Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  601/B

Business name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
  (from: 11/05/2014)
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
  (from: 07/04/1995 until: 11/04/2014)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
Registered seat: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 37
  (from: 10/31/2008)
Suché mýto 4
Bratislava 816 07
  (from: 08/16/1999 until: 10/30/2008)
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/10/1998 until: 08/15/1999)
Suché mýto 4
Bratislava 816 07
  (from: 11/04/1996 until: 02/09/1998)
Zelená 2
Bratislava 816 07
  (from: 07/04/1995 until: 11/03/1996)
Nám. SNP 18
Bratislava 816 07
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
Identification number (IČO): 
00 151 653
  (from: 03/31/1994)
Date of entry: 
04/01/1994
  (from: 03/31/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/1994)
Objects of the company: 
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti:
  (from: 05/30/2002)
prijímanie vkladov
  (from: 05/30/2002)
poskytovanie úverov
  (from: 05/30/2002)
obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 06/07/2005)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 06/07/2005)
finančný lízing
  (from: 05/30/2002)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 05/30/2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 05/30/2002)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 05/30/2002)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/30/2002)
uloženie vecí
  (from: 06/07/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/30/2002)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/30/2002)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 05/30/2002)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ), vydávanie a správa elektronických peňazí.
  (from: 07/19/2018)
osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 04/30/2008)
funkciu depozitára
  (from: 04/30/2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu:
  (from: 04/30/2008)
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 04/30/2008)
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
  (from: 04/30/2008)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
  (from: 04/30/2008)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
  (from: 10/31/2008)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
  (from: 04/30/2008)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 04/30/2008)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 04/30/2008)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi
  (from: 04/30/2008)
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 04/30/2008)
vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  (from: 07/30/2009)
poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (from: 07/30/2009)
vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti, opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
  (from: 08/14/2013)
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán
  (from: 08/14/2013)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 09/21/2021)
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  (from: 08/14/2013)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
  (from: 06/28/2004 until: 07/18/2018)
poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/28/2004 until: 06/06/2005)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 05/03/2011 until: 09/20/2021)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
  (from: 04/30/2008 until: 10/30/2008)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 05/30/2002 until: 04/29/2008)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 05/30/2002 until: 04/29/2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/07/2005 until: 04/29/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 05/30/2002 until: 05/02/2011)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 05/30/2002 until: 06/06/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 05/30/2002 until: 06/27/2004)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 05/30/2002 until: 06/27/2004)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 05/30/2002 until: 06/06/2005)
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 05/30/2002 until: 06/06/2005)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
poskytovanie úverov
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
prijímanie a poskytovanie úverov vo voľných menách a ostatné devízové operácie
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
zmenkové operácie (eskont a reeskont zmeniek a zmenkové úvery)
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
finančný prenájom
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
vydávanie platobných prostriedkov
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
poskytovanie záruk
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
otváranie akreditívov
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
obstarávanie inkasa
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
vydávanie hypotekárnych listov
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
finančné maklérstvo
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
poskytovanie poradenstva vo veciach podnikania
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
obhospodarovanie cenných papierov klinta na jeho účet vrátane poradenstva
  (from: 03/31/1994 until: 11/12/1995)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 03/31/1994 until: 11/12/1995)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 03/31/1994 until: 11/12/1995)
zmenárenskú činnosť
  (from: 03/31/1994 until: 11/12/1995)
poskytovanie bankových operácií
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 03/31/1994 until: 11/12/1995)
daňové poradenstvo
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
Účasť na akciových a iných spoločnostiach v tuzemsku i zahraničí ako akcionár alebo spoločník podľa druhu spoločnosti či právnickej osoby, i keď predmetom podnikania nie je činnosťou v odstavci 1.
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
Spoločnosť može vykonávať aj iné činnosti, slúžiace jej rozvoju, i keď nie sú uvedené v odstavci 1 a 2.
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/04/1995 until: 11/12/1995)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
  (from: 11/13/1995 until: 11/03/1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 11/13/1995 until: 11/03/1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 11/13/1995 until: 11/03/1996)
zmenárenskú činnosť
  (from: 11/13/1995 until: 11/03/1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 11/13/1995 until: 11/03/1996)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 11/13/1995 until: 11/03/1996)
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
prijímanie vkladov
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
poskytovanie úverov
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
poskytovanie záruk
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
otváranie akreditívov
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
obstarávanie inkasa
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
Obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
s devízovými hodnotami
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
so zlatými a striebornými mincami
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
finančné maklérstvo
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portofolio management)
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
vykonávanie hypotekárnych obchodov v rozsahu poskytovania hypotekárnych úverov fyzickým osobám nie podnikateľom
  (from: 03/10/1999 until: 03/20/2000)
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
a/ prijímanie vkladov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
b/ poskytovanie úverov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
c/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
d/ finančný prenájom ( finančný leasing )
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
e/ platobný styk a zúčtovanie
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
f/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
g/ poskytovanie záruk
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
h/ otváranie akreditívov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
i/ obstarávanie inkasa
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
j/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
2. v oblasti termínovaných obchodov ( futures ) a opcií ( options ) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
k/ účasť na vydávanie cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
l/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
m/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
n/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva ( portfolio management )
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
o/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
p/ vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
r/ zmenárenská činnosť ( nákup devízových prostriedkov )
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
s/ poskytovanie bankových informácií
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
t/ prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
u/ vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (from: 03/21/2000 until: 05/29/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/18/2002)
Managing board
  (from: 05/31/2002 until: 11/17/2002)
Managing board
  (from: 05/30/2002 until: 05/30/2002)
Managing board
  (from: 03/15/2002 until: 05/29/2002)
Managing board
  (from: 07/04/1995 until: 03/14/2002)
Managing board
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Peter Krutil - predseda
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
From: 01/01/2018
  (from: 01/23/2018)
Ing. Pavel Cetkovský - člen
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
From: 01/26/2018
  (from: 02/02/2018)
RNDr. Milan Hain , PhD. - člen
Suchá 10
Bratislava 831 01
From: 07/01/2018
  (from: 07/19/2018)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák - člen
Bajkalská 12985/9A
Bratislava 831 04
From: 10/01/2019
  (from: 11/17/2019)
Mgr. Juraj Barta , CFA - Member of the Board of Directors
Belánikova 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/08/2022
  (from: 07/07/2022)
Mag. Frank Michael Beitz - člen
Romanoffskygasse 9
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
From: 07/01/2007
  (from: 07/04/2007 until: 01/03/2008)
Mag. Frank Michael Beitz - člen
Romanoffskygasse 9
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
From: 07/01/2007
  (from: 01/04/2008 until: 06/04/2010)
Mag. Frank Michael Beitz - člen
Romanoffskygasse 9
Hollabrunn 2020
Rakúska republika
From: 07/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/05/2010 until: 06/04/2010)
Ing. Zdena Gacíková - člen
Kováčska 29
Košice
  (from: 04/26/1999 until: 06/07/2001)
Ing. Andrea Guľová - člen
Za Mlynom 32
Bratislava 831 07
From: 02/01/2011
  (from: 02/18/2011 until: 04/17/2012)
Ing. Andrea Guľová - člen
Za Mlynom 32
Bratislava 831 07
From: 02/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/17/2012)
Ing. Károly Hodossy - člen
Gabčíkovská cesta 3862/40
Dunajská Streda
  (from: 09/12/2000 until: 06/07/2001)
Ing. Károly Hodossy - člen
Nová Ves 5
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
Ing. Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/01/2010
  (from: 06/05/2010 until: 06/19/2013)
Ing. Jiří Huml - člen
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/20/2013 until: 06/19/2013)
Ing. Richard Chomist , PhD. - člen
Osiková 2002/11
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2015
  (from: 04/15/2015 until: 04/30/2018)
Ing. Richard Chomist , PhD. - člen
Osiková 2002/11
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2015 Until: 03/31/2018
  (from: 05/01/2018 until: 04/30/2018)
Nadežda Jančovičová
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
Nadežda Jančovičová
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
RNDr. Dušan Jurčák
Kúty 16
Trenčín
  (from: 07/13/1994 until: 07/03/1995)
RNDr. Dušan Jurčák - predseda
Kúty 16
Trenčín
  (from: 04/26/1999 until: 06/07/2001)
Ing. Ivan Kiňo - predseda
Gaštanová 10
Banská Bystrica
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Ivan Kiňo - predseda
Moskovská 14
Banská Bystrica
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Irena Konkoľová
Lesnícka 1405/3
Zvolen
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Marta Králiková
Jedličkova 4
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Peter Krutil - člen
Ľudovíta Fullu 3090/58
Bratislava - Karlova Ves
From: 12/17/1998
  (from: 11/18/2002 until: 06/20/2004)
Ing. Peter Krutil - člen
Ľudovíta Fullu 58
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 11/17/2002)
Ing. Peter Krutil - člen
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
From: 12/17/1998
  (from: 06/21/2004 until: 05/21/2015)
Ing. Peter Krutil - podpredseda
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
From: 12/17/1998
  (from: 05/22/2015 until: 01/22/2018)
Ing. Peter Krutil - podpredseda
Tajovského 7652/15
Bratislava 811 04
From: 12/17/1998 Until: 12/31/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Boris Kullman
Donnerova 17
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Štefan Máj
Studenohorská 91
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Štefan Máj - člen
Studenohorská 91
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 03/20/2000)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Pod rovnicami 41
Bratislava
  (from: 03/26/2002 until: 11/17/2002)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Studenohorská 91
Bratislava
  (from: 03/21/2000 until: 03/25/2002)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
From: 12/21/1998
  (from: 11/18/2002 until: 01/20/2015)
Ing. Štefan Máj - podpredseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
From: 12/21/1998 Until: 12/31/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Ing. Štefan Máj - predseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
From: 01/01/2015
  (from: 01/21/2015 until: 01/22/2018)
Ing. Štefan Máj - predseda
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
From: 01/01/2015 Until: 12/31/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Alojz Ondra
Saratovská 18
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predseda
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predseda
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 04/04/2001
  (from: 11/18/2002 until: 02/28/2009)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predseda
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 04/04/2001 Until: 02/27/2009
  (from: 03/01/2009 until: 02/28/2009)
Ing. Martin Pilecký - člen
Sloup 84
Davle 252 06
Česká republika
From: 08/01/2009
  (from: 08/15/2009 until: 11/09/2009)
Ing. Martin Pilecký - člen
Trnavská cesta 16785/74
Bratislava 821 02
From: 08/01/2009
  (from: 11/10/2009 until: 02/17/2011)
Ing. Martin Pilecký - člen
Trnavská cesta 16785/74
Bratislava 821 02
From: 08/01/2009 Until: 01/31/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 03/01/2009
  (from: 03/01/2009 until: 06/04/2010)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 03/01/2009 Until: 05/31/2010
  (from: 06/05/2010 until: 06/04/2010)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - člen
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/15/2015
  (from: 06/16/2015 until: 10/23/2020)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - člen
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/15/2015 Until: 06/15/2020
  (from: 10/24/2020 until: 10/23/2020)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - Member of the Board of Directors
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/29/2020
  (from: 10/27/2020 until: 01/04/2022)
Mgr. Ing. Zdeněk Románek , MBA - Member of the Board of Directors
Naskové 1231/1b
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/29/2020 Until: 11/30/2021
  (from: 01/05/2022 until: 01/04/2022)
Ing. Jozef Síkela - predseda
Kolínska 1962/3
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 06/01/2010
  (from: 06/05/2010 until: 07/25/2014)
Ing. Oskar Soták - člen
Bulharská 38
Bratislava
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Ing. Oskár Soták - člen
Bulharská 4414/38
Bratislava - Ružinov
From: 05/07/2001
  (from: 11/18/2002 until: 01/12/2006)
Ing. Oskár Soták - člen
Bulharská 4414/38
Bratislava - Ružinov
From: 05/07/2001 Until: 12/21/2005
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Haymogasse 140
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 03/01/2015
  (from: 04/01/2015 until: 01/23/2017)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Haymogasse 140
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 03/01/2015 Until: 12/31/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Ing. Jozef Straško - podpredseda
Česká 7
Bratislava
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Jozef Straško - podpredseda
Česká 7
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
JUDr. Renáta Šipkovská
Račianska 81
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 11/02/1994)
Ing. Norbert Tenczer
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 11/02/1994)
Ing. Norbert Tenczer - predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Vladimír Ulman
Starhradská 14
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 07/03/1995)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
From: 01/01/2006
  (from: 01/13/2006 until: 07/29/2009)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
From: 01/01/2006 Until: 06/30/2009
  (from: 07/30/2009 until: 07/29/2009)
Michael Vogt - člen
Fialkové údolie 4612/1
Bratislava 811 01
From: 05/14/2001
  (from: 05/25/2006 until: 05/14/2009)
Michael Vogt - člen
Fialkové údolie 4612/1
Bratislava 811 01
From: 05/14/2001 Until: 03/31/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Michael Vogt - člen
Setzgasse 5
Weiden am See 7121
Rakúska republika
From: 05/14/2001
  (from: 11/18/2002 until: 05/24/2006)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Soňa Zaujecová
Račianska 5
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 07/03/1995)
JUDr. Peter Zemaník , CSc.
Železničiarska 10
Bratislava
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
JUDr. Peter Zemaník , CSc.
Železničiarska 10
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Petr Brávek - člen
Dykova 19
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 04/01/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/14/2015)
Ing. Petr Brávek - člen
Dykova 19
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2015
  (from: 04/15/2015 until: 04/14/2015)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek - člen
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2017
  (from: 01/24/2017 until: 07/15/2019)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek - člen
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/01/2017 Until: 06/30/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Ing. Tomáš Salomon - člen
Sadová 474/6
Praha 6 161 00
Česká republika
From: 07/01/2013 Until: 12/31/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Ing. Tomáš Salomon - člen
Sadová 474/6
Praha 6 161 00
Česká republika
From: 07/01/2013
  (from: 07/17/2013 until: 01/20/2015)
Ing. Jozef Síkela - predseda
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/01/2010
  (from: 07/26/2014 until: 01/20/2015)
Ing. Jozef Síkela - predseda
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/01/2010 Until: 12/31/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Michael Vogt - člen
Landstrasse Hauptstrasse 67/22
Wien
Rakúska republika
  (from: 02/22/2002 until: 11/17/2002)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 07/07/2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 11/05/2014 until: 07/06/2022)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 11/18/2002 until: 11/04/2014)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 05/31/2002 until: 11/17/2002)
Vo všetkých veciach sú oprávnený konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú opravnený konať aj ďaľšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojísvoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 05/30/2002 until: 05/30/2002)
Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi, prípadne jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi s vyznačením prokúry.
  (from: 03/15/2002 until: 05/29/2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/04/1995 until: 03/14/2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo traja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/31/1994 until: 07/03/1995)
Procuration: 
Ing. Andrea Blažová
Buzalkova 30
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 10/09/2021
  (from: 10/09/2021)
JUDr. Richard Főldeš
Dlhá 23
Margecany 055 01
From: 05/22/2018
  (from: 05/22/2018)
Ing. Richard Košecký
Dr. Bodického 392/25
Modra 900 01
From: 05/22/2018
  (from: 05/22/2018)
RNDr. Vladimír Polhorský , PhD.
Pezinská 1255/14
Senec 903 01
From: 03/27/2009
  (from: 03/27/2009)
Ing. Tatiana Balážová
Rustaveliho 15
Bratislava 831 06
From: 06/27/2008
  (from: 06/27/2008 until: 11/06/2008)
Ing. Tatiana Balážová
Rustaveliho 15
Bratislava 831 06
From: 06/27/2008 Until: 10/01/2008
  (from: 11/07/2008 until: 11/06/2008)
Ing. Róbert Beláň
Palisády 50
Bratislava 811 06
From: 02/18/2011
  (from: 02/18/2011 until: 07/17/2013)
Ing. Róbert Beláň
Palisády 50
Bratislava 811 06
From: 02/18/2011 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
JUDr. Ing. Andrea Borguľová
221
Horný Bar 930 33
From: 01/13/2006
  (from: 01/13/2006 until: 07/18/2018)
JUDr. Ing. Andrea Borguľová
221
Horný Bar 930 33
From: 01/13/2006 Until: 06/30/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Mag.Dr. Johann Breit
Banskobystrická 3026/6
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 11/18/2002 until: 06/02/2004)
Mag.Dr. Johann Breit
Banskobystrická 3026/6
Bratislava - Staré Mesto
Until: 05/11/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Mgr. Tibor Čunderlík
Bratislavská 8
Bratislava 841 06
From: 03/28/2006
  (from: 03/28/2006 until: 08/21/2008)
Mgr. Tibor Čunderlík
Vavrinecká 12517/17
Bratislava 831 52
From: 03/28/2006
  (from: 08/22/2008 until: 02/17/2011)
Mgr. Tibor Čunderlík
Vavrinecká 12517/17
Bratislava 831 52
From: 03/28/2006 Until: 01/31/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Markus Edelmann
Pfeilgasse 21/11
Wien 1080
Rakúska republika
From: 06/21/2004
  (from: 06/21/2004 until: 05/28/2007)
Markus Edelmann
Pfeilgasse 21/11
Wien 1080
Rakúska republika
From: 06/21/2004 Until: 05/07/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 11/07/2008
  (from: 11/07/2008 until: 02/17/2011)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 11/07/2008 Until: 01/31/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Ing. Katarína Gašparovská
Hálova 1019/17
Bratislava 851 01
From: 12/22/2012
  (from: 12/22/2012 until: 01/20/2015)
Ing. Katarína Gašparovská
Hálova 1019/17
Bratislava 851 01
From: 12/22/2012 Until: 12/31/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Mgr. Anna Glasová
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 06/20/2004)
Mgr. Anna Glasová
Matičná 2005/43
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 01/15/2002
  (from: 06/21/2004 until: 06/06/2005)
Mgr. Anna Glasová
Slov. Nár. Povstania 2129/37
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 01/15/2002
  (from: 06/07/2005 until: 07/18/2006)
Mgr. Anna Glasová
Slov. Nár. Povstania 2129/37
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 01/15/2002 Until: 06/30/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
Ing. Andrea Guľová
Vajanského 1A
Stupava
  (from: 04/11/2002 until: 01/19/2010)
Ing. Andrea Guľová
Vajanského 1A
Stupava
Until: 12/31/2009
  (from: 01/20/2010 until: 01/19/2010)
Ing. Robert Hanzel
Slnečná 2653/7
Stupava 900 31
From: 01/04/2008
  (from: 06/30/2017 until: 11/07/2017)
Ing. Robert Hanzel
Slnečná 2653/7
Stupava 900 31
From: 01/04/2008 Until: 10/31/2017
  (from: 11/08/2017 until: 11/07/2017)
Ing. Róbert Hanzel
Slnečná 2653/7
Stupava 900 31
From: 01/04/2008
  (from: 01/04/2008 until: 06/29/2017)
Ing. Silvia Hederová
Osuského 42
Bratislava 851 03
From: 02/07/2008
  (from: 02/07/2008 until: 11/08/2012)
Franz Hodous
Konventná 620/2
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 11/18/2002 until: 06/02/2004)
Franz Hodous
Konventná 620/2
Bratislava - Staré Mesto
Until: 05/11/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák
Bajkalská 12985/9A
Bratislava 831 04
From: 05/22/2018
  (from: 05/22/2018 until: 11/16/2019)
Mgr. Ing. Norbert Hovančák
Bajkalská 12985/9A
Bratislava 831 04
From: 05/22/2018 Until: 09/30/2019
  (from: 11/17/2019 until: 11/16/2019)
Ing. Radoslav Jakab
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
From: 02/07/2008
  (from: 02/07/2008 until: 08/05/2011)
Ing. Radoslav Jakab
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
From: 02/07/2008 Until: 06/30/2011
  (from: 08/06/2011 until: 08/05/2011)
Ing. Martin Kaňa
Pod Mlynom
Mariánka 900 33
From: 03/20/2008
  (from: 03/20/2008 until: 07/29/2009)
Ing. Martin Kaňa
Pod Mlynom
Mariánka 900 33
From: 03/20/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 07/30/2009 until: 07/29/2009)
Mgr. Vladimír Krno
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/17/2012
  (from: 05/17/2012 until: 01/22/2018)
Mgr. Vladimír Krno
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/17/2012 Until: 12/31/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Pavol Majer
Opavská 26/A
Bratislava 831 01
From: 11/26/2005
  (from: 11/26/2005 until: 06/06/2011)
Ing. Pavol Majer
Opavská 26/A
Bratislava 831 01
From: 11/26/2005 Until: 05/26/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Mag. Klaus Mattes
Gajova 9
Bratislava
  (from: 04/26/2002 until: 12/06/2004)
Mag. Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 04/26/2002
  (from: 12/07/2004 until: 08/21/2005)
Mag. Klaus Mattes
Hofherrgasse 10/2/10
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 04/26/2002 Until: 08/01/2005
  (from: 08/22/2005 until: 08/21/2005)
Mgr. Albín Mráz
Budatínska 3055/47
Bratislava - Petržalka
  (from: 11/18/2002 until: 06/27/2005)
Mgr. Albín Mráz
Budatínska 3055/47
Bratislava - Petržalka
Until: 06/17/2005
  (from: 06/28/2005 until: 06/27/2005)
Ing. Bystrík Mucha
Námestie Svätého Egídia 24
Poprad
  (from: 04/11/2002 until: 06/02/2004)
Ing. Bystrík Mucha
Námestie Svätého Egídia 24
Poprad
Until: 05/11/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Tomáš Pavlák
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 08/23/2006
  (from: 08/23/2006 until: 01/22/2018)
Ing. Tomáš Pavlák
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 08/23/2006 Until: 12/31/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Tibor Rózsa
Jesenského 15/23
Dunajská Streda
  (from: 11/18/2002 until: 11/25/2005)
Ing. Tibor Rózsa
Jesenského 15/23
Dunajská Streda
Until: 11/01/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
Ing. Slavomír Seeman
Jaseňova 3160/8
Chorvátsky Grob 900 25
From: 08/16/2018
  (from: 08/16/2018 until: 03/04/2020)
Ing. Slavomír Seemann
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 08/16/2018
  (from: 03/05/2020 until: 06/09/2021)
Ing. Slavomír Seemann
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 08/16/2018 Until: 04/30/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Mag. Manfred Schmid
Nám.SNP 482/23
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 11/18/2002 until: 12/06/2004)
Mag. Manfred Schmid
Brahmsgasse 12
Deuttsch Wagram 2232
Rakúska republika
From: 04/26/2002
  (from: 12/07/2004 until: 09/21/2010)
Mag. Manfred Schmid
Brahmsgasse 12
Deuttsch Wagram 2232
Rakúska republika
From: 04/26/2002 Until: 08/31/2010
  (from: 09/22/2010 until: 09/21/2010)
Ing. Zlata Smolková
Volgogradská 72
Prešov 080 01
From: 03/28/2006
  (from: 03/28/2006 until: 10/09/2009)
Ing. Zlata Smolková
Volgogradská 72
Prešov 080 01
From: 03/28/2006 Until: 09/16/2009
  (from: 10/10/2009 until: 10/09/2009)
Alfred Svoboda
Suché mýto 2
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 12/06/2004)
Alfred Svoboda
Johann Strauss Gasse 22
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
From: 03/15/2002
  (from: 12/07/2004 until: 01/04/2008)
Alfred Svoboda
Johann Strauss Gasse 22
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
From: 03/15/2002 Until: 12/01/2007
  (from: 01/05/2008 until: 01/04/2008)
Ing. Miroslav Špaňo
Pod Sokolom 40
Nitrianske Hrnčiarovce
  (from: 03/15/2002 until: 11/17/2002)
Gabriele Taferner
Stromová 46
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 12/06/2004)
Gabriele Taferner
Sailerackergasse 19/20
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 03/15/2002
  (from: 12/07/2004 until: 05/14/2009)
Gabriele Taferner
Sailerackergasse 19/20
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 03/15/2002 Until: 03/31/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Ing. Petr Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 10/15/2010)
Ing. Petr Tejbus
Jungmannova 2
Bratislava
Until: 09/30/2010
  (from: 10/16/2010 until: 10/15/2010)
Mag. Wolfgang Urban
Beckstrasse 24
Ebreichsdorf 2483
Rakúsko
From: 01/04/2008
  (from: 01/04/2008 until: 05/16/2012)
Mag. Wolfgang Urban
Beckstrasse 24
Ebreichsdorf 2483
Rakúsko
From: 01/04/2008 Until: 04/30/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Ing. Ľudovít Valent
Nám. Ľ. Štúra 17
Banská Bystrica 974 05
From: 02/18/2011
  (from: 02/18/2011 until: 04/17/2012)
Ing. Ľudovít Valent
Nám. Ľ. Štúra 17
Banská Bystrica 974 05
From: 02/18/2011 Until: 02/29/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/17/2012)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
From: 03/15/2002
  (from: 11/26/2005 until: 01/12/2006)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
From: 03/15/2002 Until: 01/01/2006
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
JUDr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava
From: 03/15/2002
  (from: 12/07/2004 until: 11/25/2005)
Mgr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 12/06/2004)
Mag. Benedikt Eduard von Kempis
Schoß Rohau
Rohau 2471
Rakúska republika
From: 03/28/2006
  (from: 03/28/2006 until: 01/03/2008)
Mag. Benedikt Eduard von Kempis
Schoß Rohau
Rohau 2471
Rakúska republika
From: 03/28/2006 Until: 01/01/2008
  (from: 01/04/2008 until: 01/03/2008)
Ing. Milan Zeman
Palisády 30
Bratislava
  (from: 04/11/2002 until: 02/06/2008)
Ing. Milan Zeman
Palisády 30
Bratislava
Until: 01/31/2008
  (from: 02/07/2008 until: 02/06/2008)
Mgr. Marek Ambrož
Chodská 32
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 06/07/2011
  (from: 06/07/2011 until: 05/21/2015)
Mgr. Marek Ambrož
Chodská 32
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 06/07/2011 Until: 04/30/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Mag. Dr. Johann Breit
Mühlleitnerstrasse 21
Gross Enzersdorf
Rakúska republika
  (from: 04/26/2002 until: 11/17/2002)
Franz Hodous
Ketzergasse 1
Perchtoldsdorf
Rakúsko
  (from: 04/11/2002 until: 11/17/2002)
Mag. Manfred Schmid
Brahmsgasse 12
Deutsch Wagram
Rakúska republika
  (from: 04/26/2002 until: 11/17/2002)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.
  (from: 11/05/2014)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Pezinok
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Šancova 2
Pezinok
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Mária Šebová
Jilemnického 6
Pezinok
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dunajská Streda
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Daniel Végh
Nová Ves 2218/30
Dunajská Streda
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Hlavná 38
Šaľa
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Libuša Baranová
Orechová 17
Šaľa
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Komárno
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Palatínova 33
Komárno
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Zoltán Gyurász
Jazerná 4/4
Komárno
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Levice
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Mlynská 6
Levice
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Štefan Tuturis
K.Marxa 26
Levice
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nitra
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Farská 48
Nitra
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Jozefa Danová
Čajkovského 38
Nitra
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľńa , a.s. Mestská pobočka Nové Zámky
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Ernestova bašta 2
Nové Zámky
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ladislav Szilágyi
Gogoľova 6
Nové Zámky
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Trnava
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Hlavná 28
Trnava
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Banská Bystrica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
29.augusta 34
Banská Bystrica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 6315/35
Banská Bystrica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Čadca
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Palárikova 24
Čadca
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Milan Sýkora
Na Podstráni 1280
Kysucké Nové Mesto
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dolný Kubín
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám. 1686/39
Dolný Kubín
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Marta Vojtasová
M.Hattalu 2159/36
Dolný Kubín
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Štúrova 1
Liptovský Mikuláš
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Cyril Jandura
Tichá 15
Ružomberok
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Lučenec
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Novohradská 8
Lučenec
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Oľga Pápaiová
A.Wágnera 19
Lučenec
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.Mestská pobočka Martin
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Osloboditeľov 9
Martin
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Stanislav Škorňa
Okružná 2060/9
Dolný Kubín
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Považská Bystrica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. A. Hlinku 26
Považská Bystrica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Oľga Stráňovská
Stred 49/15
Považská Bystrica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Prievidza
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. Slobody 12
Prievidza
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Helena Horváthová
Lány 1449/70
Bojnice - Dubnica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Rimavská Sobota
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Francisciho 3
Rimavská Sobota
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
JUDr. Jana Zvarová
Rybárska 3/18
Rimavská Sobota
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Veľký Krtíš
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
SNP 39
Veľký Krtíš
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Valéria Uramová
Ľ.Štúra 835
Veľký Krtíš
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Zvolen
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. SNP 6/88
Zvolen
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Janka Olejová
M.R. Štefánika 850/17
Krupina
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. Matice Slovenskej 19
Žiar nad Hronom
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ján Piskorík
Pod Donátom 12/125
Žiar nad Hronom
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Žilina
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. Ľ. Štúra 3
Žilina
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Martin Mravec
J.Jesenského 450/5
Prievidza
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Košice
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Štúrova 27
Košice
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Jozef Cajgovič CSc.,
Sabinovská 26
Prešov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.Mestská pobočka Bardejov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Partizánska 2850
Bardejov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ondrej Havír
Gorkého 5
Bardejov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Humenné
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. slobody 13/25
Humenné
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ľuboš Plšek
153
Jasenov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Michalovce
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám.slobody 15
Michalovce
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Štefan Šipoš
34
Stretava
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Poprad
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Štefánikova 15
Poprad
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ferdinand Kubenko
Topoľová 5
Spišská Nová Ves
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Prešov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Masarykova 10
Prešov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ivan Želikovský
J.Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Rožňava
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Šafárikova 22
Rožňava
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Viliam Koltáš
201
Rakovnica
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 3
Spišská Nová Ves
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Stanislav Dzurňák
Francisciho 42
Levoča
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Levočská 7
Stará Ľubovňa
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ľuba Žabková
Mýtna 44
Stará Ľubovňa
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Svidník
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Centrálna 812/13
Svidník
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Michal Jakub
Záhradná 2
Bardejov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Trebišov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
M.R. Štefánika 1755
Trebišov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Eva Ostrožovičová
T.G.Masaryka 2110/32
Trebišov
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Vranov nad Topľou
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. slobody 998
Vranov nad Topľou
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Ján Baranišin
208
Sečovská Polianka
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Bratislava
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Bohumír Kóňa
Račianska 1527/81
Bratislava
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Senica
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Štefánikova 1408/58
Senica
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Darina Hrnčiarová
Túra Lúka 319
Myjava
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožny s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 11/09/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nitra
  (from: 03/14/2001 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Farská 48
Nitra 949 01
  (from: 03/14/2001 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Jozefa Danová
Čajkovského 38
Nitra
  (from: 03/14/2001 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa , a.s. Mestská pobočka Trenčín
  (from: 11/08/2001 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Nám. svätej Anny 3148
Trenčín
  (from: 11/08/2001 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Marián Füry
Záhradná 631
Čachtice
  (from: 11/08/2001 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 11/08/2001 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Topolčany
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Stummerova 6
Topolčany
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Head: 
Ing. Peter Kúdela
Záhradnícka 3938/39
Topolčany
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 05/30/2002)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa , a.s. Mestská pobočka Trenčín
  (from: 09/12/2000 until: 11/07/2001)
Registered seat: 
Nám. svätej Anny 3148
Trenčín
  (from: 09/12/2000 until: 11/07/2001)
Head: 
Ing. Marián Fűry
Družstevná 679
Čachtice
  (from: 09/12/2000 until: 11/07/2001)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 11/07/2001)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľna, a.s. Mestská pobočka Bratislava
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
Registered seat: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
Head: 
Ing,. Bohumír Kóňa
Kapitánova 809/17
Komárno
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Senica
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
Registered seat: 
Štefánikova 1408/58
Senica
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
Head: 
Ing. Jakešová
Robotnícka 55/15
Senica
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 09/12/2000 until: 11/08/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Bratislava
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Ivan Želikovský
J. Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Trnava
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
Hlavná 28
Trnava
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Nitra
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
Farská 48
Nitra
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Mária Bachanová
M. Sch. Trnavského 7
Nitra
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Trenčín
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
Námestie sv. Anny 3148
Trenčín
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
Mierové nám. 4
Trenčín
  (from: 07/22/1997 until: 04/25/1999)
Head: 
Ing. Marián Füry
Družstevná 679
Čachtice
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Banská Bystrica
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
29. augusta 34
Banská Bystrica
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Žilina
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
pošt. priečinok A-26, Nám. Ľudovíta Štúra 3
Žilina
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Ján Ptačin
126
Klin
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Košice
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
Štúrova 5
Košice
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Prešov
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Registered seat: 
Masarykova 10
Prešov
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Head: 
Ing. Jozef Cajgovič CSc.
Sabinovská 26
Prešov
  (from: 07/22/1997 until: 09/11/2000)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trnava
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Hlavná 28
Trnava
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Pezinok
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Šancova 2
Pezinok
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Mária Šebová
Jilemnického 6
Pezinok
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Dunajská Streda
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Vojtech Vími
199
Vydrany
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Komárno
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Palatinova 33
Komárno
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Jozef Filkó
Dunajské nábrežie 24/28
Komárno
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Levice
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Mlynská 6
Levice
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Štefan Tuturis
K. Marxa 26
Levice
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Dolný Kubín
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám. 39
Dolný Kubín
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Soňa Urbanová
MDD 31
Dolný Kubín
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Štúrova 1
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Cyril Jandura
Riadok 11 B/9
Ružomberok
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Lučenec
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Novohradská 4
Lučenec
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Oľga Pápaiová
Alexandra Wágnera 19
Lučenec
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Martin
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Osloboditeľov 7
Martin
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ida Pálešová
Jánošíkova 47
Martin
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Považská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Andreja Hlinku 26
Považská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Oľga Stráňovská
Stred 49/15-18
Považská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Prievidza
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Slobody 8
Prievidza
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Helena Horváthová
Ľ. Ondrejova 8
Prievidza
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Rimavská Sobota
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Francisciho 3
Rimavská Sobota
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Božena Bystrianská
82
Nižný Skálnik
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trenčín
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Mierové nám. 4
Trenčín
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Magdaléna Balážová
Švermova 31
Trenčín
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Matice Slovenskej 4
Žiar nad Hronom
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Mária Jackuliaková
Moysesova 66
Žiar nad Hronom
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žilina
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Ľudovíta Štúra 3, pošt. priečinok A-26
Žilina
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Oľga Streďanská
A. Rudnaya 41
Žilina
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Nové Zámky
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 45
Nové Zámky
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Senica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Oslobodenia 7/24
Senica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Inge Jakešová
Robotnícka 55
Senica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Bardejov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Partizánska
Bardejov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ján Šváč
Hurbanova 32
Bardejov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Michalovce
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Slobody 15
Michalovce
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ján Maguška
142
Trhovište
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Prešov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Masarykova 10
Prešov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Andrej Pavlík
Kapušany 31
Prešov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Rožňava
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Šafárikova 1704
Rožňava
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Vilam Koltáš
201
Rakovnica
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. gen. Štefánika 5
Stará Ľubovňa
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
JUDr. Viera Komanová
Okružná 40
Stará Ľubovňa
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Svidník
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Poštová 632/7
Svidník
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Michal Jakub
Záhradná 2
Bardejovská Nová Ves
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trebišov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Štefánikova 1755
Trebišov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Longauer
Berehovská 2215/17
Trebišov
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Vranov nad Topľou
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Dobrianského 1651
Vranov nad Topľou
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ján Baranišin
208
Sečovská Polianka
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Banská Bystrica
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
29 augusta 34
Banská Bystrica
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Košice
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Štúrova 5
Košice
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Veľký Krtíš
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Komenského 3
Veľký Krtíš
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Valéria Uramová
Ľ. Štúra 7
Veľký Krtíš
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Zvolen
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. SNP 6/11
Zvolen
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Anna Kohútová
A. Hlinku 2568/33
Zvolen
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Humenné
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Slobody 13/25
Humenné
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Anton Barna
Jasenovská 1132/37
Humenné
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nové Zámky
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Ernestova bašta 2
Nové Zámky
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Štúrova 1
Liptovský Mikuláš
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Cyril Jandura
Tichá 15
Ružomberok
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Lučenec
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Novohradská 8
Lučenec
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Peter Novák
Študentská 6
Zvolen
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Prievidza
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Nám. Slobody 12
Prievidza
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Helena Horváthová
Ľ. Ondrejova 8
Prievidza
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Rimavská Sobota
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Francisciho 3
Rimavská Sobota
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Július Plavucha
Haškova 65
Banská Bystrica
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Nitra
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Farská 48
Nitra
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Mária Bachanová
M.Sch. Trnavského 7
Nitra
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Topoľčany
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Stummerova 6
Topoľčany
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Peter Kúdela
Bošianska 105
Krušovce
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Mierové nám. 2
Galanta
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Libuša Baranová
Vlčanská 6
Šaľa
  (from: 11/04/1996 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Trenčín
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Mierové nám. 4
Trenčín
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Marián Füry
Družstevná 679
Čachtice
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žilina
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. Ľudovíta Štúra 3, pošt. priečinok A-26
Žilina
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ján Ptačin
126
Klin
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ivan Želikovský
J.Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Čadca
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Palárikova 24
Čadca
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Anna Grigová
128
Rudinka
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Poprad
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Štefánikova 15
Poprad
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Ferdinand Kubenko
Topoľová 5/3
Spišská Nová Ves
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Dunajská Streda
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Bohumír Kóňa
Svätojánska 5/9
Komárno
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Martin
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Osloboditeľov 9
Martin
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Michal Dojčan
M. Dulu 48
Martin
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Nám. Matice slovenskej 19
Žiar nad Hronom
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Mária Jackuliaková
Svitavská 10/34
Žiar nad Hronom
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Levočská 7
Stará Ľubovňa
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
JUDr. Viera Komanová
17. novembra 31
Stará Ľubovňa
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 3
Spišská Nová Ves
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
Head: 
Ing. Stanislav Dzurňák
Francisciho 42
Levoča
  (from: 06/26/1997 until: 07/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 3
Spišská Nová Ves
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Ing. Ivan Želikovský
Fraňa Kráľa 10/12
Spišská Nová Ves
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Čadca
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
Palárikova 91
Čadca
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Ing. Anna Grigová
128
Rudinka
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Žiar nad Hronom
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
nám. Matice Slovenskej 21
Žiar nad Hronom
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Ing. Mária Jackuliaková
Svitavská 10/34
Žiar nad Hronom
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Stará Ľubovňa
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
nám. gen. Štefánika 5
Stará Ľubovňa
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
JUDr. Viera Komanová
17. novembra 31
Stará Ľubovňa
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Martin
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
Osloboditeľov 9
Martin
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Ing. Ida Pálešová
Jánošíkova 47
Martin
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Poprad
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
nám. sv. Egídia 95
Poprad
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Ing. Elvíra Brugošová
sv. Egídia 2950/88
Poprad
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Eva Hudecová
Ondrejovova 15
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dunajská Streda
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
Head: 
Ing. Janka Gódányová
Jilemnického 337
Dunajská Streda
  (from: 11/04/1996 until: 06/25/1997)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
Registered seat: 
Mierové nám. 2
Galanta
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
Head: 
Katarína Ševčenková
Parková 760/4
Galanta
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
Head: 
Ing. Ivan Želikovský
Fraňa Kráľa 10/12
Spišská Nová Ves
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Marta Šimková
Sama Chalupku 37
Spišská Nová Ves
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Poprad
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
nám. sv. Egídia 95
Poprad
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Elvíra Brugošová
sv. Egídia 2950/88
Poprad
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Humenné
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
nám. Slobody 13/25
Humenné
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Štefan Ondica
Udavské 147
Humenné
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Topoľčany
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Stummerova 6
Topoľčany
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Pavol Bednárik
Stummerova 2625/113
Topoľčany
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., I. mestská pobočka Košice
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Hlavná 103
Košice
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., II. mestská pobočka Košice
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Štúrova 5
Košice
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Ivan Nemčík
Poničanova 54
Košice
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., I. mestská pobočka Banská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Janka Kráľa 3, pošt. priečinok 474
Banská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Anna Kmeťová
Podlavická 37
Banská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., II. mestská pobočka Banská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
nám. Štefana Moyzesa 8
Banská Bystrica
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Božena Kostiviarová
Lúčna 40
Nemce
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Čadca
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Palárikova 91
Čadca
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Peter Bednár
Dlhomíra Poľského 1054/13
Kysucké Nové Mesto
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Veľký Krtíš
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Komenského 3
Veľký Krtíš
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Magdaléna Mihaleje
Červenej Armády 4
Veľký Krtíš
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Zvolen
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
nám. SNP 6/11
Zvolen
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Irena Konkoľová
Lesnícka 1405/3
Zvolen
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Nitra
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Štefánikova tr. 10
Nitra
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Emil Holka
Ľ. Okánika 8
Nitra
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Mestská pobočka Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Milan Zemaník
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Pobočka ústredia Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Odborárske nám. 8
Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Ing. Anna Cingelová
Vl. Clementisa 23
Trnava
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Name: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Galanta
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Mierové námestie 2
Galanta
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
Head: 
Zoltán Farkaš
Kpt. Jaroša 1287/26
Šaľa
  (from: 02/09/1995 until: 02/06/1996)
 
 
Capital: 
212 000 000 EUR Paid up: 212 000 000 EUR
  (from: 02/19/2009)
6 374 207 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 02/18/2009)
2 074 207 000 Sk
  (from: 03/31/1994 until: 03/20/2000)
Shares: 
Number of shares: 212000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 02/19/2009)
Number of shares: 2074207
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/09/2000 until: 02/18/2009)
Number of shares: 42
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 11/09/2000 until: 02/18/2009)
Number of shares: 100000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/09/2000 until: 02/18/2009)
Number of shares: 2074207
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 11/08/2000)
Number of shares: 43
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 11/08/2000)
Number of shares: 2074207
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/04/1996 until: 03/20/2000)
Number of shares: 1866786
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
Number of shares: 207421
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/31/1994 until: 11/03/1996)
Stockholder: 
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
Viedeň A-1100
Rakúska republika
  (from: 08/17/2022)
EGB Ceps Holding GmbH
Graben 21
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 10/10/2009 until: 04/14/2015)
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Graben 21
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 02/09/2005 until: 09/08/2008)
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (from: 04/15/2015 until: 08/16/2022)
Erste Group Bank AG
Graben 21
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 09/09/2008 until: 10/09/2009)
Supervisory board: 
Paul Formanko , MBA
Palmer Drive 3
Bromley BR1 2FP
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/04/2019
  (from: 02/19/2019)
Mgr. Alena Adamcová
Krušovská 1645/6
Topoľčany 955 01
From: 02/02/2022
  (from: 02/11/2022)
Juraj Futák
Jozefa Martinčeka 102/115
Varín 013 03
From: 02/02/2022
  (from: 02/11/2022)
JUDr. Miroslav Abelovský
Na Hôrke 1694/1
Zvolen
  (from: 07/22/1997 until: 04/25/1999)
Mgr. Alena Adamcová
Krušovská 1645/6
Topoľčany 955 01
From: 11/02/2016
  (from: 11/11/2016 until: 01/04/2022)
Mgr. Alena Adamcová
Krušovská 1645/6
Topoľčany 955 01
From: 11/02/2016 Until: 11/02/2021
  (from: 01/05/2022 until: 01/04/2022)
Ing. .Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Košice
  (from: 06/27/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 07/21/1997)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Tuhárske nám. 12
Lučenec
  (from: 07/13/1994 until: 06/26/1995)
Dr. Christian Coreth
Zollergasse 2/48
Viedeň 1070
Rakúska republika
From: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 05/12/2006)
Dr. Christian Coreth
Zollergasse 2/48
Viedeň 1070
Rakúska republika
From: 09/22/2004 Until: 04/04/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Margita Csillagová
Holubyho 6
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 02/06/1996)
Margita Csillagová
Holubyho 6
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Margita Csillagová - člen
Holubyho 6
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 03/20/2000)
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Karol Danys
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 07/13/1994 until: 02/06/1996)
Ing. Karol Danys
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 02/07/1996 until: 11/03/1996)
JUDr. Zoltán Hájos - člen
Nová Ves 25
Dunajská Streda
  (from: 04/26/1999 until: 06/07/2001)
JUDr. Renáta Hitterová
Račianska 81
Bratislava
  (from: 03/21/2000 until: 09/11/2000)
JUDr. Renáta Hitterová - člen
Račianska 81
Bratislava
  (from: 09/12/2000 until: 11/17/2002)
JUDr. Renáta Hitterová - člen
Račianska 81
Bratislava
From: 09/23/1999
  (from: 11/18/2002 until: 10/29/2003)
Franz Hochstrasser
Simonsgasse 25/8
Viedeň A-1220
Rakúska republika
From: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/16/2012)
Franz Hochstrasser
Simonsgasse 25/8
Viedeň A-1220
Rakúska republika
From: 05/03/2007 Until: 05/03/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Ing. Marián Horváth
Trnavská 3
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 06/26/1995)
JUDr. Daniela Hudeková
Bárdošova 6
Bratislava
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
JUDr. Daniela Hudeková
Bárdošova 6
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 02/10/1997)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5/a
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 09/11/2000)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5/a
Bratislava
  (from: 09/12/2000 until: 06/07/2001)
Doc. Ing. Koloman Ivanička , CSc.
Budatínska 25
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 06/26/1995)
Doc. Ing. Anežka Jankovská , CSc.
Lachova 10
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha
Rakúska republika
From: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 10/09/2014)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha
Rakúska republika
From: 09/22/2004 Until: 09/22/2014
  (from: 10/10/2014 until: 10/09/2014)
Ing. Eugen Jurzyca
Kapicova 1
Bratislava
  (from: 03/21/2000 until: 09/11/2000)
Ing. Eugen Jurzyca - člen
Kapicova 1
Bratislava
  (from: 09/12/2000 until: 06/07/2001)
Ing. Pavol Kačic
Letná 51
Stropkov
  (from: 02/11/1997 until: 04/25/1999)
Péter Kisbenedek
Kékcinke 7/B
Budapešť H-1223
Maďarská republika
From: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 07/29/2008)
Péter Kisbenedek
Kékcinke 7/B
Budapešť H-1223
Maďarská republika
From: 05/03/2007 Until: 06/27/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Ing. Peter Kňaze
Mierová 24
Bratislava
  (from: 06/27/1995 until: 07/03/1995)
Mag. Tatiana Knošková
Jura Hronca 1C
Bratislava 841 02
From: 05/25/2017
  (from: 06/03/2017 until: 10/23/2020)
Mag. Tatiana Knošková
Jura Hronca 1C
Bratislava 841 02
From: 05/25/2017 Until: 06/17/2020
  (from: 10/24/2020 until: 10/23/2020)
JUDr. Juraj Komár, dát. nar. 02.07.1950 - člen
Pod Papierňou 68
Bardejov
From: 06/05/2003
  (from: 10/30/2003 until: 12/28/2004)
JUDr. Juraj Komár, dát. nar. 02.07.1950 - člen
Pod Papierňou 68
Bardejov
From: 06/05/2003 Until: 12/16/2004
  (from: 12/29/2004 until: 12/28/2004)
Ing. Rudolf Lachkovič
Majerská 2
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 06/26/1995)
Marián Lieskovský, dát. nar. 25.06.1951 - člen
Tupolevova 6a
Bratislava
From: 06/05/2003
  (from: 10/30/2003 until: 10/24/2004)
Marián Lieskovský, dát. nar. 25.06.1951 - člen
Tupolevova 6a
Bratislava
From: 06/05/2003 Until: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 10/24/2004)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica
  (from: 07/04/1995 until: 02/06/1996)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Doc. Ing. Jozef Medveď , CSc. - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (from: 04/26/1999 until: 06/07/2001)
Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 09/29/2008
  (from: 11/07/2008 until: 02/19/2014)
Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 09/29/2008 Until: 09/29/2013
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
JUDr. Beatrica Melichárová
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 05/07/2019
  (from: 06/27/2019 until: 02/01/2022)
JUDr. Beatrica Melichárová
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 05/07/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
JUDr. Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 12/19/2013
  (from: 02/20/2014 until: 01/18/2019)
JUDr. Beatrica Melichárová - člen
Topoľčianska 25
Bratislava 851 05
From: 12/19/2013 Until: 12/19/2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
JUDr. Beatrica Melichárová, dát. nar. 10.12.1957 - člen
Topoľčianska 25
Bratislava
From: 06/05/2003
  (from: 10/30/2003 until: 11/06/2008)
JUDr. Beatrica Melichárová, dát. nar. 10.12.1957 - člen
Topoľčianska 25
Bratislava
From: 06/05/2003 Until: 06/05/2008
  (from: 11/07/2008 until: 11/06/2008)
Ing. Zsolt Nyitrai - predseda
Bosckaiho 9
Štúrovo
  (from: 03/21/2000 until: 06/07/2001)
Mgr. Ľudovít Ódor
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
From: 01/01/2017
  (from: 01/24/2017 until: 02/28/2018)
Mgr. Ľudovít Ódor
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
From: 01/01/2017 Until: 02/19/2018
  (from: 03/01/2018 until: 02/28/2018)
Mag. Reinhard Ortner
Singerstrasse 16
Viedeň
Rakúska republika
From: 02/16/2006
  (from: 02/28/2006 until: 05/28/2007)
Mag. Reinhard Ortner
Singerstrasse 16
Viedeň
Rakúska republika
From: 02/16/2006 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Ing. Vladimír Pačay
Bratislavská 62
Košice
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Peter Papan
Šulekova 38
Bratislava
  (from: 06/27/1995 until: 07/03/1995)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec
From: 09/11/2003
  (from: 03/24/2004 until: 10/24/2004)
Mgr. Petr Papanek - člen
Záhradnícka 2
Senec
From: 09/11/2003 Until: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 10/24/2004)
Ing. Róbert Podolský
nám. 1. mája 36
Senec
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Róbert Podolský
nám.1. mája 36
Senec
  (from: 06/27/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 06/27/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Zárečie
  (from: 11/04/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Juraj Renčka , CSc. - člen
Nejedlého 23
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 03/20/2000)
Ing. Juraj Renčko , CSc.
Strečnianska 5
Bratislava
  (from: 07/13/1994 until: 06/26/1995)
Ing. Juraj Renčko , CSc. - člen
Nejedlého 23
Bratislava
  (from: 03/21/2000 until: 11/17/2002)
Ing. Juraj Renčko , CSc. - člen
Nejedlého 23
Bratislava
From: 11/26/1998
  (from: 11/18/2002 until: 03/23/2004)
Martin Rohmann
Untere Augartenstraße 18/24
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 03/25/2010
  (from: 03/31/2010 until: 09/21/2010)
Martin Rohmann
Untere Augartenstraße 18/24
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 03/25/2010 Until: 09/13/2010
  (from: 09/22/2010 until: 09/21/2010)
Ing. Ľubomír Skaloš
Sv. Jakuba 27
Bardejov
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Fazuľová 2
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 03/20/2000)
Bernhard Spalt
Kaserngasse 3/8b
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 03/30/2010)
Bernhard Spalt
Kaserngasse 3/8b
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 05/03/2007 Until: 03/24/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/30/2010)
Ing. Vladimír Stanovič - člen
L. Dérera 2
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 06/07/2001)
Doc.Ing. Juraj Stern , CSc. - člen
Bárdošova 12
Bratislava
  (from: 03/26/2002 until: 11/17/2002)
Doc.Ing. Juraj Stern , CSc. - člen
Bárdošova 12
Bratislava
From: 05/16/2001
  (from: 11/18/2002 until: 10/29/2003)
Mgr. Eva Striebliková
Budovateľská 24
Bratislava 821 01
From: 06/02/2005
  (from: 07/12/2005 until: 08/21/2008)
Mgr. Eva Striebliková
Budovateľská 24
Bratislava 821 01
From: 06/02/2005 Until: 08/12/2008
  (from: 08/22/2008 until: 08/21/2008)
Ing. Ľubica Strnádová - člen
Račianska 81
Bratislava
  (from: 03/21/2000 until: 11/17/2002)
Ing. Ľubica Strnádová - člen
Račianska 81
Bratislava
From: 09/23/1999
  (from: 11/18/2002 until: 10/29/2003)
Ing. Štefan Šipoš
34
Stretava 072 13
From: 06/24/2011
  (from: 08/06/2011 until: 07/08/2016)
Ing. Štefan Šipoš
34
Stretava 072 13
From: 06/24/2011 Until: 06/24/2016
  (from: 07/09/2016 until: 07/08/2016)
Lýdia Škubáková
Lazaretská 7
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 02/06/1996)
Lýdia Škubáková
Lazaretská 7
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
Lýdia Škubáková - člen
Lazaretská 7
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 03/20/2000)
Ing. Ján Trgiňa - člen
Lánska 925/1
Považská Bystrica 017 01
From: 06/05/2003
  (from: 12/07/2004 until: 05/28/2007)
Ing. Ján Trgiňa - člen
Lánska 925/1
Považská Bystrica 017 01
From: 06/05/2003 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Ján Trgiňa, dát. nar. 24.02.1958 - člen
Lánska 46
Považská Bystrica
From: 06/05/2003
  (from: 10/30/2003 until: 12/06/2004)
JUDr. Marián Valko
Trnavská 5
Bratislava
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
JUDr. Marián Valko
Trnavská 5
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 02/06/1996)
JUDr. Marián Valko
Trnavská 5
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 04/25/1999)
JUDr. Marián Valko - člen
Trnavská 5
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 03/20/2000)
Doc. Ing. Oliver Varga , CSc.
Jarná 21
Košice
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Ing. Peter Zemančík
Šrobárova 2678/31
Poprad
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
JUDr. Vazil Hudák
Vstavačová 22
Praha 155 00
Česká republika
From: 11/11/2020
  (from: 04/08/2021)
David Joseph O´Mahony
Hockegasse 43/1/107
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 02/02/2022
  (from: 03/25/2022)
Jan Homan
Scheimpflugasse 6
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 08/08/2022
  (from: 08/17/2022)
Dr. Andrea Burgtorf
Albrecht-Dürer-Ring 13
Holzkirchen 836 07
Nemecká spolková republika
From: 09/11/2015
  (from: 10/15/2015 until: 11/10/2016)
Dr. Andrea Burgtorf
Albrecht-Dürer-Ring 13
Holzkirchen 836 07
Nemecká spolková republika
From: 09/11/2015 Until: 10/12/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
Rogers David LeBaron - člen
4 Ashley Drive, Walton on Thames
Surrey
Veľká Británia
From: 02/13/2002
  (from: 11/18/2002 until: 10/24/2004)
Rogers David LeBaron - člen
4 Ashley Drive, Walton on Thames
Surrey
Veľká Británia
From: 02/13/2002 Until: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 10/24/2004)
Dipl.Ing. Stefan Dörfler
Zahnradbahnstrasse 6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/14/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/02/2022 until: 02/01/2022)
Dipl.Ing. Stefan Dörfler
Zahnradbahnstrasse 6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/14/1979
  (from: 11/17/2019 until: 03/04/2020)
Dipl.Ing. Stefan Dörfler
Zahnradbahnstrasse 6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/14/2019
  (from: 03/05/2020 until: 02/01/2022)
Gabriel Eichler - člen
Rašínovo nábřeží 200/78
Praha
Česká republika
From: 05/16/2001
  (from: 11/18/2002 until: 10/29/2003)
Gabriel Eichler - člen
Rašínovo nábřeží 200/78
Praha
Česká republika
  (from: 03/26/2002 until: 11/17/2002)
Bohuš Hanzel
Slen Hagalund 1
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Pod brezinou 61
Trenčín
  (from: 03/31/1994 until: 07/12/1994)
Mag. Dr. Franz Hochstrasser
Freisingergasse 33
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 09/20/2013
  (from: 10/02/2013 until: 01/20/2015)
Mag. Dr. Franz Hochstrasser
Freisingergasse 33
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 09/20/2013 Until: 12/22/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Mag. Jan Homan
Scheimpfluggasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/04/2012
  (from: 05/17/2012 until: 06/02/2017)
Mag. Jan Homan
Scheimpfluggasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/04/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 06/03/2017 until: 06/02/2017)
Mag. Otto Ilchmann - člen
St. Veitgasse 28/2
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha 2460
Rakúska republika
From: 10/01/2014 Until: 12/18/2014
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Herbert Juranek
Leithagürtel 17
Bruck/Leitha 2460
Rakúska republika
From: 10/01/2014
  (from: 10/10/2014 until: 01/20/2015)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
From: 04/04/2001
  (from: 11/18/2002 until: 04/28/2006)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
From: 04/04/2001 Until: 04/04/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
From: 04/05/2006
  (from: 04/29/2006 until: 05/28/2007)
Dr. Heinz Kessler - člen
Ziehbergstrasse 4
Haid
Rakúska republika
From: 04/05/2006 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Andreas Klingen
Josefstädter Strasse 76
Viedeň
Rakúska republika
From: 04/05/2006
  (from: 04/29/2006 until: 05/28/2007)
Andreas Klingen
Josefstädter Strasse 76
Viedeň
Rakúska republika
From: 04/05/2006 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Dr. Heinz Knotzer
Liebknechtgasse 7/34/1
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/01/2015 Until: 10/12/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
Dr. Heinz Knotzer
Liebknechtgasse 7/34/1
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/01/2015
  (from: 10/15/2015 until: 11/10/2016)
Mag. Johann Lassaacher
Rainergasse 9a/5
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/07/2001)
Mag. Johann Lassacher - člen
Rainergasse 9a/5
Wien
Rakúska republika
  (from: 11/08/2001 until: 11/17/2002)
Mag. Herbert Martinetz - člen
Schegargasse 1/20
Wien
Rakúska republika
From: 04/04/2001
  (from: 11/18/2002 until: 03/23/2004)
Mag. Herbert Martinetz - člen
Schegargasse 1/20
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Gernot Mittendorfer , M.B.A.
Hebert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
From: 03/23/2012 Until: 03/23/2017
  (from: 06/03/2017 until: 06/02/2017)
Gernot Mittendorfer , M.B.A.
Hebert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
From: 03/23/2012
  (from: 04/18/2012 until: 06/02/2017)
Mag. Gernot Mittendorfer
Herbert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
From: 08/07/2017
  (from: 08/31/2017 until: 07/15/2019)
Mag. Gernot Mittendorfer
Herbert von Karajanstrasse 10
Anif 5081
Rakúska republika
From: 08/07/2017 Until: 06/30/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Mag. Peter Nemschak
Wohllebengasse 18/3/14
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/05/2006 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Mag. Peter Nemschak
Wohllebengasse 18/3/14
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 04/05/2006
  (from: 04/29/2006 until: 05/28/2007)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
From: 01/17/2001 Until: 01/17/2006
  (from: 02/28/2006 until: 02/27/2006)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/07/2001)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
  (from: 11/08/2001 until: 11/17/2002)
Mag. Reinhard Ortner - predseda
Singerstrasse 16
Wien
Rakúska republika
From: 01/17/2001
  (from: 11/18/2002 until: 02/27/2006)
Wolfgang Schopf
K.H. Waggerlgasse 8
Hennersdorf 2332
Rakúska republika
From: 08/11/2008 Until: 08/11/2013
  (from: 10/02/2013 until: 10/01/2013)
Wolfgang Schopf
K.H. Waggerlgasse 8
Hennersdorf 2332
Rakúska republika
From: 08/11/2008
  (from: 08/22/2008 until: 10/01/2013)
Reinhold Schuster - člen
Rudolf-Kassnergasse 3/5
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Breitenseerstrasse 37/11
Wien
Rakúska republika
From: 09/11/2003 Until: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 10/24/2004)
Mag. Bernhard Spalt - člen
Breitenseerstrasse 37/11
Wien
Rakúska republika
From: 09/11/2003
  (from: 03/24/2004 until: 10/24/2004)
Martin Škopek
Vrbová 737
Jesenice U Prahy 252 42
Česká republika
From: 09/14/2010
  (from: 09/22/2010 until: 04/17/2012)
Martin Škopek
Vrbová 737
Jesenice U Prahy 252 42
Česká republika
From: 09/14/2010 Until: 01/31/2012
  (from: 04/18/2012 until: 04/17/2012)
Mag. Andreas Treichl
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
From: 04/05/2006 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Mag. Andreas Treichl - podpredseda
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
From: 04/04/2001 Until: 04/04/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Mag. Andreas Treichl
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
From: 04/05/2006
  (from: 04/29/2006 until: 05/28/2007)
Mag. Andreas Treichl - podpredseda
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/08/2001 until: 11/17/2002)
Mag. Andreas Treichl - podpredseda
Metternichgasse 10/8
Wien
Rakúska republika
From: 04/04/2001
  (from: 11/18/2002 until: 04/28/2006)
Leopold Weber - člen
Zur Schönauerwiese 52
Stockerau
Rakúsko
From: 02/13/2002
  (from: 11/18/2002 until: 10/24/2004)
Leopold Weber - člen
Zur Schönauerwiese 52
Stockerau
Rakúsko
From: 02/13/2002 Until: 09/22/2004
  (from: 10/25/2004 until: 10/24/2004)
Dr. Manfred Wimmer - člen
Silbergasse 59D/2
Wien
Rakúska republika
From: 05/10/2002 Until: 04/04/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Dr. Manfred Wimmer - člen
Silbergasse 59D/2
Wien
Rakúska republika
From: 05/10/2002
  (from: 11/18/2002 until: 05/12/2006)
Mag. Jan Homan
Scheimpflugasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 08/07/2017 Until: 08/07/2022
  (from: 08/17/2022 until: 08/16/2022)
Mag. Jan Homan
Scheimpflugasse 8
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 08/07/2017
  (from: 08/31/2017 until: 08/16/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR so sídlom v Bratislave zo dňa 15.03.1994 osvedčenou notárskym zápisom číslo N 56/94, Nz 57/94 spísaným pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou podľa § 162 Obch. zák. a § 12 ods.1 písm. a) zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o FNM SR v súlade so schváleným privatizačným projektom podniku š.p. Slovenská štátna sporiteľňa. Stary spis: Sa 1175
  (from: 03/31/1994)
Notárska zápisnica zo dňa 22.6.1994 č. N 77/94, Nz 77/94. Stary spis: Sa 1175
  (from: 07/13/1994)
Zápisnica č. 17 z rokovania predstavenstva zo dňa 09. a 13.09.1994, na ktorom bol schválený organizačný poriadok Slovenskej sporiteľne, a.s. Stary spis: Sa 1175
  (from: 02/09/1995)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 1175
  (from: 06/27/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/95, Nz 147/95 napísanej dňa 12.6.1995 bola schválená zmena stanov, zmena členov dozornej rady, Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady dňa 15.6.1995 na ktorej boli schválení a vymenovaní členovia predstavenstva. Stary spis: Sa 1175
  (from: 07/04/1995)
Predmet činnosti odštepných závodov zapísaných v obchodnom registri vo vložke č. Sa 1175/B je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. Stary spis: Sa 1175
  (from: 11/13/1995)
Výpis z uznesenia č. 23 predstavenstva zo dňa 18.10.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 21.11.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 11.1.1996. Stary spis: Sa 1175
  (from: 02/07/1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 3.6.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 20.8.1996. Národná banka Slovenska udelila dňom 19. júla 1996 povolenie na výkon bankových činností. Stary spis: Sa 1175
  (from: 11/04/1996)
Notárska zápisnica Nz 506/96 zo dňa 11.11.1996. Stary spis: Sa 1175
  (from: 02/11/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 146/97. Stary spis: Sa 1175
  (from: 07/22/1997)
Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti, schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 459/97, Nz 479/97. Stary spis: Sa 1175
  (from: 02/10/1998)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo dňa 19.5.1998 o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 03/10/1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, uskutočneného dňa 26.11.1998, v NZ 357/98, napísaná dňa 26.11.1998 v Notárskom úrade JUDr. Oľgy Felbovej, Bratislava, Panská 6, a Valného zhromaždenia uskutočneného dňa 17.12.1998 v NZ 489/98, napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Sweighoferovej, Bratislava, Mickiewiczova 10, ktorým boli upravené stanovy v článku IX. bod 1, písm. d/, a v čl. XII. bod 3. V čl. XII. sa ruší bod 12, pričom body 13 - 20, sa prečísľujú na body 12 - 19.
  (from: 04/26/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.05.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v NZ č. 217/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/16/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 487/99, Nz 473/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti, personálne zmeny v dozornej rade a udelený súhlas na kúpu podniku Priemyselnej banky, a.s. Košice. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 8.12.1999. Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 25.2.2000. Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami dňa 23.9.1999.
  (from: 03/21/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici č. N 228/00, Nz 222/00 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave dňa 31.5.2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/12/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 3.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 465/00, Nz 453/00 spísaná dňa 3.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 11/09/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.2000. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.1.2001 ktorého priebeh osvedčuje notársku zápisnicu N 22/01, Nz 21/01 zo dňa 17.1.2001 spísaná JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N/131/01, Nz 128/01 zo dňa 4.4.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 06/08/2001)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.4.2001. Mimoriadne rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 25.4.2001. Menovací dekrét zo dňa 20.6.2000.
  (from: 11/08/2001)
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 15.1.2002. Notárska zápisnica č. N 273/01, Nz 268/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/15/2002)
Vyhlásenie volebnej komisie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 16.5.2001.
  (from: 03/26/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.2.2002, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 93/02, Nz 92/02 spísaná dňa 13.2.2002 notárkou JUDr.Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 05/30/2002)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.3.2002, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení mestských pobočiek ako odštepných závodov ku dňu 31.5.2002.
  (from: 05/31/2002)
Notárska zápisnica N 250/02, Nz 245/02 zo dňa 14.5.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 15.1.2002.
  (from: 11/18/2002)
Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania odvolávania členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 13.3.2003. Doc. Ing. Juraj Stern, CSc. - deň zániku funkcie 13.3.2003. Gabriel Eichler - deň zániku funkcie 13.3.2003. Ing. Ľubica Strnádová - deň zániku funkcie 13.3.2003. JUDr. Renáta Hitterová - deň zániku funkcie 13.3.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 247/2003, Nz 32820/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 10/30/2003)
Ing. Juraj Renčko CSc. - deň zániku funkcie 11.6.2003. Mag. Herbert Martinetz - deň zániku funkcie: 11.9.2003.
  (from: 03/24/2004)
Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 359/2004 Nz 43482/2004 napísanej dňa 21.05.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 06/28/2004)
Notárska zápisnica č. N 731/2004, Nz 71094/2004 zo dňa 21.09.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Leopold Weber, Mag. Bernhard Spalt , Mgr. Petr Papanek, Rogers David LeBaron, Marián Lieskovský - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 22.09.2004.
  (from: 10/25/2004)
Notárska zápisnica N 178/2005, Nz 19955/2005, NCRls 19674/2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2005.
  (from: 06/07/2005)
Udelenie prokúry JUDr. Ing. Andrei Borguľovej dňa 06. 12. 2005, účinné od 13. 01. 2006.
  (from: 01/13/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2006.
  (from: 02/28/2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.2.2006.
  (from: 03/28/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006.
  (from: 05/13/2006)
Zápisnica č. 34/2006 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2006.
  (from: 08/23/2006)
Výpis z protokolu č. 2/2007 z riadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.6.2007.
  (from: 07/04/2007)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.2.2008.
  (from: 03/20/2008)
Notárska zápisnica N 119/2008, 14029/2008, NCRls 13901/2008 zo dňa 4.4.2008.
  (from: 04/30/2008)
Protokol č. 24 zo zasadnutia predstavenstva SLSP, a.s. zo dňa 10.06.2008.
  (from: 06/27/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2008.
  (from: 08/22/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 42457/2008 zo dňa 9.10.2008.
  (from: 10/31/2008)
Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamesmancami zo dňa 18.9.2008. Protokol č. 3/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.9.2008. Protokol č. 39/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2008.
  (from: 11/07/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. 18/2009, Nz 1348/2009, NCRls 1336/2009 zo dňa 20.01.2009.
  (from: 02/19/2009)
Výpis z protokolu č. 1/2009 z riadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.02.2009. Výpis z protokolu č. 2/2009 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady.
  (from: 03/01/2009)
Protokol č. 1/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.01.2009.
  (from: 03/27/2009)
Protokol č. 08/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.4.2009. Výpis z protokolu Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 31.3.2009.
  (from: 05/15/2009)
Notárska zápisnica N 179/2009, Nz 20717/2009 zo dňa 19.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/30/2009)
Výpis z protokolu č. 5/2009 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady.
  (from: 08/15/2009)
Protokol č. 25/2009 zo zasadnutia predstavenstva dňa 18.12.2009.
  (from: 01/20/2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápsinice N 318/2010 Nz 10380/2010 zo dňa 25.03.2010.
  (from: 03/31/2010)
Protokol č. 2/2010 z riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.05.2010.
  (from: 06/05/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2010.
  (from: 09/22/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2011, Nz 11206/2011, NCRls 11502/2011 zo dňa 29.03.2011.
  (from: 05/03/2011)
Protokol č. 23/2011 zo zasadnutia predstavenstva.
  (from: 06/07/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 785/2012, Nz 10462/2012, NCRls 10729/2012 zo dňa 23.03.2012.
  (from: 04/18/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2012.
  (from: 05/17/2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.11.2012
  (from: 12/22/2012)
Protokol č. 3/2013 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.06.2013.
  (from: 07/17/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 2565/2013 zo dňa 11.07.2013.
  (from: 08/14/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.09.2013.
  (from: 10/02/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013
  (from: 02/20/2014)
Notárska zápisnica č. N 3104/2014, Nz 35921/2014, NCRls 36647/2014 zo dňa 01.10.2014.
  (from: 10/10/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3363/2014, Nz 39786/2014, NCRls 40554/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3374/2014, Nz 39966/2014, NCRls 40738/2014.
  (from: 11/01/2014)
Výpis z Protokolu č. 02/2015 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.05.2015.
  (from: 06/16/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2015.
  (from: 10/15/2015)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3094/2015, Nz 39505/2015, NCRIs 40366/2015 zo dňa 29.10. 2015.
  (from: 11/06/2015)
Notárska zápisníca - Zmluva o zlúčení zo dňa 30.03.2016.
  (from: 04/23/2016)
Čestné vyhlásenie o uplynutí riadneho funkčného obdobia člena dozornej rady zo dňa 28.06.2016.
  (from: 07/09/2016)
Protokol č. 5/2016 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2016. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2016.
  (from: 01/24/2017)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 13.02.2018.
  (from: 03/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Erste Group IT SK, spol. s r.o.
Tomášikova 48
Bratislava 831 04
  (from: 04/23/2016)
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
Tomášikova 48
Bratislava 832 67
  (from: 11/01/2014)
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
Tomášikova 48
Bratislava 832 69
  (from: 11/06/2015)
S Slovensko, spol. s r.o.
Tomášikova 48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 05/13/2021)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person