Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  357/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
V.B.P.K., a.s.
  (from: 08/03/2004)
Registered seat: 
Ľudovíta Stárka 2022
Trenčín 911 01
  (from: 08/03/2004)
Identification number (IČO): 
31 321 551
  (from: 04/17/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/17/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/17/1992)
Objects of the company: 
výroba silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 03/14/1995)
odbyt silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 03/14/1995)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/14/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/14/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/1992)
Ing. Mikuláš Holec - predseda predstavenstva
73
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 11/17/1995
  (from: 11/19/2002)
Peter Holec - člen predstavenstva
73
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 05/28/2001
  (from: 11/19/2002)
Peter Horal - člen predstavenstva
Panenská 3474/7
Trenčín
From: 05/28/2001
  (from: 11/19/2002)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/17/1992)
Capital: 
93 804 000 Sk Paid up: 93 804 000 Sk
  (from: 11/19/2002)
Shares: 
Number of shares: 93804
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/19/2002)
Supervisory board: 
Ing. Soňa Holecová - člen
73
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 06/18/1998
  (from: 11/19/2002)
Ing. Zuzana Horalová - člen
Panenská 3474/7
Trenčín
From: 06/29/2000
  (from: 11/19/2002)
Ing. Pavel Horal - predseda
Panenská 3474/7
Trenčín
From: 11/09/1995
  (from: 11/19/2002)
Other legal facts: 
Stanovy a.s. schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanon dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 688
  (from: 04/09/1993)
Dňa 26.3.1993 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmeny v stanovách a vyhotovilo o tom notársky zápis č. N 274/93, Nz 271/93, notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Brati- slave. Uznesením Mestského súdu v Bratislave, č. k. 35 K 27/93-122 zo dňa 8.7.1994 bol vy- hlásený konkurz na majetok dlžníka PREFA Bratislava a.s., Studená 6, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Grman bytom Bratislava, Miletičova 5 Stary spis: Sa 688
  (from: 09/21/1993)
Na valnom zhromaždení dňa 23.4.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 36/94, Nz 36/94 napísanej notárom JUDr. Dagmar Rojkovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmeny v orgánoch spoločnosti Rozhodnutie Fondu národného majetku zo dňa 26.3.1993 o zmenách v orgánoch spoločnosti Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35 K 27/93 - 133 zo dňa 23.3.1995 bol zrušený konkurz vyhlásený na dlžníka Prefa a.s., Studená 6, Bratislava uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35 K 27/93 - 122 zo dňa 8.7.1994. Stary spis: Sa 688
  (from: 03/14/1995)
Osvedčenie o priebehu Valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 346/95, Nz 338/95 zo dňa 9.11.1995 na ktorom bola schválená zmena stanov. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.11.1995. Zmena obchodného mena z pôvodného Prefa Bratislava a.s. Stary spis: Sa 688
  (from: 05/13/1996)
Zápisnica č. 8 z predstavenstva zo dňa 27.11.1996 zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.1996. Stary spis: Sa 688
  (from: 09/29/1997)
Notárska zápisnica č. N 21/99, Nz 22/99 zo dňa 18,1.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadeho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti Zápisnica z VZ zo dňa 18.6.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.6.1998
  (from: 06/03/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.6.2000.
  (from: 03/01/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 137/2001, Nz 113/2001 spísaná dňa 28.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/17/2001)
Notárska zápisnica N 231/02, Nz 231/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom Mgr. Laczkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/19/2002)
Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2004 spísané do notárskej zápisnice N 277/04, Nz 55334/04 notárom JUDr. Želmírou Pagáčovou. Zmena obchodného mena, pôvodné: Prefa-Konzulta a.s. Bratislavava.
  (from: 08/03/2004)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person