Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  551/B

Business name: 
Račianska, a.s. v konkurze
  (from: 09/07/2004)
Registered seat: 
Račianska 155
Bratislava 834 15
  (from: 09/13/1993)
Identification number (IČO): 
31 357 610
  (from: 09/13/1993)
Date of entry: 
09/13/1993
  (from: 09/13/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj kozmetických výrobkov
  (from: 09/13/1993)
nákup a predaj tovarov
  (from: 09/13/1993)
pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
  (from: 03/19/1998)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 03/19/1998)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 03/19/1998)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 03/19/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/02/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/13/1993)
Martin Pinka - predseda predstavenstva
Sklárska 505/25
Poltár 987 01
From: 11/29/2002
  (from: 05/24/2022)
Miroslav Piater - člen predstavenstva
Sklárska 505/20
Poltár 987 01
From: 11/29/2002
  (from: 05/24/2022)
Radoslav Rada - člen predstavenstva
Sklárska 593/41
Poltár 987 01
From: 11/29/2002
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/13/1993)
Capital: 
33 193,919 EUR
  (from: 01/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/31/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.2.2003, sp. Zn. 9K/1/2003 - 58, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Račianska, a.s. v konkurze. Za správncu konkurznej spodstaty bol ustanovený JUDr. Peter Polák, advokát, AK sv. Michala 4, Levice. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.1.2006, sp. Zn. 9K/1/2003 zanikla funkcie doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Poláka a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovený JUDr. Martina Mrázová, AK Šoltésovej 20, Bratislava. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.12.2008, sp. Zn. 9K/1/2003 - 1181, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2009 a vykonateľnosť dňa 11.12.2008, ktorým súd odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty obchodnej spoločnosti Račianska, a.s., v konkurze, Račianska 155, Bratislava JUDr. Martinu Mrázovú, advokátku, Šoltésovej 20, Bratislava a do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Olivera Koreca, advokáta, Záhradnícka 9, Bratislava.
  (from: 02/13/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2012, č. k. 9K 1/2003 - 1721, súd zrušuje konkurz na majetok dlžníka Račianska, a. s. v konkurze.
  (from: 02/13/2014)
Supervisory board: 
Július Kulich - člen dozornej rady
Sklárska 593/45
Poltár 987 01
From: 11/29/2002
  (from: 05/24/2022)
Peter Illéš - člen dozornej rady
Bystrička 42
Ozdin 985 24
From: 11/29/2002
  (from: 05/24/2022)
Marián Minárik - člen dozornej rady
Pavla Horova 22
Bratislava
From: 12/03/2002
  (from: 05/24/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou a ustanovujúcim Valným zhromaždením dňa 4. 9. 1993 v súlade s príslušnými ustanove- niami Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1088
  (from: 09/13/1993)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15.04.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 157/94 napísanej notárom JUDr. Kováčom v Bratislave dňa 15.04.1994. Stary spis: Sa 1088
  (from: 09/22/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 31.3.1995 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 41/95 napísanej notárom JUDr. Vlhom v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1088
  (from: 09/06/1995)
Zmena stanov v časti obchodné meno schválená na valnom zhromaždení dňa 15.04.1994. Stary spis: Sa 1088
  (from: 01/09/1996)
Notárska zápisnica č. Nz 45/98 napísaná dňa 12.2.1998 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.2.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1088
  (from: 03/19/1998)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.1.1999
  (from: 06/24/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/99 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 10/25/1999)
Notárska zápisnica Nz 391/99 spísaná dňa 27.10.1999 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená zmena stanov v zmysle Zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/10/1999)
Notárska zápisnica Nz 314/2000 spísaná dňa 29.5.2000 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.2000. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných dňa 24.5.2000.
  (from: 10/25/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 285/01.
  (from: 08/02/2001)
Zápisnica č. 6 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.9.2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 29.10.2001.
  (from: 12/11/2001)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002, Zápisnica z volieb dozornej rady zamestnancami, zo dňa 3.12.2002.
  (from: 12/06/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 9K 1/2003 - 58 zo dňa 26. 2. 2003, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AB Kozmetika, a.s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, IČO: 31 357 610. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Polák, advokát, AK sv. Michala 4, P. O. BOX 2, 934 21 Levice.
  (from: 04/03/2003)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.12.2003. Zmena obchodného mena - pôvodné AB Kozmetika, a.s.
  (from: 09/07/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 9K/1/2003 zo dňa 23.1.2006, právoplatné dňa 14.2.2006, ktorým súd ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martinu Mrázovú, AK Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava. Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Poláka, M. R. Štefánika 3, 934 01 Levice zaniká dňom 20.1.2006.
  (from: 12/21/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person