Milan Hauer
Martinská 1620
Žilina 010 08
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
JUDr. Igor Chovan
Lipová 24
Viničné 900 23
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Radoslav Hruška
Košťany nad Turcom 13
Košťany nad Turcom 038 41
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Zoltán Lorincz
K. Nagya 10
Komárno 945 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Ing. Bc. Dalibor Steindl , MBA
Hodžova 12
Martin 036 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018)
Mgr. Jana Hanzelová
Hodžova 29
Trenčín 911 01
From: 12/07/2018
  (from: 06/17/2021)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
From: 12/07/2018
  (from: 02/22/2019)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
From: 12/07/2018
  (from: 02/22/2019)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
From: 05/22/2019
  (from: 09/06/2019)
Ing. Peter Dratva
Mochovská 2295/6
Levice 934 05
From: 06/05/2020
  (from: 07/22/2020)
Ing. Štefan Gregor
Záhradnícka 1936/25
Šahy 936 01
From: 06/05/2020
  (from: 07/22/2020)
Ing. Miroslav Aschengeschvantner
Zemianska 199/29
Jacovce 956 22
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
Ing. Miroslav Aschengeschvantner
Zemianska 199/29
Jacovce 956 22
From: 11/05/2003 Until: 08/17/2006
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. František Asztalos
103
Včelince 980 50
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
Ing. František Asztalos
103
Včelince 980 50
From: 11/05/2003 Until: 08/30/2006
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. Vladimír Bajan
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Vladimír Bajan
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Doc. MVDr. Ing. Norbert Beňuška , PhD - člen
Podháj 48
Banská Bystrica 974 05
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Doc. MVDr. Ing. Norbert Beňuška , PhD - člen
Podháj 48
Banská Bystrica 974 05
From: 01/24/2007 Until: 01/24/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Ján Bodnár - člen Rady
Dlhá 367/14
Prievidza 971 01
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Ján Bodnár - člen Rady
Dlhá 367/14
Prievidza 971 01
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
JUDr. Jozef Bolješik
Ostrov 420
Ostrov pri Piešťanoch 922 01
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
JUDr. Jozef Bolješik
Ostrov 420
Ostrov pri Piešťanoch 922 01
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 07/18/2016)
Ing. Boris Brunner
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
From: 08/03/2015 Until: 06/15/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
JUDr. Milan Cibík
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
JUDr. Milan Cibík
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
JUDr. Milan Cíbik
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
JUDr. Milan Cíbik
Radvanská 29
Banská Bystrica 974 05
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Ing. Marián Čakajda - podpredseda Rady
Topoľová 1800/60
Bratislava 855 01
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Marián Čakajda - podpredseda Rady
Topoľová 1800/60
Bratislava 855 01
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Branislav Ďurajka
Andrusova 3
Bratislava 851 01
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
Ing. Branislav Ďurajka
Andrusova 3
Bratislava 851 01
From: 11/05/2003 Until: 02/01/2005
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. Slavomír Eliaš - člen Rady
Podjavorinskej 67
Zlaté Moravce 953 01
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Slavomír Eliaš - člen Rady
Podjavorinskej 67
Zlaté Moravce 953 01
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
From: 11/05/2003 Until: 11/05/2006
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. Mária Frindrichová
Hviezdoslavova 12
Bernolákovo 900 27
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Mária Frindrichová
Hviezdoslavova 12
Bernolákovo 900 27
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
JUDr. Mária Gajdošová - člen Rady
Duchnovičova 575/100
Medzilaborce 068 01
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
JUDr. Mária Gajdošová - člen Rady
Duchnovičova 575/100
Medzilaborce 068 01
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Mgr. Marek Gocník
Hradská 17
Komjatice 941 06
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Ing. Jozef Gurecka - člen
Relov 125
Kežmarok 059 04
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Jozef Gurecka - člen
Relov 125
Kežmarok 059 04
From: 01/24/2007 Until: 01/16/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Richárd Hamerlik - člen Rady
Imre Madácha 25
Vinica 991 28
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Richárd Hamerlik - člen Rady
Imre Madácha 25
Vinica 991 28
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. František Haník
Na vyhliadke 15
Prešov 080 05
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Ing. František Haník
Na vyhliadke 15
Prešov 080 05
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Štefan Herman - člen Rady
Golianovo 114
Golianovo 951 08
From: 11/28/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
JUDr. Štefan Herman - člen Rady
Golianovo 114
Golianovo 951 08
From: 11/28/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Viliam Hoferica
Mládeže 425/90
Dolný Hričov 013 41
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Viliam Hoferica
Mládeže 425/90
Dolný Hričov 013 41
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Doc. Ing. Ján Ilavský , CSc.
Centrum 2408/23
Zvolen 960 01
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Mgr. Dagmar Jenisová
Veľkonecpalská 75/4
Prievidza 971 01
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Mgr. Dagmar Jenisová
Veľkonecpalská 75/4
Prievidza 971 01
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Ing. Roman Jilly
Školská 3
Nitra 949 01
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Ing. Jozef Kolesár - predseda
V. Clementisa 214/23
Hnúšťa 981 01
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Jozef Kolesár - predseda
V. Clementisa 214/23
Hnúšťa 981 01
From: 01/24/2007 Until: 01/16/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Jozef Kolesár - predseda Rady
Malohontská 1535/5
Rimavská Sobota 979 01
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Jozef Kolesár - predseda Rady
Malohontská 1535/5
Rimavská Sobota 979 01
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošíkova 8
Senec 903 01
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošíkova 8
Senec 903 01
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Mgr. Ing. Jozef Krška
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Mgr. Ing. Jozef Krška
Jiráskova 1659/4
Trenčín 911 01
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Jozef Kubinec
Bystrička 502
Bystrička 038 04
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Jozef Kubinec
Bystrička 502
Bystrička 038 04
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Doc. Ing. Radomil Květon , CSc.
Nová 43
Viničné 900 23
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
JUDr. Jozef Lalo
Jamnického 21
Bratislava 841 05
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
JUDr. Jozef Lalo
Jamnického 21
Bratislava 841 05
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
From: 10/25/2018
  (from: 11/29/2018 until: 07/21/2020)
JUDr. Jaroslav Lovašš
Nad Plážou 31
Banská Bystrica 974 01
From: 10/25/2018 Until: 05/18/2020
  (from: 07/22/2020 until: 07/21/2020)
Peter Marčulinec
Limbová 24/20
Žilina 010 07
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Peter Marčulinec
Limbová 24/20
Žilina 010 07
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Peter Marčulinec - člen Rady
Limbova 24/20
Žilina 010 07
From: 11/28/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Peter Marčulinec - člen Rady
Limbova 24/20
Žilina 010 07
From: 11/28/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Mgr. Anton Martvoň , PhD.
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Mgr. Anton Martvoň , PhD.
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Miroslav Masarik
Dunajská 24
Nitra 949 11
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Miroslav Masarik
Dunajská 24
Nitra 949 11
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce 331
Jelšovce 951 43
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
Ing. Miroslav Mihalík
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
From: 11/05/2003 Until: 08/22/2006
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. Miroslav Mihálik - člen
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Miroslav Mihálik - člen
Kadnárova 88
Bratislava 831 05
From: 01/24/2007 Until: 01/15/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
JUDr. Antónia Mikulíková
Dojč 65
Dojč 906 02
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
JUDr. Antónia Mikulíková
Dojč 65
Dojč 906 02
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Ing. Ján Mrva
Pri Mlyne 30
Bratislava 831 07
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Ing. Ján Mrva
Pri Mlyne 30
Bratislava 831 07
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
JUDr. Martin Píry
Mateja Bela 81
Žilina 010 15
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
JUDr. Martin Píry
Mateja Bela 81
Žilina 010 15
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
JUDr. Ľubomír Řehák - člen Rady
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
JUDr. Ľubomír Řehák - člen Rady
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
JUDr. Ingrid Slimáková
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
JUDr. Ingrid Slimáková
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
From: 11/05/2003 Until: 11/05/2006
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. František Sojka
Kozia 27
Bratislava 811 03
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Ing. František Sojka
Kozia 27
Bratislava 811 03
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Peter Stanko
Čerešňová 90
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
Ing. Peter Stanko
Čerešňová 90
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Jozef Stopka - člen
Hviezdoslavova 30
Handlová 972 51
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Jozef Stopka - člen
Hviezdoslavova 30
Handlová 972 51
From: 01/24/2007 Until: 01/16/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Michal Sýkora
ul. SNP 335
Štrba 059 38
From: 08/03/2015
  (from: 09/30/2015 until: 11/28/2018)
Michal Sýkora
ul. SNP 335
Štrba 059 38
From: 08/03/2015 Until: 08/03/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Michal Sýkora
Ul. SNP 335
Štrba 059 38
From: 06/27/2019
  (from: 09/06/2019 until: 05/12/2020)
Michal Sýkora
Ul. SNP 335
Štrba 059 38
From: 06/27/2019 Until: 01/02/2020
  (from: 05/13/2020 until: 05/12/2020)
Ing. Miroslav Šebek - člen Rady
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Miroslav Šebek - člen Rady
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Oliver Šiatkovský
Hurbanova 150/25
Leopoldov 920 41
From: 06/27/2019
  (from: 09/06/2019 until: 05/12/2020)
Ing. Oliver Šiatkovský
Hurbanova 150/25
Leopoldov 920 41
From: 06/27/2019 Until: 01/31/2020
  (from: 05/13/2020 until: 05/12/2020)
MVDr. Peter Štefanko
Rybárska 1
Trebišov 075 01
From: 10/20/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/04/2012)
MVDr. Peter Štefanko
Rybárska 1
Trebišov 075 01
From: 10/20/2010 Until: 08/02/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Jozef Štefkovič
Slnečná 1551/10
Partizánske 958 03
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Jozef Štefkovič
Slnečná 1551/10
Partizánske 958 03
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Alfonz Tkáč
Levočská 5
Košice 040 12
From: 11/05/2003
  (from: 08/20/2004 until: 04/11/2008)
Ing. Alfonz Tkáč
Levočská 5
Košice 040 12
From: 11/05/2003 Until: 08/18/2006
  (from: 04/12/2008 until: 04/11/2008)
Ing. Bc. Jarmila Tkáčová
Levočská 5
Košice 040 12
From: 08/03/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/29/2015)
Ing. Bc. Jarmila Tkáčová
Levočská 5
Košice 040 12
From: 08/03/2012 Until: 08/02/2015
  (from: 09/30/2015 until: 09/29/2015)
Ing. Peter Toma - člen
717
Matúškovo 925 01
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Peter Toma - člen
717
Matúškovo 925 01
From: 01/24/2007 Until: 01/15/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Prof. Ing. Ján Túček , CSc.
Kimovská 16
Zvolen 960 01
From: 03/09/2010
  (from: 07/02/2010 until: 11/25/2010)
Prof. Ing. Ján Túček , CSc.
Kimovská 16
Zvolen 960 01
From: 03/09/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
JUDr. Dagmar Valuchová - člen Rady
Martákovej 3
Bratislava 821 03
From: 11/06/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/26/2010)
JUDr. Dagmar Valuchová - člen Rady
Martákovej 3
Bratislava 821 03
From: 11/06/2008 Until: 12/03/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Jaroslav Zíšek - podpredseda
Astrová 1228/2
Senica 905 01
From: 01/24/2007
  (from: 04/12/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Jaroslav Zíšek - podpredseda
Astrová 1228/2
Senica 905 01
From: 01/24/2007 Until: 01/22/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Mgr. Jana Ujová
Hodžova 29
Trenčín 911 01
From: 12/07/2018
  (from: 02/22/2019 until: 06/16/2021)
Other legal facts: 
Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
  (from: 08/19/1991)
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
  (from: 07/20/1994)
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
  (from: 04/25/1997)
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
  (from: 02/10/1998)
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
  (from: 12/10/1998)
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
  (from: 09/23/1999)
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
  (from: 08/15/2001)
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
  (from: 02/06/2003)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
  (from: 08/20/2004)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (from: 04/12/2008)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
  (from: 11/13/2008)
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
  (from: 07/02/2010)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
  (from: 08/18/2010)
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
  (from: 11/26/2010)
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
  (from: 05/15/2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
  (from: 06/28/2012)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
  (from: 09/30/2015)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
  (from: 07/19/2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
  (from: 07/19/2016)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.
  (from: 07/19/2016)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person