Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  149/V

Business name: 
Piloimpregna, štátny podnik v likvidácií
  (from: 11/17/1998 until: 06/01/2007)
Piloimpregna, štátny podnik
  (from: 07/01/1989 until: 11/16/1998)
Registered seat: 
Letná 40
Košice
  (from: 01/29/1996 until: 06/01/2007)
Festivalové nám. 1
Košice
  (from: 07/01/1989 until: 01/28/1996)
Identification number (IČO): 
00 153 541
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
06/02/2007
  (from: 06/02/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/02/2007)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
drevárska prvovýroba a druhovýroba vrátane nábytku z dreva a ostatných hmôt
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
výroba stavieb z dreva a ostatných hmôt
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
výroba strojov a zariadení pre drevospracujúci priemysel a stavebnú výrobu
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
výroba tepelnej energie
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
výroba náhradných súčiastok pre sušiarne a servis sušiarní
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov, paliva a nespracovateľného technologického odpadu
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
prevádzka stredného odborného učilišťa drevárskeho
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
prevádzka konsignačného skladu náhradných dielov fy Siempelkamp
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu brannej pohotovosti štátu
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plánu
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
veľkoobchod a maloobchod s drevom a nábytkom
  (from: 01/29/1996 until: 06/01/2007)
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
  (from: 01/29/1996 until: 06/01/2007)
drevárska prvovýroba - píliarske spracovanie drevnej suroviny
  (from: 01/29/1996 until: 06/01/2007)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/14/2002 until: 01/24/2007)
Ing. Ľubomír Gombita - likvidátor
J. Poničana 7
Bratislava
  (from: 11/17/1998 until: 03/13/2002)
Ing. Igor Kerecman
  (from: 07/01/1989 until: 07/05/1992)
Ing. Anton Kráľ - riaditeľ poverený riadením š.p.
L. Novomeského 16
Prešov
  (from: 07/21/1997 until: 02/16/1998)
Ing. Karol PONICKÝ - poverený riaditeľ
Podhradová 34
Košice
  (from: 12/15/1992 until: 04/15/1993)
Ing. Martin Rejdovian - poverený riadením
233
Podolínec
  (from: 07/06/1992 until: 12/14/1992)
JUDr. Ondrej Tomko - poverený riadením š.p.
Kuzmányho 13
Košice
  (from: 02/17/1998 until: 11/16/1998)
Ing. Jozef Zakucia - riaditeľ
Zemplínska 40
Košice
  (from: 04/16/1993 until: 07/20/1997)
Representation: 
Za štátny podnik v likvidácií koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 11/17/1998 until: 03/13/2002)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ podniku.
  (from: 07/06/1992 until: 11/16/1998)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ štátneho podniku Ing. Igor Kerecman.
  (from: 07/01/1989 until: 07/05/1992)
Ordinary capital: 
15 444 000 Sk
  (from: 01/29/1996 until: 06/01/2007)
70 699 000 Sk
  (from: 07/01/1989 until: 01/28/1996)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002)
 Liquidators:
Ing. Štefan Klein
Janka Alexyho 7
Bratislava
Until: 06/02/2007
  (from: 03/14/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácií koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 03/14/2002)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu priemyslu SSR, číslo 521/110-1989 zo dňa 15. 6. 1989, podľa § 18 zákona číslo 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1989 until: 06/01/2007)
Dodatok č. 1 MH SR č. 110/5092/160/1995 zo dňa 3.8.1995 k zakladacej listine š.p.
  (from: 01/29/1996 until: 06/01/2007)
Poverovací dekrét MH SR č. 3187/1997-030/ /1392/830 zo dňa 8.7.1997.
  (from: 07/21/1997 until: 06/01/2007)
Rozhodnutie MH SR č. 50 zo dňa 22. 9. 1998 o zrušení š. p. s likvidáciou. Vstup š. p. do likvidácie dňa 1. 10. 1998. Zápis vstupu š. p. do likvidácie v obchodnom registri dňa 17. 11. 1998.
  (from: 11/17/1998 until: 06/01/2007)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp, zn. 4K 47/99-8 zo dňa 29.10.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Piloimpregna, štátny podnik v likvidácii, Letná 40, Košice, IČO: 00 153 541 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Gerhard Zvolánek, advokát, Štúrova 20, Košice
  (from: 12/21/1999 until: 06/01/2007)
Menovací dekrét MH SR č. 160/2002-010/12-030 zo dňa 3.1.2002. Deň zániku funkcie likvidátora Ing. Ľubomíra Gombitu: 31.1.2002, deň vzniku funkcie likvidátora Ing. Štefana Kleina: 1.2.2002.
  (from: 03/14/2002 until: 06/01/2007)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k 4K 47/99-44 zo dňa 18.12.2001 ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty: Mgr.. Peter Frajt, r.č. , advokát, Rastislavova 106, Košice.
  (from: 05/14/2002 until: 06/01/2007)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. 4K 47/1999-134 zo dňa 21.11.2006 právoplatným dňa 3.1.2007 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Piloimpregna, štátny podnik v likvidácii, Letná 40, Košice po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b/ ZKV a JUDr. Peter Frajt, advokát, Rastislavova 106, Košice bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/25/2007 until: 06/01/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/29/1999
  (from: 12/21/1999 until: 03/13/2002)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Peter Frajt
Rastislavova 106
Košice
  (from: 05/14/2002 until: 01/24/2007)
JUDr. Gerhard Zvolánek
Štúrova 20
Košice
  (from: 12/21/1999 until: 05/13/2002)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person